7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/152


Artykuł 232

(dawny artykuł 199 TWE)

Parlament Europejski uchwala swój regulamin wewnętrzny, stanowiąc większością głosów swoich członków.

Protokoły posiedzeń Parlamentu Europejskiego są publikowane na warunkach przewidzianych w Traktatach i w tym regulaminie.