12008E018

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - CZĘŚĆ DRUGA: NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII - Artykuł 18 (dawny artykuł 12 TWE)

Dziennik Urzędowy 115 , 09/05/2008 P. 0056 - 0056


Artykuł 18

(dawny artykuł 12 TWE)

W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji.

--------------------------------------------------