22002D0088Dziennik Urzędowy L 266 , 03/10/2002 P. 0056 - 0060


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 88/2002

z dnia 25 czerwca 2002 r.

zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r. [1].

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej [2] należy włączyć do Porozumienia.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis [3] należy włączyć do Porozumienia.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw [4] należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) Po pkt 1c (rozporządzenie Rady (WE) nr 3094/95) dodaje się, co następuje:

"Pomoc szkoleniowa

1d. 32001 R 0068: rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20).

Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) wyrazy "art. 87 i 88 Traktatu WE"; zastępuje się wyrazami "art. 61 i 62 Porozumienia EOG";;

b) wyrazy "Państwo Członkowskie"; zastępuje się wyrazami "Państwo Członkowskie WE lub Państwo EFTA";;

c) art. 1 otrzymuje brzmienie: "Niniejsze rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do pomocy dla wszystkich sektorów objętych art. 61-64 Porozumienia EOG.";;

d) w art. 2 lit. a), wyrazy "art. 87 ust. 1 Traktatu"; zastępuje się wyrazami "art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG";;

e) w art. 2 lit. e), wyrazy "lub Wspólnota"; nie mają zastosowania;

f) w art. 3, wyrazy "zgodne ze wspólnym rynkiem"; zastępuje się wyrazami "zgodne z funkcjonowaniem Porozumienia EOG";;

g) w art. 3, wyrazy "art. 87 ust. 3 Traktatu"; zastępuje się wyrazami "art. 61 ustęp 3 Porozumienia EOG";. Wyrazy "art. 88 ust. 3 Traktatu"; zastępuje się wyrazami "art. 1 ust. 3 protokołu 3 do Porozumienia w sprawie Organu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości";;

h) w art. 4 ust. 2 i 3, wyrazy "art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu"; oraz "art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu";, zastępuje się odpowiednio wyrazami "art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG"; oraz "art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG";;

i) w art. 4 ust. 6 lit. b), wyrazy "rejestry wspólnotowe"; zastępuje się wyrazami "rejestry na terytorium objętym Porozumieniem EOG";;

j) w art. 6 ust. 2, wyrazy "pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu"; zastępuje się wyrazami "pomoc państwa w rozumieniu art. 61 ustęp 1 Porozumienia EOG";.

Pomoc w ramach zasady de minimis

1e. 32001 R 0069: rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. L 10 z 13.1.2001 r., str. 30).

Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) wyrazy "art. 87 i 88 Traktatu WE"; zastępuje się wyrazami "art. 61 i 62 Porozumienia EOG";;

b) wyrazy "Państwo Członkowskie"; zastępuje się wyrazami "Państwo Członkowskie WE lub Państwo EFTA";.

c) w art. 1 akapit pierwszy, wyrazy "wszystkie sektory"; zastępuje się wyrazami: "wszystkie sektory objęte art. 61-64 Porozumienia EOG";;

d) w art. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"sektor transportu oraz działalność związana z produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Dodatku do niniejszego Załącznika oraz objętych zakresem Porozumienia.";

e) w art. 2 ust. 1 wyrazy "art. 87 ust. 1 Traktatu"; oraz "art. 88 ust. 3 Traktatu"; zastępuje się odpowiednio wyrazami "art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG"; oraz "art. 1 ust. 3 protokołu 3 do Porozumienia w sprawie Organu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości";.

Pomoc państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

1f. 32001 R 0070: rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33).

Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) wyrazy "art. 87 i 88 Traktatu WE"; zastępuje się wyrazami "art. 61 i 62 Porozumienia EOG";;

b) wyrazy "Państwo Członkowskie"; zastępuje się wyrazami "Państwo Członkowskie WE lub Państwo EFTA";. Wyrazy "Państwa Członkowskie"; zastępuje się wyrazami "Państwo Członkowskie WE lub Państwo EFTA";;

c) wyrazy "Komisja"; zastępuje się wyrazami "właściwe organy nadzoru, jak określono w art. 62 Porozumienia EOG";;

d) wyrazy "art. 87 ust. 1 Traktatu"; zastępuje się wyrazami "art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG";;

e) wyrazy "art. 88 ust. 3 Traktatu"; zastępuje się wyrazami "art. 1 ust. 3 protokołu 3 do Porozumienia w sprawie Organu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości";;

f) w art. 1 ust. 1, wyrazy "rozporządzenia lub dyrektywy wspólnotowe na mocy Traktatu WE"; zastępuje się wyrazami "przepisy na mocy Porozumienia EOG";. Wyrazy "wszystkie sektory"; zastępuje się wyrazami: "wszystkie sektory objęte art. 61-64 Porozumienia EOG";;

g) w art. 1 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"w odniesieniu do działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzeniem do obrotu produktów wymienionych w Dodatku do niniejszego Załącznika oraz objętych zakresem Porozumienia";

h) w art. 3 i 5, wyrazy "zgodne ze wspólnym rynkiem"; zastępuje się wyrazami "zgodne z funkcjonowaniem Porozumienia EOG";;

i) w art. 4 ust. 3, wyrazy "art. 87 ust. 3 lit c)"; zastępuje się wyrazami "art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG";. Wyrazy "art. 87 ust. 3 lit. a)"; zastępuje się wyrazami "art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG";.";

2) na końcu załącznika XV dodaje się tekst w brzmieniu:

"

Dodatek

Wykaz produktów określonych w załączniku XV pkt 1e lit. d) i pkt 1f lit. g)

Numer według Nomenklatury Brukselskiej | Wyszczególnienie produktów |

| |

Dział 1 | | Zwierzęta żywe |

Dział 2 | | Mięso i podroby jadalne |

Dział 3 | | Ryby i skorupiaki, mięczaki |

Dział 4 | | Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny |

Dział 5 | | |

05.04 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach |

05.15 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadajace się do spożycia przez ludzi |

Dział 6 | | Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście |

Dział 7 | | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne |

Dział 8 | | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów |

Dział 9 | | Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy (pozycja 0903) |

Dział 10 | | Zboża |

Dział 11 | | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny |

Dział 12 | | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza |

Dział 13 | | |

ex 13.03 | Pektyny |

Dział 15 | | |

15.01 | Smalec i inne wytopione tłuszcze wieprzowe; wytopiony tłuszcz drobiowy |

15.02 | Niewytopione tłuszcze wołowe, owcze lub kozie; łój, (włączając "premier jus") uzyskany z takich tłuszczów |

15.03 | Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane lub nieprzygotowane inaczej |

15.04 | Tłuszcze i oleje z ryb lub ssaków morskich, nawet rafinowane |

15.07 | Oleje roślinne, frakcje ciekłe lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane |

15.12 | Tłuszcze lub oleje roślinne lub zwierzęce, uwodornione, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone inaczej |

15.13 | Margaryna, namiastka smalcu i pozostałe przetworzone tłuszcze jadalne |

15.17 | Pozostałości po przetwarzaniu substancji tłuszczowych lub woski roślinne lub zwierzęce |

Dział 16 | | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych |

Dział 17 | | |

17.01 | Cukier buraczany lub trzcinowy, w postaci stałej |

17.02 | Pozostałe cukry, syropy cukrowe, miód sztuczny (nawet zmieszany z miodem naturalnym); karmel |

17.03 | Melasa, nawet odbarwiona |

17.05 | Cukry aromatyzowane lub barwione, syropy i melasy, bez zawartości soków owocowych z dodatkiem cukru w jakiejkolwiek ilości |

Dział 18 | | |

18.01 | Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone |

18.02 | Łuski kakaowe, łupiny, osłonki i pozostałe odpady z kakao |

Dział 20 | | Przetwory z warzyw, owoców lub innych części roślin |

Dział 22 | | |

22.04 | Moszcz winogronowy w trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną inaczej, niż przez dodanie alkoholu |

22.05 | Wino ze świeżych winogron, moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu |

22.07 | Pozostałe napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny) |

ex 22.08 ex 22.09 | Alkohol etylowy lub wyroby spirytusowe obojętne, nawet skażone, o dowolnej mocy uzyskane w produktów rolnych wymienionych w niniejszym Załączniku, z wyłączeniem likierów i innych napojów spirytusowych oraz złożone wyroby alkoholowe (znane jako "skoncentrowane ekstrakty") do produkcji napojów |

22.10 | Ocet winny i namiastki octu |

Dział 23 | | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa pasza dla zwierząt |

Dział 24 | | |

24.01 | Tytoń nieprzetworzony, odpady tytoniowe |

Dział 45 | | |

45.01 | Korek naturalny, nieobrobiony, kruszony, granulowany lub surowy, odpady z korka |

Dział 54 | | |

54.01 | Len, surowy lub obrabiany ale nieoprzędziony, pakuły lniane i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) |

Dział 57 | | |

57.01 | Konopie siewne (Cannabis sativa) surowe lub przerobione ale nieoprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) |

"

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 68/2001, (WE) nr 69/2001 oraz (WE) 70/2001 w językach islandzkim i norweskim, publikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 26 czerwca 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [5].

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2002 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

P. Westerlund

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 66 z 8.3.2001, str. 48.

[2] Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20.

[3] Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30.

[4] Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33.

[5] Wskazano wymogi konstytucyjne.

--------------------------------------------------