26.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 326/1


TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WERSJA SKONSOLIDOWANA)

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZASADY

TYTUŁ I

KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII

Artykuł 3

1.   Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach:

a)

unia celna;

b)

ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego;

c)

polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro;

d)

zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;

e)

wspólna polityka handlowa.

2.   Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.