21989A1013(02)Dziennik Urzędowy L 295 , 13/10/1989 P. 0009 - 0013
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 2 Tom 7 P. 0089
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 2 Tom 7 P. 0089


Protokół dodatkowy

do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii dotyczącej zniesienia istniejących oraz zapobiegania nowym ograniczeniom ilościowym wpływającym na wywóz lub środkom o skutku równoważnym

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA ISLANDII

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 roku zwaną dalej "Umową", w szczególności jej artykuł 33,

ODWOŁUJĄC SIĘ do celu, jakim jest stworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie ze Wspólną Deklaracją przyjętą przez ministrów Państw EFTA oraz Państw Członkowskich Wspólnoty i Komisję Wspólnot Europejskich w Luksemburgu dnia 9 kwietnia 1984 roku,

W TROSCE o potrzebę rozwijania między stronami stosunków handlowych w obopólnym interesie ich systemów gospodarczych przez zniesienie istniejących oraz zapobieganie wszelkich nowym barierom mającym wpływ na wywóz towarów objętych Umową

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, iż w pewnych wyjątkowych okolicznościach Umawiająca się Strona może być zmuszona do podjęcia środków ochronnych w zakresie wywozu oraz, że w związku z tym należy wprowadzić szczególne postanowienia,

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZY PROTOKÓŁ:

Artykuł 1

Do Umowy dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 13a

1. Nie wprowadza się żadnych nowych ograniczeń ilościowych ani środków o skutku równoważnym w wymianie handlowej między Wspólnotą i Islandią.

2. Z dniem 1 stycznia 1990 roku znosi się ograniczenia ilościowe w wywozie i wszelkie środki o skutku równoważnym, z wyjątkiem tych, które stosowano dnia 1 stycznia 1989 roku na produkty wymienione w protokole 7, które znosi się zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego Protokołu.

Artykuł 13b

Umawiająca się Strona rozważająca zmianę uregulowań stosowanych wywozu do państw trzecich, we właściwym zakresie, informuje Wspólny Komitet o proponowanej zmianie nie później niż w terminie 30 dni przed wejściem w życie proponowanej zmiany. Strona ta bierze pod uwagę wszelkie oświadczenia przedstawione przez drugą Umawiającą się Stronę dotyczące wszelkich niezgodności, które mogą wyniknąć z powyższego.

Artykuł 25a

W przypadku gdy zgodność z postanowieniami artykułów 7 i 13a prowadzi do

1. powrotnego wywozu do państwa trzeciego, wobec którego Umawiająca się Strona wywozu utrzymuje ograniczenia ilościowe, należności wywozowe lub środki lub opłaty o skutku równoważnym dotyczące przedmiotowego produktu; lub

2. poważnych niedoborów lub zagrożenia wystąpienia niedoborów produktu ważnego dla Umawiającej się Strony wywozu;

oraz gdy sytuacje wyżej wymienione stwarzają lub mogą stworzyć poważne trudności dla Umawiającej się Strony wywozu, ta Umawiająca się Strona może podjąć właściwe środki, na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi w artykule 28."

.

Artykuł 2

Artykuł 28 Umowy otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 28

1. W przypadku gdy Umawiająca się Strona obciąża przywóz i wywóz produktów, mogący powodować występowanie trudności określonych w artykułach 25, 25a i 27, procedurami administracyjnymi mającymi na celu szybkie dostarczenie informacji na temat tendencji w przepływach handlowych, wówczas informuje drugą Umawiającą się Stronę.

2. W przypadkach określonych w artykułach 23–27 przed podjęciem środków w nich przewidzianych lub w przypadkach, w których stosuje się ustęp 3 litera e), Umawiająca się Strona, tak szybko, jak to tylko możliwe, dostarcza Wspólnemu Komitetowi wszelkich istotnych informacji niezbędnych do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego obie Umawiające się Strony. Przy doborze środków należy przyznać pierwszeństwo tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Umowy.

Wspólny Komitet jest niezwłocznie powiadamiany o środkach ochronnych, które stanowią przedmiotem okresowych konsultacji w ramach Komitetu, szczególnie w celu ustalenia harmonogramu ich zniesienia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.

3. W celu wykonania ustępu 2 stosuje się następujące postanowienia:

a) W odniesieniu do artykułu 24 każda z Umawiających się Stron może przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi, jeśli Umawiająca się Strona uzna, iż dane postępowanie jest sprzeczne ze sprawnym funkcjonowaniem Umowy w rozumieniu artykułu 24 ustęp 1.

Umawiające się Strony dostarczają Wspólnemu Komitetowi wszelkich istotnych informacji i udzielają pomocy niezbędnej do zbadania sprawy, oraz w odpowiednim przypadku, eliminują zakwestionowane praktyki.

Jeżeli zainteresowana Umawiająca się Strona zaniedba zakończenia zakwestionowanych praktyk w terminie ustalonym przez Wspólny Komitet lub w przypadku braku zgody we Wspólnym Komitecie w terminie trzech miesięcy od skierowania do niego sprawy, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć wszelkie środki ochronne, które uzna za niezbędne dla przeciwdziałania poważnym trudnościom wynikającym z danych praktyk; w szczególności może wycofać koncesje celne.

b) W odniesieniu do artykułu 25 trudności wynikające z sytuacji omówionej w tym artykule poddaje się zbadaniu przez Wspólny Komitet, który może podjąć każdą decyzję, aby zakończyć takie trudności.

Jeśli Wspólny Komitet lub Umawiająca się Strona wywozu nie podjęły decyzji dotyczącej zlikwidowania trudności w ciągu 30 dni od daty przedstawienia sprawy Wspólnemu Komitetowi, Umawiająca się Strona przywozu ma prawo nałożyć na przywożony produkt dodatkową opłatę wyrównawczą.

Opłata wyrównawcza jest obliczana zgodnie z wpływem różnic taryfowych na wartość danych towarów, z uwzględnieniem wprowadzonych surowców lub produktów przejściowych.

c) W odniesieniu do artykułu 25a, trudności wynikające z sytuacji omówionych w tym artykule poddaje się zbadaniu przez Wspólny Komitet. Zgodnie z artykułem 25a pplet ii), zagrożenie brakiem produktu udowadnia się w należyty sposób stosując odpowiednie wskaźniki ilościowe i cenowe.

Wspólny Komitet może podjąć każdą decyzję niezbędną do zlikwidowania trudności. Jeśli Komitet Wspólny nie podejmie takiej decyzji w ciągu 30 dni od przedstawienia mu sprawy, Umawiająca się Strona wywozu ma prawo tymczasowo zastosować właściwe środki w odniesieniu do wywozu omawianego produktu.

d) W odniesieniu do artykułu 26, konsultacje we Wspólnym Komitecie mają miejsce przed podjęciem właściwych środków przez zainteresowaną Umawiającą się Stronę.

e) W przypadku gdy pojawiają się okoliczności nadzwyczajne wymagające podjęcia natychmiastowego działania i uniemożliwiające uprzednie zbadanie sprawy, zainteresowana Umawiająca się Strona może, w sytuacjach określonych w artykułach 25, 25a, 26 i 27, a także w przypadku pomocy wywozowej o bezpośrednim zakresie stosowania względem wymiany handlowej, niezwłocznie zastosować środki ostrożności niezbędnie konieczne do zaradzenia zaistniałej sytuacji."

.

Artykuł 3

Do umowy załącza się następujący tekst jako protokół 7:

"

ProtokóŁ 7

dotyczący zniesienia niektórych ograniczeń ilościowych w wywozie

Ograniczenia ilościowe stosowane przez Wspólnotę w wywozie do Islandii produktów wymienionych poniżej znosi się najpóźniej w określonych terminach.

System zharmonizowany Nr pozycji | Wyszczególnienie | Data zniesienia |

74.04 | Odpady miedzi i złom | 1.1.1992 |

ex 44.01 | Drewno opałowe z drewna iglastego, sosny i wiórów jodłowych | 1.1.1993 |

ex 44.03 | Drewno surowe, okorowane lub nie obrobione albo prawie nie obrobione — Pozostałe, z wyjątkiem topoli | 1.1.1993 |

Drewno zgrubnie wyrównane lub częściowo wyrównane, ale dalej nieprzetworzone — Pozostałe, nie włączając topoli | 1.1.1993 |

ex 44.07 | Drewno przetarte wzdłużnie, skrawane lub okorowane, ale dalej nie obrobione o grubości przekraczającej 6 mm —Drewno topoli z wyłączeniem niewielkich płyt drewnianych do produkcji pudełek, sit lub przesiewaczy oraz tym podobnych | 1.1.1993 |

ex 41.01 | Surowe skóry i skórki bydlęce o wadze poniżej 6 kg na skórę | 1.1.1992 |

ex 41.02 | Surowe skóry owcze i jagniąt | 1.1.1992 |

ex 41.03 | Surowe skóry i skórki kóz i kozłów | 1.1.1992 |

ex 43.01 | Surowe królicze skóry futerkowe | 1.1.1992 |

"

Artykuł 4

Umawiające się Strony zatwierdzają Protokół dodatkowy zgodnie z własnymi procedurami.

Niniejszy Protokół dodatkowy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 roku pod warunkiem że Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie przed upływem tego terminu, że procedury niezbędne do tego celu zostały zakończone.

Jeśli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie tego dnia, wówczas wchodzi on w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po takiej wzajemnej notyfikacji.

Artykuł 5

Niniejszy Protokół dodatkowy sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, i islandzkim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.Udfaerdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.Geschehen zu Bruessel am fuenfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.Έγινε στις Βρυζέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove.Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.Gjört í Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag julímánáóar nítjan hundruó áttatíu og níu

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Raadet for De Europaeiske FaellesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades EuropeiasFyrir hond ráðs Evrópubandalaganna

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de IslandiaFor regeringen for Republikken IslandFür die Regierung der Republik IslandΓια την κυβέρνον της Δημοκρατίας της ΙσλανδίαςFor the Government of the Republic of IcelandPour le gouvernement de la république d'IslandePer il governo della Repubblica d'IslandaVoor de Regering van de Republiek IJslandPelo Governo da Republica da IslãndiaFyrir ríkisstjórn lýðveldisins Íslands

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

do Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii dotyczącej zniesienia istniejących oraz zapobiegania nowym ograniczeniom ilościowym wpływającym na wywóz lub środkom o skutku równoważnym

Umawiające się Strony oświadczają, że artykuły 7, 13a i 13b Umowy stosuje się do produktów wymienionych w artykule 2 Umowy,

- włączając produkty ropopochodne wymienione w artykule 14 Umowy,

- wyłączając produkty objęte Umową między Państwami Członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali z jednej strony a Republiką Islandii z drugiej strony.

--------------------------------------------------