7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/65


Artykuł 45

(dawny artykuł 39 TWE)

1.   Zapewnia się swobodę przepływu pracowników wewnątrz Unii.

2.   Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy.

3.   Z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego, swoboda ta obejmuje prawo:

a)

ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy;

b)

swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium Państw Członkowskich;

c)

przebywania w jednym z Państw Członkowskich w celu podjęcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego Państwa;

d)

pozostawania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisję w rozporządzeniach.

4.   Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do zatrudnienia w administracji publicznej.