22002D0148Dziennik Urzędowy L 019 , 23/01/2003 P. 0019 - 0020


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 148/2002

z dnia 8 listopada 2002 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2002 z dnia 27 września 2002 r. [1].

(2) Decyzję Komisji 2001/839/WE z 8 listopada 2001 r. ustanawiającą kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu oceny jakości otaczającego powietrza na mocy dyrektyw Rady 96/62/WE i 1999/30/WE [2] należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 21ae (decyzja nr 1753/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XX do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu:

"21af. 32001 D 0839: decyzja Komisji 2001/839/WE z dnia 8 listopada 2001 r. ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu oceny jakości otaczającego powietrza na mocy dyrektywy Rady 96/62/WE oraz 1999/30/WE (Dz.U. L 319 z 4.12.2001, str. 45)."

Artykuł 2

Teksty decyzji 2001/839/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 9 listopada 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [3].

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2002 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan Jóhannsson

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 336 z 12.12.2002, str. 34.

[2] Dz.U. L 319 z 4.12.2001, str. 45.

[3] Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

--------------------------------------------------