21997A0716(01)Dziennik Urzędowy L 187 , 16/07/1997 P. 0003 - 0135


Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy

w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony,

oraz ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY (OWP) NA RZECZ AUTONOMII PALESTYŃSKIEJ ZACHODNIEGO BRZEGU I STREFY GAZY, zwana dalej "Autonomią Palestyńską",

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie więzi istniejących między Wspólnotą a narodem palestyńskim Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, a także wspólnie uznawane wartości,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota i OWP pragną zacieśnić te więzi i ustanowić trwałe stosunki opierające się na partnerstwie i wzajemności,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie, jakie Strony przywiązują do przestrzegania zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka, zasad demokratycznych oraz swobód politycznych i gospodarczych, które stanowią fundament ich stosunków,

PRAGNĄC umocnienia stosunków między Wspólnotą Europejską a Bliskim Wschodem oraz regionalnej integracji gospodarczej krajów Środkowego Wschodu jako celu, który ma być osiągnięty, jak tylko warunki na to pozwolą,

UWZGLĘDNIAJĄC istniejące między Stronami różnice w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz potrzebę wzmocnienia obecnych wysiłków we wspieraniu gospodarczego i społecznego rozwoju w Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy,

PRAGNĄC ustanowić współpracę popartą regularnym dialogiem w sprawach gospodarczych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych mającą na celu poprawę wzajemnej wiedzy i zrozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie Stron do wolnego handlu, w szczególności do przestrzegania postanowień Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 roku,

PRAGNĄC wzmocnienia istniejących między Stronami autonomicznych zasad wymiany handlowej oraz prowadzenia ich na zasadach umownych i wzajemności,

PRZEKONANI o potrzebie wspierania tworzenia nowego klimatu dla stosunków gospodarczych w celu poprawy warunków dla przepływu inwestycji,

UWZGLĘDNIAJĄC prawa i obowiązki Stron wynikające z umów międzynarodowych, których są stronami,

PRZEKONANI, że pełen udział Autonomii Palestyńskiej w Eurośródziemnomorskim Partnerstwie ustanowionym na konferencji w Barcelonie jest ważnym krokiem w normalizacji stosunków między Stronami, który na obecnym etapie powinien, na tymczasowych podstawach, znaleźć odzwierciedlenie w Układzie,

ŚWIADOMI politycznego znaczenia wyborów w Palestynie dnia 20 stycznia 1996 roku dla procesu prowadzącego do stałego porozumienia opartego na rezolucjach 242 i 338 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,

UZNAJĄC, że niniejszy Układ powinien zostać, tak szybko jak tylko warunki na to pozwolą, zastąpiony Eurośródziemnomorskim układem stowarzyszeniowym,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Niniejszym ustanawia się Przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą a Autonomią Palestyńską.

2. Niniejszy Układ ma na celu:

- zapewnienie odpowiednich ram dla wszechstronnego dialogu, umożliwiającego rozwój bliskich stosunków między Stronami,

- ustalenie warunków sprzyjających stopniowej liberalizacji wymiany handlowej,

- sprzyjanie rozwojowi zrównoważonych stosunków gospodarczych i społecznych między Stronami na drodze dialogu i współpracy,

- uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy,

- popieranie współpracy regionalnej w celu wzmocnienia pokojowego współistnienia oraz stabilności politycznej i gospodarczej,

- promowanie współpracy w innych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Artykuł 2

Stosunki między Stronami, jak również wszystkie postanowienia niniejszego Układu, opierają się na przestrzeganiu zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka, określonych w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które wywierają wpływ na ich politykę wewnętrzną i międzynarodową oraz stanowią istotny element niniejszego Układu.

TYTUŁ I

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

ZASADY PODSTAWOWE

Artykuł 3

Wspólnota i władze Palestyny ustanawiają stopniowo strefę wolnego handlu w okresie przejściowym niewykraczającym poza datę 31 grudnia 2001 roku, zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszym tytule i zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z roku 1994 oraz innych porozumień wielostronnych w sprawie handlu towarami, załączonych do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), zwanego dalej "GATT".

ROZDZIAŁ 1

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

Artykuł 4

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produktów pochodzących ze Wspólnoty oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, innych niż wymienione w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 5

W wymianie handlowej między Wspólnotą a Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy nie wprowadza się żadnych nowych ceł przywozowych ani opłat o równoważnym skutku.

Artykuł 6

Produkty pochodzące z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy są w przywozie do Wspólnoty zwolnione z ceł i opłat o skutku równoważnym oraz nie stosuje się wobec nich ograniczeń ilościowych i środków o równoważnym skutku.

Artykuł 7

1. Postanowienia niniejszego rozdziału nie wyłączają możliwości zachowania przez Wspólnotę składnika rolnego w odniesieniu do towarów pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy i wymienionych w załączniku 1.

Postanowienia rozdziału 2 znajdujące zastosowanie do produktów rolnych stosuje się do składnika rolnego mutatis mutandis.

2. Dla pochodzących ze Wspólnoty produktów wymienionych w załączniku 2 Autonomia Palestyńska może zachować, na czas obowiązywania niniejszego Układu, należności celne przywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym nie większe niż te, które obowiązywały w dniu 1 lipca 1996 roku.

3. Wspólny Komitet ustanowiony na mocy art. 63 może zadecydować o dalszych ustępstwach, jakie Strony przyznają sobie w drodze wzajemnych ustaleń.

Artykuł 8

1. Cła i opłaty o skutku równoważnym stosowane w przywozie do Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy produktów pochodzących ze Wspólnoty, innych niż wymienione w załącznikach 2 i 3, zostają zniesione z chwilą wejścia w życie niniejszego Układu.

2. Od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Autonomia Palestyńska może nałożyć na produkty pochodzące ze Wspólnoty, wymienione w załączniku 3, przywożone do Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, opłaty skarbowe nieprzekraczające 25 % ich wartości. Opłaty te będą stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

rok od dnia wejścia w życie niniejszego Układu – każda opłata zostaje zredukowana do 90 % stawki podstawowej;

dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu – każda opłata zostaje zredukowana do 80 % stawki podstawowej;

trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu – każda opłata zostaje zredukowana do 70 % stawki podstawowej;

cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego Układu – każda opłata zostaje zredukowana do 60 % stawki podstawowej;

pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu – zostają zniesione pozostałe opłaty.

3. W przypadku poważnych trudności w odniesieniu do danego produktu harmonogram określony w ustępie 2 może zostać zmieniony za wspólnym porozumieniem przez Wspólny Komitet, mając na uwadze, że stosowanie harmonogramu nie może być zawieszone ponad maksymalny okres przejściowy pięciu lat. Jeżeli Wspólny Komitet nie podjął decyzji w terminie 30 dni od złożenia wniosku o przegląd harmonogramu, Autonomia Palestyńska może tymczasowo zawiesić jego stosowanie na okres nieprzekraczający jednego roku.

4. Jeśli opłata zostaje zredukowana erga omnes, zredukowana opłata zastępuje opłatę podstawową, opisaną w ustępie 2, od dnia, w którym zastosowano obniżkę.

5. Autonomia Palestyńska powiadamia Wspólnotę o swoich podstawowych cłach i opłatach.

Artykuł 9

Postanowienia dotyczące znoszenia należności celnych przywozowych mają także zastosowanie do należności celnych o charakterze fiskalnym.

Artykuł 10

1. W drodze odstępstwa od postanowień artykułów 5 i 8 Autonomia Palestyńska może przyjąć wyjątkowe środki o ograniczonym okresie obowiązywania mające na celu wprowadzenie, podwyższenie lub przywrócenie należności celnych.

2. Środki takie mogą być stosowane jedynie w odniesieniu do nowo powstających gałęzi przemysłu lub niektórych sektorów w fazie restrukturyzacji, bądź też przeżywających poważne trudności, w szczególności, gdy trudności te powodują istotne problemy społeczne.

3. Należności celne przywozowe stosowane w Zachodnim Brzegu i Strefie Gazy dotyczące produktów pochodzących ze Wspólnoty, które są wprowadzone przez takie środki, nie mogą przekraczać 25 % ich wartości i powinny zachować margines preferencji w odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty. Całkowita wartość przywozu produktów podlegających takim środkom nie może przekraczać 15 % całkowitego przywozu produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty w trakcie ostatniego roku, dla którego dostępne są dane statystyczne.

4. Środki takie stosuje się nie dłużej niż pięć lat, o ile Wspólny Komitet nie zezwoli na dłuższy okres.

5. Autonomia Palestyńska informuje Wspólny Komitet o każdym wyjątkowym środku, który zamierza przyjąć oraz, na wniosek Wspólnoty, przeprowadzane są konsultacje dotyczące tych środków i sektorów, w których omawiane środki znajdują zastosowanie, przed ich wprowadzeniem. Przy podejmowaniu takich środków Autonomia Palestyńska przedstawia Komitetowi harmonogram znoszenia ceł wprowadzonych na mocy niniejszego artykułu. Harmonogram przewiduje stopniowe znoszenie ceł w równych ratach rocznych, rozpoczynające się najpóźniej od końca drugiego roku po ich wprowadzeniu. Wspólny Komitet może podjąć decyzję w sprawie innego harmonogramu.

ROZDZIAŁ 2

PRODUKTY ROLNE I PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

Artykuł 11

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produktów pochodzących ze Wspólnoty i z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, których wykaz znajduje się w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 12

Wspólnota i Autonomia Palestyńska wprowadzają stopniowo większą liberalizację w ich wzajemnej wymianie handlowej dotyczącej produktów rolnych i produktów rybołówstwa, stanowiących przedmiot zainteresowania obu Stron.

Artykuł 13

1. Produkty rolne pochodzące z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, wymienione w Protokole 1 w sprawie przywozu do Wspólnoty objęte są uzgodnieniami określonymi w tym protokole.

2. Produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty, wymienione w Protokole 2 w sprawie przywozu do Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy objęte są uzgodnieniami określonymi w tym protokole.

Artykuł 14

1. Od dnia 1 stycznia 1999 roku Wspólnota i Autonomia Palestyńska badają sytuację w celu ustalenia środków liberalizacyjnych, które mają być zastosowane przez Wspólnotę i Autonomię Palestyńską od dnia 1 stycznia 2000 roku zgodnie z celem wyrażonym w artykule 12.

2. Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 1 oraz mając na uwadze strukturę handlu produktami rolnymi między Stronami oraz szczególną wrażliwość tych produktów, Wspólnota i Autonomia Palestyńska badają we Wspólnym Komitecie, produkt po produkcie, systematycznie i na zasadzie wzajemności, możliwość przyznania sobie nawzajem dalszych koncesji.

ROZDZIAŁ 3

WSPÓLNE POSTANOWIENIA

Artykuł 15

1. Żadne nowe ograniczenie ilościowe w przywozie ani środki o równoważnym skutku nie zostaną wprowadzone w wymianie handlowej między Wspólnotą a Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy.

2. Ograniczenia ilościowe i środki o równoważnym skutku stosowane w przywozie w wymianie handlowej między Wspólnotą a Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy zostają zniesione wraz z wejściem w życie niniejszego Układu.

3. Wspólnota i Autonomia Palestyńska nie stosują w wywozie między sobą ceł i opłat o skutku równoważnym ani ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym.

Artykuł 16

1. Produkty pochodzące z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy nie korzystają w przywozie do Wspólnoty z traktowania korzystniejszego od stosowanego przez Państwa Członkowskie między sobą.

2. Postanowienia niniejszego Układu stosuje się bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (EWG) nr 1911/91 z dnia 26 czerwca 1991 roku w sprawie stosowania przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich.

Artykuł 17

1. W przypadku wprowadzenia szczególnych zasad będących wynikiem realizacji jej polityki rolnej lub zmiany istniejących zasad bądź też w przypadku zmiany lub poszerzenia postanowień wykonawczych dotyczących jej polityki rolnej zainteresowana Strona może zmienić, w odniesieniu do danych produktów, uzgodnienia wynikające z niniejszego Układu.

2. W tym przypadku zainteresowana Strona informuje Wspólny Komitet. Na wniosek drugiej Strony Wspólny Komitet zbiera się w celu odpowiedniego uwzględnienia interesów drugiej Strony.

3. W przypadku gdy Wspólnota lub Autonomia Palestyńska, stosując postanowienia ustępu 1, dokonuje zmiany uzgodnień przewidzianych w niniejszym Układzie dla produktów rolnych, przyznają w odniesieniu do przywozu towarów pochodzących z terytorium drugiej Strony ulgę porównywalną do przewidzianej w niniejszym Układzie.

4. Stosowanie niniejszego artykułu może stanowić przedmiot konsultacji we Wspólnym Komitecie.

Artykuł 18

1. Strony powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym powodujących, bezpośrednio lub pośrednio, dyskryminację między produktami jednej Strony a podobnymi produktami pochodzącymi z terytorium drugiej Strony.

2. Produkty wywożone na terytorium jednej ze Stron nie mogą korzystać ze zwrotu wewnętrznych podatków pośrednich wyższego od kwoty opodatkowania pośredniego nałożonego na nie bezpośrednio lub pośrednio.

Artykuł 19

1. Niniejszy Układ nie wyklucza utrzymania lub ustanowienia unii celnych, stref wolnego handlu lub uzgodnień dotyczących handlu przygranicznego, o ile ich skutkiem nie jest zmiana uzgodnień handlowych przewidzianych w niniejszym Układzie.

2. Strony odbywają konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu dotyczące uzgodnień ustanawiających unie celne lub strefy wolnego handlu oraz, gdy się o to zwrócono, wszystkich istotnych problemów związanych z ich odpowiednią polityką handlową wobec państw trzecich. W szczególności w kontekście przystąpienia jednego z państw trzecich do Wspólnoty konsultacje takie są przeprowadzane w celu zapewnienia uwzględnienia wspólnych interesów Stron.

Artykuł 20

Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi istnienie praktyk dumpingowych w wymianie handlowej z drugą Stroną w rozumieniu artykułu VI GATT, może ona podjąć stosowne kroki przeciw tym praktykom zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania artykułu VI GATT i zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem wewnętrznym, na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi w artykule 23 niniejszego Układu.

Artykuł 21

W przypadku gdy zwiększenie przywozu danego produktu odbywa się w ilościach i na warunkach takich, że powoduje ono lub może powodować:

- poważną szkodę krajowym producentom podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych produktów na terytorium jednej ze Stron, lub

- poważne zakłócenia w jakimkolwiek sektorze gospodarki, lub

- trudności, które mogą przynieść poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej w regionie,

zainteresowana Strona może podjąć właściwe środki na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi w artykule 23.

Artykuł 22

W przypadku gdy przestrzeganie postanowień artykułu 15 ustęp 3 prowadzi do:

i) powrotnego wywozu do państwa trzeciego produktu, w stosunku do którego Strona wywozu utrzymuje, w odniesieniu do danego produktu, wywozowe ograniczenia ilościowe, cła wywozowe lub środki, lub opłaty o skutku równoważnym; lub

ii) poważnych niedoborów lub zagrożenia wystąpienia niedoborów produktu ważnego dla Strony wywozu,

oraz w przypadku gdy sytuacje określone powyżej powodują lub mogą spowodować poważne trudności dla Strony wywozu, Strona ta może podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 23. Środki te są niedyskryminacyjne i zostają zniesione, jeżeli ustaną warunki uzasadniające ich utrzymywanie.

Artykuł 23

1. W przypadku gdy Wspólnota lub Autonomia Palestyńska poddaje przywóz produktów mogących powodować trudności, określone w artykule 21, procedurze administracyjnej, mającej na celu szybkie dostarczenie informacji na temat tendencji przepływów handlowych, informuje ona o tym drugą Stronę.

2. W przypadkach wymienionych w artykułach 20, 21 i 22 przed podjęciem przewidzianych tam środków lub w przypadkach, do których ma zastosowanie ustęp 3 litera d) niniejszego artykułu, dana Strona dostarcza jak najszybciej Wspólnemu Komitetowi wszelkie odpowiednie informacje potrzebne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie Strony.

Środki, które przynoszą najmniej zakłóceń w funkcjonowaniu Układu, powinny być wybrane w pierwszym rzędzie.

Wspólny Komitet jest bezzwłocznie informowany o środkach ochronnych, które stanowią przedmiot okresowych konsultacji, w szczególności w celu ich zniesienia, jeśli tylko okoliczności na to pozwolą.

3. W celu wykonania ustępu 2 stosuje się następujące postanowienia:

a) w odniesieniu do artykułu 20 Strona wywozu powiadamiana jest o przypadku dumpingu, tak szybko, jak tylko organy Strony przywozu rozpoczną dochodzenie. Jeżeli praktyki dumpingowe trwają nadal w rozumieniu artykułu VI GATT lub jeżeli nie znaleziono żadnego innego satysfakcjonującego rozwiązania w ciągu trzydziestu dni od przedstawienia sprawy, Strona przywozu może przyjąć odpowiednie środki.

b) W odniesieniu do artykułu 21 trudności wynikające z sytuacji określonej w tym artykule są kierowane do badania przez Wspólny Komitet, który może podjąć każdą decyzję niezbędną do usunięcia takich trudności.

Jeżeli Wspólny Komitet lub Strona wywozu nie podjęły decyzji kładącej kres trudnościom lub jeżeli w ciągu trzydziestu dni od przedstawienia sprawy nie znaleziono żadnego zadowalającego rozwiązania, Strona przywozu może przyjąć odpowiednie środki w celu rozwiązania problemu. Podejmowane środki nie wykraczają poza to, co jest konieczne dla zaradzenia pojawiającym się trudnościom.

c) W odniesieniu do artykułu 22 informacja o trudnościach wynikających z sytuacji określonej w tym artykule przekazywana jest w celu zbadania Wspólnemu Komitetowi.

Komitet może podjąć każdą decyzję niezbędną, aby położyć kres trudnościom. Jeżeli nie podjął on takiej decyzji w ciągu trzydziestu dni od dnia przedstawienia mu sprawy, Strona wywozu może zastosować właściwe środki dotyczące wywozu danego produktu.

d) W przypadku gdy nadzwyczajne okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że wstępne powiadomienie lub zbadanie jest niemożliwe, zainteresowana Strona, w zależności od przypadku, w sytuacjach określonych w artykułach 20, 21 i 22, może natychmiast zastosować środki ostrożności niezbędne, aby stawić czoło sytuacji i bezzwłocznie informuje o tym drugą Stronę.

Artykuł 24

Układ nie wyłącza zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub dotyczących towarów znajdujących się w tranzycie, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej; ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, lub zasad dotyczących złota lub srebra. Jednakże takie zakazy lub ograniczenia nie stanowią środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w wymianie handlowej między Stronami.

Artykuł 25

Pojęcie "produkty pochodzące" do celu stosowania postanowień niniejszego tytułu oraz odnoszące się do nich metody współpracy administracyjnej określone są w Protokole 4. Wspólny Komitet może zdecydować o wprowadzeniu koniecznych dostosowań do tego protokołu w celu zastosowania kumulacji pochodzenia, uzgodnionej w deklaracji przyjętej na konferencji w Barcelonie.

Artykuł 26

Nomenklatura Scalona używana jest do klasyfikacji towarów w wymianie handlowej między Stronami.

TYTUŁ II

PŁATNOŚCI, KAPITAŁ, KONKURENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 1

PŁATNOŚCI BIEŻĄCE I PRZEPŁYW KAPITAŁU

Artykuł 27

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 29 Strony zobowiązują się nie nakładać żadnych ograniczeń przy dokonywaniu płatności bieżących dotyczących transakcji bieżących.

Artykuł 28

1. W odniesieniu do transakcji na rachunkach kapitałowych bilansu płatniczego Strony zobowiązują się nie nakładać żadnych ograniczeń w przepływie kapitału dotyczącym inwestycji bezpośrednich na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, dokonywanych w spółkach utworzonych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem kraju ani przy dokonywaniu likwidacji lub repatriacji zysku z tych inwestycji lub jakichkolwiek korzyści z nich wynikających.

2. Strony przeprowadzają wzajemne konsultacje w celu ułatwienia przepływu kapitału między Wspólnotą a Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy.

Artykuł 29

Jeżeli jedno lub więcej Państw Członkowskich Wspólnoty lub Autonomia Palestyńska napotyka poważne trudności w zrównoważeniu bilansu płatniczego lub jeżeli zaistnieje ryzyko wystąpienia takich trudności, Wspólnota lub Autonomia Palestyńska, w zależności od przypadku, zgodnie z warunkami określonymi w ramach Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu oraz w artykułach VIII i XIV statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, może przyjąć na określony czas ograniczenia w odniesieniu do transakcji bieżących, niezbędne do zrównoważenia bilansu płatniczego. Wspólnota lub, w zależności od przypadku, Autonomia Palestyńska bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą Stronę i, tak szybko jak to możliwe, przedstawia jej harmonogram znoszenia tych środków.

ROZDZIAŁ 2

KONKURENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Artykuł 30

1. Poniższe uznaje się za niezgodne ze sprawnym funkcjonowaniem Układu w stopniu, w jakim mogą wpływać na wymianę handlową między Wspólnotą a Autonomią Palestyńską:

i) wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami, które mają na celu lub których skutkiem jest zapobieganie, ograniczanie lub zniekształcanie wolnej konkurencji;

ii) nadużywanie przez jedno lub kilka przedsiębiorstw pozycji dominującej na całym terytorium Wspólnoty lub Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, lub na istotnej części tych terytoriów;

iii) jakakolwiek pomoc publiczna, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji, popierając niektóre przedsiębiorstwa lub produkcję niektórych towarów.

2. Każda praktyka niezgodna z niniejszym artykułem oceniana jest przez Strony w zależności od potrzeby na podstawie kryteriów wynikających ze stosowania wspólnotowych reguł konkurencji.

3. Wspólny Komitet przyjmie w drodze decyzji do dnia 31 grudnia 2001 roku przepisy wykonawcze do ustępów 1 i 2.

Do czasu przyjęcia tych przepisów postanowienia Porozumienia w sprawie subwencji i środków wyrównawczych stosuje się jako przepisy wykonawcze do ustępu 1 ppkt iii) oraz odpowiednich części ustępu 2.

4. W odniesieniu do stosowania postanowień ustępu 1 ppkt iii) Strony uznają, że Autonomia Palestyńska może zechcieć wykorzystać, w okresie biegnącym do dnia 31 grudnia 2001 roku, pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorstwom jako instrumentu rozwiązania jego szczególnych problemów rozwojowych.

5. Każda ze Stron zapewnia przejrzystość w zakresie pomocy publicznej, między innymi przez coroczne składanie sprawozdań drugiej Stronie na temat ogólnej sumy oraz podziału udzielonej pomocy oraz przez dostarczanie na wniosek informacji dotyczących systemów pomocy. Na wniosek jednej ze Stron druga Strona dostarcza informacji na temat szczególnych indywidualnych przypadków pomocy publicznej.

6. W odniesieniu do produktów określonych w tytule I rozdział 2:

- postanowień ustępu 1 ppkt iii) nie stosuje się,

- jakakolwiek praktyka niezgodna z ustępem 1 ppkt i) oceniania jest zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wspólnotę na podstawie artykułów 42 i 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Rady nr 26/62.

7. Jeśli Wspólnota lub Autonomia Palestyńska uważają, że dana praktyka jest niezgodna z warunkami ustępu 1 niniejszego artykułu oraz:

- nie jest poprawnie ujęta w przepisach wykonawczych, określonych w ustępie 3, lub

- jeżeli takich postanowień nie ma i jeżeli taka praktyka powoduje lub może spowodować poważny uszczerbek dla interesów drugiej Strony lub szkodę majątkową w przemyśle krajowym, łącznie z sektorem usług,

mogą one podjąć właściwe środki po konsultacji ze Wspólnym Komitetem lub po upływie 30 dni roboczych od zwrócenia się do wspomnianego Komitetu.

W odniesieniu do praktyk niezgodnych z ustępem 1 ppkt iii) niniejszego artykułu takie właściwe środki, jeśli GATT znajduje do nich zastosowanie, mogą być podjęte tylko zgodnie z procedurami i na warunkach ustalonych przez Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub przez jakikolwiek inny odpowiedni dokument wynegocjowany pod jego auspicjami, który ma zastosowanie między Stronami.

8. Nie naruszając odmiennych postanowień przyjętych zgodnie z ustępem 3, Strony wymieniają informacje z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych wymogami zachowania tajemnicy zawodowej i handlowej.

Artykuł 31

Bez uszczerbku, w odpowiednim przypadku, dla zobowiązań przyjętych na mocy GATT Państwa Członkowskie i Autonomia Palestyńska dostosowują stopniowo wszystkie monopole państwowe o charakterze handlowym w sposób zapewniający, że do dnia 31 grudnia 2001 roku dyskryminacja między obywatelami Państw Członkowskich i Palestyńczykami z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, dotycząca warunków nabywania i sprzedaży towarów, zostanie zniesiona. Wspólny Komitet zostanie poinformowany o środkach podejmowanych dla osiągnięcia niniejszego celu.

Artykuł 32

W odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw, którym przyznano specjalne lub wyłączne prawa, Wspólny Komitet zapewnia, że do dnia 31 grudnia 2001 roku nie zostanie przyjęty ani utrzymany żaden środek zakłócający wymianę handlową między Wspólnotą a Autonomią Palestyńską niezgodny z interesami Stron. Postanowienie to nie stanowi przeszkody dla wykonywania, faktycznie lub zgodnie z prawem, szczególnych zadań powierzonych tym przedsiębiorstwom.

Artykuł 33

1. Strony udzielają i zapewniają odpowiednią i skuteczną ochronę praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, zgodnie z najwyższymi normami międzynarodowymi, włączając skuteczne środki wykonywania takich praw.

2. Wykonywanie niniejszego artykułu jest regularnie sprawdzane przez Strony. W przypadku pojawienia się trudności w obszarze własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej wpływających na wymianę handlową każda ze Stron może zażądać przeprowadzenia natychmiastowych konsultacji w ramach Wspólnego Komitetu w celu znalezienia wspólnych zadowalających rozwiązań.

Artykuł 34

1. Strony stawiają sobie za cel wzajemną i stopniową liberalizację zamówień publicznych.

2. Wspólny Komitet podejmuje środki niezbędne do wykonywania postanowień ustępu 1.

TYTUŁ III

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I ROZWÓJ SPOŁECZNY

Artykuł 35

Cele

1. Strony zobowiązują się zacieśniać współpracę gospodarczą we wspólnym interesie i zgodnie z ogólnymi celami niniejszego Układu.

2. Celem współpracy gospodarczej jest wspieranie wysiłków Autonomii Palestyńskiej na rzecz jej stałego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Artykuł 36

Zakres

1. Współpraca koncentruje się głównie na sektorach dotkniętych trudnościami wewnętrznymi lub poddanych ogólnemu wpływowi procesu liberalizacji gospodarki Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, w szczególności liberalizacji wymiany handlowej między Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy a Wspólnotą.

2. Podobnie współpraca koncentruje się na obszarach mogących ułatwić zbliżenie gospodarki Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z gospodarką wspólnotową, w szczególności na obszarach, które mogą zapewnić stały wzrost i miejsca pracy.

3. Współpraca zachęca do wprowadzenia środków mających na celu rozwój współpracy międzyregionalnej.

4. Ochrona środowiska i równowaga ekologiczna uwzględniane są przy realizacji dotyczących różnych obszarów współpracy gospodarczej, której stanowią istotny składnik.

5. Strony mogą uzgodnić rozszerzenie współpracy gospodarczej na inne sektory nieobjęte postanowieniami niniejszego tytułu.

Artykuł 37

Środki i sposoby

Współpraca gospodarcza realizowana jest w szczególności przez:

a) regularny dialog gospodarczy między Stronami, który obejmuje wszystkie obszary polityki makroekonomicznej, w szczególności polityki budżetowej, bilansu płatniczego i polityki pieniężnej;

b) regularną wymianę informacji i poglądów w każdym obszarze współpracy, włączając spotkania urzędników i ekspertów;

c) działania doradcze, ekspertyzy i szkolenia;

d) realizację wspólnych działań, takich jak seminaria i warsztaty;

e) pomoc techniczną, administracyjną i prawną;

f) zachętę do tworzenia wspólnych przedsięwzięć;

g) rozpowszechnianie informacji na temat współpracy.

Artykuł 38

Współpraca przemysłowa

Głównym celem współpracy będzie:

- wsparcie Autonomii Palestyńskiej w jej wysiłkach modernizacji i zróżnicowaniu przemysłu oraz, w szczególności, tworzenia sprzyjających warunków dla sektora prywatnego i rozwoju przemysłowego,

- wzmocnienie współpracy między podmiotami gospodarczymi obu Stron,

- wzmocnienie współpracy w zakresie polityki przemysłowej, konkurencyjności w otwartej gospodarce i modernizacji oraz rozwoju przemysłu,

- wsparcie polityk zmierzających do dywersyfikacji produkcji, wywozu i zewnętrznych rynków zbytu,

- wspieranie badań i rozwoju, innowacji i transferu technologii, o ile przynoszą one korzyści dla przemysłu,

- rozwijanie i docenienie zasobów ludzkich, których przemysł potrzebuje,

- ułatwienie dostępu do systemów finansowania kapitału i operacji obarczonych podwyższonym ryzykiem na korzyść przemysłu palestyńskiego.

Artykuł 39

Inwestycje i wspieranie inwestycji

Współpraca ma na celu stworzenie sprzyjającego i stabilnego klimatu dla inwestycji w Zachodnim Brzegu i Strefie Gazy.

Współpraca przybiera formę wspierania inwestycji. Wiąże się to z rozwojem:

- zharmonizowanych i uproszczonych procedur administracyjnych,

- mechanizmów wspólnego inwestowania, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) obu Stron,

- kanałów informacji i środków identyfikacji możliwości dokonywania inwestycji,

- środowiska sprzyjającego inwestycjom na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Współpraca może także rozciągnąć się na tworzenie i realizację projektów opierających się na skutecznym nabywaniu i wykorzystywaniu technologii bazowych, stosowaniu norm, rozwoju zasobów ludzkich (np. w obszarze technologii i zarządzania) oraz tworzeniu miejsc pracy.

Artykuł 40

Normalizacja i ocena zgodności

Celem współpracy jest zmniejszenie różnic dotyczących norm i procedur certyfikacji.

W praktyce współpraca przybierze formę:

- popierania i korzystania z technicznych przepisów wspólnotowych oraz europejskich norm i procedur oceny zgodności,

- podnoszenia poziomu oceny zgodności dokonywanej przez palestyńskie organy certyfikujące i akredytujące,

- opracowania, w odpowiednim przypadku, porozumień o wzajemnym uznawaniu,

- współpracy w dziedzinie zarządzania jakością,

- doskonalenia struktur odnoszących się do ochrony własności intelektualnej, indywidualnej i handlowej, normalizacji oraz ustalania norm jakości.

Artykuł 41

Zbliżenie ustawodawstw

Celem współpracy będzie zbliżenie ustawodawstwa Rady Palestyńskiej z prawodawstwem Wspólnoty w obszarach objętych Układem.

Artykuł 42

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem współpracy będzie tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju MŚP na rynkach lokalnych i eksportowych, między innymi poprzez:

- wspieranie kontaktów między przedsiębiorstwami, w szczególności przez odniesienie do wspólnotowych sieci oraz instrumentów wspierania współpracy przemysłowej i partnerstwa,

- łatwiejszy dostęp do finansowania inwestycji,

- usługi informacyjne i pomocnicze,

- wzmocnienie zasobów ludzkich w celu pobudzania innowacji i tworzenia projektów oraz przedsięwzięć gospodarczych.

Artykuł 43

Usługi finansowe

Współpraca ma na celu usprawnienie i rozwój usług finansowych.

Przybierze ona formę:

- zachęcania do wzmocnienia i restrukturyzacji palestyńskiego sektora finansowego,

- usprawnienia palestyńskich systemów księgowania, bankowych systemów nadzoru i regulacji, ubezpieczeń i innych części sektora finansowego.

Artykuł 44

Rolnictwo i rybołówstwo

Celem współpracy będzie głównie w ramach niniejszej pozycji modernizacja i restrukturyzacja, gdzie konieczne, rolnictwa i rybołówstwa.

Obejmuje to modernizację infrastruktury i urządzeń; rozwój technik pakowania, składowania i marketingowych oraz usprawnienia kanałów dystrybucji.

Jest ona szczególnie ukierunkowana na:

- rozwój stabilnych rynków,

- wsparcie polityki zmierzającej do zróżnicowania produkcji, wywozu i zewnętrznych rynków zbytu,

- zmniejszenie zależności żywnościowej,

- wspieranie rolnictwa przyjaznego dla środowiska i rybołówstwa, uwzględniającego w szczególności potrzebę ochrony i rozsądnego zarządzania rybołówstwem,

- dobrowolne zacieśnianie relacji między grupami i organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi przedstawicieli różnych zawodów,

- pomoc techniczną i kształcenie,

- harmonizację norm fitosanitarnych i weterynaryjnych,

- zintegrowany rozwój obszarów wiejskich, łącznie z usprawnieniem usług podstawowych i rozwojem powiązanych rodzajów działalności gospodarczej,

- współpracę między obszarami wiejskimi oraz wymianę doświadczeń i know-how w zakresie rozwoju wiejskiego.

Artykuł 45

Rozwój społeczny

Strony uznają znaczenie rozwoju społecznego, który powinien iść w parze z rozwojem gospodarczym. Zwracają one szczególną uwagę na przestrzeganie podstawowych praw socjalnych.

Strony przyznają pierwszeństwo środkom mającym na celu:

- popieranie równości między mężczyznami i kobietami oraz zrównoważonego udziału obu płci w procesie podejmowania decyzji w sferach gospodarczych i społecznych, w szczególności przez edukację i środki masowego przekazu,

- rozwój planowania rodziny i ochrony matek i dzieci,

- poprawę systemu ochrony socjalnej,

- usprawnienia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych,

- poprawę warunków życia na obszarach o dużym zaludnieniu, położonych w regionach mniej uprzywilejowanych,

- wspieranie przestrzegania praw człowieka i zasad demokratycznych, między innymi przez dialog społeczno-zawodowy.

Artykuł 46

Transport

Celem współpracy będzie:

- pomoc dla restrukturyzacji i modernizacji dróg, portów i portów lotniczych,

- usprawnione usługi przewozu pasażerów i ładunków na poziomie dwustronnym i regionalnym, oraz

- ustalenie i zastosowanie norm operacyjnych porównywalnych z normami obowiązującymi we Wspólnocie.

Obszary priorytetowej współpracy obejmują:

- transport drogowy, łącznie ze stopniowym łagodzeniem warunków tranzytu,

- zarządzanie kolejami, portami i portami lotniczymi, łącznie z systemami nawigacji i współpracą między właściwymi organami krajowymi,

- modernizację infrastruktury drogowej, kolejowej, portowej i portów lotniczych na głównych szlakach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania,

- połączenia transeuropejskie i szlaki o znaczeniu regionalnym, oraz

- ulepszenie wyposażenia technicznego w celu osiągnięcia standardów wspólnotowych, w odniesieniu do transportu drogowego/kolejowego, przewozu i przeładunku kontenerów.

Artykuł 47

Infrastruktura informacyjna i telekomunikacja

Celem współpracy jest pobudzenie rozwoju gospodarczego i społecznego, jak również rozwijanie społeczeństwa informacyjnego.

Priorytetowe obszary współpracy dotyczyć będą:

- ułatwienia współpracy w dziedzinie polityki telekomunikacyjnej, rozwoju sieci i infrastruktur niezbędnych dla społeczeństwa informacyjnego,

- prowadzenia dialogu w kwestiach dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz promocji wymiany informacji i organizowania seminariów i konferencji w tym zakresie,

- wspierania i realizacji wspólnych projektów mających na celu wprowadzenie nowych usług telekomunikacyjnych i zastosowań związanych ze społeczeństwem informacyjnym,

- umożliwienia wymiany informacji na temat normalizacji, testów zgodności i certyfikacji w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,

- wzajemnych połączeń oraz współdziałania sieci i usług telematycznych.

Artykuł 48

Energia

Celem współpracy w zakresie energii jest pomoc Zachodniemu Brzegowi i Strefie Gazy w nabyciu technologii i infrastruktur istotnych dla ich rozwoju, w szczególności w celu ułatwienia powiązań między gospodarką Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy a gospodarką wspólnotową.

Priorytetowymi obszarami współpracy są:

- popieranie energii odnawialnej,

- popieranie oszczędności energii i skuteczności energetycznej,

- wsparcie działań mających ułatwić tranzyt gazu, ropy i elektryczności, oraz badań stosowanych, dotyczących sieci banków danych w sektorze gospodarczym i społecznym, łączących w szczególności podmioty wspólnotowe i palestyńskie,

- wsparcie modernizacji i rozwoju sieci energetycznych i ich połączeń z sieciami wspólnotowymi.

Artykuł 49

Współpraca naukowa i technologiczna

Strony starają się popierać współpracę dotyczącą rozwoju naukowego i technologicznego.

Współpraca ma na celu:

a) popieranie tworzenia stałych związków między wspólnotami naukowymi obu Stron, w szczególności poprzez:

- zapewnienie palestyńskim instytucjom dostępu do wspólnotowych programów badań i rozwoju technologicznego zgodnie z regułami wspólnotowymi regulującymi udział w tych programach państw trzecich,

- udział palestyński w sieciach współpracy zdecentralizowanej,

- popieranie synergii w zakresie badań i szkolenia;

b) polepszenie palestyńskich zdolności badawczych;

c) pobudzanie innowacji technologicznej, transferu nowych technologii i know-how;

d) popieranie wszelkich działań mających na celu ustanawianie współdziałania na poziomie regionalnym.

Artykuł 50

Środowisko

Współpraca ma na celu zapobieganie degradacji środowiska, kontroli zanieczyszczenia, ochronę zdrowia ludzi oraz zapewnienie racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych w celu wspierania stałego rozwoju.

Pierwszeństwo przyznaje się kwestiom związanym z: pustynnieniem, zarządzaniem zasobami wody, zasalaniem, wpływem rolnictwa na jakość gleby i wody, właściwym wykorzystaniem energii, ogólnym wpływem rozwoju przemysłowego, w szczególności bezpieczeństwem zakładów przemysłowych, zarządzaniem odpadami, zintegrowanym zarządzaniem obszarami wrażliwymi, jakością wód morskich oraz zapobieganiem i kontrolowaniem zanieczyszczenia morza, edukacji i świadomości związanych z ochroną środowiska.

Współpraca sprzyja wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi zarządzania środowiskiem, metod monitoringu środowiska oraz nadzoru, włączając zastosowanie systemu informacji o środowisku (EIS) i ocenę wpływu na środowisko (EIE).

Artykuł 51

Turystyka

Priorytetami dotyczącymi współpracy są:

- popieranie inwestycji w turystyce,

- poszerzenie wiedzy o przemyśle turystycznym i zapewnienie większej spójności polityk mających wpływ na turystykę,

- popieranie sprawnej dystrybucji sezonowej turystyki,

- popieranie współpracy między regionami i miastami krajów sąsiadujących,

- zwiększenie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla turystyki,

- wprowadzenie konkurencyjności turystyki poprzez wspieranie większego profesjonalizmu, zapewniającego zrównoważony i stały rozwój turystyki.

Artykuł 52

Współpraca celna

Współpraca celna ma na celu zapewnienie przestrzegania postanowień dotyczących wymiany handlowej oraz zagwarantowanie uczciwej wymiany handlowej.

Mogłaby ona umożliwić następujące rodzaje współpracy:

- wymiana informacji i programy szkolenia w różnych formach,

- upraszczanie kontroli i procedur dotyczących odprawy celnej towarów,

- wprowadzenie jednolitego dokumentu administracyjnego i powiązanie systemów tranzytowych Wspólnoty i Autonomii Palestyńskiej, oraz

- pomoc techniczna zapewniana przez ekspertów ze Wspólnoty.

Bez uszczerbku dla innych form współpracy przewidzianej w niniejszym Układzie organy administracyjne Stron udzielają sobie wzajemnej pomocy w sprawach celnych.

Artykuł 53

Współpraca w dziedzinie statystyki

Głównym celem współpracy w tym obszarze powinno być zapewnienie porównywalności i użyteczności statystyk dotyczących handlu zagranicznego, finansów i bilansu płatniczego, demografii, migracji, transportu i komunikacji, i ogólnie wszystkich obszarów objętych niniejszym Układem, dla których mogą być zbierane dane statystyczne.

Artykuł 54

Współpraca w zakresie polityki gospodarczej

Celem współpracy jest:

- wymiana informacji na temat sytuacji makroekonomicznej i perspektyw oraz strategii rozwoju,

- wspólna analiza kwestii gospodarczych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, oraz

- zachęcanie do współpracy między ekonomistami i decydentami z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy i ze Wspólnoty.

Artykuł 55

Współpraca regionalna

W ramach wprowadzenia współpracy gospodarczej w różnych dziedzinach Strony zachęcają, przez pomoc techniczną, do działań mających rozwinąć współpracę między Autonomią Palestyńską a innymi partnerami śródziemnomorskimi.

Współpraca ta stanowi ważny element wspólnotowego wsparcia rozwoju regionu jako całości.

Pierwszeństwo przyznaje się działaniom mającym na celu:

- popieranie handlu intraregionalnego,

- rozwijanie współpracy regionalnej w zakresie środowiska,

- wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej niezbędnej do rozwoju gospodarczego regionu,

- wzmocnienie rozwoju współpracy organizacji młodzieżowych z krajami sąsiadującymi.

Ponadto Strony wzmocnią współpracę dotyczącą rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego.

W tym celu można podjąć następujące środki:

- wspólne działania władz regionalnych i lokalnych w dziedzinie rozwoju gospodarczego, oraz

- wprowadzenie mechanizmów wymiany informacji i doświadczeń.

TYTUŁ IV

WSPÓŁPRACA W SEKTORZE AUDIOWIZUALNYM ORAZ W SEKTORACH KULTURY, INFORMACJI I KOMUNIKACJI

Artykuł 56

Strony popierają współpracę w sektorze audiowizualnym we wspólnym interesie. Starają się włączyć Autonomię Palestyńską do wspólnotowych inicjatyw w tym sektorze, umożliwiając w ten sposób współpracę w obszarach, takich jak: koprodukcja, szkolenia, rozwój i dystrybucja.

Artykuł 57

Strony popierają współpracę kulturalną. W tym obszarze współpraca może obejmować działalność wspólnotową dotyczącą w szczególności tłumaczenia, wymiany artystów i dzieł sztuki, konserwacji i restauracji miejsc i zabytków historycznych i kulturowych, szkolenia osób pracujących w dziedzinie kultury, organizacji imprez kulturalnych na poziomie europejskim, wspólne zwiększanie świadomości i przyczynianie się do rozpowszechniania informacji dotyczących ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Artykuł 58

Strony podejmą zobowiązanie do określenia środków mających na celu poprawienie w znaczący sposób sytuacji w zakresie edukacji i szkolenia zawodowego. W tym celu dostęp kobiet do edukacji, włączając wykształcenie techniczne, szkolnictwo wyższe i szkolenie zawodowe, jest przedmiotem szczególnej uwagi.

Dla podniesienia poziomu kwalifikacji personelu wyższego szczebla w sektorze publicznym i prywatnym Strony wzmocnią współpracę w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego, jak również współpracę między uniwersytetami i przedsiębiorstwami.

Przygotowanie młodzieży do roli aktywnego obywatela w społeczeństwie demokratycznym powinno być czynnie promowane. Dlatego współpraca dotycząca młodzieży, łącznie z kształceniem młodych pracowników i liderów, wymianą młodzieży i wolontariatem, powinna być wspierana i rozwijana.

Szczególną uwagę należy przywiązywać do działań i programów umożliwiających tworzenie stałych związków (np. Med-Campus) między wyspecjalizowanymi organizacjami we Wspólnocie i na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, mogących zachęcić do upowszechnienia i wymiany doświadczeń oraz środków technicznych.

Artykuł 59

Strony popierają działania będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze informacji i komunikacji.

Artykuł 60

Współpraca jest realizowana głównie poprzez:

a) stały dialog między Stronami;

b) regularną wymianę informacji i poglądów w każdym sektorze współpracy, włączając spotkania urzędników i ekspertów;

c) działania doradcze oraz przekazywanie doświadczeń i kształcenie młodych absolwentów palestyńskich;

d) wprowadzanie wspólnych działań, takich jak seminaria i warsztaty;

e) pomoc techniczną, administracyjną i prawną;

f) rozpowszechnianie informacji na temat działań dotyczących współpracy.

TYTUŁ V

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Artykuł 61

Dla pełnego osiągnięcia celów niniejszego Układu pakiet współpracy finansowej zostaje udostępniony Autonomii Palestyńskiej zgodnie z odpowiednimi procedurami i wymaganymi środkami finansowymi.

Strony uzgadniają te procedury przy wykorzystaniu najbardziej odpowiednich instrumentów po wejściu w życie niniejszego Układu.

Współpraca finansowa koncentruje się na:

- odpowiedzi na gospodarcze reperkusje wynikające dla Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy ze stopniowego wprowadzania strefy wolnego handlu, w szczególności z usprawnienia i restrukturyzacji przemysłu,

- instytucjach handlowych, które wspierają powiązania handlowe z rynkami zagranicznymi,

- środkach towarzyszących politykom wprowadzanym w sektorze społecznym,

- ulepszeniu infrastruktury gospodarczej i społecznej,

- popieraniu inwestycji prywatnych i działań mających na celu tworzenie miejsc pracy w sektorach produkcyjnych,

- popieraniu reform mających na celu modernizację gospodarki,

- usługach,

- rozwoju obszarów miejskich i wiejskich,

- środowisku,

- tworzeniu i ulepszaniu instytucji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania palestyńskiej administracji publicznej i postępu w demokracji i prawach człowieka.

Artykuł 62

W celu zapewnienia przyjęcia skoordynowanego podejścia w odniesieniu do wyjątkowych problemów makroekonomicznych i finansowych, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszego Układu, Strony wykorzystują stały dialog gospodarczy przewidziany w tytule V w celu zwrócenia szczególnej uwagi na monitorowanie tendencji handlowych i finansowych w stosunkach między nimi.

TYTUŁ VI

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE, OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 63

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet działający w zakresie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą a Autonomią Palestyńską, zwany w niniejszym Układzie "Wspólnym Komitetem". Posiada on prawo podejmowania decyzji w przypadkach przewidzianych w niniejszym Układzie oraz w innych przypadkach, gdy decyzja jest niezbędna do realizacji celów określonych w niniejszym Układzie.

Podjęte decyzje są wiążące dla Stron, które zobowiązane są do podjęcia środków niezbędnych do ich wykonania.

2. Wspólny Komitet może również formułować wszelkie rezolucje, zalecenia lub opinie, które uzna za stosowne dla osiągnięcia wspólnych celów i sprawnego funkcjonowania niniejszego Układu.

3. Wspólny Komitet przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 64

1. Wspólny Komitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty i Autonomii Palestyńskiej.

2. Wspólny Komitet działa za wspólnym porozumieniem między Wspólnotą a Autonomią Palestyńską.

Artykuł 65

1. Urząd przewodniczącego Wspólnego Komitetu przyznaje się kolejno przedstawicielowi Wspólnoty oraz Autonomii Palestyńskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w regulaminie.

2. Wspólny Komitet zbiera się raz do roku oraz, jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy swojego przewodniczącego.

Artykuł 66

1. Wspólny Komitet może decydować o utworzeniu każdego innego komitetu wspierającego go w wykonywaniu jego obowiązków.

2. Wspólny Komitet określa skład, obowiązki i sposób działania takich komitetów.

Artykuł 67

1. Każda Strona może przedstawić Wspólnemu Komitetowi jakikolwiek spór dotyczący stosowania lub interpretacji niniejszego Układu.

2. Wspólny Komitet może rozstrzygać spory w trybie decyzji.

3. Każda ze Stron jest zobowiązana do podjęcia środków związanych z wykonywaniem decyzji określonej w ustępie 2.

4. W przypadku gdy nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ustępem 2, każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona musi wówczas wyznaczyć drugiego arbitra w terminie dwóch miesięcy.

Wspólny Komitet wyznacza trzeciego arbitra.

Decyzje arbitrów podejmowane są większością głosów.

Każda ze Stron sporu zobowiązana jest do podjęcia kroków niezbędnych do wykonania decyzji arbitrów.

Artykuł 68

Żadne z postanowień Układu nie wyłącza możliwości podjęcia przez Stronę środków, które:

a) uzna ona za konieczne w celu zapobieżenia ujawnieniu informacji naruszających jej podstawowe interesy bezpieczeństwa;

b) dotyczą produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojskowymi, lub też do badań, rozwoju lub produkcji niezbędnych dla jej obronności, o ile środki te nie naruszają warunków konkurencji w zakresie produktów nieprzeznaczonych do celów ściśle wojskowych;

c) uzna ona za istotne dla własnego bezpieczeństwa w przypadku poważnych zaburzeń wewnętrznych zagrażających porządkowi publicznemu, w przypadku wojny albo poważnego napięcia międzynarodowego grożącego wybuchem wojny lub w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Artykuł 69

W dziedzinach objętych niniejszym Układem oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek postanowień szczególnych w nim zawartych:

- uregulowania stosowane przez Autonomię Palestyńską w odniesieniu do Wspólnoty nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji między Państwami Członkowskimi, ich obywatelami lub spółkami,

- uregulowania stosowane przez Wspólnotę w stosunku do Autonomii Palestyńskiej nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji między osobami narodowości palestyńskiej, spółkami z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Artykuł 70

1. Strony podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne niezbędne do wypełnienia ich zobowiązań z tytułu niniejszego Układu. Zapewniają one, że cele określone w niniejszym Układzie zostaną osiągnięte.

2. Jeśli jedna ze Stron uzna, iż druga Strona nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań nałożonych na nią na mocy Układu, może podjąć odpowiednie środki. Przedtem jednak, z wyjątkiem szczególnie nagłych przypadków, dostarcza Wspólnemu Komitetowi wszelkie istotne informacje niezbędne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie Strony.

Przy wyborze środków należy przyznać pierwszeństwo tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Układu. Wspólny Komitet jest niezwłocznie powiadamiany o podjęciu tych środków, jeżeli zażąda tego druga Strona.

Artykuł 71

Załączniki 1–3 oraz Protokoły 1–3 stanowią integralną część niniejszego Układu.

Deklaracje znajdujące się w Akcie końcowym stanowią integralną część niniejszego Układu.

Artykuł 72

Do celów niniejszego Układu termin "Strony" oznacza OWP, działającą na rzecz Autonomii Palestyńskiej i Wspólnotę, z których każda działa zgodnie z jej odpowiednimi uprawnieniami.

Artykuł 73

Niniejszy Układ stosuje się z jednej strony do terytoriów, na których stosowany jest Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i zgodnie z warunkami w nim określonymi, a z drugiej strony do terytorium Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Artykuł 74

Niniejszy Układ, sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i arabskim – teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, złożony zostaje do depozytu w sekretariacie generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 75

1. Niniejszy Układ zostanie zatwierdzony przez Strony zgodnie z ich właściwymi procedurami.

Niniejszy Układ wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedur określonych w akapicie pierwszym.

2. Najpóźniej do dnia 4 maja 1999 roku rozpoczynają się negocjacje przygotowujące do zawarcia Eurośródziemnomorskiego układu stowarzyszeniowego. Do chwili podpisania tego układu niniejszy Układ pozostaje w mocy, z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian uzgadnianych między Stronami.

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Układ, powiadamiając o tym drugą Stronę. Układ przestaje być stosowany sześć miesięcy od daty takiej notyfikacji.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Wykaz załączników

Załącznik 1: | Produkty określone w artykule 7 ustęp 1 |

Załącznik 2: | Produkty określone w artykule 7 ustęp 2 |

Załącznik 3: | Produkty określone w artykule 8 ustęp 2 |

--------------------------------------------------

Wykaz protokołów

Protokół 1 | Uzgodnienia stosowane w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy |

Protokół 2 | Uzgodnienia stosowane w przywozie do Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty |

Protokół 3 | Definicja pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej |

--------------------------------------------------

AKT KOŃCOWY

Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ,

zwanej dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

pełnomocnicy

ORGANIZACJI WYZWOLENIA PALESTYNY (OWP), NA RZECZ AUTONOMII PALESTYŃSKIEJ ZACHODNIEGO BRZEGU I STREFY GAZY,

zwanej dalej "Autonomią Palestyńską",

z drugiej strony,

zebrani w Brukseli dnia 24 lutego 1997 roku w celu podpisania Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, zwanego dalej "Eurosródziemnomorskim przejściowym układem stowarzyszeniowym", przyjęli następujące teksty:

Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy, załączniki do Układu i następujące protokoły:

Protokół 1 | w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, |

Protokół 2 | w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie na Zachodni Brzeg i do Strefy Gazy produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, |

Protokół 3 | dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej. |

Pełnomocnicy Wspólnoty oraz pełnomocnicy Autonomii Palestyńskiej przyjęli wymienione poniżej wspólne deklaracje, które są dołączone do niniejszego Aktu końcowego:

Wspólną deklarację w sprawie własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej (artykuł 33 Układu)

Wspólną deklarację w sprawie artykułu 55 Układu,

Wspólną deklarację w sprawie artykułu 58 Układu,

Wspólną deklarację w sprawie zdecentralizowanej współpracy,

Wspólną deklarację w sprawie artykułu 67 Układu,

Wspólną deklarację w sprawie artykułu 70 Układu,

Wspólną deklarację w sprawie ochrony danych,

Wspólną deklarację w sprawie programu wsparcia przemysłu palestyńskiego,

oraz, w odniesieniu do Protokołu 3 dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej przyjęli następujące wspólne deklaracje:

1. Wspólną deklarację dotyczącą Księstwa Andory;

2. Wspólną deklarację dotyczącą Republiki San Marino.

Pełnomocnicy Państw Członkowskich oraz pełnomocnicy Autonomii Palestyńskiej przyjęli również do wiadomości Porozumienia w formie wymiany listów, wymienione poniżej i załączone do niniejszego Aktu końcowego:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a Władzą Palestyńską dotyczące artykułu 1 Protokołu 1 oraz dotyczące przywozu do Wspólnoty świeżych kwiatów ciętych i pąków kwiatowych, objętych podpozycją 060310 Wspólnej Taryfy Celnej.

Pełnomocnicy Autonomii Palestyńskiej przyjęli do wiadomości deklarację Wspólnoty Europejskiej, wymienioną poniżej i załączoną do niniejszego Aktu końcowego:

Deklaracja w sprawie kumulacji pochodzenia.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------