7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/104


Artykuł 131

(dawny artykuł 109 TWE)

Każde Państwo Członkowskie zapewnia zgodność swojego ustawodawstwa krajowego, w tym statutu krajowego banku centralnego, z Traktatami i Statutem ESBC i EBC.