21994D1231(15)Dziennik Urzędowy L 372 , 31/12/1994 P. 0020 - 0020


Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

nr 44/94

z dnia 15 grudnia 1994 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 7/94 z dnia 21 marca 1994 r. zmieniającą Protokół 47 i niektóre załączniki do Porozumienia EOG [1];

dyrektywę 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych [2], należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Do załącznika II do Porozumienia dodaje sie nowy rozdział:

"XXXL REKREACYJNE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

AKTY ODNOSZĄ SIĘ DO:

1. 394 L 0025: dyrektywy 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 15)."

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 94/25/WE w językach fińskim, islandzkim, norweskim i szwedzkim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 lutego 1995 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 1994 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

H. Hafstein

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 160 z 28.6.1994, str. 1.

[2] Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 15.

--------------------------------------------------