12005SA042

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej - CZĘŚĆ CZWARTA: POSTANOWIENIA TYMCZASOWE - TYTUŁ IV:POZOSTAŁE POSTANOWIENIA - Artykuł 42

Dziennik Urzędowy L 157 , 21/06/2005 P. 0217 - 0217


Artykuł 42

Jeżeli środki przejściowe są niezbędne do ułatwienia przejścia z systemu istniejącego w nowych Państwach Członkowskich na system wynikający z zastosowania wspólnotowych przepisów weterynaryjnych, fitosanitarnych i w zakresie bezpieczeństwa żywności, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z właściwą procedurą określoną w mających zastosowanie przepisach. Powyższe środki są podejmowane przez okres trzech lat następujących po dacie przystąpienia i ich stosowanie jest ograniczone do tego okresu.

--------------------------------------------------