21999D0722(10)Dziennik Urzędowy L 189 , 22/07/1999 P. 0064 - 0065


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 91/98

z dnia 25 września 1998 r.

zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 75/98 z dnia 17 lipca 1998 r. [1];

dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług [2], ma zostać włączona do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przed pkt 1 (dyrektywa Rady 87/372/EWG) po pozycji "AKTY, DO KTÓRYCH NASTĘPUJE ODNIESIENIE" w załączniku XI do Porozumienia dodaje się podpozycję w brzmieniu:"".

Artykuł 2

"Usługi pocztowe

5d. 397 L 0067: dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 14). Do celów obecnego Porozumienia przepisy dyrektywy po uaktualnieniu brzmią:

a) w artykule 5 ustęp 2 "Traktacie, w szczególności w jego artykułach 36 i 56" otrzymuje brzmienie: "Porozumieniu EOG, w szczególności w jego art. 13 i 33";

b) w artykule 26 "Traktatem" otrzymuje brzmienie "Porozumieniem EOG"."

Artykuł 3

Teksty dyrektywy 97/67/WE w językach islandzkim i norweskim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu 103 ustęp 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 1998 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

N. v. Liechtenstein

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 172 z 8.7.1999, str. 54.

[2] Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 14.

--------------------------------------------------