12006E055

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Wersja skonsolidowana) - Część trzecia - Polityki Wspólnoty - TYTUŁ III - Swobodny przepływ osób, usług i kapitału - Rozdział 3 - Usługi - Artykuł 55

Dziennik Urzędowy C 321 E , 29/12/2006 P. 0063 - 0063
Dziennik Urzędowy C 325 , 24/12/2002 P. 0056 - Wersja skonsolidowana
Dziennik Urzędowy C 340 , 10/11/1997 P. 0198 - Wersja skonsolidowana
Dziennik Urzędowy C 224 , 31/08/1992 P. 0024 - Wersja skonsolidowana
(Traktat ustanawiający EWG – urzędowa publikacja jest niedostępna)


Artykuł 55

Postanowienia artykułów 45-48 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszym rozdziale.

--------------------------------------------------