7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/401


Artykuł 37

Ochrona środowiska

Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.