7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/166


Artykuł 279

(dawny artykuł 243 TWE)

W sprawach, które rozpatruje, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zarządzić niezbędne środki tymczasowe.