7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/399


Artykuł 29

Prawo dostępu do pośrednictwa pracy

Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnego pośrednictwa pracy.