7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/51


Artykuł 4

1.   Unia dzieli kompetencje z Państwami Członkowskimi, jeżeli Traktaty przyznają jej kompetencje, które nie dotyczą dziedzin określonych w artykułach 3 i 6.

2.   Kompetencje dzielone między Unią a Państwami Członkowskimi stosują się do następujących głównych dziedzin:

a)

rynek wewnętrzny;

b)

polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie;

c)

spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna;

d)

rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych;

e)

środowisko;

f)

ochrona konsumentów;

g)

transport;

h)

sieci transeuropejskie;

i)

energia;

j)

przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

k)

wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie.

3.   W dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej Unia ma kompetencje do prowadzenia działań, w szczególności do określania i realizacji programów, jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim wykonywania ich kompetencji.

4.   W dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej Unia ma kompetencje do prowadzenia działań i wspólnej polityki, jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim wykonywania ich kompetencji.