7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/195


Artykuł 350

(dawny artykuł 306 TWE)

Postanowienia Traktatów nie wykluczają istnienia lub powstania związków regionalnych między Belgią i Luksemburgiem, jak również między Belgią, Luksemburgiem i Niderlandami, w zakresie, w jakim cele tych związków regionalnych nie są osiągnięte w wyniku zastosowania Traktatów.