23.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 59/1


Sprostowanie do wersji skonsolidowanych Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r. )

(2017/C 059/01)

Protokół (nr 5) w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostaje poprawiony w następujący sposób:

1)

strona 251, art. 4 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Kapitał Banku wynosi 243 284 154 500 EUR subskrybowany przez Państwa Członkowskie następująco:

Niemcy

39 195 022 000

Francja

39 195 022 000

Włochy

39 195 022 000

Zjednoczone Królestwo

39 195 022 000

Hiszpania

23 517 013 500

Belgia

10 864 587 500

Niderlandy

10 864 587 500

Szwecja

7 207 577 000

Dania

5 501 052 500

Austria

5 393 232 000

Polska

5 017 144 500

Finlandia

3 098 617 500

Grecja

2 946 995 500

Portugalia

1 899 171 000

Republika Czeska

1 851 369 500

Węgry

1 751 480 000

Irlandia

1 375 262 000

Rumunia

1 270 021 000

Chorwacja

891 165 500

Słowacja

630 206 000

Słowenia

585 089 500

Bułgaria

427 869 500

Litwa

367 127 000

Luksemburg

275 054 500

Cypr

269 710 500

Łotwa

224 048 000

Estonia

173 020 000

Malta

102 665 000 ”;

2)

strona 252, art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Kapitał subskrybowany wpłacany jest przez Państwa Członkowskie średnio w wysokości 8,919255272 % kwot określonych w art. 4 ust. 1.”.