7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/397


Artykuł 16

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.