21990A0809(01)Dziennik Urzędowy L 212 , 09/08/1990 P. 0003 - 0012
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 11 Tom 16 P. 0055
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 11 Tom 16 P. 0055


Umowa

między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

zwana dalej "Wspólnotą", oraz

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA,

zwana dalej "Wyspami Zielonego Przylądka",

UWZGLĘDNIAJĄC intencje współpracy wynikające z Konwencji między krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Europejską Wspólnotą Gospodarczą (Konwencja AKP-EWG) i obopólną wolą zacieśnienia stosunków między Wspólnotą a Wyspami Zielonego Przylądka,

UWZGLĘDNIAJĄC dążenie Wysp Zielonego Przylądka do wspierania, w drodze bardziej intensywnej współpracy, racjonalnej eksploatacji zasobów połowowych,

POWOŁUJĄC SIĘ na fakt, że w odniesieniu do połowów morskich, Wyspy Zielonego Przylądka korzystają z suwerennych praw lub sprawują jurysdykcję nad strefą rozciągającą się do 200 mil morskich od swojego wybrzeża,

UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza,

ZDECYDOWANIE na utrzymywanie stosunków w rybołówstwie w duchu wzajemnego zaufania i poszanowania interesów drugiej Strony,

PRAGNĄC, w interesie obu Stron, stworzenia zasad i warunków regulujących połowy,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Celem niniejszej Umowy jest określenie postanowień i zasad dotyczących rybołówstwa, które będą w przyszłości obowiązywać statki rybackie pływające pod banderą Państw Członkowskich Wspólnoty, w dalszym ciągu zwane "statkami Wspólnoty", na wodach stanowiących łowiska i podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji Wysp Zielonego Przylądka, zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza oraz innymi postanowieniami prawa międzynarodowego, zwanych dalej "strefą połowów Wysp Zielonego Przylądka".

Artykuł 2

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Wyspy Zielonego Przylądka zezwolą statkom Wspólnoty na prowadzenie połowów w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka.

Artykuł 3

1. Wspólnota zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia, że jej statki przestrzegają postanowień niniejszej Umowy oraz postanowień regulujących połowy w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka, zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza i innymi postanowieniami prawa międzynarodowego.

2. Władze Wysp Zielonego Przylądka są zobowiązane notyfikować Komisji Wspólnot Europejskich wszelkie zmiany do wspomnianych zasad i postanowień przed ich wprowadzeniem.

3. Kroki podjęte przez władze Wysp Zielonego Przylądka, w celu regulacji połowów do celów ochrony zasobów, są oparte na obiektywnych i naukowych kryteriach oraz stosują się zarówno do statków Wspólnoty, jak i innych statków zagranicznych, bez uszczerbku dla umów zawartych między krajami rozwijającymi się z tej samej strefy geograficznej, w szczególności dwustronnych umów dotyczących rybołówstwa.

Artykuł 4

1. Połowy w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka mogą prowadzić tylko statki Wspólnoty posiadające licencję wydaną na wniosek Wspólnoty przez właściwe władze Wysp Zielonego Przylądka.

2. Wydanie licencji jest uzależnione od wniesienia stosownej opłaty przez zainteresowanego armatora.

3. Procedura składania wniosków o wydanie licencji, wysokość opłaty i tryb płatności zostały określone Załączniku.

Artykuł 5

Strony koordynują, bezpośrednio, lub w ramach organizacji międzynarodowych, wysiłków na rzecz zapewnienia racjonalnego zarządzania i ochrony żywych zasobów na Środkowo-Wschodnim Atlantyku, w szczególności w odniesieniu do gatunków migrujących w otwartym oceanie, oraz na rzecz ułatwienia odpowiednich badań naukowych.

Artykuł 6

Kapitanowie statków uprawnionych na mocy niniejszej Umowy do prowadzenia połowów w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka są zobowiązani do przesyłania władzom Wysp Zielonego Przylądka deklaracji dotyczących połowów, z kopią dla Przedstawicielstwa Wspólnot Europejskich w Praia, określonych w niniejszym Załączniku.

Artykuł 7

W zamian za dopuszczalne wielkości połowów przyznane na mocy artykułu 2, Wspólnota wypłaci, zgodnie z procedurą ustanowioną w Protokole załączonym do niniejszej Umowy, wkład finansowy na rzecz Wysp Zielonego Przylądka, niezależnie od środków finansowych przyznanych Wyspom Zielonego Przylądka na mocy Konwencji AKP-EWG.

Artykuł 8

Jeżeli, w wyniku zmiany sytuacji w zakresie stanu zasobów, władze Wysp Zielonego Przylądka zadecydują o podjęciu środków ochronnych mających wpływ na działania statków Wspólnoty, wówczas Strony konsultują się wzajemnie w celu dostosowania Załącznika i Protokołu.

Takie konsultacje prowadzone są w oparciu o zasadę, że jakiekolwiek ograniczenie wielkości dopuszczalnych połowów ustanowionych we wspomnianym Protokole muszą pociągnąć za sobą proporcjonalne obniżenie rekompensaty finansowej wpłacanej przez Wspólnotę.

Artykuł 9

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszej Umowy powołuje się Wspólny Komitet. Komitet zbiera się, na wniosek jednej z Umawiających się Stron, na zmianę na Wyspach Zielonego Przylądka i we Wspólnocie.

Strony konsultują się wzajemnie w przypadku sporów dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy.

Artykuł 10

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie może w jakikolwiek sposób wpływać lub naruszać poglądów którejkolwiek ze Stron w odniesieniu do kwestii związanych z prawem morza.

Artykuł 11

Niniejszą Umowę stosuje się z jednej strony do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i na warunkach określonych w Traktacie oraz z drugiej strony do terytorium Republiki Zielonego Przylądka z drugiej strony.

Artykuł 12

Załącznik i Protokół stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz każde odniesienie do niniejszej Umowy stanowi odniesienie do jej Załącznika i Protokółu, chyba że ustalono inaczej.

Artykuł 13

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na wstępny okres trzech lat, licząc od dnia jej wejścia w życie. O ile jedna ze Stron nie wypowie niniejszej Umowy w drodze sześciomiesięcznego wypowiedzenia przez upływem okresu wstępnego, będzie ona przedłużona na kolejne dwuletnie okresy, chyba że zostanie wypowiedziana w drodze co najmniej trzymiesięcznego wypowiedzenia przed dniem wygaśnięcia takiego dwuletniego okresu.

2. Na koniec okresu wstępnego, oraz następnie na koniec każdego dwuletniego okresu, Umawiające się Strony rozpoczną negocjacje w celu określenia, w drodze wspólnego Porozumienia, jakie zmiany lub uzupełnienia do Załącznika lub Protokołu są konieczne.

W przypadku gdy jedna ze Stron wypowie Umowę, Strony rozpoczną negocjacje.

Artykuł 14

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym Strony notyfikują się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.

Artykuł 15

Niniejsza Umowa, sporządzona w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, irlandzkim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim, przy czym każdy z 10 tekstów jest jednakowo autentyczny, zostaje złożona w archiwum sekretarza generalnego Rady Wspólnot Europejskich, który przekaże jej poświadczoną kopię

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI PRZEPROWADZANIA OPERACJI POŁOWOWYCH PRZEZ STATKI WSPÓLNOTOWE W STREFIE POŁOWÓW WYSP ZIELONEGO PRZYLĄDKA

A. Wniosek o wydanie licencji i formalności związane z wydawaniem licencji

1. Właściwe władze Wspólnoty składają w Biurze Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka, za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji na Wyspach Zielonego Przylądka, wniosek o wydanie licencji na każdy statek, który zamierza dokonywać połowów na mocy niniejszej Umowy, co najmniej 15 dni przed dniem rozpoczęcia wnioskowanego okresu ważności licencji.

Wnioski są składane na formularzach przewidzianych w tym celu przez Biuro Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka. Wzór takich formularzy został załączony do niniejszej Umowy (dodatek 1).

2. Każdemu wnioskowi o wydanie licencji towarzyszy dowód uregulowania opłaty za okres ważności licencji. Płatności dokonuje się na rachunek otwarty w instytucji finansowej lub innej jednostce wskazanej przez władze Wysp Zielonego Przylądka.

Opłaty obejmują wszystkie krajowe i lokalne opłaty, z wyjątkiem podatków portowych i opłat za usługi.

3. Licencje na wszystkie statki są wystawiane przez Biuro Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka, w ciągu 15 dni następujących po otrzymaniu dowodu uregulowania opłaty, określonym w punkcie 2, armatorom lub ich przedstawicielom, za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich na Wyspach Zielonego Przylądka.

4. Licencje wystawia się na określony statek i nie podlegają one przeniesieniu. Jednakże na wniosek Komisji Wspólnot Europejskich, licencja na statek może zostać zastąpiona, a w przypadku działania siły wyższej zostanie zastąpiona, nową licencją na inny statek Wspólnoty, posiadający charakterystykę zbliżoną do charakterystyki pierwszego statku. Armator pierwszego statku zwraca unieważnioną licencję do Biura Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich na Wyspach Zielonego Przylądka.

W nowej licencji:

- podaje się datę wystawienia,

- zamieszcza się adnotację, że dana licencja zastępuje poprzednią na pozostałą część okresu jej ważności.

W tym ostatnim przypadku za pozostałą część okresu ważności nie pobiera się opłaty ustanowionej w artykule 4 ustęp 2 Umowy.

5. Licencja musi zawsze znajdować się na statku.

6. Biuro Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka powiadamia, przed wejściem w życie niniejszej Umowy, o ustaleniach dotyczących trybu płatności opłat licencyjnych, w szczególności o danych dotyczących rachunków bankowych i walut, w jakich mają być wniesione.

B. Postanowienia dotyczące licencji na połowy dla tuńczykowców i taklowców powierzchniowych

1. Licencja jest ważna przez okres jednego roku. Licencje są odnawialne.

2. Wysokość opłaty ustala się na 20 ECU za tonę ryb złowionych w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka.

3. Licencje są wystawiane po wniesieniu na rzecz Biura Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka płatności kwoty ryczałtowej, wynoszącej 1500 ECU rocznie za każdy sejner poławiający tuńczyka i 300 ECU rocznie za każdy tuńczykowiec dokonujący połowów haczykowych na wędy wędziskowe i taklowiec powierzchniowy, równoważnej kwocie należnej za połów:

- 75 ton tuńczyka rocznie w przypadku sejnerów,

- 15 ton rocznie w przypadku tuńczykowców dokonujących połowów haczykowych na wędy wędziskowe i taklowców powierzchniowych.

4. Ostateczne zestawienie opłat należnych w odniesieniu do okresu połowowego jest sporządzane przez Komisję Wspólnot Europejskich na koniec każdego roku kalendarzowego, na podstawie zestawień połowów sporządzonych dla każdego statku i potwierdzonych przez odpowiednie instytuty naukowe, wśród nich Institut français de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM), Instituto Español de Oceanografía (IEO) oraz Insituto Nacional de Investigação des Pescas de Cabo Verde (INIP).

Zestawienie przekazuje się równocześnie do Biura Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa i armatorom. Dodatkowe należne opłaty armatorzy wnoszą na rzecz Biura Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa, nie później niż 30 dni po ogłoszeniu ostatecznego zestawienia, na rachunek otwarty w instytucji finansowej lub w innej jednostce wyznaczonej przez władze Wysp Zielonego Przylądka.

Jednakże jeżeli kwota wynikająca z ostatecznego zestawienia jest niższa od kwoty o której mowa powyżej, powstała różnica nie podlega zwrotowi.

C. Postanowienia dotyczące licencji na połowy dla innych statków

1. W przypadku taklowców głębinowych licencje są ważne przez okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Wysokość rocznej opłaty ustala się według ton rejestrowych brutto, w wysokości 100 ECU za tonę, proporcjonalnie do okresu ważności licencji.

2. W przypadku statków dokonujących naukowo-badawczych połowów głowonogów, wysokość opłaty została ustalana na 60 ECU za tonę rejestrową brutto rocznie.

D. Deklaracja dotycząca połowów

1. Dla sejnerów do połowów tuńczyka, statków dokonujących połowów haczykowych na wędy wędziskowe i taklowców powierzchniowych należy prowadzić dziennik połowowy zgodnie ze wzorem znajdującym się w dodatku 2, dla każdego okresu połowowego w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka. Formularz przesyła się w ciągu 45 dni po powrocie z rejsu w celu łowienia w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka, do Biura Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka za pośrednictwem przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich na Wyspach Zielonego Przylądka.

2. Taklowce głębinowe i statki dokonujące naukowo-badawczych połowów głowonogów są zobowiązane do powiadamiania Biura Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka o swoich połowach, przy użyciu standardowego formularza określonego w dodatku 3, za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich na Wyspach Zielonego Przylądka. Takie powiadomienia są sporządzane co miesiąc i przekazywane co najmniej raz na trzy miesiące.

3. Formularze należy wypełnić czytelnie; każdy z nich musi być podpisany przez kapitana statku.

4. Jeżeli powyższe postanowienia nie są przestrzegane, właściwe władze Wysp Zielonego Przylądka zastrzegają sobie prawo zastosowania, między innymi, jednej lub obu następujących kar:

- zawieszenia licencji statku nie dotrzymującego postanowień,

- nałożenia grzywny.

W tym przypadku informowane jest Przedstawicielstwo Komisji Wspólnot Europejskich na Wyspach Zielonego Przylądka.

E. Wyładowywanie połowów

Tuńczykowce Wspólnoty powinny, gdy jest to możliwe, mieć swój udział w zaopatrywaniu przedsiębiorstw na Wyspach Zielonego Przylądka, produkujących tuńczyka w puszkach, odpowiednio do wielkości swoich połowów w strefie, o której mowa, po cenie ustalonej w drodze wzajemnego porozumienia między armatorami Wspólnoty a organami administracji rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka, na podstawie cen obowiązujących na rynku międzynarodowym. Płatności dokonuje się w walucie wymienialnej.

Ponadto tuńczykowce wyładowujące swoje połowy w porcie na Wyspach Zielonego Przylądka powinny, w miarę możliwości, udostępniać część swoich połowów organom administracji rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka po lokalnych cenach rynkowych.

F. Zaokrętowanie marynarzy

1. Armatorzy tuńczykowców i taklowców powierzchniowych zatrudniają obywateli Wysp zielonego Przylądka, z zastrzeżeniem następujących warunków i ograniczeń:

- w przypadku floty sejnerów do połowu tuńczyków, trzech marynarzy z Wysp Zielonego Przylądka zostanie zatrudnionych w okresie połowowym tuńczyka w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka,

- w przypadku floty tuńczykowców dokonujących połowów haczykowych na wędy wędziskowe, ośmiu marynarzy z Wysp Zielonego Przylądka zostanie zatrudnionych w okresie połowowym tuńczyka w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka, przy czym każdy z nich zostanie skierowany na inny statek,

- w przypadku floty taklowców powierzchniowych dwóch marynarzy z Wysp Zielonego Przylądka zostanie zatrudnionych w okresie połowowym w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka, przy czym każdy z nich zostanie skierowany na inny statek,

2. Wysokość wynagrodzenia marynarzy ustala się przed wydaniem licencji, w drodze wzajemnego porozumienia między armatorami lub ich przedstawicielami i właściwymi władzami Wysp Zielonego Przylądka; wynagrodzenie jest wypłacane przez armatorów i musi obejmować wszystkie zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, którym podlega marynarz (w tym również ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków).

3. Jeżeli marynarze nie zostaną zaokrętowani, armatorzy są zobowiązani do zapłacenia kwoty równoważnej wynagrodzeniu niezatrudnionych marynarzy.

Ta kwota, którą należy wpłacić na rachunek wskazany przez właściwe władze Wysp Zielonego Przylądka, zostanie wykorzystana na szkolenia dla marynarzy na Wyspach Zielonego Przylądka.

G. Zabieranie na pokład obserwatorów

1. Na wniosek właściwych władz Wysp Zielonego Przylądka statki o pojemności powyżej 150 ton rejestrowych brutto będą zabierać na pokład obserwatora, wyznaczonego przez te władze. Zadaniem obserwatora jest kontrola połowów dokonywanych w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka. Obserwatorzy powinni mieć do dyspozycji wszystkie udogodnienia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków, w tym również dostęp do miejsc i dokumentów. Obserwator nie może pozostawać na pokładzie dłużej niż jest to wymagane do wypełnienia jego obowiązków.

Kapitan statku ułatwi pracę obserwatorowi, któremu należy zapewnić takie same warunki, jakie na danym statku posiadają oficerowie. Wynagrodzenie i zobowiązania wynikające z ubezpieczeń społecznych obserwatora są pokrywane przez właściwe władze Wysp Zielonego Przylądka.

2. Praca obserwatora i warunki, w jakich jest zabierany na pokład nie mogą wpłynąć na przerwanie, ani na utrudnienie działalności połowowej. Port, w którym obserwator jest zabierany na pokład zostanie określony w drodze wzajemnego porozumienia między właściwymi władzami Wysp Zielonego Przylądka a armatorem lub jego przedstawicielem. Jeżeli obserwator jest zabierany na pokład w zagranicznym porcie, koszty jego podróży pokrywa armator. Jeżeli tuńczykowiec z obserwatorem na pokładzie opuszcza strefę połowów Wysp Zielonego Przylądka, należy podjąć wszelkie kroki niezbędne w celu zapewnienia, aby obserwator, na koszt armatora, powrócił na Wyspy Zielonego Przylądka w możliwie jak najkrótszym czasie.

H. Rejony połowu

1. Statki Wspólnoty mogą wykonywać działalność w zakresie rybołówstwa w następujących rejonach, określonych poprzez odniesienie do linii podstawowych:

- poza strefą 12 mil dla sejnerów do połowu tuńczyka i taklowców powierzchniowych,

- poza strefą sześciu mil dla tuńczykowców dokonujących połowów haczykowych na wędy wędziskowe,

- od linii podstawowych dla połowów przy użyciu żywej przynęty i dla taklowców głębinowych.

2. Statki do połowu głowonogów dokonujące połowów naukowo-badawczych mają dostęp do wszystkich stref połowów Wysp Zielonego Przylądka.

I. Dozwolone rozmiary oczek sieci

Minimalne rozmiary oczek dozwolone dla sieci włokowej (całkowicie rozwarte oczka) wynoszą:

- 16 mm przy połowach na żywą przynętę,

- 40 mm dla głowonogów.

W przypadku tuńczyka obowiązują międzynarodowe normy zalecane przez ICCAT.

J. Wpływanie do i opuszczanie strefy

1. Wszystkie statki Wspólnoty łowiące na mocy Umowy w strefie Wysp Zielonego Przylądka, przy wpływaniu do i opuszczaniu strefy połowów Wysp Zielonego Przylądka powiadamiają radiostację Saõ Vicente o dniu i godzinie wpłynięcia oraz swojej pozycji.

2. Podczas łowienia w strefie połowów Wysp Zielonego Przylądka, statki co trzy dni przekazują informacje o swojej pozycji i połowach właściwym władzom Wysp Zielonego Przylądka poprzez radiostację Saõ Vincente, oraz podają wielkość całkowitych połowów przy każdorazowym opuszczaniu strefy.

3. Sygnał wywoławczy i częstotliwości operacyjne oraz godziny pracy stacji zostaną przekazane armatorom lub ich przedstawicielom przez Biuro Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka w podczas wydawania licencji.

4. W przypadku braku łączności Radiowej, statki mogą użyć alternatywnych środków komunikowania się, takich jak teleks lub telegram.

K. Sprzęt portowy i korzystanie z dostaw i usług

Statki Wspólnoty zaopatrują się, gdy jest to możliwe, na Wyspach Zielonego Przylądka we wszystkie dostawy i usługi niezbędne dla swoich działań. Odpowiednie władze Wysp Zielonego Przylądka, w porozumieniu z armatorami lub ich przedstawicielami, określą warunki korzystania ze sprzętu portowego oraz, jeżeli jest to niezbędne, dostaw i usług.

L. Procedura w przypadku rewizji statku

1. Przedstawicielstwo Komisji Wspólnot Europejskich na Wyspach Zielonego Przylądka jest powiadamiane w ciągu 48 godzin o każdej rewizji, w obrębie strefy połowów Wysp Zielonego Przylądka, statku rybackiego pływającego pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty i działającego na mocy niniejszej Umowy. Krótki raport dotyczący okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do rewizji statku przesyła się w ciągu 72 godzin.

2. W ciągu 24 godzin od otrzymania takiego powiadomienia odbywa się spotkanie między Przedstawicielstwem Komisji Wspólnot Europejskich na Wyspach Zielonego Przylądka, Biurem Sekretarza Stanu do spraw Rybołówstwa Wysp Zielonego Przylądka i władzami kontrolnymi, w którym, w miarę możliwości, uczestniczy przedstawiciel zainteresowanego Państwa Członkowskiego. Podczas takiego spotkania Strony dokonają wymiany odpowiedniej dokumentacji lub informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności stwierdzonych faktów. Armator lub jego przedstawiciel zostanie poinformowany o rezultacie spotkania i o krokach podjętych w wyniku przeprowadzonej rewizji statku.

3. Statek zrewidowany ze względu na naruszenie postanowień rybackich zostanie zwolniony po wpłaceniu kaucji, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów powstałych w związku z rewizją i kwot grzywien i rekompensaty, którym podlegają osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa.

Dodatek 1

BIURO SEKRETARZA STANU DO SPRAW RYBOŁÓWSTWA

Wniosek o wydanie licencji na zagraniczny przemysłowy statek rybacki

1. Nazwa armatora:…

2. Adres siedziby armatora:…

3. Nazwa przedstawiciela lub lokalnego agenta armatora:…

4. Adres siedziby przedstawiciela lub lokalnego agenta armatora:…

5. Imię i nazwisko kapitana:…

6. Nazwa statku:…

7. Numer rejestracyjny:…

8. Data i miejsce budowy:…

9. Statek pływa pod banderą:…

10. Nazwa portu macierzystego:…

11. Nazwa portu osadzania sieci na linie:…

12. Długość całkowita statku:…

13. Szerokość statku:…

14. Pojemność brutto:…

15. Pojemność netto:…

16. Pojemność ładowni:…

17. Wydajność chłodzenia i zamrażania:…

18. Typ i moc silnika:…

19. Rodzaj połowów:…

20. Stan załogi:…

21. Urządzenia łączności:.…

22. Sygnał wywoławczy:…

23. Sygnały zgłoszenia:…

24. Operacje połowowe, które zostaną dokonane:…

25. Miejsce wyładowania połowów…

26. Strefy połowowe:…

27. Gatunki poławiane:…

28. Okres ważności licencji:…

29. Warunki specjalne:…

30. Inne działania wnioskodawcy na Wyspach Zielonego Przylądka:…

Opinia Dyrekcji Generalnej do spraw rybołówstwa

Biuro Sekretarza Stanu do spraw rybołówstwa

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

Dodatek 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWÓW PRZEMYSŁOWYCH

1. Nazwa i numer rejestracyjny statku:.…

2. Przynależność państwowa statku:.…

3. Typ statku:…

(tj. przystosowany do świeżych ryb, połowu tuńczyka itp.)

4. Imię i nazwisko kapitana:.…

5. Licencja połowowa wydana przez:…

ważna na okres:…

6. Rodzaj połowów:…

7. Data opuszczenia portu:…

Data wejścia do portu:…

8. Połowy:…

+++++ TIFF +++++

Ja, niżej podpisany,…, kapitan wyżej wymienionego statku, lub osoba upoważniona przez kapitana, zaświadczam, że podane powyżej informacje są prawidłowe, zgodnie poświadczeniem obserwatora rządu.

Poświadczone przez Obserwator Rządu | Podpisane Kapitan |

--------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

ustanawiający prawa połowowe oraz rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka

Artykuł 1

1. Na mocy artykułu 2 Umowy oraz na okres trzech lat, prawa połowowe wynoszą:

a) gatunki masowo migrujące

- sejnery zamrażalnie do połowu tuńczyka: 21 statków,

- tuńczykowce dokonujące połowów haczykowych na wędki i sznury oraz taklowce powierzchniowe: 24 statków,

- Na żądanie wspólnoty, przyznanie praw połowowych dla gatunków masowo migrujących w drugim roku stosowania niniejszego Protokołu może być zmienione maksymalnie o 15 % dla statków których to dotyczy.

b) pozostałe gatunki

- taklowce głębinowe: dwa statki, każdy o tonażu mniejszym niż 210 ton rejestrowych brutto,

- eksperymentalny połów głowonogów: dwa statki.

2. Pierwsze zebranie wspólnego komitetu przewidzianego w artykule 9 Umowy przeprowadzone w trakcie drugiego roku stosowania Protokołu sprawdzi dostępne wyniki eksperymentalnego połowu głowonogów.

Artykuł 2

1. W okresie przewidzianym w artykule 1, rekompensata finansowa określona w artykule 7 Umowy wynosi 1950000 ECU, płatna w trzech równych ratach rocznych.

2. Sposób wykorzystania tej rekompensaty stanowi przedmiot wyłącznej odpowiedzialności władz Zielonego Przylądka.

3. Rekompensata finansowa jest wpłacana na rachunek otwarty w instytucji finansowej lub jakimkolwiek innym podmiocie wyznaczonym przez władze Zielonego Przylądka.

Artykuł 3

Zainteresowani armatorzy zachowują pełne prawa własności nad połowami przeprowadzonymi w ramach eksperymentalnego połowu głowonogów.

Artykuł 4

Wspólnota uiszcza także kwotę w wysokości 500000 ECU w okresie przewidzianym w artykule 1 na finansowanie programów naukowych i technicznych Zielonego Przylądka (sprzęt, infrastruktura, seminaria, studia, itp.) w celu poszerzenia wiedzy o zasobach ryb w wyłącznej strefie ekonomicznej Zielonego Przylądka.

Wkład jest udostępniany biuru Sekretarza Stanu ds. Rybołówstwa Zielonego Przylądka i wpłacany na konto określone przez biuro.

Artykuł 5

1. Obie Strony zgadzają się, że istotnym elementem powodzenia ich współpracy jest podniesienie umiejętności i wiedzy osób zaangażowanych w rybołówstwo morskie. W tym celu, Wspólnota ułatwia obywatelom Zielonego Przylądka znajdowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach swoich Państw Członkowskich i w tym celu zapewnia stypendia naukowe, w różnych dziedzinach naukowych, technicznych i ekonomicznych dotyczących rybołówstwa. Stypendia mogą zostać również wykorzystane w państwie związanym z Wspólnotą w drodze umowy o współpracy.

2. Całkowity koszt stypendiów naukowych nie może przekroczyć 160000 ECU. Na wniosek właściwych władz Zielonego Przylądka, część tej sumy może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach lub kursach szkoleniowych dotyczących rybołówstwa. Suma ta będzie wypłacana w miarę jej wykorzystywania.

Artykuł 6

Jeżeli Wspólnota nie dokona płatności przewidzianych w artykułach 2 i 4, stosowanie niniejszego Protokołu może zostać zawieszone.

--------------------------------------------------