12006E/APP/02

Dostosowania prawa pierwotnego wynikające z przystąpienia republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej - II. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Dziennik Urzędowy C 321 E , 29/12/2006 P. 0327 - 0329


DOSTOSOWANIA PRAWA PIERWOTNEGO WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI BUŁGARSKIEJ I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

W następstwie wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarskiej i Rumunii do Unii Europejskiej, do poniższych artykułów wprowadza się następujące zmiany.

II. TRAKTAT USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

1. Artykuł 57 ustęp 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"W odniesieniu do ograniczeń istniejących na mocy prawa krajowego w Bułgarii, Estonii i na Węgrzech, odnośną datą jest 31 grudnia 1999 roku."

2. Artykuł 189 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Liczba członków Parlamentu Europejskiego nie przekracza 736."

3. Ze skutkiem od początku kadencji 2009-2014, artykuł 190 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu WE otrzymuje brzmienie:

"2. Liczbę przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim ustala się następująco:

Belgia | 22 |

Bułgaria | 17 |

Republika Czeska | 22 |

Dania | 13 |

Niemcy | 99 |

Estonia | 6 |

Grecja | 22 |

Hiszpania | 50 |

Francja | 72 |

Irlandia | 12 |

Włochy | 72 |

Cypr | 6 |

Łotwa | 8 |

Litwa | 12 |

Luksemburg | 6 |

Węgry | 22 |

Malta | 5 |

Niderlandy | 25 |

Austria | 17 |

Polska | 50 |

Portugalia | 22 |

Rumunia | 33 |

Słowenia | 7 |

Słowacja | 13 |

Finlandia | 13 |

Szwecja | 18 |

Zjednoczone Królestwo | 72." |

4. W artykule 205 ustęp 2 do akapitu pierwszego dodaje się następujące pozycje:

"Bułgaria | 10 |

Rumunia | 14." |

5. Artykuł 205 ustęp 2 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

"Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów "za", oddanych przez większość jej członków, jeżeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji.

W innych przypadkach uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów "za", oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków."

6. W artykule 258 do akapitu drugiego dodaje się następujące pozycje:

"Bułgaria | 12 |

Rumunia | 15." |

7. W artykule 263 do akapitu trzeciego dodaje się następujące pozycje:

"Bułgaria | 12 |

Rumunia | 15." |

8. W artykule 299 ustęp 1 do listy Państw Członkowskich dodaje się odniesienia do Republiki Bułgarskiej i Rumunii.

9. Artykuł 314 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Na mocy Traktatów o Przystąpieniu, teksty niniejszego Traktatu w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i węgierskim są również autentyczne."

--------------------------------------------------