7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/51


Artykuł 207

Protokoły załączone do niniejszego Traktatu za wspólnym porozumieniem Państw Członkowskich stanowią jego integralną część.