PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/265


PROTOKÓŁ (NR 6)

W SPRAWIE USTALENIA SIEDZIB INSTYTUCJI I NIEKTÓRYCH ORGANÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SŁUŻB UNII EUROPEJSKIEJ

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES,

UWZGLĘDNIAJĄC artykuł 341 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i artykuł 189 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

PRZYWOŁUJĄC I POTWIERDZAJĄC decyzję z 8 kwietnia 1965 roku, bez uszczerbku dla decyzji dotyczących siedziby przyszłych instytucji, organów, jednostek organizacyjnych i służb,

UZGODNIŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

Artykuł

a)

Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się 12 posiedzeń plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli. Komisje Parlamentu Europejskiego obradują w Brukseli. Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego i jego służby pozostają w Luksemburgu.

b)

Rada ma siedzibę w Brukseli. Posiedzenia Rady w kwietniu, czerwcu i październiku odbywają się w Luksemburgu.

c)

Komisja ma siedzibę w Brukseli. Służby wymienione w artykułach 7, 8 i 9 decyzji z 8 kwietnia 1965 roku mieszczą się w Luksemburgu.

d)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w Luksemburgu.

e)

Trybunał Obrachunkowy ma siedzibę w Luksemburgu.

f)

Komitet Ekonomiczno-Społeczny ma siedzibę w Brukseli.

g)

Komitet Regionów ma siedzibę w Brukseli.

h)

Europejski Bank Inwestycyjny ma siedzibę w Luksemburgu.

i)

Europejski Bank Centralny ma siedzibę we Frankfurcie.

j)

Europejski Urząd Policji (Europol) ma siedzibę w Hadze.