21997D0904(07)Dziennik Urzędowy L 242 , 04/09/1997 P. 0076 - 0076


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 27/97

z dnia 30 kwietnia 1997 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 82/96 z dnia 13 grudnia 1996 r. [1];

dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli [2] ma być włączona do Porozumienia;

dyrektywa Rady 96/61/WE unieważnia, z mocą obowiązującą od daty przypadającej 11 lat od wejścia w życie, dyrektywę Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczań powietrza przez zakłady przemysłowe [3], która jest włączona do Porozumienia i która w związku z tym ma zostać skreślona z Porozumienia ze skutkiem od tej daty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XX do Porozumienia po pkt 2f (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1836/93) dodaje się następujący punkt:

"2g. 396 L 0061: dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26)."

Artykuł 2

Tekst pkt 16 (dyrektywa Rady 84/360/EWG) skreśla się z mocą obowiązującą od dnia 30 października 2007 r.

Artykuł 3

Teksty dyrektywy Rady 96/61/WE w językach islandzkim i norweskim, załączone do odnośnych wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 maja 1997 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 1997 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

C. Day

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 100 z 17.4.1997, str. 71.

[2] Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.

[3] Dz.U. L 188 z 16.7.1984, str. 20.

--------------------------------------------------