12006E/APP/03

Dostosowania prawa pierwotnego wynikające z przystąpienia republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej - III. Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości

Dziennik Urzędowy C 321 E , 29/12/2006 P. 0329 - 0329


DOSTOSOWANIA PRAWA PIERWOTNEGO WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI BUŁGARSKIEJ I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

W następstwie wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej, do poniższych artykułów wprowadza się następujące zmiany.

III. PROTOKÓŁ W SPRAWIE STATUTU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Artykuł 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego, dotyczy on przemiennie czternastu i trzynastu sędziów."

2. Artykuł 48 otrzymuje brzmienie:

"Sąd Pierwszej Instancji składa się z dwudziestu siedmiu sędziów."

--------------------------------------------------