22000A0111(02)Dziennik Urzędowy L 006 , 11/01/2000 P. 0040 - 0045


Umowa

w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej "Wspólnotą"),

z jednej strony, oraz

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ,

z drugiej strony,

zwane dalej "Stronami",

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Chińską Republiką Ludową zawartą w 1985 roku;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie nauki i technologii dla ich rozwoju gospodarczego i społecznego;

UWZGLĘDNIAJĄC istniejącą współpracę naukową i technologiczną między Wspólnotą a Chinami;

UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że Wspólnota i Chiny prowadzą obecnie działania na rzecz badań naukowych i technologii, obejmujące również działania demonstracyjne, w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz że uczestnictwo w działaniach drugiej Strony na rzecz badań naukowych oraz rozwoju oparte na zasadzie wzajemności przyniesie wspólne korzyści;

PRAGNĄC ustanowić formalne ramy współpracy w dziedzinie badań naukowych i technologicznych, która poszerzy i umocni podstawy działań w zakresie współpracy na obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zachęci do stosowania wyników takiej współpracy dla gospodarczej i społecznej korzyści;

BIORĄC POD UWAGĘ, że niniejsza Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej mieści się w kontekście całokształtu współpracy między Chinami a Wspólnotą,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Strony zachęcają, rozwijają i ułatwiają działania na rzecz współpracy między Wspólnotą a Chinami w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których prowadzą badania i działania na rzecz rozwoju w dziedzinie nauki i technologii.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

a) "współpraca" oznacza jakiekolwiek działanie, które Strony podejmują lub wspierają zgodnie z niniejszą Umową, jak również wspólne badania naukowe;

b) "informacja" oznacza dane naukowe lub techniczne, wyniki lub metody badań i prac rozwojowych, wynikające ze wspólnych badań naukowych oraz wszelkie inne dane uznane za niezbędne przez uczestników współpracy; w tym także, w razie konieczności, przez Strony Umowy;

c) "własność intelektualna" otrzymuje znaczenie określone w artykule 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku;

d) "wspólne badania naukowe" oznaczają badania naukowe, rozwój technologiczny lub demonstracje, wdrażane przy wsparciu finansowym lub bez takiego wsparcia jednej bądź obu Stron, prowadzone przy współdziałaniu uczestników zarówno ze strony Wspólnoty, jaki i Chin i wskazane na piśmie przez Strony lub ich organizacje naukowe i technologiczne oraz agencje wdrażające naukowe programy badawcze, jako wspólne badania naukowe. W przypadku gdy fundusze na finansowanie pochodzą od jednej ze Stron, takiej kwalifikacji dokonuje ta Strona oraz uczestnik projektu;

e) "uczestnik" lub "jednostki badawcze" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, instytut badań lub inny podmiot prawa bądź podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub Chin, uczestniczący we współpracy, włącznie z samymi Stronami.

Artykuł 3

Zasady

Współpraca jest prowadzona w oparciu o następujące zasady:

a) wspólnej korzyści opartej o całkowitą równowagę;

b) wzajemnego dostępu do działań w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, podejmowanych przez każdą ze Stron;

c) bieżącej wymiany informacji, które mogą mieć wpływ na współpracę;

d) właściwej ochrony praw własności intelektualnej.

Artykuł 4

Obszary współpracy

Współpraca na mocy niniejszej Umowy obejmuje każdą działalność w zakresie badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji, zwaną dalej "BRD", zawartej w pierwszej grupie działań programu ramowego, na mocy artykułu 130g Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz podobne działania BRD w Chinach w odpowiednich dziedzinach naukowych i technologicznych.

Niniejsza Umowa nie ma wpływu na uczestnictwo Chin, jako kraju rozwijającego się, w działalności wspólnotowej w dziedzinie badań naukowych na rzecz rozwoju.

Artykuł 5

Formy współpracy

a) Zgodnie ze stosowanymi politykami, przepisami ustawowymi i wykonawczymi, Strony wspierają w możliwie najszerszym zakresie, udział uczestników we współpracy w ramach niniejszej Umowy, w celu dostarczenia porównywalnych możliwości udziału w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych i technologicznych oraz działaniach rozwojowych.

b) Współpraca może przybierać następujące formy:

- udział chińskich jednostek badawczych w projektach BRD w ramach pierwszej grupy działań programu ramowego oraz wzajemnego udziału jednostek badawczych, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty, w chińskich projektach realizowanych w podobnych sektorach BRD. Takie uczestnictwo podlega zasadom i procedurom mającym zastosowanie do każdej ze Stron,

- wymiana projektów BRD już zrealizowanych zgodnie z procedurami stosowanymi w programach BRD każdej ze Stron,

- wizyt i wymiany naukowców oraz ekspertów technicznych,

- wspólnej organizacji seminariów naukowych, konferencji, sympozjów oraz warsztatów jak również udziału ekspertów w tych działaniach,

- działań skoncentrowanych,

- wymiany i wspólnego wykorzystywania sprzętu i materiałów,

- wymiany informacji na temat przyjętych praktyk, przepisów ustawowych i wykonawczych oraz programów mających znaczenie dla współpracy zgodnie z niniejszą Umową,

- wszelkich innych form zalecanych przez Komitet Sterujący, i uznanych za zgodne z politykami i procedurami stosowanymi przez każdą ze Stron.

Wspólne projekty BRD są realizowane po opracowaniu przez uczestników planu zarządzania technologią wskazanego w Załączniku do niniejszej Umowy.

Artykuł 6

Koordynacja i ułatwianie współpracy

a) Koordynacja i ułatwianie współpracy są prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, ze strony Chin przez Ministerstwo Nauki i Technologii a ze strony Wspólnoty, przez służby Komisji Wspólnot Europejskich, działające jako pełnomocnicy wykonawczy.

b) Pełnomocnicy wykonawczy powołają do celów realizacji niniejszej Umowy Komitet Sterujący do spraw Współpracy BRD, zwany dalej "Komitetem Sterującym"; w skład tego Komitetu wchodzi taka sama liczba urzędowych przedstawicieli każdej ze Stron; Komitet uchwala własny regulamin wewnętrzny.

c) Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1. wspieranie i sprawowanie nadzoru nad różnymi formami współpracy, wymienionymi w artykule 4 niniejszej Umowy, jak również tymi, które byłyby realizowane w ramach współpracy BRD na rzecz rozwoju;

2. wskazywanie na następny rok zgodnie z artykułem 5 litera b) tiret pierwsze, wśród potencjalnych sektorów współpracy BRD, tych priorytetowych sektorów lub podsektorów, pozostających w sferze wspólnego zainteresowania, w których pożądana jest współpraca;

3. przedkładanie naukowcom obu Stron propozycji zgodnie z artykułem 5 litera b) tiret drugie, dotyczących wymiany odpowiednich, wzajemnie korzystnych projektów Stron;

4. formułowanie zaleceń zgodnie z artykułem 5 litera b) tiret siódme;

5. doradzanie Stronom w sprawie sposobów pogłębiania i usprawniania współpracy zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszej Umowie;

6. zapewnienie sprawnego funkcjonowania i realizacji niniejszej Umowy;

7. coroczne dostarczanie Stronom sprawozdania dotyczącego statusu, osiągniętego poziomu i efektywności współpracy podjętej na mocy niniejszej Umowy. Sprawozdanie będzie przekazywane Wspólnemu Komitetowi ustanowionemu na mocy Umowy o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Chińską Republiką Ludową zawartej w 1985 roku.

d) Komitet Sterujący, zbiera się co do zasady corocznie, najlepiej przed posiedzeniem Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy z 1985 roku o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Chińską Republiką Ludową oraz zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem; posiedzenia powinny odbywać się na przemian we Wspólnocie i Chinach. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być organizowane na wniosek każdej ze Stron.

e) Koszty ponoszone przez Komitet Sterujący lub w jego imieniu, pokrywa Strona, której członków takie koszty dotyczą. Koszty, poza kosztami podróży i zakwaterowania, bezpośrednio związane z posiedzeniami Komitetu Sterującego pokrywa Strona przyjmująca.

Artykuł 7

Finansowanie

a) Współpraca jest uzależniona od dostępności funduszy oraz stosowanych przepisów ustawowych i wykonawczych, polityk i programów Stron. Poniesione przez uczestników współpracy koszty nie będą prowadziły do jakiegokolwiek transferu funduszy od jednej Strony do drugiej.

b) W przypadku gdy specjalne programy współpracy jednej ze Stron przewidują wsparcie finansowe dla uczestników drugiej Strony, wszelkie takie dotacje, finansowe lub innego rodzaju wkłady wniesione przez jedną Stronę na rzecz uczestników drugiej Strony, przeznaczone na wsparcie tych działań, są zwolnione z podatków i należności celnych, zgodnie przepisami ustawowymi i wykonawczymi stosowanymi na terytorium każdej ze Stron.

Artykuł 8

Przybycie personelu i przywóz urządzeń

Każda ze Stron podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dołoży wszelkich starań w ramach przepisów ustawowych i wykonawczych, stosowanych na terytorium każdej ze Stron w celu ułatwienia przybycia, pobytu i opuszczenia swego terytorium osobom uczestniczącym we współpracy, wwozu i wywozu materiałów, danych i sprzętu wykorzystywanych do celów tej współpracy określonych przez Strony na mocy postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 9

Upowszechnianie i wykorzystywanie informacji

Jednostki badawcze mające siedzibę w Chinach, które uczestniczą w realizacji wspólnotowych projektów BRD, przestrzegają w odniesieniu do własności, upowszechniania i wykorzystywania informacji oraz w odniesieniu do własności intelektualnej, wynikającej z tego uczestnictwa, w takim samym stopniu zasad obowiązujących w stosunku do upowszechniania wyników badań, programów szczególnych BRD, jak postanowień Załącznika do niniejszej Umowy.

Jednostki badawcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty, uczestniczące w chińskich projektach BRD, mają, w odniesieniu do własności, upowszechniania i wykorzystywania informacji oraz w odniesieniu do własności intelektualnej wynikającej z tego uczestnictwa, takie same prawa i obowiązki jak chińskie jednostki badawcze, z zastrzeżeniem postanowień Załącznika do niniejszej Umowy.

Załącznik dotyczący prawa własności intelektualnej stanowi integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 10

Terytorialny zakres stosowania

Niniejsza Umowa ma zastosowanie, z jednej strony, do terytoriów, do których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach określonych w tym Traktacie oraz, z drugiej strony, do terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody dla współpracy prowadzonej zgodnie z prawem międzynarodowym na pełnym morzu, w przestrzeni kosmicznej lub terytorium państwa trzeciego.

Artykuł 11

Wejście w życie, zakończenie i rozstrzyganie sporów

a) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie spełnienie odpowiednich procedur wewnętrznych, niezbędnych do wejścia w życie Umowy.

b) Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres wstępny pięciu lat i może być odnawiana w drodze wspólnego porozumienia między Stronami (odnowienie automatyczne) po dokonaniu oceny w trakcie przedostatniego roku każdego z kolejnych pięcioletnich okresów.

c) Niniejsza Umowa może być zmieniona w drodze porozumienia Stron. Zmiany wchodzą w życie w dniu, w którym Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie spełnienie odpowiednich procedur wewnętrznych, niezbędnych do tego celu.

d) Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie przez każdą ze Stron w drodze pisemnego zawiadomienia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpływa na ważność, okres obowiązywania wszelkich ustaleń zawartych na mocy niniejszej Umowy, ani praw i obowiązków ustanowionych zgodnie z Załącznikiem.

e) Wszelkie wątpliwości i spory odnoszące się do interpretacji lub realizacji niniejszej Umowy są rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia Stron.

W dowód czego, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, złożyli swoje podpisy pod niniejszą Umową.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 1998 roku, w dwóch egzemplarzach, w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i chińskim; przy czym każdy z tekstów jest jednakowo autentyczny.

W imieniu Rady Unii Europejskiej

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rządu Chińskiej Republiki Ludowej

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa własności intelektualnej, powstałe lub nabyte na mocy Umowy, są przyznawane w sposób przewidziany w niniejszym Załączniku.

I. Zastosowanie

O ile Strony nie postanowiły inaczej, niniejszy Załącznik ma zastosowanie do wspólnych badań naukowych podejmowanych zgodnie z Umową.

II. Prawo własności, przydział i wykonywanie praw

1. Dla celów niniejszego Załącznika pojęcie "własności intelektualnej" jest zdefiniowane w artykule 2 litera c) Umowy.

2. Niniejszy Załącznik odnosi się do przydziału praw, korzyści i opłat licencyjnych między Stronami i uczestnikami. Każda Strona i jej uczestnicy zapewniają, że druga Strona i jej uczestnicy może mogą uzyskać prawa do własności intelektualnej, przydzielone jej zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Niniejszy Załącznik nie wprowadza zmian, ani nie narusza zasad przydzielania praw, korzyści i honorariów autorskich Stronom, ich obywatelom lub uczestnikom, które zostaną ustalone w drodze przepisów ustawowych i praktyk stosowanych w odniesieniu do każdej ze Stron.

3. Strony będą ponadto kierować się następującymi zasadami, które powinny być przewidziane w zawartych umowach o współpracy:

a) skuteczna ochrona własności intelektualnej. Strony zapewniają, że same i/lub ich uczestnicy notyfikują sobie wzajemnie w uzasadnionym czasie powstanie jakiejkolwiek własności intelektualnej wynikającej z postanowień Umowy, uzgodnienia dotyczące jej wdrożenia oraz bezzwłocznie podjęte starania o ochronę takiej własności intelektualnej;

b) efektywne wykorzystanie wyników, z uwzględnieniem wkładów wniesionych przez Strony i ich uczestników;

c) niedyskryminacyjne traktowanie uczestników drugiej Strony w porównaniu do sposobu traktowania przyznanego własnym uczestnikom;

d) ochrona poufnych informacji gospodarczych.

4. Uczestnicy wspólnie opracowują plan zarządzania technologią (PZT) w odniesieniu do własności oraz wykorzystywania, w tym publikacji, informacji oraz własności intelektualnej, które powstaną w trakcie wspólnych badań. Plany zarządzania technologią zostaną zatwierdzone przez właściwego pełnomocnika wykonawczego lub organ administracyjny Strony biorącej udział w finansowaniu badań, przed zakończeniem konkretnych umów o współpracy w dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych, z którymi te plany są związane. Plany zarządzania technologią są opracowywane z zachowaniem przepisów ustawowych i wykonawczych, obowiązujących każdą Stronę, z uwzględnieniem celów wspólnych badań naukowych, stosownych finansowych lub innych wkładów Stron oraz uczestników, korzystnych i niekorzystnych aspektów udzielania licencji na danym terytorium lub w odniesieniu do obszarów wykorzystania, transferu danych podlegających kontroli w wywozie, towarów lub usług, wymagań nałożonych przepisami obowiązujących przepisów ustawowych oraz innych czynników uznanych za odpowiednie przez uczestników. Prawa i obowiązki dotyczące działalności badawczej prowadzonej przez uczestniczących w niej naukowców wizytujących (tj. naukowców, niepochodzących od Strony lub nie należących do grona uczestników) w odniesieniu do własności intelektualnej będą także uwzględnione we wspólnych planach zarządzania technologią.

Plan zarządzania technologią jest szczególną umową zawieraną między uczestnikami, dotyczącą realizacji wspólnego badania oraz właściwych praw i obowiązków uczestników.

W odniesieniu do własności intelektualnej, umowa będzie zazwyczaj dotyczyć, między innymi, prawa własności, ochrony praw użytkownika do celów badawczych i rozwojowych, wykorzystywania i rozpowszechniania, włącznie z uzgodnieniami dotyczącymi wspólnych publikacji, praw i obowiązków wizytujących naukowców oraz procedur rozstrzygania sporów. TMP może również określać informacje podstawowe i uzupełniające, podlegające licencjonowaniu i dostarczeniu.

5. Informacja lub własność intelektualna, powstałe w trakcie wspólnych badań naukowych i nieuwzględnione w planie zarządzania technologią będą, za zgodą Stron, przydzielane zgodnie z zasadami określonymi w planie zarządzania technologią. W przypadku sporu taka informacja lub własność intelektualna jest własnością wszystkich uczestników biorących udział we wspólnych badaniach naukowych, których wynikiem była taka informacja lub własność intelektualna. Każdy z uczestników, do którego niniejsze postanowienie ma zastosowanie, ma prawo do wykorzystywania takich informacji lub własności intelektualnej dla własnych celów handlowych bez ograniczenia geograficznego.

6. Każda ze Stron zapewni przydzielenie praw do własności intelektualnej drugiej Stronie i jej uczestnikom zgodnie z powyższymi zasadami.

7. Z zachowaniem warunków konkurencji w obszarach, których dotyczy Umowa, każda ze Stron dołoży wszelkich starań, by zapewnić, że prawa nabyte w zastosowaniu Umowy i uzgodnień dokonanych na jej podstawie są wykorzystywane w sposób sprzyjający w szczególności: i) upowszechnianiu i wykorzystaniu informacji na mocy niniejszej Umowy powstałych, ujawnionych lub udostępnionych w inny sposób; oraz ii) przyjęciu i wprowadzaniu w życie międzynarodowych standardów.

8. Zakończenie lub wygaśnięcie Umowy nie będzie miało wpływu na prawa lub obowiązki określone w niniejszym Załączniku.

III. Dzieła chronione prawem autorskim oraz dzieła literackie o charakterze naukowym

Prawa autorskie będące własnością Stron lub ich uczestników podlegają zasadom traktowania zgodnie z Konwencją Berneńską (Akt Paryski z 1971 roku). Ochrona prawami autorskimi obejmuje formę wyrażania, a nie idee, procedury, metody działania czy też pojęcia matematyczne jako takie. Ograniczenia lub wyjątki od praw wyłącznych są zawężone do określonych przypadków szczególnych, które nie będą w sprzeczności z normalnym wykorzystaniem dzieła i nie spowodują uszczerbku w odniesieniu do interesów uprawnionego podlegających ochronie.

Bez uszczerbku dla sekcji II, o ile nie ustalono inaczej w planie zarządzania technologią, wyniki badań naukowych zostają opublikowane wspólnie przez Strony lub uczestników tego wspólnego badania. Z zastrzeżeniem powyższej zasady ogólnej, stosuje się następujące procedury:

1. W przypadku opublikowania przez Stronę lub podmioty publiczne tej Strony naukowych i technicznych czasopism, artykułów, sprawozdań, książek, w tym także prezentacji video i oprogramowania, powstałych w wyniku wspólnych badań, zgodnie z niniejszą Umową, druga Strona ma prawo do ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na tłumaczenie, reprodukcję, przyjęcie, przenoszenie oraz publiczne upowszechnianie takich dzieł.

2. Strony zapewnią, że dzieła literackie o charakterze naukowym powstałe w wyniku wspólnych badań zgodnie z niniejszą Umową oraz opublikowane przez wydawców niezależnych będą upowszechnione na możliwie najszerszą skalę.

3. Wszystkie egzemplarze dzieła chronionego prawem autorskim, upowszechnianego publicznie i przygotowanego zgodnie z niniejszymi postanowieniami, są opatrzone nazwiskami autora lub autorów dzieła, o ile autor lub autorzy wyraźnie nie odmówią ujawnienia ich nazwisk. Posiadają również wyraźnie widoczną informację o wspólnym wsparciu udzielonym przez Strony.

IV. Wynalazki, odkrycia i inne osiągnięcia naukowe i technologiczne

Wynalazki, odkrycia oraz inne osiągnięcia naukowe i technologiczne, powstałe w wyniku współpracy między Stronami, są własnością Stron, o ile Strony nie postanowią inaczej.

V. Informacje niejawne

A. Informacje niejawne w formie dokumentu

1. Każda ze Stron, lub odpowiednio jej pełnomocnicy lub uczestnicy, możliwie najwcześniej, najlepiej w planie zarządzania technologią, wskazują informacje, które zgodnie z ich życzeniem mają pozostać niejawne w odniesieniu do niniejszej Umowy, uwzględniając między innymi następujące kryteria:

a) poufny charakter informacji w znaczeniu, że informacje, jako takie lub w określonym układzie, lub połączeniu ich elementów, nie są powszechnie znane ani łatwo dostępne środkami prawnymi ekspertom w danych dziedzinach;

b) rzeczywistą lub potencjalną handlową wartość informacji z tytułu ich tajności;

c) uprzednią ochronę informacji w znaczeniu, że względem tych informacji osoba prawnie sprawująca kontrolę podjęła działania zasadne w danych okolicznościach, mające na celu zachowanie tajności informacji.

Strony i ich uczestnicy w niektórych przypadkach mogą wyrazić zgodę, chyba że ustalono inaczej, że część lub całość informacji dostarczonych, wymienianych lub powstałych w trakcie wspólnych badań naukowych, realizowanych zgodnie z Umową, nie może zostać ujawniona.

2. Każda ze Stron zapewnia wyraźną identyfikację informacji niejawnych dokonywaną przez nią samą i jej uczestników, na przykład przy pomocy właściwego oznaczenia lub adnotacji ograniczającej. Powyższe ma również zastosowanie do każdej reprodukcji takiej informacji, w całości lub w części.

Strona otrzymująca niejawne informacje zgodnie z niniejszą Umową, szanuje jej uprzywilejowany charakter. Ograniczenia te wygasają automatycznie z chwilą publicznego ujawnienia informacji przez jej właściciela.

3. Informacje niejawne przekazane na mocy niniejszej Umowy mogą zostać ujawnione przez Stronę je otrzymującą Stronie bądź osobom zatrudnionym przez Stronę otrzymującą informacje oraz innym danym działom lub pełnomocnikom Strony otrzymującej informacje, upoważnionym do tego dla szczególnych celów prowadzonych wspólnych badań, pod warunkiem że wszelkie takie niejawne informacje są rozpowszechnione wyłącznie pod klauzulą poufności i będą łatwo rozpoznawalne jako takie, jak określono powyżej.

4. Za uprzednią pisemną zgodą Strony dostarczającej nie ujawnioną informację, Strona otrzymująca taką informację może ją upowszechnić w szerszym zakresie niż przewidziany w punkcie 3. Strony współpracują ze sobą w dziedzinie wypracowania procedur wnioskowania i udzielania pisemnej zgody na takie szersze upowszechnianie informacji, a każda ze Stron udzieli takiej zgody w zakresie dopuszczonym jej krajowymi politykami, przepisami wykonawczymi i ustawowymi.

B. Informacje niejawne w formie innej niż dokument

Niejawne informacje w formie innej niż dokument lub inne poufne informacje przekazywane na seminariach i innych spotkaniach zorganizowanych z mocy niniejszej Umowy, albo informacje wynikające z przydziału obowiązków pracownikom, korzystania z obiektów lub wspólnych projektów, są przez Strony lub ich uczestników traktowane zgodnie z zasadami określonymi dla informacji w formie dokumentu, jednak pod warunkiem że odbiorca takich niejawnych lub innych poufnych lub uprzywilejowanych informacji ma świadomość poufnego charakteru przekazanych informacji w chwili, gdy następuje takie przekazanie.

C. Kontrola

Każda Strona podejmuje wysiłki, aby zapewnić, że informacje niejawne, otrzymane przez nią na mocy niniejszej Umowy, będą podlegały kontroli w niej przewidzianej. Jeżeli jedna ze Stron ma świadomość lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że nie będzie w stanie wypełnić postanowień powyższych sekcji A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę. Następnie Strony konsultują się w celu określenia właściwego sposobu działania.

--------------------------------------------------