7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/194


Artykuł 344

(dawny artykuł 292 TWE)

Państwa Członkowskie zobowiązują się nie poddawać sporów dotyczących wykładni lub stosowania Traktatów procedurze rozstrzygania innej niż w nich przewidziana.