7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/53


Artykuł 8

(dawny artykuł 3 ustęp 2 TWE)  (1)

We wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.


(1)  Niniejsze odesłanie ma charakter informacyjny. Dokładniejsze informacje znajdują się w tabelach ekwiwalencyjnych dotyczących dotychczasowej i nowej numeracji Traktatów.