7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/157


Artykuł 250

(dawny artykuł 219 TWE)

Komisja podejmuje uchwały większością jej członków.

Regulamin wewnętrzny Komisji określa kworum.