7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/149


Artykuł 224

(dawny artykuł 191 akapit drugi TWE)

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w artykule 10 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania.