7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/188


Artykuł 323

Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniają dostępność środków finansowych umożliwiających Unii wykonywanie jej zobowiązań prawnych wobec stron trzecich.