21.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/9


UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI

ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI,

zwane dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz

REPUBLIKA TUNEZYJSKA,

zwaną dalej „Tunezją”, z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie tradycyjnych więzi istniejących między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi a Republiką Tunezyjską, a także wspólnie uznawane przez Umawiające się Strony wartości;

UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Tunezja pragną zacieśnić te więzi i ustanowić trwałe stosunki opierające się na wzajemności, partnerstwie oraz współpracy;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka oraz swobód politycznych i gospodarczych, które tworzą fundament Stowarzyszenia;

UWZGLĘDNIAJĄC ostatni rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej na kontynencie europejskim oraz w Tunezji;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczące postępy poczynione przez Tunezję i naród tunezyjski w kierunku osiągania celów pełnej integracji gospodarki tunezyjskiej z gospodarką światową oraz uczestnictwa we Wspólnocie państw demokratycznych;

ŚWIADOMI znaczenia niniejszego Układu, opartego na współpracy i dialogu, dla trwałej stabilności i bezpieczeństwa w regionie eurośródziemnomorskim;

ŚWIADOMI, z jednej strony, znaczenia stosunków w całościowym kontekście eurośródziemnomorskim oraz, z drugiej strony, celu integracji między krajami Maghrebu;

MAJĄC NA UWADZE różnice gospodarcze i społeczne istniejące między Wspólnotą a Tunezją oraz chęć osiągnięcia celów niniejszego stowarzyszenia przy pomocy stosownych postanowień niniejszego Układu;

PRAGNĄC ustanowić i rozwijać stały dialog polityczny dotyczący kwestii dwustronnych i międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

UWZGLĘDNIAJĄC zamiar zapewnienia przez Wspólnotę znaczącego wsparcia dla Tunezji w jej wysiłkach poczynienia reform gospodarczych, dostosowań strukturalnych oraz rozwoju społecznego;

UWZGLĘDNIAJĄC zaangażowanie Wspólnoty i Tunezji w wolny handel, z poszanowaniem praw i zobowiązań wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT);

PRAGNĄC ustanowić współpracę wspieraną stałym dialogiem w dziedzinach gospodarczych, społecznych i kulturalnych w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego zrozumienia;

PRZEKONANI, że niniejszy Układ stworzy klimat sprzyjający rozwojowi ich stosunków gospodarczych i, w szczególności w sektorach handlu i inwestycji, które są decydujące dla restrukturyzacji gospodarczej i modernizacji technologicznej,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Ustanawia się stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Tunezją, z drugiej strony.

2.   Niniejszy Układ ma na celu:

stworzenie stosownych ram dla dialogu politycznego między Stronami, umożliwiającego rozwój bliskich stosunków w obszarach, które uznają za istotne dla takiego dialogu,

ustalenie warunków postępującej liberalizacji handlu towarami, usługami i kapitałem,

wspieranie handlu i rozwijanie harmonijnych stosunków gospodarczych i społecznych między Stronami, w szczególności poprzez dialog i współpracę, w celu popierania rozwoju i dobrobytu Tunezji i narodu tunezyjskiego,

popieranie integracji krajów Maghrebu poprzez wspieranie handlu i współpracy między Tunezją a krajami regionu,

wspieranie współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i finansowej.

Artykuł 2

Stosunki między Stronami, tak jak wszystkie postanowienia niniejszego Układu, opierają się na poszanowaniu praw człowieka i zasad demokratycznych, którymi Strony kierują się w swojej polityce wewnętrznej i międzynarodowej, oraz stanowią istotny element Układu.

TYTUŁ I

DIALOG POLITYCZNY

Artykuł 3

1.   Między Stronami ustanawia się stały dialog polityczny. Pozwala on na zbudowanie między partnerami długotrwałych więzów solidarności, które przyczynią się do dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa regionu śródziemnomorskiego oraz stworzenia klimatu zrozumienia i tolerancji między kulturami.

2.   Dialog i współpraca polityczna mają w szczególności na celu:

a)

ułatwienie zbliżenia między Stronami poprzez rozwijanie lepszego wzajemnego zrozumienia i poprzez stałą koordynację w kwestiach międzynarodowych, będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania;

b)

umożliwienie każdej ze Stron wzięcia pod uwagę stanowiska i interesów drugiej Strony;

c)

działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie śródziemnomorskim, w szczególności w Maghrebie;

d)

wspomożenie rozwijania wspólnych inicjatyw.

Artykuł 4

Dialog polityczny dotyczy tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania Stron, w szczególności warunków niezbędnych do zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju regionalnego poprzez wspieranie współpracy, szczególnie w grupie krajów Maghrebu.

Artykuł 5

Dialog polityczny prowadzi się w regularnych odstępach i w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, w szczególności:

a)

na poziomie ministerialnym, głównie w ramach Rady Stowarzyszenia;

b)

na poziomie wysokich urzędników reprezentujących Tunezję, z jednej strony, oraz prezydencji Rady i Komisji, z drugiej strony;

c)

poprzez pełne wykorzystanie kanałów dyplomatycznych, włączając regularne spotkania informacyjne, konsultacje przy okazji spotkań międzynarodowych i kontaktów między dyplomatami przedstawicielstw dyplomatycznych w państwach trzecich;

d)

w razie potrzeby, w każdy inny sposób mogący przyczynić się do wzmocnienia dialogu i zwiększenia jego skuteczności.

TYTUŁ II

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

Artykuł 6

Wspólnota i Tunezja ustanowią stopniowo strefę wolnego handlu w okresie przejściowym, trwającym najdłużej dwanaście lat, którego bieg rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Układu oraz zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 roku i innych porozumień wielostronnych w sprawie handlu towarami, załączonych do Porozumienia ustanawiającego WTO, zwanych dalej GATT.

ROZDZIAŁ I

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

Artykuł 7

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produktów pochodzących ze Wspólnoty oraz z Tunezji, z wyjątkiem produktów określonych w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 8

W handlu między Wspólnotą a Tunezją nie wprowadza się żadnych nowych ceł w przywozie ani opłat o skutku równoważnym.

Artykuł 9

Produkty pochodzące z Tunezji są w przywozie do Wspólnoty zwolnione od ceł oraz opłat o skutku równoważnym i nie stosuje się wobec nich ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.

Artykuł 10

1.   Postanowienia niniejszego rozdziału nie wyłączają możliwości utrzymania przez Wspólnotę elementu rolnego w przywozie towarów pochodzących z Tunezji, wymienionych w załączniku I.

Ten element rolny odzwierciedla różnice między cenami na rynku wspólnotowym produktów rolnych uważanych za wykorzystywane w produkcji takich towarów a cenami w przywozie z państw trzecich, gdy całkowity koszt wspomnianych produktów podstawowych jest wyższy niż we Wspólnocie. Element rolny może przybrać formę stałej kwoty lub cła ad valorem. Takie różnice są zastępowane, w danym przypadku, przez specyficzne cła, oparte na taryfikacji składnika rolnego, lub przez cła ad valorem.

Postanowienia rozdziału 2, znajdujące zastosowanie do produktów rolnych, stosuje się do elementu rolnego mutatis mutandis.

2.   Postanowienia niniejszego rozdziału nie wyłączają sporządzenia przez Tunezję oddzielnego określenia elementu rolnego w obowiązujących opłatach przywozowych do produktów wymienionych w załączniku 2, pochodzących ze Wspólnoty. Element rolny może przybrać formę stałej kwoty lub cła ad valorem.

Postanowienia rozdziału 2 znajdujące zastosowanie do produktów rolnych stosuje się do elementu rolnego mutatis mutandis.

3.   W przypadku produktów wskazanych w załączniku 2 wykaz 1, pochodzących ze Wspólnoty, Tunezja w chwili wejścia w życie niniejszego Układu stosuje cła przywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym nie większe niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 1995 roku, w granicach kontyngentów taryfowych określonych w wymienionym wykazie.

W trakcie znoszenia elementu przemysłowego ceł, zgodnie z postanowieniami ustępu 4, poziom ceł, które mają być stosowane w odniesieniu do produktów, dla których kontyngenty taryfowe mają być zniesione, nie mogą być wyższe niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 1995 roku.

4.   W przypadku produktów z załącznika 2 wykaz 2, pochodzących ze Wspólnoty, Tunezja znosi element przemysłowy ceł, zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w artykule 11 ustęp 3 Układu w odniesieniu do produktów z załącznika 4.

W przypadku produktów z załącznika 3 wykazy 1 i 3, pochodzących ze Wspólnoty, Tunezja znosi element przemysłowy ceł, zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w artykule 11 ustęp 3 Układu w odniesieniu do produktów z załącznika 5.

5.   Elementy rolne stosowane zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2 mogą być zredukowane, gdy w handlu między Wspólnotą a Tunezją redukowana jest opłata stosowana do podstawowego produktu rolnego lub, gdy takie redukcje wynikają z wzajemnych ustępstw, odnoszących się do przetworzonych produktów rolnych.

6.   Redukcję określoną w ustępie 5, wykaz danych produktów i, stosownie do przypadku, kontyngenty taryfowe w granicach, których stosuje się redukcję, ustanawia Rada Stowarzyszenia.

Artykuł 11

1.   Cła i opłaty o skutku równoważnym, stosowane w przywozie do Tunezji produktów pochodzących ze Wspólnoty, inne niż wymienione w załącznikach 3-6, znosi się z chwilą wejścia w życie niniejszego Układu.

2.   Cła i opłaty o skutku równoważnym, stosowane w przywozie do Tunezji produktów pochodzących ze Wspólnoty, inne niż wymienione w załączniku 3, znosi się stopniowo zgodnie z następującym harmonogramem:

Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 85 % stawki podstawowej.

Rok od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 70 % stawki podstawowej.

Dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 55 % stawki podstawowej.

Trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 40 % stawki podstawowej.

Cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 25 % stawki podstawowej.

Pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, zostaną zniesione pozostałe cła.

3.   Cła i opłaty o skutku równoważnym stosowane w przywozie do Tunezji produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienione w załącznikach 4 i 5, są znoszone stopniowo zgodnie z następującymi harmonogramami:

W przypadku wykazu znajdującego się w załączniku 4:

Z dniem wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 92 % stawki podstawowej.

Rok do dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 84 % stawki podstawowej.

Dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 76 % stawki podstawowej.

Trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 68 % stawki podstawowej.

Cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 60 % stawki podstawowej.

Pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 52 % stawki podstawowej.

Sześć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 44 % stawki podstawowej.

Siedem lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 36 % stawki podstawowej.

Osiem lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 28 % stawki podstawowej.

Dziewięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 20 % stawki podstawowej.

Dziesięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 12 % stawki podstawowej.

Jedenaście lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 4 % stawki podstawowej.

Dwanaście lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, zostaną zniesione pozostałe cła.

W przypadku wykazu znajdującego się w załączniku 5:

Cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 88 % stawki podstawowej.

Pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 77 % stawki podstawowej.

Sześć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 66 % stawki podstawowej.

Siedem lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 55 % stawki podstawowej.

Osiem lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 44 % stawki podstawowej.

Dziewięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 33 % stawki podstawowej.

Dziesięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 22 % stawki podstawowej.

Jedenaście lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostanie zredukowane do 11 % stawki podstawowej.

Dwanaście lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, zostaną zniesione pozostałe cła.

4.   W przypadku poważnych trudności dotyczących danego produktu, odpowiednie harmonogramy, mające zastosowanie zgodnie z ustępem 3, mogą być zmienione za wspólnym porozumieniem przez Komitet Stowarzyszenia, mając na uwadze, że harmonogram, dla którego wnioskowana jest zmiana, nie może zostać przedłużony w odniesieniu do branego pod uwagę produktu, ponad maksymalny okres przejściowy dwunastu lat. Jeżeli Komitet Stowarzyszenia nie podjął decyzji w ciągu 30 dni od zgłoszenia wniosku o zmianę harmonogramu, Tunezja może tymczasowo zawiesić harmonogram na okres nieprzekraczający jednego roku.

5.   Podstawową stawką celną dla każdego produktu, w stosunku, do której mają być stosowane stopniowe obniżki, przewidziane w ustępach 2 i 3, jest stawka rzeczywiście stosowana vis-á-vis Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1995 roku.

6.   Jeżeli po dniu 1 stycznia 1995 roku jakakolwiek obniżka stawek jest stosowana erga omnes, obniżone cła zastępują stawki podstawowe, określone w ustępie 5, od dnia zastosowania takiej redukcji.

7.   Tunezja powiadamia Wspólnotę o swoich podstawowych stawkach celnych.

Artykuł 12

Postanowień artykułów 10, 11 i artykułu 19 litera b) nie stosuje się w odniesieniu do produktów z wykazu w załączniku 6. Ustalenia, które mają być stosowane w stosunku do takich produktów, zostaną ponownie zbadane przez Radę Stowarzyszenia cztery lata po wejściu w życie Układu.

Artykuł 13

Postanowienia dotyczące znoszenia ceł przywozowych stosuje się także do opłat celnych o charakterze fiskalnym.

Artykuł 14

1.   Środki wyjątkowe o ograniczonym okresie obwiązywania, które stanowią odstępstwo od postanowień artykułu 11, mogą zostać przyjęte przez Tunezję w postaci ceł podwyższonych lub przywróconych.

Środki te nie mogą odnosić się wyłącznie do nowo powstających gałęzi przemysłu lub niektórych sektorów w fazie restrukturyzacji albo przeżywających poważne trudności, zwłaszcza gdy trudności te powodują istotne problemy społeczne.

Cła przywozowe stosowane w Tunezji wobec produktów pochodzących ze Wspólnoty, wprowadzone poprzez te środki, nie mogą przekraczać 25 % ad valorem i zachowują element preferencji w odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty. Całkowita wartość przywozu produktów podlegających tym środkom nie może przekraczać 15 % całkowitego przywozu ze Wspólnoty produktów przemysłowych w trakcie poprzedniego roku, dla którego dostępne są statystyki.

Środki te stosuje się w okresie nieprzekraczającym pięć lat, o ile Komitet Stowarzyszenia nie zezwoli na dłuższy okres. Środki przestają być stosowane najpóźniej z dniem wygaśnięcia maksymalnego okresu przejściowego dwunastu lat.

Żaden z tych środków nie może być wprowadzony w odniesieniu do produktu, jeżeli upłynęło więcej niż trzy lata od zniesienia wszystkich ceł i ograniczeń ilościowych lub opłat, bądź środków o skutku równoważnym, dotyczących omawianego produktu.

Tunezja poinformuje Komitet Stowarzyszenia o każdym wyjątkowym środku, który zamierza podjąć, oraz na wniosek Wspólnoty przeprowadzane są konsultacje w sprawie tych środków oraz sektorów, w których omawiane środki znajdują zastosowanie, przed ich wprowadzeniem. Przy podejmowaniu takich środków Tunezja przedstawia Komitetowi harmonogram znoszenia ceł wprowadzonych na mocy niniejszego artykułu. Harmonogram przewiduje stopniowe znoszenie ceł w równych ratach rocznych, rozpoczynające się najpóźniej od końca drugiego roku po ich wprowadzeniu. Komitet Stowarzyszenia może podjąć decyzję w sprawie innego harmonogramu.

2.   W drodze odstępstwa od postanowień ustępu 1 akapit czwarty, Komitet Stowarzyszenia, w celu uwzględnienia trudności związanych z powstawaniem nowej gałęzi przemysłu, może wyjątkowo zezwolić Tunezji na zachowanie środków już przyjętych stosownie do postanowień ustępu 1 na maksymalny okres trzech lat ponad przejściowy okres dwunastu lat.

ROZDZIAŁ II

PRODUKTY ROLNE I RYBOŁÓWSTWA

Artykuł 15

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produktów pochodzących ze Wspólnoty i z Tunezji, wymienionych w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 16

Wspólnota i Tunezja stopniowo wprowadzają większą liberalizację w ich wzajemnej wymianie handlowej dotyczącej produktów rolnych i rybołówstwa.

Artykuł 17

1.   Produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Tunezji korzystają w przywozie do Wspólnoty z postanowień znajdujących się odpowiednio w protokołach nr 1 i 3.

2.   Produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty korzystają w przywozie do Tunezji z postanowień, znajdujących się w protokole nr 3.

Artykuł 18

1.   Od dnia 1 stycznia 2000 roku Wspólnota i Tunezja oceniają sytuację w celu ustalenia środków liberalizacyjnych, które mają być stosowane przez Wspólnotę i Tunezję od dnia 1 stycznia 2001 roku, zgodnie z celem określonym w artykule 16.

2.   Bez uszczerbku dla postanowień ustępu poprzedzającego oraz mając na uwadze strukturę handlu produktami rolnymi między Stronami oraz szczególną wrażliwość tych produktów, Wspólnota i Tunezja badają w Radzie Stowarzyszenia w każdym poszczególnym przypadku, systematycznie i na zasadzie wzajemności, możliwości przyznania sobie nawzajem koncesji.

ROZDZIAŁ III

WSPÓLNE POSTANOWIENIA

Artykuł 19

Bez uszczerbku dla postanowień Układu GATT:

a)

żadne nowe ograniczenie ilościowe w przywozie ani środek o równoważnym skutku nie zostanie wprowadzony w handlu między Wspólnotą a Tunezją;

b)

ograniczenia ilościowe w przywozie i środki o skutku równoważnym stosowane w handlu między Wspólnotą a Tunezją, zostają zniesione z wejściem w życie niniejszego Układu;

c)

Wspólnota i Tunezja nie stosują w wywozie między sobą ceł i opłat o skutku równoważnym ani ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym.

Artykuł 20

1.   Jeżeli w wyniku realizacji polityki rolnej lub zmiany istniejących uregulowań albo w wyniku zmiany lub rozszerzenia przepisów wykonawczych dotyczących polityki rolnej zostaną wprowadzone uregulowania szczególne, Wspólnota i Tunezja mogą zmienić rozwiązania ustanowione w Układzie w odniesieniu do objętych tymi zmianami produktów.

Strona dokonująca takich zmian informuje o tym Komitet Stowarzyszenia. Na wniosek drugiej Strony, Komitet Stowarzyszenia zbiera się w celu odpowiedniego uwzględnienia interesów tej drugiej Strony.

2.   W przypadku gdy Wspólnota lub Tunezja, stosując postanowienia ustępu 1, zmieniają rozwiązania przyjęte w niniejszym Układzie dla produktów rolnych, przyznają w odniesieniu do przywozu towarów pochodzących z terytorium drugiej Strony ulgę porównywalną do przewidzianej w niniejszym Układzie.

3.   Jakakolwiek zmiana rozwiązań przyjętych w niniejszym Układzie staje się, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, przedmiotem konsultacji w Radzie Stowarzyszenia.

Artykuł 21

Produkty pochodzące z Tunezji nie korzystają w przywozie do Wspólnoty z bardziej korzystniejszego traktowania niż stosowane między sobą przez Państwa Członkowskie.

Postanowienia niniejszego Układu stosuje się bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 1911/91 z dnia 26 czerwca 1991 roku w sprawie stosowania przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich.

Artykuł 22

1.   Obie Strony powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym powodujących, bezpośrednio lub pośrednio, dyskryminację między produktami jednej Strony a podobnymi produktami pochodzącymi z terytorium drugiej Strony.

2.   Produkty wywożone na terytorium jednej ze Stron nie mogą korzystać ze zwrotu wewnętrznych podatków pośrednich wyższego od kwoty opodatkowania pośredniego nałożonego na nie bezpośrednio lub pośrednio.

Artykuł 23

1.   Układ nie wyklucza utrzymania lub ustanowienia unii celnych, stref wolnego handlu lub systemów handlu przygranicznego, o ile ich skutkiem nie jest zmiana systemów handlowych przewidzianych w niniejszym Układzie

2.   Strony przeprowadzają konsultacje w ramach Komitetu Stowarzyszenia dotyczące porozumień ustanawiających unie celne lub strefy wolnego handlu oraz, gdzie stosowne, wszystkich istotnych problemów związanych z ich polityką handlową wobec państw trzecich. W szczególności w kontekście przystąpienia jednego z państw trzecich do Wspólnoty, konsultacje takie są przeprowadzane w celu zapewnienia uwzględnienia wspólnych interesów Wspólnoty i Tunezji, ustanowionych w niniejszym Układzie.

Artykuł 24

Jeśli jedna ze Stron stwierdzi istnienie praktyk dumpingowych w handlu z drugą Stroną, w rozumieniu artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, może ona podjąć stosowne kroki przeciw tym praktykom zgodnie z porozumieniem dotyczącym stosowania artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, odpowiednim ustawodawstwem wewnętrznym oraz warunkami i procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 25

W przypadku gdy zwiększenie przywozu danego produktu odbywa się w ilościach i na warunkach takich, że powoduje ono lub może powodować:

znaczną szkodę dla producentów krajowych produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na terytorium jednej ze Stron Umawiających się, lub

poważne zakłócenia w jakimkolwiek sektorze gospodarki lub trudności mogące powodować poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej w regionie,

Wspólnota lub Tunezja mogą podjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 26

W przypadku gdy przestrzeganie postanowień artykułu 19 litera c) prowadzi do:

i)

powrotnego wywozu do państwa trzeciego produktu, w stosunku do którego Strona eksportująca stosuje wywozowe ograniczenia ilościowe, cła wywozowe lub środki lub opłaty o skutku równoważnym; lub

ii)

poważnych niedoborów lub zagrożenia wystąpienia niedoborów produktu ważnego dla Strony eksportującej;

oraz jeżeli sytuacje opisane powyżej powodują lub mogą powodować poważne trudności dla Strony wywożącej, ta ostatnia może podjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi w artykule 27. Środki te są niedyskryminacyjne i znoszone są, gdy istniejące warunki nie uzasadniają już ich utrzymywania.

Artykuł 27

1.   W przypadku gdy Wspólnota lub Tunezja poddaje przywóz produktów, mogących powodować trudności określone w artykule 25, procedurze administracyjnej mającej na celu szybkie dostarczenie informacji na temat rozwoju stosunków handlowych, powiadamia o tym drugą Stronę.

2.   W przypadkach określonych w artykułach 24, 25 i 26, przed przyjęciem środków przewidzianych w tych artykułach, oraz w przypadkach, w których stosuje się postanowienia ustępu 3 litera d), najszybciej, jak to możliwe Wspólnota lub Tunezja, w zależności od przypadku, dostarcza Komitetowi Stowarzyszenia wszelkie stosowne informacje w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie Strony.

Przy wyborze środków pierwszeństwo przyznaje się tym, które najmniej zakłócają funkcjonowanie niniejszego Układu.

Zainteresowana Strona powiadamia bezzwłocznie Komitet Stowarzyszenia o środkach ochronnych, które są przedmiotem okresowych konsultacji, w szczególności w celu ich zniesienia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.

3.   W celu wykonania postanowień ustępu 2 stosuje się następujące postanowienia:

a)

w odniesieniu do artykułu 24, Strona eksportująca powiadamiana jest o przypadku dumpingu, tak szybko, jak tylko organy Strony importującej rozpoczną dochodzenie. Jeżeli praktyki dumpingowe trwają nadal w rozumieniu artykułu VI GATT lub jeżeli nie znaleziono żadnego innego satysfakcjonującego rozwiązania w ciągu trzydziestu dni od przedstawienia sprawy, Strona importująca może przyjąć odpowiednie środki;

b)

w odniesieniu do artykułu 25, informacja o trudnościach wynikających z sytuacji określonej w tym artykule przekazywana jest w celu zbadania Komitetowi Stowarzyszenia, który może podjąć każdą decyzje niezbędną, aby położyć kres tym trudnościom.

Jeżeli Komitet Stowarzyszenia lub Strona eksportująca nie podjęły decyzji kładącej kres trudnościom lub jeżeli w ciągu trzydziestu dni od przedstawienia sprawy nie znaleziono żadnego zadawalającego rozwiązania, Strona importująca może przyjąć odpowiednie środki w celu rozwiązania problemu. Podejmowane środki powinny być proporcjonalne w stosunku do zamierzonego celu, którym jest zaradzenie pojawiającym się trudnościom;

c)

w odniesieniu do artykułu 26, informacja o trudnościach wynikających z sytuacji określonej w tym artykule przekazywana jest w celu zbadania Komitetowi Stowarzyszenia

Komitet Stowarzyszenia może podjąć każdą decyzje niezbędną, aby położyć kres trudnościom. Jeżeli nie podjął on decyzji w ciągu trzydziestu dni od przedstawienia sprawy, Strona eksportująca może zastosować odpowiednie środki w wywozie danego produktu;

d)

w przypadku gdy nadzwyczajne okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że wstępne powiadomienie lub zbadanie jest niemożliwe, Wspólnota lub Tunezja, w zależności od przypadku, w sytuacjach określonych w artykułach 24, 25 i 26, może natychmiast zastosować środki ostrożności niezbędne, aby stawić czoło sytuacji i bezzwłocznie informuje o tym drugą Stronę.

Artykuł 28

Układ nie wyłącza zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub dotyczących towarów znajdujących się w tranzycie, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej lub zasadami dotyczącymi złota lub srebra. Jednakże takie zakazy lub ograniczenia nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w handlu między Stronami.

Artykuł 29

Pojęcie „produktów pochodzących” do celów wykonania postanowień niniejszego tytułu oraz odnoszące się do niego metody współpracy administracyjnej są ustanowione w protokole nr 4.

Artykuł 30

Nomenklatura Scalona towarów stosowana jest do klasyfikacji towarów w handlu między obiema Stronami.

TYTUŁ III

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I USŁUG

Artykuł 31

1.   Strony uzgadniają rozszerzenie zakresu Układu w celu objęcia nim prawa do zakładania spółek jednej Strony na terytorium drugiej Strony oraz w celu liberalizacji świadczenia usług przez spółki jednej Strony dla usługobiorców drugiej Strony.

2.   Rada Stowarzyszenia wyda zalecenia niezbędne dla realizacji celu określonego w ustępie 1.

Formułując te zalecenia, Rada Stowarzyszenia uwzględni doświadczenie nabyte w związku z funkcjonowaniem we wzajemnych stosunkach klauzuli największego uprzywilejowania oraz w związku z wzajemnymi zobowiązaniami Stron zgodnie z Układem Ogólnym w sprawie Handlu Usługami, załączonym do Porozumienia ustanawiającego WTO, zwanym dalej „GATS”, w szczególności zobowiązaniami wynikającymi z jego artykułu V.

3.   Realizacja tego celu będzie przedmiotem pierwszej oceny Rady Stowarzyszenia, najpóźniej pięć lat od wejścia w życie niniejszego Układu.

Artykuł 32

1.   W pierwszym etapie, Strony potwierdzają ponownie swoje zobowiązania na mocy GATS, w szczególności przyznanie klauzuli największego uprzywilejowania w sektorze usług, objętym tym zobowiązaniem.

2.   Zgodnie z postanowieniami GATS, klauzula nie ma zastosowania do:

a)

przywilejów, określonych w artykule V GATS, przyznanych przez każdą ze Stron zgodnie z warunkami porozumienia lub środków podjętych na podstawie takiego porozumienia;

b)

innych przywilejów przyznanych zgodnie z wykazem wyjątków od klauzuli największego uprzywilejowania, załączonym przez każdą ze Stron do układu GATS.

TYTUŁ IV

PŁATNOŚCI, KAPITAŁ, KONKURENCJA I INNE POSTANOWIENIA GOSPODARCZE

ROZDZIAŁ I

PŁATNOŚCI BIEŻĄCE I PRZEPŁYW KAPITAŁU

Artykuł 33

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 35, Strony zobowiązują się wyrazić zgodę na dokonywanie płatności bieżących odnoszących się do transakcji bieżących w pełni wymienialnej walucie.

Artykuł 34

1.   W odniesieniu do transakcji na rachunkach obrotów kapitałowych w bilansie płatniczym, Wspólnota i Tunezja zapewniają, od chwili wejścia w życie niniejszego Układu, swobodny przepływ kapitału odnoszącego się do inwestycji bezpośrednich w Tunezji, dokonywanych w przedsiębiorstwach utworzonych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, jak również likwidację lub repatriację tych inwestycji oraz wszelkiego wynikającego z nich zysku.

2.   Strony przeprowadzają wzajemne konsultacje w celu ułatwienia przepływu kapitału między Wspólnotą a Tunezją oraz całkowitej jego liberalizacji w odpowiednim czasie.

Artykuł 35

Jeżeli jedno lub więcej Państw Członkowskich Wspólnoty, lub Tunezja, napotyka poważne trudności w zrównoważeniu bilansu płatniczego, lub, jeżeli zaistnieje ryzyko wystąpienia takich trudności, Wspólnota lub Tunezja, w zależności od przypadku, zgodnie z warunkami określonymi w ramach Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu oraz w artykułach VIII i XIV statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, może przyjąć, na określony okres, ograniczenia w odniesieniu do transakcji bieżących, niezbędne do zrównoważenia bilansu płatniczego. Wspólnota lub, w zależności od przypadku, Tunezja bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą Stronę i, tak szybko, jak to możliwe, przedstawia jej harmonogram znoszenia tych środków.

ROZDZIAŁ II

KONKURENCJA I INNE POSTANOWIENIA GOSPODARCZE

Artykuł 36

1.   Poniższe uznaje się za niezgodne ze właściwym funkcjonowaniem Układu, w stopniu, w jakim może wpływać na handel między Wspólnotą a Tunezją:

a)

wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami, które mają na celu lub których skutkiem jest zapobieganie, ograniczanie lub zniekształcanie wolnej konkurencji;

b)

nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytorium Wspólnoty lub Tunezji lub na znacznej części terytorium;

c)

jakakolwiek pomoc publiczna, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji, poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub niektórym gałęziom produkcji, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

2.   Każda praktyka niezgodna z niniejszym artykułem oceniania jest na podstawie kryteriów wynikających ze stosowania zasad przewidzianych w artykułach 85, 86 i 92 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz, w przypadku produktów objętych zakresem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zasad przewidzianych w artykułach 65 i 66 tego Traktatu, a także zasad odnoszących się do pomocy publicznej, włączając prawo wtórne.

3.   W terminie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego Układu, Rada Stowarzyszenia przyjmuje niezbędne postanowienia wykonawcze dla ustępów 1 i 2.

Do czasu przyjęcia tych postanowień, postanowienia Porozumienia w sprawie interpretacji i stosowania artykułów VI, XVI i XXIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, stosuje się jako postanowienia wykonawcze dla ustępu 1 litera c) oraz odpowiednich części ustępu 2.

4.

a)

Do celów stosowania postanowień ustępu 1 litera c) Strony uzgadniają, że w ciągu pierwszych pięciu lat następujących po wejściu w życie niniejszego Układu każda pomoc publiczna udzielana przez Tunezję oceniania będzie z uwzględnieniem faktu, że Tunezję uważa się za taki sam obszar jak wspólnotowe obszary, opisane w artykule 92 ustęp 3 litera a) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

W tym samym okresie Tunezja, w odniesieniu do wyrobów stalowych EWWiS, może wyjątkowo przyznać pomoc publiczną na restrukturyzację, pod warunkiem że:

doprowadzi to do osiągnięcia stabilności przez przedsiębiorstwa beneficjentów w normalnych warunkach rynkowych na koniec okresu restrukturyzacji,

kwota i intensywność tej pomocy jest ściśle ograniczona do absolutnie niezbędnej do przywrócenia takiej stabilności i jest stopniowo zmniejszana,

program restrukturyzacji jest powiązany z ogólnym planem racjonalizacji zdolności produkcyjnej w Tunezji.

Rada Stowarzyszenia, mając na uwadze sytuację gospodarczą Tunezji, podejmuje decyzje o tym, czy okres ten powinien być przedłużony o kolejne pięć lat.

b)

Każda Strona zapewnia przejrzystość w obszarze pomocy publicznej, między innymi poprzez coroczne sporządzanie dla drugiej Strony sprawozdania w sprawie ogólnej kwoty przyznanej pomocy i jej dystrybucji oraz poprzez dostarczenie na wniosek informacji dotyczących systemów pomocy. Na wniosek jednej ze Stron druga Strona przekazuje informacje na temat niektórych poszczególnych przypadków pomocy publicznej.

5.   W odniesieniu do produktów określonych w tytule II rozdział 2:

nie stosuje się postanowień ustępu 1 litera c),

jakakolwiek praktyka niezgodna z ustępem 1 litera a) oceniania jest zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wspólnotę na podstawie artykułów 42 i 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Rady nr 26/1962.

6.   Jeżeli Wspólnota lub Tunezja uważają, że dana praktyka jest niezgodna z ustępem 1 niniejszego artykułu oraz:

nie jest poprawnie ujęta w przepisach wykonawczych, określonych w ustępie 3, lub

jeżeli takich przepisów nie ma i jeżeli taka praktyka powoduje lub może spowodować poważna szkodę dla interesów drugiej Strony, lub szkodę dla przemysłu krajowego, łącznie z sektorem usług,

mogą one podjąć właściwe środki po konsultacji z Komitetem Stowarzyszenia lub po upływie trzydziestu dni roboczych od przedstawienia sprawy Komitetowi Stowarzyszenia.

W przypadku praktyk niezgodnych z ustępem 1 litera c) niniejszego artykułu, takie właściwe środki, jeśli Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu znajduje do nich zastosowanie, mogą być podjęte tylko zgodnie z procedurami i na warunkach ustalonych przez Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub przez jakikolwiek inny odpowiedni instrument wynegocjowany pod jego auspicjami, który ma zastosowanie między Stronami.

7.   Nie naruszając odmiennych postanowień przyjętych zgodnie z ustępem 3, Strony wymieniają informacje z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych wymogami zachowania tajemnicy zawodowej i handlowej.

Artykuł 37

Bez wpływu na zobowiązania przyjęte w ramach GATT, Państwa Członkowskie i Tunezja dostosowują stopniowo wszystkie monopole państwowe o charakterze handlowym, tak aby zapewnić, że przed końcem piątego roku od wejścia w życie niniejszego Układu dyskryminacja między obywatelami Państw Członkowskich a obywatelami Tunezji, dotycząca warunków nabywania i sprzedaży towarów, zostanie zniesiona. Komitet Stowarzyszenia zostanie poinformowany o środkach podejmowanych dla osiągnięcia niniejszego celu.

Artykuł 38

W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych oraz przedsiębiorstw, którym nadano specjalne lub wyłączne prawa, Rada Stowarzyszenia zapewnia, że, z piątym rokiem od wejścia w życie niniejszego Układu, nie zostanie przyjęty ani utrzymany żaden środek zakłócający handel między Wspólnotą a Tunezją w sposób niezgodny z interesami Stron. Postanowienie to nie stanowi przeszkody dla wykonywania faktycznie i zgodnie z prawem szczególnych zadań powierzonych tym przedsiębiorstwom.

Artykuł 39

1.   Strony zapewnią odpowiednią i skuteczną ochronę praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Obejmuje to również egzekwowanie takich praw.

2.   Wykonywanie niniejszego artykułu oraz załącznika 7 jest regularnie oceniane przez Strony. W przypadku pojawienia się trudności wpływających na handel, w dziedzinie praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, każda ze Stron może zażądać przeprowadzenia natychmiastowych konsultacji w celu znalezienia wspólnych zadowalających rozwiązań.

Artykuł 40

1.   Strony podejmują stosowne kroki w celu wspierania wykorzystywania przez Tunezję wspólnotowych norm technicznych oraz norm europejskich dotyczących jakości produktów przemysłowych i rolno-spożywczych, jak również procedur certyfikacji.

2.   Na podstawie zasad określonych w ustępie 1, Strony podpiszą, w odpowiednich warunkach, porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania certyfikacji.

Artykuł 41

1.   Strony stawiają sobie za cel wzajemną i stopniową liberalizację zamówień publicznych.

2.   Rada Stowarzyszenia podejmuje kroki niezbędne do wykonania postanowień ustępu 1.

TYTUŁ V

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Artykuł 42

Cele

1.   Strony zobowiązują się zacieśniać współpracę gospodarczą we wspólnym interesie i w duchu partnerstwa, które leżą u podstaw niniejszego Układu.

2.   Celem współpracy gospodarczej jest wspieranie wysiłków Tunezji na rzecz jej stałego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Artykuł 43

Zakres

1.   Współpraca ukierunkowana jest w pierwszym rzędzie i głównie na dziedziny działalności doznające strat z powodu ograniczeń lub trudności wewnętrznych albo dotknięte procesem liberalizacji całej gospodarki tunezyjskiej, w szczególności liberalizacji handlu między Tunezją a Wspólnotą.

2.   Podobnie, współpraca skupia się na dziedzinach mogących ułatwić zbliżenie gospodarki tunezyjskiej z gospodarką wspólnotową, w szczególności dziedzinach będących źródłem wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

3.   Współpraca sprzyja integracji gospodarczej między krajami Maghrebu, poprzez wykorzystanie wszelkich środków pomocnych w rozwoju stosunków między krajami Maghrebu.

4.   Ochrona środowiska i równowaga ekologiczna tworzą zasadniczy element różnych dziedzin współpracy gospodarczej.

5.   Strony, gdzie stosowne, określają na podstawie porozumienia inne dziedziny współpracy gospodarczej.

Artykuł 44

Metody

Współpraca gospodarcza obejmuje metody, do których należą:

a)

regularny dialog gospodarczy między obiema Stronami obejmujący wszystkie aspekty polityki makroekonomicznej;

b)

udzielanie i wymiana informacji;

c)

działania doradcze, ekspertyzy i szkolenia;

d)

wspólne przedsięwzięcia;

e)

pomoc w sprawach technicznych, administracyjnych i prawnych.

Artykuł 45

Współpraca regionalna

W celu odniesienia jak największych korzyści z niniejszego Układu Strony wspierają każdy rodzaj działalności o znaczeniu regionalnym lub dotyczący państw trzecich, w szczególności:

a)

handel regionalny w skali Maghrebu;

b)

ochronę środowiska;

c)

rozwój infrastruktury gospodarczej;

d)

badania naukowe i technologiczne;

e)

kwestie kulturalne;

f)

sprawy celne;

g)

instytucje regionalne oraz ustalenie wspólnych lub zharmonizowanych programów i polityk.

Artykuł 46

Edukacja i kształcenie

Współpraca ma na celu:

a)

znalezienie dróg znacznej poprawy edukacji i kształcenia, w tym kształcenia zawodowego;

b)

nadanie szczególnego znaczenia dostępowi kobiet do edukacji, włączając kształcenie techniczne, szkolnictwo wyższe oraz do szkolenie zawodowe;

c)

wsparcie dla stworzenia trwałych związków między wyspecjalizowanymi organami na terytorium każdej ze Stron w celu upowszechniania i wymiany doświadczeń oraz metod.

Artykuł 47

Współpraca naukowa, techniczna i technologiczna

Współpraca ma na celu:

a)

wspieranie tworzenia stałych związków między wspólnotami naukowymi obu Stron, w szczególności poprzez:

zapewnienie Tunezji dostępu do wspólnotowych programów z zakresu badań i rozwoju technologicznego, zgodnie z regułami wspólnotowymi regulującymi udział państw trzecich w takich programach,

udział Tunezji w sieciach współpracy zdecentralizowanej,

wspieranie współdziałania w zakresie badań i szkolenia;

b)

poprawę zdolności badawczych Tunezji;

c)

stymulowanie innowacji technologicznych, transferu nowych technologii i know-how;

d)

popieranie wszelkich działań mających na celu stworzenie współdziałania na poziomie regionalnym.

Artykuł 48

Środowisko

Współpraca ma na celu zapobieganie degradacji środowiska, poprawienie jego jakości, ochronę zdrowia ludzkiego oraz osiągnięcie racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych w celu zapewnienia stałego rozwoju.

Strony zobowiązują się współpracować w obszarach dotyczących:

a)

jakości gleb i wód;

b)

skutkach rozwoju, w szczególności rozwoju przemysłowego (zwłaszcza bezpieczeństwo instalacji i odpadów);

c)

monitorowania i zapobiegania zanieczyszczaniu wód morskich.

Artykuł 49

Współpraca przemysłowa

Współpraca ma na celu:

a)

popieranie współpracy miedzy podmiotami gospodarczymi Stron, włączając współpracę w kontekście dostępu Tunezji do wspólnotowych sieci dla przedsiębiorstw lub do sieci współpracy zdecentralizowanej;

b)

wspieranie wysiłków na rzecz modernizacji i restrukturyzacji tunezyjskiego przemysłu w sektorze publicznym i prywatnym (włączając przemysł rolno-spożywczy);

c)

popieranie rozwoju środowiska sprzyjającego inicjatywie prywatnej w celu pobudzenia i dywersyfikacji produkcji na rynki krajowe i na wywóz;

d)

wykorzystanie zasobów ludzkich i potencjału przemysłowego Tunezji poprzez lepsze wykorzystywanie polityki w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju technologicznego;

e)

ułatwienie dostępu do kredytów na finansowanie inwestycji.

Artykuł 50

Wspieranie i ochrona inwestycji

Współpraca ma na celu stworzenie sprzyjającego klimatu dla przepływu inwestycji oraz wykorzystywanie w szczególności:

a)

stworzenia zharmonizowanych i uproszczonych procedur, mechanizmów wspólnego inwestowania (w szczególności między małymi i średnimi przedsiębiorstwami), jak również metod pozyskiwania i dostarczania informacji o możliwościach inwestowania;

b)

stworzenia, gdzie stosowne, ram prawnych wspierających inwestowanie, głównie poprzez zawieranie między Tunezją a Państwami Członkowskimi umów o ochronie inwestycji i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Artykuł 51

Współpraca w zakresie normalizacji i oceny zgodności

Strony współpracują przy rozwoju:

a)

wykorzystania reguł wspólnotowych z zakresu normalizacji, metrologii, kontroli jakości oraz oceny zgodności;

b)

doprowadzenia laboratoriów tunezyjskich do odpowiedniego poziomu w perspektywie podpisania umów o wzajemnym uznawaniu w dziedzinie oceny zgodności;

c)

organów odpowiedzialnych w Tunezji za własność intelektualną, przemysłową i handlową, oraz za normalizację i jakość.

Artykuł 52

Zbliżenie ustawodawstw

Współpraca ma na celu pomoc Tunezji w zbliżeniu jej ustawodawstwa do postanowień wspólnotowych w obszarach objętych niniejszym Układem.

Artykuł 53

Usługi finansowe

Współpraca ma na celu wypracowanie wspólnych bliższych zasad i norm w obszarach obejmujących w szczególności:

a)

wzmocnienie i restrukturyzację tunezyjskiego sektora finansowego;

b)

poprawę rachunkowości, weryfikację rozliczeń, nadzór oraz regulację usług finansowych i kontroli finansowej w Tunezji.

Artykuł 54

Rolnictwo i rybołówstwo

Współpraca ma na celu:

a)

modernizację i restrukturyzację rolnictwa i rybołówstwa przy użyciu metod obejmujących modernizację infrastruktury i urządzeń oraz rozwój technik pakowania i składowania, a także ulepszenia prywatnych sieci dystrybucji i handlu;

b)

dywersyfikację produkcji i rynków wewnętrznych;

c)

ustalenie współpracy w dziedzinie sanitarnej i fitosanitarnej oraz technik uprawy.

Artykuł 55

Transport

Współpraca ma na celu:

a)

restrukturyzację i modernizację infrastruktury drogowej, kolejowej, portowej i portów lotniczych o wspólnym znaczeniu, powiązanej z głównymi trasami komunikacji transeuropejskiej;

b)

zdefiniowanie i stosowanie standardów operacyjnych porównywalnych z obowiązującymi we Wspólnocie;

c)

dostosowanie sprzętu do norm wspólnotowych, w szczególności w przypadku transportu kombinowanego, konteneryzacji i przeładunku;

d)

stopniową poprawę warunków tranzytu drogowego i zarządzania portami lotniczymi, komunikacją lotniczą i kolejową.

Artykuł 56

Telekomunikacja i technologia informacyjna

Współpraca skupia się na:

a)

telekomunikacji ogólnie;

b)

normalizacji, badaniu zgodności i certyfikacji w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;

c)

rozpowszechnianiu nowych technologii informacyjnych, w szczególności w odniesieniu do sieci i ich połączeń (ISDN — sieć cyfrowa ze zintegrowanymi usługami oraz EDI — elektroniczna wymiana danych);

d)

stymulowaniu badań nad i rozwoju nowych urządzeń komunikacyjnych i technologii informacyjnych mających na celu rozwijanie rynku sprzętu, usług i zastosowań związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, usługami i instalacjami.

Artykuł 57

Energia

Współpraca skupia się na:

a)

energii odnawialnej;

b)

promocji oszczędności energii;

c)

stosowanych badaniach dotyczących sieci banków danych łączących podmioty gospodarcze i społeczne obu Stron;

d)

wspieranie wysiłków modernizacji i rozwoju sieci energetycznych i ich połączeń z sieciami Wspólnoty.

Artykuł 58

Turystyka

Celem współpracy jest rozwój turystyki, w szczególności w odniesieniu do:

a)

organizacji cateringu i jakości usług w różnych zawodach związanych z cateringiem;

b)

rozwoju marketingu;

c)

rozwoju turystyki młodzieżowej.

Artykuł 59

Współpraca w sprawach celnych

1.   Celem współpracy jest zapewnienie uczciwego handlu i przestrzegania zasad handlowych. Skupia się ona na:

a)

uproszczeniu kontroli i procedur celnych;

b)

stosowaniu jednolitego dokumentu administracyjnego i stworzeniu powiązania między systemami tranzytowymi Wspólnoty i Tunezji.

2.   Bez uszczerbku dla innych form współpracy przewidzianej w niniejszym Układzie, w szczególności w artykułach 61 i 62, wzajemna pomoc władz administracyjnych Umawiających się Stron udzielana jest zgodnie z warunkami protokołu nr 5.

Artykuł 60

Współpraca w dziedzinie statystyki

Celem współpracy jest zbliżenie metod stosowanych przez Strony oraz wykorzystywanie danych statystycznych z zakresu wszystkich obszarów objętych niniejszym Układem, dla których mogą być zbierane dane statystyczne.

Artykuł 61

Pranie brudnych pieniędzy

1.   Strony zgadzają się co do potrzeby podejmowania wysiłków i współpracy w celu zapobiegania wykorzystywania ich systemów finansowych do prania brudnych pieniędzy pochodzących głównie z działalności kryminalnej, w szczególności z handlu narkotykami.

2.   Współpraca w tym obszarze obejmuje pomoc administracyjną i techniczną w celu przyjęcia odpowiednich standardów w dziedzinie prania brudnych pieniędzy, odpowiadających standardom przyjętym w tej dziedzinie przez Wspólnotę i fora międzynarodowe, włączając Grupę Roboczą do spraw Finansowych (FATF).

Artykuł 62

Zwalczanie używania i handlu narkotykami

1.   Współpraca ma na celu:

a)

poprawę skuteczności polityki i środków w celu zapobiegania i walki z produkcją, rozprowadzaniem i sprzedażą narkotyków i substancji psychotropowych;

b)

wyeliminowanie nielegalnego zażywania takich produktów.

2.   Strony określają wspólnie, zgodnie z ich ustawodawstwem krajowym, odpowiednie strategie i metody współpracy zmierzającej do osiągnięcia tych celów. Ich działania, jeżeli nie są prowadzone wspólnie, stanowią przedmiot konsultacji i ścisłej koordynacji.

W działania takie mogą być zaangażowane właściwe instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje międzynarodowe we współpracy z Rządem Republiki Tunezyjskiej oraz z właściwymi władzami Wspólnoty i Państw Członkowskich.

3.   Współpraca przybiera w szczególności następujące formy:

a)

tworzenie lub rozbudowa klinik/schronisk oraz centrów informacyjnych na potrzeby leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków;

b)

wprowadzenie projektów prewencyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i projektów w zakresie badań epidemiologicznych;

c)

tworzenie standardów w zakresie zapobiegania sprzeniewierzaniu prekursorów i innych istotnych składników służących do nielegalnej produkcji narkotyków i substancji psychotropowych, odpowiadających standardom przyjętym przez Wspólnotę i właściwe władze międzynarodowe, w szczególności przez Grupę Roboczą do spraw Produktów Chemicznych (CATF).

Artykuł 63

Obie Umawiające się Strony określają wspólnie procedury niezbędne do realizacji współpracy w obszarach objętych niniejszym tytułem.

TYTUŁ VI

WSPÓŁPRACA SPOŁECZNA I KULTURALNA

ROZDZIAŁ 1

PRACOWNICY

Artykuł 64

1.   Traktowanie, jakie każde Państwo Członkowskie zapewnia pracownikom narodowości tunezyjskiej, zatrudnionym na jego terytorium, wolne jest od jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, w odniesieniu do warunków pracy, wynagradzania i zwalniania z pracy, w stosunku do swoich własnych obywateli.

2.   Każdy pracownik tunezyjski posiadający czasowe zezwolenie na podjęcie odpłatnego zatrudnienia na terytorium Państwa Członkowskiego objęty jest postanowieniami ustępu 1 w zakresie warunków pracy i wynagrodzenia.

3.   Tunezja zapewnia takie samo traktowanie pracownikom mającym przynależność Państwa Członkowskiego i zatrudnionych na jej terytorium.

Artykuł 65

1.   Z zastrzeżeniem postanowień następnych ustępów, pracownicy narodowości tunezyjskiej oraz członkowie ich rodzin, którzy z nimi zamieszkują, korzystają, w zakresie zabezpieczenia społecznego, z traktowania wolnego od jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w stosunku do obywateli Państw Członkowskich, w których są zatrudnieni.

Pojęcie zabezpieczenia społecznego obejmuje obszary zabezpieczenia społecznego dotyczące świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, inwalidztwa, świadczeń emerytalnych, zasiłków dla pozostających przy życiu członków rodzin, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków dla bezrobotnych i dodatków rodzinnych.

Jednakże postanowienia te nie mogą prowadzić do stosowania innych zasad koordynacji, przewidzianych w postanowieniach wspólnotowych opartych na artykule 51 Traktatu WE, w inny sposób niż na warunkach określonych w artykule 67 niniejszego Układu.

2.   Wszystkie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub stałego miejsca zamieszkania, spełnione przez takich pracowników w różnych Państwach Członkowskich, dodaje się do celów świadczeń rentowych i emerytalnych przysługujących ze względu na wiek, inwalidztwo, do celów rent rodzinnych oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, a także do celów opieki medycznej dla pracowników i członków ich rodzin zamieszkujących na stałe we Wspólnocie

3.   Pracownicy ci otrzymują zasiłki rodzinne dla członków ich rodzin zamieszkałych we Wspólnocie.

4.   Pracownicy ci mają prawo swobodnego przekazywania do Tunezji, według stawek stosowanych na mocy ustawodawstwa Państwa lub Państw Członkowskich będących dłużnikami, wszelkich świadczeń rentowych i emerytalnych przysługujących ze względu na wiek, status członka rodziny pozostającego przy życiu, wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, lub ze względu na inwalidztwo będące skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, z wyjątkiem specjalnych świadczeń o charakterze nieskładkowym.

5.   Tunezja zapewnia pracownikom będącym obywatelami Państwa Członkowskiego, zatrudnionym na jej terytorium, jak również członkom ich rodzin, traktowanie podobne do określonego w ustępach 1, 3 i 4.

Artykuł 66

Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do obywateli Stron, zamieszkujących lub pracujących nielegalnie na terytorium krajów przyjmujących.

Artykuł 67

1.   Przed końcem pierwszego roku po wejściu w życie niniejszego Układu, Rada Stowarzyszenia przyjmuje postanowienia w celu wykonania zasad określonych w artykule 65.

2.   Rada Stowarzyszenia przyjmuje szczegółowe zasady współpracy administracyjnej, zapewniające niezbędne gwarancje zarządzania i kontroli w celu stosowania postanowień określonych w ustępie 1.

Artykuł 68

Postanowienia przyjęte przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z artykułem 67 nie naruszają praw i obowiązków wynikających z umów dwustronnych wiążących Tunezję i Państwa Członkowskie, w przypadku gdy umowy te przewidują bardziej korzystne traktowanie obywateli tunezyjskich lub obywateli Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ II

DIALOG SPOŁECZNY

Artykuł 69

1.   Strony prowadzą stały dialog we wszelkich kwestiach społecznych będących przedmiotem ich zainteresowania.

2.   Dialog taki wykorzystywany jest do poszukiwań dróg rozwoju w dziedzinie przepływu pracowników, równego traktowania i integracji społecznej obywateli tunezyjskich i obywateli Wspólnoty, którzy legalnie zamieszkują na terytorium krajów przyjmujących.

3.   Dialog obejmuje w szczególności wszystkie kwestie dotyczące:

a)

warunków życia i pracy wspólnot imigrantów;

b)

migracji;

c)

nielegalnej imigracji i warunków regulujących powrót osób, którzy naruszyli prawo pobytu oraz prawo do osiedlania się w ich krajach przyjmujących;

d)

systemów i programów na rzecz równego traktowania obywateli Tunezji i Wspólnoty, wzajemnej znajomości kultur i cywilizacji, rozwoju tolerancji i znoszenia dyskryminacji.

Artykuł 70

Dialog społeczny prowadzony jest na takich samych poziomach i zgodnie z takimi samymi procedurami jak przewidziane w tytule I niniejszego Układu, który może stanowić podstawę tego dialogu.

ROZDZIAŁ III

WSPÓŁPRACA SPOŁECZNA

Artykuł 71

W celu zacieśnienia współpracy między Stronami w dziedzinie polityki społecznej, realizuje się projekty i programy w każdym obszarze wspólnego zainteresowania.

Pierwszeństwo przyznaje się:

a)

zmniejszeniu presji migracyjnej, w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwój kształcenia w strefach będących źródłem emigracji;

b)

przesiedlaniu repatriantów z powodu ich nielegalnego statusu względem ustawodawstwa danego kraju;

c)

promocji roli kobiet w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez edukację i media w ramach tunezyjskiej polityki w tej dziedzinie;

d)

rozwój i wzmocnienie tunezyjskich programów planowania rodziny oraz ochrony matki i dziecka;

e)

polepszenie systemu ochrony socjalnej;

f)

usprawnienie systemu opieki zdrowotnej;

g)

poprawa warunków życia na biednych obszarach o dużej gęstości zaludnienia;

h)

realizacja i finansowanie programów wymiany i spędzania wolnego czasu dla mieszanych grup młodzieży pochodzenia europejskiego i tunezyjskiego, zamieszkującej w Państwach Członkowskich, w celu promowania wzajemnej wiedzy o cywilizacji i wzmacniania tolerancji.

Artykuł 72

Systemy współpracy mogą być realizowane w koordynacji z Państwami Członkowskimi oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

Artykuł 73

Przed końcem pierwszego roku od wejścia w życie niniejszego Układu, Rada Stowarzyszenia tworzy grupę roboczą. Będzie ona odpowiedzialna za stałą i regularną ocenę realizacji postanowień rozdziałów 1 — 3.

ROZDZIAŁ III

WSPÓŁPRACA KULTURALNA

Artykuł 74

1.   W celu zwiększenia wzajemnej wiedzy i zrozumienia, uwzględniając działania już wykonane, Strony zobowiązują się — przy wzajemnym poszanowaniu swoich kultur — zapewnić pewniejszą podstawę dla trwałego dialogu kulturalnego oraz wspierania stałej wzajemnej współpracy kulturalnej, nie wyłączając a prori żadnej dziedziny działalności.

2.   Przy przygotowywaniu projektów i programów współpracy oraz przy przeprowadzaniu wspólnych działań, Strony przywiązują szczególną uwagę do młodych ludzi oraz do pisemnych i audiowizualnych środków wyrazu i komunikacji, ochrony dziedzictwa i upowszechniania kultury.

3.   Strony uzgadniają, że programy współpracy kulturalnej będące w trakcie realizacji we Wspólnocie lub w jednym lub kilku Państwach Członkowskich mogą być rozszerzone na Tunezję.

TYTUŁ VII

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Artykuł 75

W celu pełnego udziału w osiąganiu celów Układu, realizowana jest w odniesieniu do Tunezji współpraca finansowa, zgodnie z odpowiednimi procedurami finansowymi i środkami finansowymi.

Po wejściu w życie Układu procedury te przyjmowane są za wspólną zgodą Stron przy pomocy najbardziej odpowiednich instrumentów.

Poza obszarami objętymi postanowieniami tytułów V i VI niniejszego Układu, współpraca pociąga za sobą:

ułatwienie reform mających na celu modernizację gospodarki,

unowocześnienie infrastruktury gospodarczej,

wspieranie inwestycji prywatnych i tworzenie miejsc pracy,

uwzględnienie wpływu na gospodarkę tunezyjską stopniowego wprowadzania strefy wolnego handlu, w szczególności pod kątem modernizacji i restrukturyzacji przemysłu,

środki towarzyszące polityce realizowanej w sektorze socjalnym.

Artykuł 76

W ramach wspólnotowych instrumentów mających wspierać programy dostosowania strukturalnego w krajach śródziemnomorskich oraz przy ścisłej koordynacji z władzami tunezyjskimi i innymi uczestnikami, w szczególności międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Wspólnota zbada odpowiednie kierunki wsparcia polityki strukturalnej realizowanej przez Tunezję, w celu przywrócenia równowagi finansowej we wszystkich jej kluczowych aspektach oraz stworzenia środowiska gospodarczego sprzyjającego przyspieszeniu rozwoju, przy jednoczesnym polepszeniu dobrobytu społecznego.

Artykuł 77

W celu zapewnienia skoordynowanego podejścia do wyjątkowych problemów makroekonomicznych i finansowych, które mogą pojawić się w wyniku stopniowego wdrażania postanowień Układu, Strony monitorują dokładnie rozwój handlu i stosunków finansowych między Wspólnotą a Tunezją jako część stałego dialogu gospodarczego, ustanowionego na mocy tytułu V.

TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE, OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 78

Ustanawia się Radę Stowarzyszenia, która zbiera się na szczeblu ministerialnym raz w roku oraz zawsze gdy wymagają tego okoliczności, z inicjatywy jej przewodniczącego oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w jej regulaminie.

Rozpatruje ona istotne kwestie powstające w ramach stosowania niniejszego Układu oraz wszelkie inne dwustronne lub międzynarodowe zagadnienia stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania.

Artykuł 79

1.   Rada Stowarzyszenia składa się, z jednej strony, z członków Rady Unii Europejskiej i członków Komisji Wspólnot Europejskich oraz, z drugiej strony, członków Rządu Republiki Tunezji.

2.   Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą ustanowić zastępców zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w jej regulaminie.

3.   Rada Stowarzyszenia uchwala swój regulamin.

4.   Radzie Stowarzyszenia przewodniczy kolejno członek Rady Unii Europejskiej i członek Rządu Republiki Tunezyjskiej, zgodnie z zasadami ustanowionymi w jej regulaminie.

Artykuł 80

Dla osiągnięcia celów Układu Rada Stowarzyszenia ma prawo do podejmowania decyzji w przypadkach w nim przewidzianych.

Podjęte decyzje są wiążące dla Stron, które zobowiązane są do podejmowania środków niezbędnych do ich realizacji. Rada Stowarzyszenia może również formułować odpowiednie zalecenia.

Rada przygotowuje decyzje i zalecenia w drodze porozumienia między Stronami.

Artykuł 81

1.   Z zastrzeżeniem uprawnień Rady, ustanawia się Komitet Stowarzyszenia, który odpowiedzialny jest za wykonywanie niniejszego Układu.

2.   Rada Stowarzyszenia może delegować Komitetowi Stowarzyszenia wszystkie lub część swoich uprawnień.

Artykuł 82

1.   Komitet Stowarzyszenia, który zbiera się na szczeblu urzędniczym, składa się, z jednej strony, z przedstawicieli członków Rady Unii Europejskiej oraz członków Komisji Wspólnot Europejskich oraz, z drugiej strony, z przedstawicieli Rządu Republiki Tunezyjskiej.

2.   Komitet Stowarzyszenia uchwala swój regulamin.

3.   Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczy kolejno przedstawiciel Prezydencji Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel Rządu Republiki Tunezyjskiej.

Komitet Stowarzyszenia w zasadzie zbiera się przemiennie we Wspólnocie i w Tunezji.

Artykuł 83

Komitet Stowarzyszenia ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie wykonywania postanowień Układu, jak również w dziedzinach, w których Rada przekazała mu swoje uprawnienia.

Komitet przygotowuje swoje decyzje w drodze porozumienia między Stronami. Decyzje te są wiążące dla Stron, które zobowiązane są do podejmowania środków niezbędnych do wykonania podjętych decyzji.

Artykuł 84

Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję o utworzeniu grupy roboczej lub organu niezbędnych do wykonywania Układu.

Artykuł 85

Rada Stowarzyszenia podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia współpracy i kontaktów między Parlamentem Europejskim a Izbą Deputowanych Republiki Tunezyjskiej, oraz między Komitetem Ekonomiczno-Społecznym Wspólnoty a Radą Ekonomiczno-Społeczną Republiki Tunezyjskiej.

Artykuł 86

1.   Każda ze Stron może przedstawić Radzie Stowarzyszenia jakikolwiek spór wynikający ze stosowania lub wykładni niniejszego Układu.

2.   Rada Stowarzyszenia może rozstrzygać spory w drodze decyzji.

3.   Każda ze Stron zobowiązana jest do podjęcia środków dotyczących wykonania decyzji określonej w ustępie 2.

4.   W przypadku gdy rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe zgodnie z ustępem 2, każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona jest wtedy zobowiązana do wyznaczenia drugiego arbitra w terminie dwóch miesięcy. Do celów stosowania tej procedury Wspólnota i Państwa Członkowskie uważane są za jedną Stronę sporu.

Rada Stowarzyszenia wyznacza trzeciego arbitra.

Decyzje arbitrów podejmowane są większością głosów.

Każda ze Stron sporu podejmuje kroki niezbędne do wykonania decyzji arbitrów.

Artykuł 87

Żadne z postanowień Układu nie stanowi przeszkody dla Umawiającej się Strony w podejmowaniu jakichkolwiek środków:

a)

które uważa za niezbędne do zapobiegania ujawnieniu informacji naruszających jej podstawowe interesy bezpieczeństwa;

b)

które dotyczą produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojskowymi, lub też badań, rozwoju i produkcji niezbędnych do celów obronności, o ile środki te nie osłabiają warunków konkurencji w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;

c)

które uzna za istotne dla własnego bezpieczeństwa w przypadku poważnych zaburzeń wewnętrznych zagrażających porządkowi publicznemu, w przypadku wojny albo poważnego napięcia międzynarodowego stanowiącego groźbę wojny, lub w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Artykuł 88

W dziedzinach objętych niniejszym Układem oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek postanowień szczególnych w nim zawartych:

uregulowania stosowane przez Republikę Tunezyjską w odniesieniu do Wspólnoty nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji między Państwami Członkowskimi, ich obywatelami, czy też spółkami lub przedsiębiorstwami,

uregulowania stosowane przez Wspólnotę w stosunku do Republiki Tunezyjskiej nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji między obywatelami Tunezji, ich spółkami lub przedsiębiorstwami.

Artykuł 89

Żadne z postanowień Układu nie powoduje:

rozszerzenia przywilejów fiskalnych przyznanych przez każdą ze Stron w jakiejkolwiek międzynarodowej umowie lub porozumieniu, które jest dla tej Strony wiążące,

przeszkody dla przyjęcia lub stosowania przez Stronę jakiegokolwiek środka mającego na celu zapobieganie nadużyciom finansowym lub uchylaniu się od podatków,

przeszkody dla prawa każdej Strony do stosowania odpowiednich przepisów ustawodawstwa podatkowego w odniesieniu do podatników, którzy nie są w identycznej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania.

Artykuł 90

1.   Strony podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne niezbędne do wypełnienia ich zobowiązań na mocy niniejszego Układu. Zapewnią one, że cele określone w niniejszym Układzie zostaną osiągnięte.

2.   Jeśli jedna ze Stron uzna, iż druga Strona nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań nałożonych na nią na mocy Układu, może podjąć odpowiednie środki. Przedtem jednak, z wyjątkiem szczególnie nagłych przypadków, dostarcza Radzie Stowarzyszenia wszelkie istotne informacje niezbędne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania, możliwego do przyjęcia przez obie Strony.

Przy wyborze środków należy przyznać pierwszeństwo tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Układu. Rada Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamiana o podjęciu tych środków, jeżeli zażąda tego druga Strona.

Artykuł 91

Protokoły nr 1—5, załączniki 1—7 oraz deklaracje stanowią integralną część Układu.

Artykuł 92

Do celów niniejszego Układu „Strony” oznaczają, z jednej strony, Wspólnotę lub Państwa Członkowskie albo Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami, oraz Tunezję, z drugiej strony.

Artykuł 93

Niniejszy Układ zawiera się na czas nieograniczony.

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Układ poprzez powiadomienie drugiej Strony. Układ przestaje obowiązywać sześć miesięcy po takim powiadomieniu.

Artykuł 94

Niniejszy Układ stosuje się, z jednej strony, w odniesieniu do terytoriów, na których obowiązują Traktaty ustanawiające Wspólnotę Europejską i Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zgodnie z warunkami określonymi w tych Traktatach, a z drugiej strony — do terytorium Republiki Tunezyjskiej.

Artykuł 95

Niniejszy Układ sporządzony jest w dwóch egzemplarzach w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i arabskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł 96

1.   Niniejszy Układ zostaje zatwierdzony przez Umawiające się Strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

Układ wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedur, określonych w akapicie pierwszym.

2.   Układ z chwilą wejścia w życie zastępuje Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezyjską oraz Umowę między Państwami Członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Republiką Tunezyjską, podpisanych w Tunisie dnia 25 kwietnia 1976 roku.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Eγινε στις Βρυξέλλες, στις δέχα εφτά Ιουλίου χίλια εννιαхόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze hadtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooftstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνιχή Δημοχρατία

Image 5

Por el Reino de España

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Ősterreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

Image 14

Für Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για της Ευρωπαϊχές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 17

Image 18

Image 19


ZAŁĄCZNIK I

PRODUKTY OKREŚLONE W ARTYKULE 10 USTĘP 1

Kod CN

Wyszczególnienie

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10 51

Jogurt, aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

– – –

nieprzekraczającej 1,5 %

0403 10 53

– – –

przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 27 %

0403 10 59

– – –

przekraczającej 27 %

– – –

pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 91

– – –

nieprzekraczającej 3 %

0403 10 93

– – –

przekraczającej 3 %, ale nieprzekraczającej 6 %

0403 10 99

– – –

przekraczającej 6 %

0403 90 71

Pozostałe, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

– –

w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

– – –

nieprzekraczającej 1,5 %

0403 90 73

– – –

przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 27 %

0403 90 79

– – –

przekraczającej 27 %

– –

pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 91

– – –

nieprzekraczającej 3 %

0403 90 93

– – –

przekraczającej 3 %, ale nieprzekraczającej 6 %

0403 90 99

– – –

przekraczającej 6 %

0710 40 00

Kukurydza cukrowa, niegotowana lub gotowana na parze albo w wodzie, mrożona

0711 90 30

Kukurydza cukrowa, zakonserwowana tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516 :

1517 10 10

Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej, zawierająca więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1517 90 10

pozostałe, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

1704

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakao, z wyjątkiem wyciągu (ekstraktu) z lukrecji zawierającego w masie więcej niż 10 % sacharozy, ale niezawierającego innych dodanych substancji, z kodem CN 1704 90 10

1704 10 11

Guma do żucia, również pokryta cukrem:

– –

Zawierająca w masie mniej niż 60 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

– – –

guma w paskach

1704 10 19

– – –

pozostała

– –

Zawierająca w masie 60 % lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

1704 10 91

– – –

guma w paskach

1704 10 99

– – –

pozostała

1704 90 30

Biała czekolada

pozostałe:

1704 90 51

– –

Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub więcej

1704 90 55

Pastylki od bólu gardła i kaszlu

1704 90 61

Wyroby pokryte cukrem

Pozostałe:

1704 90 65

– –

Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych

1704 90 71

– –

Cukierki z masy gotowanej, również z nadzieniem

1704 90 75

– –

Cukierki toffi, karmelki i podobne

– –

pozostałe:

1704 90 81

– – –

tabletki prasowane

1704 90 99

– – –

pozostałe

1806

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:

1806 10 15

– –

Niezawierające sacharozy lub zawierające w masie mniej niż 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 20

– –

Zawierające w masie 5 % lub więcej, ale mniej niż 65 % (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 30

– –

Zawierające w masie 65 % lub więcej, ale mniej niż 80 % (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 90

– –

Zawierające w masie 80 % lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 20 10

Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach o masie powyżej 2 kg lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości powyżej 2 kg:

– –

Zawierające w masie 31 % lub więcej masła kakaowego albo zawierające w masie 31 % lub więcej masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie

1806 20 30

– –

Zawierające w masie 25 % lub więcej, ale mniej niż 31 % masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie

pozostałe:

1806 20 50

– –

Zawierające w masie 18 % lub więcej masła kakaowego

1806 20 70

– –

Okruchy mleczno-czekoladowe

1806 20 80

– –

Polewa czekoladowa smakowa

1806 20 95

– –

pozostałe

pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach:

1806 31 00

– –

nadziewane

1806 32 10

– –

bez nadzienia:

– – –

z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów

1806 32 90

– –

pozostałe

1806 90 11

pozostałe:

– –

Czekolada i produkty czekoladowe:

– – –

Cukierki czekoladowe (pralinki), z nadzieniem lub bez:

– – – –

zawierające alkohol

1806 90 19

– – –

pozostałe

– –

pozostałe:

1806 90 31

– –

z nadzieniem

1806 90 39

– –

bez nadzienia

1806 90 50

Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao

1806 90 60

Pasty do smarowania zawierające kakao

1806 90 70

Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

1806 90 90

Pozostałe

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, niezawierające proszku kakaowego, lub zawierające mniej niż 50 % wagowo proszku kakaowego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401 –0404 , niezawierające proszku kakaowego lub zawierające mniej niż 10 % wagowo proszku kakaowego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1901 10

Przetwory dla niemowląt przygotowane do sprzedaży detalicznej

1901 20

Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów piekarniczych z pozycji 1905

1901 90 11

Ekstrakt słodowy:

– –

o zawartości w masie suchego ekstraktu 90 % lub więcej

1901 90 19

– –

pozostałe

1901 90 99

pozostałe

1902

Makarony, z wyjątkiem makaronów nadziewanych objętych kodami CN 1902 20 10 i 1902 20 30 ; kuskus, nawet przygotowany

1902 11

Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

– –

zawierające jaja

1902 19 10

niezawierające mąki lub mączki ze zwykłej pszenicy

1902 19 90

pozostałe

Makarony nadziewane, również gotowane lub inaczej przygotowane:

1902 20 91

– –

gotowane

1902 20 99

– –

pozostałe

pozostałe makarony:

1902 30 10

– –

suszone

1902 30 90

– –

pozostałe

1902 40 10

Kuskus:

– –

nieprzygotowany

1902 40 90

– –

pozostałe

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża inne niż kukurydza, w postaci ziarna, wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane:

1904 10 10

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

– –

otrzymane z kukurydzy

1904 10 30

– –

otrzymane z ryżu

1904 10 90

– –

pozostałe

1904 90 10

pozostałe:

– –

ryż

1904 90 90

– –

pozostałe

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

1905 10 00

Chleb chrupki

1905 20 10

Piernik z dodatkiem imbiru i podobne:

– – – –

Zawierający w masie poniżej 30 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 20 30

– –

Zawierający w masie 30 % lub więcej, ale nieprzekraczający 50 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 20 90

– –

Zawierający w masie 50 % lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 30 11

Słodkie herbatniki (biskwity); wafle i opłatki:

– –

Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao:

– – –

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g

1905 30 19

– – –

pozostałe

– –

pozostałe:

– – –

słodkie herbatniki (biskwity):

1905 30 30

– – – –

zawierające w masie 8 % lub więcej tłuszczu z mleka

– – – –

pozostałe:

1905 30 51

– – – – –

herbatniki kanapkowe (biskwity)

1905 30 59

– – – – –

pozostałe

– –

wafle i opłatki:

1905 30 91

– – –

solone, nawet z nadzieniem

1905 30 99

– – –

pozostałe

1905 40 10

Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty:

– –

sucharki

1905 40 90

– –

pozostałe

1905 90 10

– –

Mace

1905 90 20

– –

Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty

– –

pozostałe:

1905 90 30

– – –

Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % cukru i nie więcej niż 5 % tłuszczu

1905 90 40

– – –

wafle i opłatki o zawartości wody w masie powyżej 10 %

1905 90 45

– – –

Herbatniki (biskwity)

1905 90 55

– – –

Produkty wytłaczane lub ekspandowane, pikantne lub solone

– –

pozostałe:

1905 90 60

– – –

z dodatkiem środka słodzącego

1905 90 90

– – –

pozostałe

2001 90 30

Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana za pomocą octu lub kwasu octowego

2001 90 40

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego

2004 10 91

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone

2004 90 10

Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu, mrożona

2005 20 10

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone

2005 80 00

Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożona

2008 92 45

Preparaty typu Musli na bazie nieprażonych płatków zbożowych

2008 99 85

Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata), inaczej przetworzona lub zakonserwowana, niezawierająca dodatku cukru ani alkoholu

2008 99 91

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

2101 10 98

pozostałe

2101 20 98

pozostałe

2101 30 19

Palone namiastki kawy, z wyjątkiem cykorii palonej

2101 30 99

Ekstrakty, esencje i koncentraty palonych namiastek kawy, z wyjątkiem ekstraktów, esencji i koncentratów z cykorii palonej

2102 10 31

Drożdże piekarskie

2102 10 39

pozostałe

2105

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao:

2105 00 10

niezawierające tłuszczów mleka lub zawierające w masie mniej niż 3 % takich tłuszczów

zawierające tłuszcze mleka:

2105 00 91

– –

3 % lub więcej, ale poniżej 7 % w masie

2105 00 99

– –

7 % lub więcej w masie

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10 80

pozostałe

2106 90 10

Fondue z sera

Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

2106 90 98

– –

pozostałe

2202 90 91

Napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych kodem CN 2009 , zawierające produkty objęte kodami CN 0401 -0404 lub tłuszcze uzyskane z produktów objętych kodami CN 0401 -0404

2202 90 95

pozostałe, zawierające w masie tłuszcz uzyskany z produktów objętych kodami CN 0401 —0404

– –

0,2 % lub więcej, ale mniej niż 2 % masy

2202 90 99

– –

2 % lub więcej masy

2905 43 00

Mannit

2905 44

D-sorbit (sorbitol)

2905 44 11

w roztworze wodnym:

– –

zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 19

– –

pozostały

pozostały:

2905 44 91

– –

zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 99

– –

pozostałe

3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane, z wyjątkiem skrobi estryfikowanych lub eteryfikowanych objętych kodem CN 3505 10 50 :

3505 10

Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:

3505 10 10

– –

Dekstryny

– –

pozostałe modyfikowane skrobie

3505 10 90

– – –

pozostałe

3505 20

Kleje oparte na skrobiach lub na dekstrynach lub pozostałych modyfikowanych skrobiach

3809 10

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

3823 60

Sorbit inny niż objęty kodem CN 2905 44 :

3823 60 11

w roztworze wodnym:

– –

zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

3823 60 19

– –

pozostałe

pozostałe:

3823 60 91

– –

zawierające w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

3823 60 99

– –

pozostałe


ZAŁĄCZNIK 2

PRODUKTY OKREŚLONE W ARTYKULE 10 USTĘP 2

Wykaz 1 (1)

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwoty

(w tonach)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Gliceryna surowa; wody glicerowane i ługi glicerynowe

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

186

1803

1803 10

1803 20

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

100

1805

Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające proszku kakaowego lub zawierające mniej niż 50 % wagowo proszku kakaowego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401 -0404 , niezawierające proszku kakaowego lub zawierające mniej niż 10 % wagowo proszku kakaowego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

370

2203

Piwo otrzymywane ze słodu

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cygara

493

2915 90

Pozostałe kwasy karboksylowe

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dekstryny i pozostałe skrobie, skrobie modyfikowane, kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych zmodyfikowanych skrobiach

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie lub utrwalacze barwników

990


Wykaz 2

Kod CN

Wyszczególnienie

0710 40 00

Kukurydza cukrowa, niegotowana lub gotowana na parze albo w wodzie, mrożona

0711 90 30

Kukurydza cukrowa, zakonserwowana tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki lub w solance, wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

1903

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

2001 90 30

Słodka kukurydza (Zea Mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana za pomocą octu lub kwasu octowego

2001 90 40

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego

2004 10 91

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone

2004 90 10

Słodka kukurydza (Zea Mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożona

2005 20 10

Ziemniaki, w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone

2005 80 00

Słodka kukurydza (Zea Mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu kwasu octowego, niemrożona

2008 92 45

Preparaty typu Musli na bazie nieprażonych płatków zbożowych

2008 99 85

Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea Mays var. saccharata), inaczej przetworzona lub zakonserwowana, niezawierająca dodatku cukru ani alkoholu

2008 99 91

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

2101 10 98

Przetwory na bazie kawy lub na bazie ekstraktów, esencji i koncentratów kawy, z wyjątkiem przetworów objętych pozycją CN 2101 10 91

2101 20 98

Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub herbaty paragwajskiej i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratów lub na bazie herbaty lub herbaty paragwajskiej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją CN 2101 20 10

2101 30 19

Palone namiastki kawy, z wyjątkiem cykorii palonej

2101 30 99

Ekstrakty, esencje i koncentraty palonych namiastek kawy, z wyjątkiem ekstraktów, esencji i koncentratów z cykorii palonej

2905 43 00

Mannit

2905 44

D-sorbit (sorbitol)

2905 44 11

w roztworze wodnym:

– –

zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 19

– –

pozostały

pozostały:

2905 44 91

– –

zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 99

– –

pozostałe

ex 3501

Kazeina, kazeiniany oraz pozostałe pochodne kazeiny

3823 60

Sorbitol inny niż objęty kodem CN 2905 44

3823 60 11

w roztworze wodnym:

– –

zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

3823 60 19

– –

pozostały

pozostały:

3823 60 91

– –

zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

3823 60 99

– –

pozostałe


Wykaz 3

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516 :

1517 10 10

Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej, zawierająca więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1517 90 10

pozostałe, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża inne niż kukurydza, w postaci ziarna, wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane:

1904 10 10

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

– –

otrzymane z kukurydzy

1904 10 30

– –

otrzymane z ryżu

1904 10 90

– –

pozostałe

1904 90 10

pozostałe:

– –

ryż

1904 90 90

– –

pozostałe

2105

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao:

2105 00 10

niezawierające tłuszczów mleka lub zawierające w masie mniej niż 3 % takich tłuszczów

zawierające tłuszcze mleka:

2105 00 91

– –

3 % lub więcej, ale poniżej 7 % w masie

2105 00 99

– –

7 % lub więcej w masie

2202 90 91

Napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych kodem CN 2009 , zawierające produkty objęte kodami CN 0401 -0404 lub tłuszcze uzyskane z produktów objętych kodami CN 0401 -0404

2202 90 95

pozostałe zawierające tłuszcz uzyskany z produktów objętych kodami CN 0401 -0404

– –

0,2 % lub więcej, ale mniej niż 2 % masy

2202 90 99

– –

2 % lub więcej masy


(1)  Produkty, w stosunku do których Tunezja utrzyma poziom należności celnych obowiązujący w dniu 1 stycznia 1995 roku, przez okres czterech lat, w granicach podanych kontyngentów taryfowych, zgodnie z artykułem 10 ustęp 3 akapit pierwszy.

Zgodnie z artykułem 10 ustęp 3 akapit drugi, w trakcie znoszenia składnika przemysłowego ceł, zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ustęp 4, poziom stawek celnych, które mają być stosowane w odniesieniu do produktów, dla których zostaną zniesione kontyngenty taryfowe, nie może być wyższy niż poziom stawek obowiązujących w dniu 1 stycznia 1995 roku.


ZAŁĄCZNIK 3

Kody CN

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300

3202100

3301230

3506910

3801900

3202900

3301240

3506991

3802100

3203000

3301250

3506992

3802900

3204110

3301260

3506999

3803000

3204120

3301291

3507100

3804001

3204130

3301299

3507900

3804009

3204140

3301300

3701100

3805100

3204150

3301901

3701200

3805200

3204160

3301902

3701910

3805900

3204170

3301903

3701990

3806100

3204190

3302900

3702100

3806200

3204200

3401111

3702200

3806300

3204900

3402120

3702310

3806901

3205000

3402130

3702320

3806909

3206100

3402191

3702390

3807000

3206200

3403111

3702410

3809100

3206300

3403119

3702420

3809910

3206410

3403191

3702430

3809920

3206420

3403199

3702440

3809990

3206430

3403910

3702510

3810100

3206490

3403990

3702520

3810900

3206500

3404100

3702530

3811110

3207100

3404200

3702540

3811190

3207200

3404900

3702550

3811210

3207300

3405200

3702560

3811290

3207400

3405300

3702910

3811900

3212100

3405400

3702920

3812100

3212901

3405901

3702930

3812200

3213100

3405909

3702940

3812300

3213900

3407001

3702950

3814000

3214900

3407002

3703100

3815110

3215901

3407009

3703200

3815120

3215902

3501100

3703900

3815190

3215909

3501900

3705100

3815900

3301110

3502100

3705200

3816000

3817100

3905909

3921120

4009409

3817200

3906100

3921140

4009501

3818000

3906909

3921190

4009509

3820000

3907100

3926201

4010101

3821000

3907200

3926902

4010102

3822000

3907300

3926903

4010109

3823100

3907400

3926904

4010910

3823200

3907600

3926907

4010991

3823300

3907910

4001100

4010992

3823400

3907991

4001210

4010999

3823500

3907999

4001220

4011300

3823600

3908100

4001290

4014100

3823901

3908900

4001300

4014901

3823902

3909102

4002110

4014909

3823903

3909109

4002190

4015110

3901100

3909201

4002200

4015190

3901200

3909209

4002310

4015900

3901300

3909301

4002390

4016100

3901901

3909309

4002410

4016940

3901909

3909401

4002490

4016951

3902200

3909409

4002510

4016959

3902300

3909501

4002590

4016991

3902901

3909509

4002600

4016999

3902909

3910001

4002700

4017001

3903110

3910009

4002800

4017002

3903190

3911100

4002910

4101100

3903200

3911900

4002990

4101210

3903300

3912110

4003000

4101220

3903901

3912120

4004000

4101290

3903909

3912200

4005100

4101300

3904100

3912310

4005200

4101400

3904210

3912390

4005910

4102100

3904300

3912900

4005990

4102210

3904400

3913100

4006100

4102290

3904500

3913900

4006900

4103100

3904610

3914000

4007000

4103200

3904901

3918101

4009201

4103900

3904909

3918102

4009209

4104101

3905190

3918901

4009301

4104102

3905200

3918902

4009309

4104221

3905901

3919900

4009401

4104291

4104311

4602100

5003900

5301210

4104391

4602900

5004000

5301290

4105121

4701000

5005000

5301300

4105201

4702000

5006001

5302100

4106121

4703110

5006002

5302900

4106201

4703190

5007100

5303100

4107210

4703210

5007201

5303900

4107290

4703290

5007209

5304100

4107900

4704110

5007901

5304900

4111000

4704190

5007909

5305110

4204001

4704210

5101110

5305190

4204009

4704290

5101190

5305210

4401100

4705000

5101210

5305290

4401210

4706100

5101290

5305911

4401220

4706910

5101300

5305919

4401300

4706920

5102100

5305991

4402001

4706990

5102200

5305999

4402009

4801000

5103100

5306100

4403100

4802200

5103200

5306200

4403200

4802300

5103300

5307100

4403310

4802400

5104000

5307200

4403320

4805400

5105100

5308100

4403330

4811391

5105210

5308200

4403340

4811902

5105290

5308300

4403350

4812000

5105300

5308900

4403910

4813900

5105400

5309110

4403920

4822100

5107100

5309190

4403990

4823300

5108100

5309210

4404100

4823511

5108200

5309290

4404200

4823901

5109100

5310101

4405000

4823904

5109900

5310109

4413001

4904009

5110001

5310901

4413009

4905100

5110002

5310909

4417001

4905910

5202910

5311001

4421902

4905990

5203000

5311002

4421903

4908101

5204110

5311003

4501100

4908901

5204190

5311004

4501900

4911101

5204200

5311009

4601200

5001000

5207100

5402100

4601910

5002000

5207900

5402200

4601990

5003100

5301100

5402310

5402320

5504901

5801330

6603200

5402330

5504909

5801340

6603900

5402390

5506100

5801350

6804101

5402410

5506200

5801360

6804109

5402420

5506300

5801901

6804211

5402430

5506900

5801902

6804219

5402490

5507001

5806311

6804300

5402510

5507002

5806312

6806100

5402520

5507009

5806321

6806200

5402590

5509520

5806322

6806900

5402610

5511100

5806391

6807100

5402620

5511200

5806392

6807900

5402690

5511300

5809000

6810110

5403100

5603001

5902100

6810200

5403200

5603002

5902200

6812101

5403310

5603009

5902900

6812109

5403320

5604100

5903100

6812200

5403330

5604200

5903200

6812300

5403390

5604900

5903900

6812400

5403410

5605000

5905001

6812500

5403420

5606001

5905009

6812600

5403490

5606002

5908000

6812700

5404100

5606003

5909000

6812900

5404900

5606009

5910000

6814100

5405001

5607109

5911100

6814900

5405009

5607309

5911200

6815100

5406100

5607909

5911310

6815200

5406200

5608110

5911320

6815910

5501100

5608190

5911400

6815990

5501200

5608900

5911901

6902100

5501300

5609000

5911902

6902201

5501900

5801101

5911909

6902901

5502001

5801102

6115921

6903100

5502002

5801210

6115931

6903201

5502009

5801220

6117801

6903900

5503100

5801230

6217100

6904101

5503200

5801240

6217900

6904109

5503300

5801250

6307200

6904901

5503400

5801260

6502009

6904909

5503900

5801310

6507000

6905101

5504100

5801320

6603100

6906001

6906009

7202210

7210491

7216100

6909119

7202290

7210499

7216220

6909199

7202300

7210701

7216310

7002100

7202410

7210709

7216320

7002200

7202490

7210901

7216330

7002310

7202500

7210909

7216400

7002320

7202600

7211110

7216500

7002390

7202700

7211120

7216609

7003110

7202800

7211190

7216900

7003190

7202910

7211210

7217121

7003200

7202920

7211220

7217129

7003300

7202930

7211290

7217139

7004100

7202990

7211300

7217199

7005210

7203100

7211410

7217219

7005290

7203900

7211490

7217229

7010901

7205100

7211900

7217239

7010902

7205210

7212219

7217299

7011100

7205290

7212291

7217319

7011200

7206900

7212299

7217329

7011900

7208110

7212309

7217339

7014000

7208120

7212401

7217399

7015100

7208130

7212409

7218100

7017100

7208140

7212501

7218900

7017200

7208210

7212509

7301200

7017900

7208220

7212601

7302100

7019100

7208230

7212609

7302200

7019200

7208240

7213209

7302300

7019310

7208320

7213390

7302400

7019320

7208410

7213490

7302900

7019390

7208420

7213501

7303000

7019900

7209310

7213509

7304200

7020002

7209320

7214100

7305110

7104101

7209330

7214309

7307210

7104201

7209410

7214409

7307220

7104901

7209420

7214509

7307230

7201100

7209430

7214600

7307290

7201200

7209900

7215100

7307930

7201300

7210319

7215200

7307990

7201400

7210391

7215300

7312900

7202110

7210399

7215400

7315111

7202190

7210419

7215900

7315119

7315121

7409199

7604101

7906001

7315129

7409219

7604102

7906002

7315190

7409299

7604291

7907100

7315200

7409311

7604292

7907901

7315810

7409319

7605110

8001100

7315890

7409391

7605190

8001200

7315900

7409399

7605210

8003001

7317002

7409401

7605290

8003009

7318161

7409409

7606119

8004000

7319100

7409901

7606121

8005100

7319200

7409909

7606129

8005200

7319300

7410210

7606919

8006001

7319900

7410220

7606921

8007001

7321901

7412100

7606929

8007002

7326190

7414100

7607110

8007009

7326901

7414900

7609000

8101100

7326902

7416000

7613000

8101920

7326903

7417009

7614900

8101930

7401100

7419100

7616902

8101990

7401200

7419910

7616903

8102100

7402000

7419991

7616904

8102910

7403110

7501100

7616905

8102920

7403120

7501200

7801100

8102930

7403130

7502100

7801910

8102990

7403190

7502200

7801990

8103100

7403210

7504000

7803001

8103900

7403220

7505110

7803002

8104110

7403230

7505120

7804111

8104200

7403290

7505210

7804112

8104300

7405000

7505220

7804191

8104901

7406100

7506100

7804192

8104909

7406200

7506200

7804200

8105900

7407100

7507110

7806001

8106000

7407220

7507120

7806009

8107100

7407290

7507200

7901110

8107900

7408111

7508001

7901120

8108100

7408119

7508009

7901200

8108900

7408210

7601100

7903100

8110001

7408220

7601200

7903900

8110009

7408290

7603100

7904000

8111001

7409119

7603200

7905000

8111009

8112190

8411910

8450200

8473400

8112200

8411990

8450909

8474320

8112400

8412100

8451210

8475900

8112910

8412900

8452210

8477900

8112990

8414200

8452290

8478100

8201500

8414900

8452300

8478900

8201600

8418696

8453900

8480300

8202400

8419310

8454900

8480710

8203300

8419901

8455900

8481101

8203400

8419902

8462310

8481109

8204200

8419909

8462490

8481200

8208300

8420990

8466910

8481300

8208901

8421120

8466920

8481400

8209000

8421910

8466930

8481801

8210000

8422110

8466940

8482100

8211940

8422190

8467110

8482200

8212109

8423890

8467190

8482300

8212201

8425200

8467810

8482400

8212209

8425310

8467890

8482500

8212909

8425410

8467910

8482800

8214109

8428400

8467920

8482910

8301500

8428600

8467990

8482990

8301701

8428900

8469100

8485100

8302600

8430200

8469210

8485900

8305100

8431100

8469290

8501100

8305900

8431200

8469310

8501310

8307100

8431410

8469390

8501511

8311900

8431420

8470101

8501512

8401200

8431490

8470109

8502201

8402900

8432801

8470210

8502202

8403900

8432901

8470290

8504230

8405900

8433110

8470300

8504311

8406110

8433190

8470400

8504312

8406190

8437100

8470900

8504500

8406900

8437800

8472100

8504900

8407100

8437900

8472200

8505110

8407210

8442400

8472300

8505190

8407290

8443900

8473100

8505900

8407900

8448330

8473210

8506901

8409100

8448410

8473290

8506909

8410900

8448420

8473300

8507301

8507309

8516790

8532290

8543900

8507400

8516800

8532300

8545110

8507800

8517200

8532900

8545190

8507901

8517400

8533100

8545200

8507902

8518211

8533210

8545900

8507904

8518300

8533290

8546200

8507909

8518400

8533310

8547100

8508100

8519290

8533900

8603100

8508200

8519310

8535210

8603900

8508800

8519390

8535290

8606100

8508900

8519400

8535400

8606200

8509100

8520100

8536410

8606300

8509200

8520200

8539210

8606910

8509300

8521100

8539229

8606920

8509400

8521900

8539310

8607191

8509800

8522100

8539391

8607192

8509900

8523110

8539400

8607199

8510100

8523120

8540110

8607210

8510200

8523130

8540120

8607290

8510900

8523209

8540200

8607300

8511100

8524100

8540300

8607910

8511200

8524210

8540410

8607990

8511300

8524220

8540420

8608009

8511400

8524230

8540810

8701100

8511500

8524901

8540890

8701300

8511800

8526100

8540910

8701900

8511900

8526910

8540990

8703212

8512100

8526920

8541100

8703222

8512201

8527311

8541210

8703322

8512300

8527312

8541290

8801100

8512400

8527321

8541300

8801900

8513101

8527322

8541400

8803100

8513900

8530100

8541500

8803200

8515900

8530800

8541600

8803300

8516103

8530900

8542110

8803900

8516310

8532100

8542190

8904000

8516320

8532210

8542200

8906009

8516330

8532220

8542800

9001100

8516400

8532230

8542900

9001200

8516500

8532240

8543200

9002110

8516720

8532250

8543800

9002190

9002200

9014100

9028209

9207900

9002900

9014200

9028900

9208100

9004903

9014800

9029201

9208900

9005100

9014900

9029209

9209100

9005801

9015300

9029900

9209200

9005809

9015900

9030900

9209300

9005901

9017109

9031900

9209910

9005909

9017209

9032100

9209920

9006200

9017300

9032900

9209930

9006301

9017809

9033000

9209940

9006309

9017900

9107000

9209990

9006400

9018110

9108110

9402102

9006510

9018190

9108120

9402902

9006520

9018200

9108190

9402909

9006530

9018320

9108200

9405501

9006590

9018390

9108910

9502910

9006610

9018410

9108990

9502991

9006620

9018491

9109110

9506110

9006690

9018499

9109190

9506120

9006910

9018500

9109900

9506190

9006990

9018902

9110110

9506290

9007110

9018903

9110120

9506310

9007191

9018904

9110190

9506320

9007199

9018909

9110900

9506390

9007210

9019100

9114100

9506400

9007290

9019200

9114200

9506510

9007910

9020000

9114300

9506590

9007920

9021211

9114400

9506610

9008100

9021291

9114900

9506690

9008300

9022110

9201100

9506700

9008900

9022210

9201200

9506910

9009110

9022900

9201900

9506990

9009120

9024900

9202100

9507100

9009210

9025190

9202900

9507201

9009220

9025209

9203000

9507202

9009300

9025900

9204100

9507300

9009900

9026900

9204200

9507900

9010300

9027400

9205100

9508000

9010900

9027901

9205900

9603500

9011900

9027909

9206000

9603901

9013900

9028100

9207100

9603909

9606300

9608103

9608600

 

9607201

9608409

9609200

 


ZAŁĄCZNIK 4

Kody CN

1302320

2837190

2937990

3214109

1506000

2837200

2938100

3215190

1521100

2838000

2938900

3302100

1521900

2843100

2939100

3401193

2008910

2843210

2939210

3406000

2101100

2843290

2939290

3601001

2103100

2843300

2939300

3601009

2205100

2843900

2939400

3602001

2205900

2844100

2939500

3602002

2503100

2844200

2939600

3602003

2503900

2844300

2939700

3602004

2510100

2844500

2939901

3602009

2510200

2845100

2939909

3603001

2511101

2845900

2941100

3603002

2511109

2902900

2941200

3603003

2515110

2903290

2941300

3603009

2515200

2903300

2941400

3604100

2516901

2903400

2941500

3604901

2516902

2903622

2941900

3604902

2520200

2904100

2942000

3604909

2522100

2931001

3208101

3605000

2530400

2932120

3208102

3606901

2710001

2936100

3208103

3701300

2710003

2936210

3208201

3808301

2710005

2936220

3208202

3808302

2710009

2936230

3208203

3808309

2713209

2936240

3208901

3823909

2804700

2936250

3208902

3902100

2805400

2936260

3208903

3904220

2806200

2936270

3209101

3904690

2808000

2936280

3209102

3905510

2811190

2936290

3209901

3906901

2811290

2936900

3209902

3907501

2819900

2937100

3210001

3907509

2822000

2937210

3210002

3909101

2828903

2937220

3210003

3915100

2834109

2937290

3211000

3915200

2834299

2937910

3212902

3915300

2837110

2937920

3214101

3915900

3916100

3923291

4109000

4418100

3916200

3923299

4110000

4418200

3916900

3923300

4201000

4418300

3917100

3923400

4205001

4418400

3917210

3923500

4205002

4418500

3917220

3923900

4206101

4418901

3917230

3924100

4206109

4418909

3917290

3924900

4206900

4420100

3917310

3925101

4301100

4420900

3917320

3925109

4301200

4421100

3917330

3925200

4301300

4421901

3917390

3925300

4301400

4421904

3917400

3925900

4301500

4421909

3919100

3926100

4301600

4502000

3920200

3926209

4301700

4503100

3920420

3926300

4301800

4503900

3920510

3926400

4301900

4504100

3920590

3926901

4302110

4504900

3920610

3926905

4302120

4601100

3920620

3926906

4302130

4707100

3920630

3926909

4302190

4707200

3920690

4011101

4302200

4707300

3920710

4011202

4302300

4707900

3920720

4011203

4303100

4804110

3920731

4011209

4303900

4804190

3920739

4104109

4304000

4805100

3920790

4104210

4409100

4805221

3920910

4104229

4409200

4805222

3920920

4104299

4412110

4805229

3920930

4104319

4412120

4805230

3920940

4104399

4412190

4805291

3920990

4105110

4412210

4805299

3921110

4105129

4412290

4805300