12006E285

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Wersja skonsolidowana) - Część szósta - Postanowienia ogólne i końcowe - Artykuł 285

Dziennik Urzędowy C 321 E , 29/12/2006 P. 0171 - 0171
Dziennik Urzędowy C 325 , 24/12/2002 P. 0147 - Wersja skonsolidowana
Dziennik Urzędowy C 340 , 10/11/1997 P. 0294 - Wersja skonsolidowana


Artykuł 285

1. Z zastrzeżeniem artykułu 5 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, uchwala środki w celu tworzenia statystyk, jeżeli jest to konieczne do wykonywania działań Wspólnoty.

2. Tworzenie statystyk odbywa się w poszanowaniu bezstronności, rzetelności, obiektywizmu, niezależności naukowej, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych; nie powinno to pociągać za sobą nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych.

--------------------------------------------------