7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/52


Artykuł 6

Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich. Do dziedzin takich działań o wymiarze europejskim należą:

a)

ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;

b)

przemysł;

c)

kultura;

d)

turystyka;

e)

edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport;

f)

ochrona ludności;

g)

współpraca administracyjna.