21995A1101(01)Dziennik Urzędowy L 262 , 01/11/1995 P. 0054 - 0065


RAMOWA UMOWA WSPÓŁPRACY

między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Federacyjną Republiką Brazylii

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z jednej Strony, i

RZĄD FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII,

z drugiej Strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przyjacielskie stosunki i tradycyjne związki między Państwami Członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dalej zwanymi "Wspólnotą" i Federacyjną Republiką Brazylii, zwaną dalej "Brazylią",

POTWIERDZAJĄC wagę, jaką przykładają do zasad ustalonych w Karcie Narodów Zjednoczonych, odnoszących się do wartości demokratycznych i poszanowania praw człowieka,

UZNAJĄC, wspólną wolę rozszerzenia i zróżnicowania wymiany handlowej i przyspieszenia współpracy w dziedzinie handlu, zagadnień gospodarczych, nauki i technologii oraz zagadnień finansowych,

UZNAJĄC korzystne wyniki procesu reform, unowocześniania gospodarki i liberalizacji handlu w Brazylii, w odniesieniu do handlu i stosunków gospodarczych między Stronami,

PRZYJMUJĄC Z RADOŚCIĄ pozytywne rezultaty instytucjonalizacji dialogu między krajami Grupy Rio i Wspólnotą oraz Państwami Członkowskim, która przyjęła konkretną formę poprzez Deklarację Rzymską z dnia 20 grudnia 1990 r., a także wspierając integrację w ramach Wspólnego Rynku Południa(Mercosur),

UWZGLĘDNIAJĄC potrzebę zwiększenia działań w zakresie ochrony środowiska w połączeniu z potrzebą zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego,

PRZEKONANI o istotnym znaczeniu zasad i uregulowań zawartych w Układzie Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) dla wolnego handlu międzynarodowego, oraz potwierdzając swoje zaangażowanie w realizację postanowień tej Umowy a także uznając zasady własności intelektualnej i swobody inwestowania,

UWZGLĘDNIAJĄC potrzebę upowszechniania praw obywatelskich, w szczególności w sektorach najmniej uprzywilejowanych w tym względzie,

POSTANOWILI zawrzeć niniejszą Umowę, i w tym celu wyznaczyli jako swoich pełnomocników:

RADĘ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

RZĄD FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII,

KTÓRZY, okazawszy należycie sporządzone pełnomocnictwa

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Demokratyczne podstawy współpracy

Współpraca pomiędzy Wspólnotą i Brazylią oraz niniejsza Umowa w całości, opierają się na poszanowaniu zasad demokratycznych oraz respektowaniu praw człowieka, stanowiących podstawę polityki krajowej i międzynarodowej, zarówno we Wspólnocie jak też w Brazylii i stanowiących najważniejszy składnik niniejszej Umowy.

Artykuł 2

Zacieśnianie współpracy

1. Umawiające się Strony niniejszym zobowiązują się zacieśnić wzajemną współpracę. Aby osiągnąć ten podstawowy cel, Strony postanawiają, w szczególności rozwijać współpracę w odniesieniu do wymiany handlowej, inwestycji, finansów i technologii, uwzględniając szczególną sytuację Brazylii jako kraju rozwijającego się.

2. W świetle realizacji celów niniejszej Umowy, Umawiające się Strony uznają wartość prowadzenia wzajemnych konsultacji dotyczących kwestii międzynarodowych będących przedmiotem ich wspólnych zainteresowań.

Artykuł 3

Współpraca gospodarcza

1. Umawiające się Strony, uwzględniając wspólne interesy oraz długoterminowe i średnioterminowe cele gospodarcze, postanawiają ustanowić współpracę gospodarczą w możliwie jak najszerszym zakresie. Cele takiej współpracy będą, w szczególności, obejmować:

a) ogólne zwiększenie i zróżnicowanie wzajemnych powiązań gospodarczych;

b) przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego własnego kraju i podnoszenie standardów życia;

c) popieranie rozwoju handlu w celu osiągnięcia zróżnicowania i utworzenia nowych rynków;

d) wspieranie napływu nowych inwestycji, przepływu technologii oraz wzmocnienie ochrony inwestycji;

e) rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw;

f) stworzenie zachęcających warunków do tworzenia nowych miejsc pracy;

g) ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego;

h) wspieranie metod zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich;

i) wzmocnienie podstaw naukowych i zakresu działań innowacyjnych Umawiających się Stron;

j) wspomaganie wysiłków zmierzających do podejmowania inicjatyw dotyczących integracji regionalnej.

2. Nie wyłączając żadnego z obszarów, Umawiające się Strony określą na podstawie wspólnej umowy, uwzględniając swoje wzajemne interesy i w odniesieniu do odnośnych kompetencji i możliwości, sfery objęte współpracą gospodarczą. Współpraca dotyczy, w szczególności, następujących obszarów:

a) przemysł;

b) wykorzystanie surowców naturalnych w oparciu o wytyczne zrównoważonego rozwoju;

c) własność intelektualna, włączając własność przemysłową, normy i kryteria jakości;

d) regulacje prawne dotyczące zdrowia i zdrowej roślinności;

e) usługi w ogólności, a w szczególności turystyka i transport;

f) przetwarzanie danych, elektronika, telekomunikacja, korzystanie z technologii kosmicznej;

g) informacja na temat zagadnień monetarnych.

3. Umawiające się Strony, każda zgodnie z właściwymi przepisami, w celu osiągnięcia celów współpracy gospodarczej, zobowiązują się rozwijać następujące działania:

a) stałą wymianę poglądów i informacji związanych ze współpracą, przede wszystkim poprzez zdobywanie dostępu do istniejących baz danych oraz poprzez tworzenie nowych;

b) zachęcanie do tworzenia podmiotów typu "joint ventures" oraz w kategoriach bardziej ogólnych, rozwój spółek służących potrzebom firm;

c) organizowanie wizyt, spotkań i działalności służącej promowaniu współpracy między osobami indywidualnymi oraz delegacjami reprezentującymi firmy lub organizacje gospodarcze, a także tworzenie odpowiedniego aparatu i instytucji;

d) organizowanie seminariów i spotkań miedzy biznesmenami, organizowanie specjalistycznych targów, wystaw i sympozjów, oraz rozwijanie kontaktów między podmiotami gospodarczymi;

e) opracowania i raporty szacunkowe dotyczące wykonalności projektów lub wybór nowych form współpracy;

f) projekty badawcze i wymiana naukowa.

Artykuł 4

Status największego uprzywilejowania

Umawiające się Strony udzielają sobie klauzuli największego uprzywilejowania w dziedzinie wymiany handlowej, zgodnie z Układem Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu.

Strony potwierdzają swoją wolę współpracy w dziedzinie handlu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 5

Rozwój współpracy w dziedzinie handlu

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy w dziedzinie rozwoju i dywersyfikacji wymiany handlowej w najwyższym możliwym stopniu, uwzględniając sytuację gospodarczą każdej ze Stron oraz do wzajemnego jak największego ułatwiania zawierania transakcji handlowych.

2. W tym celu Umawiające się Strony zobowiązują się do szukania metod redukujących i eliminujących przeszkody na drodze rozwoju wymiany handlowej, w szczególności barier pozataryfowych i para-taryfowych, uwzględniając prace wykonane w tym zakresie do tej pory, przez organizacje międzynarodowe.

3. Umawiające się Strony wyrażają zgodę na rozwój wzajemnej wymiany informacji i prowadzenie konsultacji w kwestiach taryf, wymagań zdrowotnych i technicznych, przepisach i praktykach handlowych, a także w odniesieniu do jakichkolwiek działań antydumpingowych i ceł wyrównawczych, które mogą się mieć zastosowanie.

4. Umawiające się Strony, bez uszczerbku dla przysługujących im praw i obowiązków wynikających z Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, zobowiązują się do konsultowania się w kwestiach spornych, które mogą pojawiać się w związku z realizacją wymiany handlowej.

Jeżeli jedna ze Stron zażąda takich konsultacji, nastąpią one w najbliższym możliwym terminie. Umawiająca się Strona, zwracająca się o takie konsultacje dostarczy drugiej Stronie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji.

Strony podejmą wysiłki w celu rozwiązania nieporozumień handlowych, tak szybko jak to możliwe.

5. W przypadku pojawienia się rzekomych oskarżeń, w trakcie realizowania wymiany handlowej między Umawiającymi się Stronami, co do stosowania cen dumpingowych lub dopłat, które prowadzą do wszczęcia dochodzenia przez właściwe władze, każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się zbadać żądania zgłoszone przez drugą Stronę w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują zainteresowane Strony, na ich prośbę, o najważniejszych faktach i uwagach, które będą stanowić podstawę dla podjęcia decyzji. Taka informacja będzie dostarczona przed podjęciem ostatecznych decyzji dotyczących dochodzenia oraz w czasie umożliwiającym zainteresowanym Stronom obronę ich interesów.

Przed ostatecznym wprowadzeniem ceł antydumpingowych i wyrównawczych, Umawiające się Strony dołożą wszelkich starań, aby znaleźć konstruktywne rozwiązanie problemu.

6. Ustępy 3, 4 i 5 przestają obowiązywać z chwilą wejścia w życie w Brazylii i Wspólnocie, nowych kodów antydumpingowych i innych instrumentów GATT, które są obecnie negocjowane w toku Rundy Urugwajskiej.

Artykuł 6

Metody osiągania współpracy w zakresie handlu

W interesie stworzenia bardziej aktywnych form współpracy w zakresie handlu, Umawiające się Strony zobowiązują się do podjęcia kroków zgodnie z odnośnymi regulacjami prawnymi i mając na uwadze różnice w rozwoju, włączając następujące działania:

- promowanie spotkań, wzajemnej wymiany kontaktów między przedsiębiorcami każdej ze Stron, w celu określenia towarów odpowiednich do sprzedaży na rynkach drugiej Strony,

- ułatwianie współpracy administracyjnej między służbami celnymi Stron, w szczególności w zakresie szkoleń zawodowych, uproszczenie procedur i przeciwdziałanie oraz śledzenie przypadków naruszenia przepisów celnych,

- zachęcanie i wspieranie działań służących promocji wymiany handlowej takich jak: seminaria, sympozja, targi, wizyty wzajemne, wyjazdy tygodniowe poświęcone zagadnieniom biznesowym oraz inne działania służące wspieraniu wysiłków zmierzających do rozwoju handlu,

- wspieranie działań własnych organizacji i firm w sposób umożliwiający realizowanie przedsięwzięć korzystnych dla obu Stron,

- uwzględnianie interesów obu Stron w odniesieniu do dostępu do rynku towarów, półproduktów oraz towarów gotowych, w celach ustalonych przez kompetentne organizacje międzynarodowe,

- weryfikacja metod ułatwiania wymiany handlowej i eliminowania barier handlowych, uwzględniając działania organizacji międzynarodowych.

Artykuł 7

Tymczasowy wwóz towarów

Umawiające się Strony zobowiązują się rozważyć wprowadzenie ulg podatkowych i celnych na tymczasowy import towarów na swoje terytorium, zgodnie z odnośnymi uregulowaniami prawnymi oraz respektując, gdzie to możliwe, istniejące umowy międzynarodowe obowiązujące w tym względzie.

Artykuł 8

Współpraca przemysłowa

Umawiające się Strony zobowiązują się promować rozwój i dywersyfikację produktów brazylijskich w sektorach przemysłowym i usług, kierując ofertę współpracy, w szczególności, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz wspierając działania zmierzające do ułatwienia dostępu tych przedsiębiorstw do źródeł finansowania, rynków, odpowiedniej technologii, a także wspierać działalność typu "joint venture" ukierunkowaną przede wszystkim na wymianę handlową między Stronami i skoncentrowaną na rynkach krajów trzecich.

W tym celu i w ramach swoich obowiązków, Umawiające się Strony wspierają projekty i działania promujące współpracę między firmami, takimi jak joint ventures, podzlecanie, transfer technologii, licencje, badania, franchising, szczególnie poprzez konsolidację istniejących sieci promujących rozwój przemysłu i inwestycji takich jak: Międzynarodowi Inwestycyjni Partnerzy WE (ECIP) oraz Sieć Współpracy Gospodarczej (BC-Net).

Artykuł 9

Inwestycje

Umawiające się Strony wyrażają zgodę, w ramach swoich kompetencji, obowiązujących zasad oraz uregulowań prawnych, aby:

- zachęcać do wzrostu wzajemnie korzystnego poziomu inwestycji,

- zbadać możliwość określenia działań i mechanizmów zmierzających do poprawy klimatu sprzyjającego takim inwestycjom, w oparciu o wytyczne zawarte w ustępie 38 Deklaracji Rzymskiej, dotyczącej stosunków między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i jej Państwami Członkowskimi oraz państwami Grupy Rio.

Artykuł 10

Współpraca w dziedzinie nauki i technologii

1. Zgodnie z wspólnym interesem obu Stron oraz celami ich polityki dotyczącej nauki, Umawiające się Strony zobowiązują się rozwijać współpracę w dziedzinie nauki i technologii, w szczególności zmierzającą do:

- wzmocnienia związków między swoimi środowiskami naukowymi i technicznymi,

- promowania wymiany naukowej,

- promowania wzajemnie korzystnych transferów technologii,

- wspierania relacji między ośrodkami naukowymi po obu Stronach,

- stymulowania działań innowacyjnych,

- określania ram współpracy w dziedzinie nauk stosowanych.

2. Rozmiary współpracy zostaną określone przez Strony, które wspólnie wybiorą obszary priorytetowe.

3. W celu realizowania ustalonych celów, Umawiające się Strony będą promować następujące działania: szkolenie wysoko kwalifikowanego personelu naukowego, organizowanie wspólnych projektów badawczych i wymiana informacji naukowej poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, kongresów, i spotkań roboczych między środowiskami naukowymi obu Stron. Takie działania mogą być prowadzone przez instytucje, ciała i organizacje w sektorze publicznym lub państwowym.

Artykuł 11

Współpraca w dziedzinie norm

Bez uszczerbku dla swoich międzynarodowych zobowiązań, w ramach swoich obowiązków oraz zgodnie z obowiązującymi w ich krajach regulacjami prawnymi, Umawiające się Strony podejmują działania zmierzające do zmniejszenia różnic w odniesieniu do systemu wag i miar, norm i certyfikatów poprzez upowszechnianie kompatybilnych systemów norm i certyfikatów. W tym celu Strony podejmują następujące działania:

- ustalenie powiązań między ekspertami w celu ułatwienia wymiany informacji i badań dotyczących wag i miar, norm oraz kontroli jakości, promocji i wydawania świadectw,

- rozwój wymiany i kontaktów między ciałami i instytucjami specjalizującymi się w tych obszarach,

- promowanie działań zmierzających do osiągnięcia wzajemnego uznawania systemów kontroli jakości,

- rozwijanie pomocy technicznej w odniesieniu do miar i wag, norm i certyfikatów oraz w związku z programami promującymi jakość,

- przeprowadzanie konsultacji służących zapewnieniu, że stosowane normy nie stanowią przeszkody w wymianie handlowej.

Artykuł 12

Rozwój technologiczny i własność intelektualna

1. W celu osiągnięcia efektywnej współpracy między przedsiębiorstwami w Brazylii oraz przedsiębiorstwami we Wspólnocie w zakresie transferu technologii, przyznawania licencji, wspólnych inwestycji oraz finansowania kapitałem narażonym na ryzyko, Umawiające się Strony zobowiązują się, co następuje:

- określić gałęzie lub sektory przemysłu, na których skoncentruje się współpraca oraz metody promowania współpracy w dziedzinie przemysłu, w obszarze zaawansowanej technologii,

- współpracować w zadaniu mobilizacji środków finansowych w celu wspierania wspólnych projektów między przedsiębiorstwami w Brazylii oraz we Wspólnocie, których celem jest stosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie technologii i przemysłu,

- wspierać organizację szkoleń kwalifikowanego personelu naukowego, prowadzącego badania w dziedzinie technologii,

- rozwijać działania innowacyjne poprzez wymianę informacji na temat programów, które prowadzi w tym względzie każda ze Stron, okresowe wymiany doświadczeń wypływające z wprowadzanych programów, prowadzone w formie czasowych wizyt personelu odpowiedzialnego za promowanie rozwiązań innowacyjnych w instytucjach Brazylii i Wspólnoty.

2. Umawiające się Strony, w ramach obowiązujących w ich państwach regulacji prawnych oraz zgodnie z prowadzoną polityką, zobowiązują się do zapewnienia odpowiedniej i skutecznej ochrony praw własności intelektualnej, włączając patenty, znaki handlowe lub usługowe, prawa autorskie oraz prawa pokrewne, nazwy geograficzne (włączając oznaczenia pochodzenia), wzory przemysłowe i topografie układów scalonych, zwiększając tę ochronę w obszarach, gdzie jest to konieczne. Strony zobowiązują się także, gdzie to możliwe, do wspomagania dostępu do banków danych i baz danych w tych obszarach.

Artykuł 13

Współpraca w dziedzinie górnictwa

Umawiające się Strony deklarują chęć rozwijania współpracy w dziedzinie górnictwa, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w ich krajach, głównie poprzez wprowadzanie następujących działań:

- stymulowanie zaangażowania przedsiębiorstw obu Stron do poszukiwania, eksploatacji i wprowadzania na rynek odnośnych surowców mineralnych,

- podejmowanie działań zachęcających do tworzenia przedsięwzięć typu "joint ventures" w formie małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze górnictwa,

- wymiana doświadczeń i technologii związanych z poszukiwaniem i eksploatacją górniczą oraz prowadzenie wspólnych badań zmierzających do zwiększenia możliwości rozwoju technologicznego.

Artykuł 14

Współpraca w dziedzinie energetyki

Umawiające się Strony doceniają istotną rolę sektora energetycznego dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz są gotowe przyśpieszyć współpracę z zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystywanie energii. Taka ulepszona współpraca będzie obejmować planowanie dotyczące energii oraz będzie uwzględniać kwestie wpływu na środowisko.

W tym celu Umawiające się Strony wyrażają zgodę, aby rozwijać, co następuje:

- prowadzenie wspólnych studiów i badań,

- zawieranie kontraktów miedzy podmiotami odpowiedzialnymi za planowanie w sektorze energetyki (włączając w to raporty dotyczące przesyłania energii itp.),

- realizowanie wspólnych programów i projektów na tym polu.

Artykuł 15

Współpraca w dziedzinie transportu

Uznając istotną rolę transportu dla rozwoju gospodarczego i intensyfikacji wymiany handlowej, Umawiające się Strony podejmują niezbędne środki w celu dalszej współpracy na tym obszarze.

Współpraca w obszarze transportu powietrznego, drogowego i kolejowego oraz w dziedzinie infrastruktury skoncentruje się wokół następujących zagadnień:

- wymiana informacji na tematy stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, włączając w to zagadnienia związane ze strategią,

- programy szkoleniowe przeznaczone dla jednostek gospodarczych oraz osób kierujących departamentami w sektorach publicznych,

- pomoc techniczna szczególnie w połączeniu z programami modernizacji infrastruktury, wymiany taboru kolejowego, pojazdów i samolotów oraz wprowadzenie technologii związanej z łączonym i wielomodelowym transportem.

Artykuł 16

Współpraca w dziedzinie technologii informacji, telekomunikacji oraz wykorzystania technologii kosmicznych

Umawiające się Strony uznają, że technologia informacyjna i telekomunikacja stanowią bardzo istotne obszary dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz deklarują chęć promowania współpracy w obszarach wspólnych zainteresowań, głównie w odniesieniu do następujących zagadnień:

- standaryzacja, testy i wydawanie certyfikatów,

- telekomunikacja naziemna oraz telekomunikacja oparta o technologie kosmiczne takie jak sieci transportowe, satelity, technika światłowodowa, zintegrowane systemy sieci cyfrowych (ISDN) oraz transmisja danych,

- elektronika i mikroelektronika,

- informacja i automatyka,

- telewizja wysokiej rozdzielczości,

- badania i rozwój w dziedzinie nowych technologii informacyjnych i telekomunikacji,

- promocja inwestycji i wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Taka współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

- wzajemną współpracę ekspertów,

- badania i wymianę informacji,

- szkolenia naukowców i techników,

- tworzenie projektów przynoszących wspólne korzyści,

- promowanie wspólnych projektów w zakresie badania i rozwoju, tworzenia sieci informacyjnych oraz baz danych łączących uniwersytety, ośrodki badawcze, laboratoria, przedsiębiorstwa, jednostki w sektorach publicznym i państwowym we Wspólnocie i w Brazylii.

Artykuł 17

Współpraca w dziedzinie turystyki

Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie własnych państw, Umawiające się Strony deklarują gotowość współpracy w dziedzinie turystyki, która będzie osiągnięta poprzez zastosowanie specyficznych środków obejmujących, co następuje:

- wymianę informacji i prowadzenie dalszych badań,

- pomoc w zakresie statystyki i przetwarzania danych,

- szkolenia,

- organizowanie imprez,

- promocja inwestycji oraz wspólnych inwestycji w celu upowszechniania podróży turystycznych.

Artykuł 18

Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska

Ustalając współpracę w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem, Umawiające się Strony wyrażają wolę uczestnictwa w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Strony podejmą wysiłki, aby pogodzić potrzeby rozwoju gospodarczego i społecznego z potrzebą prawdziwej ochrony środowiska naturalnego i dołożą szczególnych starań w trakcie współpracy, w odniesieniu do najbardziej upośledzonych części populacji, do środowiska miejskiego oraz do ochrony ekosystemów takich jak lasy tropikalne.

W tym celu Umawiające się Strony dołożą starań, aby wspólnie pracować, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, nad metodami, których cele są następujące:

- poprawa działań służących ochronie środowiska w sektorach publicznym i państwowym,

- szkolenie specjalistów,

- publiczna informacja i uświadamianie,

- organizowanie spotkań studyjnych i wymiany "know-how" oraz wiedzy eksperckiej,

- rozwijanie wspólnych projektów,

- wspieranie i pomoc w badaniach nad środowiskiem,

- współpraca sektora przemysłowego w zakresie ochrony środowiska.

Artykuł 19

Współpraca w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich

Umawiające się Strony ustalają współpracę w dziedzinie rolnictwa, środowiska wiejskiego, leśnictwa oraz zdrowej żywności.

W celu realizowania powyższych celów, w duchu współpracy i dobrej woli oraz uwzględniając odnośne regulacje prawne dotyczące tych zagadnień, Umawiające się Strony postanawiają przeanalizować, co następuje:

- możliwości rozwoju handlu w zakresie produktów rolniczych, leśnych i agro-przemysłowych,

- zdrowie, metody służące produkcji zdrowej roślinności i ochronie środowiska oraz ich konsekwencje, upewniając się, że nie stanowią one bariery dla wymiany handlowej.

Umawiające się Strony podejmują wysiłki zmierzające do rozwoju współpracy w następujących dziedzinach:

- rozwój rolnictwa,

- rozwój i ochrona obszarów leśnych,

- obszary rolnicze i tereny wiejskie,

- zagadnienia związane z wymiarem ludzkim w procesie rozwoju,

- szkolenia w zakresie nauki i technologii związanej z rolnictwem,

- badania dotyczące rolnictwa,

- nawiązywanie kontaktów między rolnikami w celu wspomagania działań służących wymianie handlowej i nowym inwestycjom,

- statystyka dotycząca rolnictwa.

Artykuł 20

Współpraca w dziedzinie zdrowia publicznego

Umawiające się Strony wyrażają gotowość współpracy w dziedzinie zdrowia publicznego, której celem jest zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej i poprawa jakości usług w tym względzie w Brazylii, koncentrując wysiłki na podstawowej opiece zdrowotnej w obszarach najbardziej upośledzonej części populacji.

W celu osiągania powyższych celów, Strony dążą do:

- wspierania szkoleń zawodowych w specyficznych obszarach opieki zdrowotnej,

- ustalenie programów i projektów służących poprawie warunków zdrowotnych i dobrobytu na obszarach miejskich i wiejskich,

- wspieranie walki z chorobami zakaźnymi, włączając zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS).

Artykuł 21

Współpraca w dziedzinie rozwoju społecznego

1. Umawiające się Strony ustanawiają współpracę w dziedzinie rozwoju społecznego w celu poprawy warunków bytowych i jakości życia w najbardziej upośledzonych sektorach populacji.

2. Mając te cele na uwadze, Strony podejmują metody działania, włączając wsparcie, głównie w formie technicznej pomocy w następujących obszarach:

- administracji usług społecznych,

- szkoleń zawodowych i tworzenia miejsc pracy,

- poprawy warunków bytowych i higieny na terenach miejskich i wiejskich,

- medycyny prewencyjnej,

- ochrony dzieci,

- programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych dla młodocianych przestępców.

Artykuł 22

Walka z narkotykami

1. Zgodnie z obowiązującym je prawem, Umawiające się Strony zobowiązują się do koordynacji i przyśpieszenia wysiłków zmierzających do zapobiegania używania i zmniejszenia produkcji narkotyków.

2. Współpraca taka obejmie następujące zagadnienia:

- projekty w zakresie szkolenia, edukacji, leczenia i detoksykacji osób uzależnionych, w tym projekty resocjalizacji osób uzależnionych i włączenie ich do środowiska pracy i środowiska społecznego. Te projekty są realizowane w kraju beneficjanta z wykorzystaniem, gdzie to możliwe, istniejącej infrastruktury,

- programy i projekty badawcze,

- środki zachęcające do korzystania z alternatywnych możliwości ekonomicznych,

- wymiana wszystkich odnośnych informacji w tym informacje na temat prania brudnych pieniędzy.

3. Umawiające się Strony mogą poszukiwać źródeł finansowania dla operacji omówionych w ustępie 2 w instytucjach prywatnych oraz organizacjach regionalnych i międzynarodowych.

Artykuł 23

Współpraca w zakresie integracji i współpracy regionalnej

1. Współpraca między Umawiającymi się Stronami może rozciągać się na działania podjęte w kontekście umów współpracy i integracji z innymi krajami tego regionu, pod warunkiem że działania te pozostają zgodne z ustaleniami zawartymi w tychże umowach.

2. Nie uchybiając znaczeniu żadnej ze sfer, szczególną uwagę przykłada się do następujących działań:

- pomoc techniczna (usługi zagranicznych ekspertów, szkolenia personelu technicznego oraz określone praktyczne aspekty integracji),

- promocja międzyregionalnej wymiany handlowej,

- wsparcie dla instytucji regionalnych i wspólnych projektów oraz inicjatyw podjętych w postanowieniach Mercosur, Grupy Rio oraz Amazońskiego Układu o Współpracy,

- badania dotyczące powiązań regionalnych oraz komunikacji.

3. Określone obszary, takie jak telekomunikacja i środowisko, mogą, w drodze wspólnych umów, zostać otwarte także dla innych zainteresowanych krajów regionu, unikając ograniczania współpracy do ściśle bilateralnego charakteru.

Na żądanie jednej lub drugiej Umawiającej się Strony, także inne typy projektów mogą przyjąć wymiar regionalny.

Artykuł 24

Współpraca w dziedzinie administracji publicznej

1. Zgodnie z odnośnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w ich krajach, Umawiające się Strony podejmują współpracę w dziedzinie spraw administracyjnych na poziomie federacyjnym, państwowym oraz miejskim.

2. W celu osiągnięcia tych celów, Strony podejmują działania w zakresie:

- modernizacji sektora publicznego,

- przeprowadzenia szkoleń w zakresie nowych technik administracyjnych,

- prowadzenia dalszych szkoleń w celu zwiększenia mobilności i uzyskiwania nowych stanowisk wymaganych przez zmiany administracyjne,

- przeglądu i poprawy metod planowania budżetowego,

- dostarczania pomocy technicznej dla usług socjalnych, współpraca w przygotowaniu planów gospodarczych i społecznych.

3. Umawiające się Strony zorganizują, odpowiednio:

- spotkania i wizyty ekspertów technicznych, seminaria, kursy szkoleniowe dla urzędników państwowych na poziomie federalnym, państwowym oraz miejskim,

- wymianę informacji na temat programów modernizacji departamentów administracji państwowej.

Artykuł 25

Współpraca w dziedzinie informacji i kultury

Umawiające się Strony, w ramach odnośnych uprawnień, wyrażają wolę współpracy w dziedzinie informacji i komunikacji, w celu wzmocnienia już istniejących powiązań kulturalnych pomiędzy Brazylią i Państwami Członkowskimi Wspólnoty.

Przyjęte metody współpracy w szczególności obejmują, co następuje:

- właściwą wymianę informacji na temat zagadnień, stanowiących przedmiot zainteresowania obu Stron,

- studia przygotowawcze i pomoc techniczna w celu zachowania dziedzictwa narodowego,

- propagowanie wydarzeń kulturalnych oraz organizacja wymiany kulturalnej i akademickiej.

Artykuł 26

Współpraca w dziedzinie rybołówstwa

Umawiające się Strony doceniają istotne znaczenie osiągnięcia wspólnoty interesów w obszarze rybołówstwa. Strony dołożą starań w celu zacieśnienia i rozwijania współpracy w tym zakresie poprzez tworzenie i wdrażanie odpowiednich programów, przy aktywnym udziale zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Artykuł 27

Współpraca w dziedzinie szkoleń

Umawiające się Strony wdrożą programy szkoleń zawodowych do sektorów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, uwzględniając nowe technologie w tej dziedzinie.

Taka współpraca przyjmuje formę, co następuje:

- przyjęcie ukierunkowanych metod, obejmujących wysłanie ekspertów lub osób indywidualnych posiadających odpowiednie doświadczenie do kraju partnerskiego,

- szkolenia dla trenerów, urzędników państwowych i kadry kierowniczej w sektorze prywatnym,

- programy wymiany odnośnie do "know-how" i technik miedzy instytucjami (w szczególności, w dziedzinie statystyki).

Artykuł 28

Środki na podjęcie współpracy

W celu osiągnięcia celów współpracy określonych w niniejszej Umowie, Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości i poprzez swoje własne kanały, podejmą wysiłki w celu zgromadzenia odpowiednich środków, w tym środków finansowych. Dodatkowo wdrożone zostaną wieloletnie programy oraz określi się priorytety, uwzględniając potrzeby oraz poziom rozwoju Brazylii.

Artykuł 29

Wspólny Komitet

1. Umawiające się Strony zdecydowały o pozostawieniu Wspólnego Komitetu powołanego w myśl postanowień Umowy Współpracy z 1982 roku. Strony postanawiają także pozostawić Podkomitet ds. Nauki i Technologii, powołany w 1987 roku oraz Podkomitet ds. Współpracy w dziedzinie Przemysłu, powołany w 1989 roku.

2. Komitet Wspólny zajmie się następującymi zagadnieniami:

- zapewnienie poprawnej realizacji postanowień niniejszej Umowy,

- koordynacja działań, projektów i określonych działań, związanych z realizowaniem celów niniejszej Umowy oraz propozycje koniecznych środków w celu ich wdrożenia,

- badanie rozwoju handlu i współpracy między Umawiającymi się Stronami,

- promocja rozwoju handlu oraz intensyfikacja i dywersyfikacja obszarów współpracy,

- poszukiwanie właściwych metod przewidywanie problemów, które mogą się pojawić w trakcie realizowania postanowień niniejszej Umowy.

3. Umawiające się Strony ustalą w drodze umowy, harmonogram, terminy oraz miejsca spotkań Wspólnego Komitetu.

Komitet, ze swej Strony, ustali zasady dotyczące częstotliwości oraz miejsca swoich kolejnych spotkań, przydzieli funkcję przewodniczącego, powoła podkomitetety dodatkowe ponad te, które już zostały powołane.

Artykuł 30

Pozostałe Umowy

1. Bez uszczerbku dla postanowień Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską, ani niniejsza Umowa ani żadne działania podjęte na jej mocy nie mają wpływu na posiadane uprawnienia Państw Członkowskich pozwalające na podjęcie dwustronnych działań z Brazylią w obszarze współpracy ekonomicznej lub tam, gdzie konieczne jest zawarcie nowych umów z Brazylią, dotyczących współpracy ekonomicznej.

2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 1 dotyczących współpracy gospodarczej, postanowienia niniejszej Umowy zastępują postanowienia obowiązujące na mocy umów zawartych między Państwami Członkowskimi Wspólnoty i Brazylią, tam gdzie takie postanowienia są niezgodne z nimi lub identyczne z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 31

Klauzula zastosowania terytorialnego

Niniejsza Umowa ma zastosowanie, z jednej strony, na terytorium, na którym ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w tym Traktacie oraz na terytorium Brazylii, z drugiej strony.

Artykuł 32

Załącznik

Załącznik stanowi integralną cześć niniejszej Umowy.

Artykuł 33

Wejście w życie oraz automatyczna odnowa

Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie, kiedy Umawiające się Strony poinformowały się wzajemnie o zakończeniu koniecznych dla tego celu procedur. Umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat. Umowa podlega automatycznej odnowie każdego roku, do chwili, kiedy jedna z Umawiających się Stron wypowie Umowę, na piśmie, na sześć miesięcy przed datą wygaśnięcia Umowy.

Artykuł 34

Teksty autentyczne

Niniejsza Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim oraz hiszpańskim, przy czym każdy tekst umowy jest tekstem oryginalnym.

Artykuł 35

Klauzula przyszłego rozwoju

1. Umawiające się Strony mogą, w oparciu o wspólne uzgodnienie, rozszerzyć przedmiot niniejszej Umowy, z myślą o zwiększeniu poziomów współpracy i uzupełnieniu ich w oparciu o instrumenty właściwe dla określonych sektorów lub działań.

2. W ramach wdrażania niniejszej Umowy, każda z Umawiających się Stron może zasugerować rozszerzenie przedmiotu współpracy, z uwzględnieniem doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji umowy.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Brasilia, el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos.Udfærdiget i Brasilia, den niogtyvende juni nitten hundrede og tooghalvfems.Geschehen zu Brasilia am neunundzwanzigsten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.Έγινε στη Βραζιλία, στις είκοσι εννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.Done at Brasilia on the twenty-ninth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two.Fait à Brasilia, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.Fatto a Brasilia, addì ventinove giugno millenovecentonovantadue.Gedaan te Brasilia, de negenentwintigste juni negentienhonderd twee-en-negentig.Feito em Brasília, em vinte e nove de Junho de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República Federativa de BrasilFor regeringen for Den Føderative Republik BrasilienFür die Regierung der Föderativen Republik BrasilienΓια την Κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της ΒραζιλίαςFor the Government of the Federative Republic of BrazilPour le gouvernement de la République fédérative du BrésilPer il Governo della Repubblica federativa del BrasileVoor de Regering van de Federatieve Republiek BraziliëPelo Governo da República Federativa do Brasil

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Wymiana Listów

między Europejską Wspólnotą Gospodarcza i Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie transportu morskiego

A. List od Wspólnoty

Szanowny Panie,

Bylibyśmy zobowiązani, gdyby zechciał pan potwierdzić stanowisko swojego rządu, wyrażającego zgodę, co następuje:

Z chwilą podpisania Ramowej Umowy Współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Federacyjną Republiką Brazylii, Strony zobowiązują się, we właściwy sposób, odnieść się do zagadnień związanych z transportem, w szczególności w obszarach, gdzie rozwój wymiany handlowej mógłby napotykać przeszkody. Strony będą dążyć do poszukiwania wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań dotyczących transportu, z zachowaniem zasad wolnej i uczciwej konkurencji.

Jednocześnie ustalono, że kwestie te powinny zostać omówione przez Wspólny Komitet.

Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.

W imieniu Rady Wspólnoty Europejskiej

B. List od Federacyjnej Republiki Brazylii

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pana listu w dniu dzisiejszym oraz potwierdzić zgodę mojego rządu, co następuje:

"Z chwilą podpisania Ramowej Umowy Współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Federacyjną Republiką Brazylii, Strony zobowiązują się, we właściwy sposób, odnieść się do zagadnień związanych z transportem, w szczególności w obszarach, gdzie rozwój wymiany handlowej mógłby napotykać przeszkody. Strony będą dążyć do poszukiwania wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań dotyczących transportu, z zachowaniem zasad wolnej i uczciwej konkurencji.

Jednocześnie ustalono, że kwestie te powinny także stać się przedmiotem dyskusji Komitetu Wspólnego."

Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.

W imieniu Rządu Federacyjnej Republiki Brazylii

--------------------------------------------------