7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/61


Artykuł 34

(dawny artykuł 28 TWE)

Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi.