12006E082

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Wersja skonsolidowana) - Część trzecia - Polityki Wspólnoty - TYTUŁ VI - Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw - Rozdział 1 - Reguły konkurencji - Sekcja 1 - Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw - Artykuł 82

Dziennik Urzędowy C 321 E , 29/12/2006 P. 0074 - 0075
Dziennik Urzędowy C 325 , 24/12/2002 P. 0065 - Wersja skonsolidowana
Dziennik Urzędowy C 340 , 10/11/1997 P. 0209 - Wersja skonsolidowana
Dziennik Urzędowy C 224 , 31/08/1992 P. 0029 - Wersja skonsolidowana
(Traktat ustanawiający EWG – urzędowa publikacja jest niedostępna)


Artykuł 82

Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi.

Nadużywanie takie może polegać w szczególności na:

a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji;

b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów;

c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

--------------------------------------------------