12006E061

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Wersja skonsolidowana) - Część trzecia - Polityki Wspólnoty - TYTUŁ IV - Wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób - Artykuł 61

Dziennik Urzędowy C 321 E , 29/12/2006 P. 0065 - 0066
Dziennik Urzędowy C 325 , 24/12/2002 P. 0057 - Wersja skonsolidowana
Dziennik Urzędowy C 340 , 10/11/1997 P. 0200 - Wersja skonsolidowana


Artykuł 61

W celu stopniowego ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Rada przyjmuje:

a) w ciągu 5 lat od chwili wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu, środki zmierzające do zapewnienia swobodnego przepływu osób zgodnie z artykułem 14, wraz ze środkami towarzyszącymi bezpośrednio związanymi ze swobodnym przepływem osób, dotyczące kontroli granic zewnętrznych, azylu i imigracji, zgodnie z postanowieniami artykułu 62 punkty 2 i 3 oraz z artykułem 63 punkt 1 lit. a) i punkt 2 lit. a), jak również środki służące zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zgodnie z artykułem 31 lit. e) Traktatu o Unii Europejskiej;

b) inne środki w zakresie azylu, imigracji i ochrony praw obywateli państw trzecich, zgodnie z artykułem 63;

c) środki w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych przewidziane w artykule 65;

d) właściwe środki służące wspieraniu i wzmocnieniu współpracy administracyjnej zgodnie z artykułem 66;

e) środki w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Unii, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej.

--------------------------------------------------