12003TN13/05/ADziennik Urzędowy L 236 , 23/09/2003 P. 0909 - 0909


A. USTAWODAWSTWO ROLNE

1. 31966 R 0136: Rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz.U. P 172 z 30.9.1966, str. 3025) ostatnio zmienione przez:

- 32001 R 1513: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1513/2001 z dnia 23.7.2001 r. (Dz.U. L 201 z 26.7.2001, str. 4).

W drodze odstępstwa od artykułu 33 rozporządzenia nr 136/66/EWG, Słowenia może przez okres pięciu lat po dniu przystąpienia udzielać pomocy państwa na rzecz produkcji dyni do wytwarzania oleju, z zastosowaniem następujących malejących stawek: 100 % przez pierwsze trzy lata, 80 % przez czwarty rok, 50 % przez piąty rok.

Słowenia przedstawia Komisji coroczny raport w sprawie wprowadzenia w życie tego środka pomocy państwa, określając formę pomocy i jej wartość.

2. 31999 R 1493: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1), ostatnio zmienione przez:

- 32001 R 2585: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2585/2001 z dnia 19.12.2001 r. (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 10).

(a) W drodze odstępstwa od przepisów załącznika V, punkt C ustęp 2 litera e) oraz załącznika VI punkt E ustęp 3 litera e) do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, możliwe jest odstępstwo od minimalnej naturalnej zawartości alkoholu w stosunku do objętości ustanowionej dla strefy CII odnośnie do win stołowych oraz win gatunkowych produkowanych w określonych regionach geograficznych (psr) przez trzy kolejne lata winne 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 w stosunku do obszaru hodowli winorośli Primorska, jeżeli warunki klimatyczne lub warunki uprawy winorośli są wyjątkowo niekorzystne i uniemożliwiają osiągnięcie minimalnej naturalnej zawartości alkoholu wymaganej w strefie CII. Jednakże minimalna zawartość alkoholu nie może być niższa niż wartość ustanowiona dla strefy CIa odnośnie do win stołowych i win gatunkowych produkowanych w określonych rejonach geograficznych (psr).

(b) Najpóźniej trzy miesiące przed końcem trzeciego roku winnego 2006/2007, Słowenia przedstawia Komisji szczegółowy raport dotyczący minimalnej mocy w stosunku do zawartości alkoholu dla winogron uprawianych w rejonie Primorska. Na podstawie powyższego raportu, Komisja przed końcem trzeciego roku winnego 2006/2007 ocenia gotowość obszaru uprawy winorośli Primorska do uzyskania minimalnego poziomu zawartości alkoholu wyznaczonego dla strefy CII oraz, tam gdzie będzie to konieczne, Komisja podejmuje odpowiednie środki.

(c) Komisja może przedłużyć obowiązywanie rozwiązań określonych w literze a) powyżej o kolejne dwa lata winne, w szczególności jeżeli okres nie jest wystarczający do uzyskania wiarygodnych danych dotyczących spełnienia wymogów wyznaczonych dla strefy CII.

(d) Odnośnie do Teran PTP Kras, Komisja dokonuje szczególnej oceny obszarów uprawy przeznaczonych do produkcji Teran PTP Kras, z punktu widzenia ich gotowości do spełnienia wymogów ustanowionych dla strefy CII dotyczących minimalnej naturalnej zawartości alkoholu 9,5 % w stosunku do objętości.

(e) Najpóźniej trzy miesiące przed końcem trzeciego roku winnego 2006/2007, Słowenia przedstawia Komisji szczegółowy raport dotyczący minimalnej mocy w stosunku do zawartości alkoholu dla winogron uprawianych do produkcji Teran PTP Kras. Na podstawie powyższego raportu, Komisja przed końcem okresu przejściowego dokonuje oceny gotowości Teran PTP Kras do spełnienia wymogów ustanowionych dla strefy CII dotyczących minimalnej naturalnej zawartości alkoholu i tam gdzie będzie to konieczne podejmuje odpowiednie środki.

(f) Komisja zastosuje obiektywne kryteria, o których mowa w artykule 14 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w stosunku do pomocy na cele restrukturyzacji upraw winorośli w rejonie uprawy winorośli Primorska w Republice Słowenii, biorąc pod uwagę szczególne sytuacje i potrzeby. Słowenia skorzysta z tej pomocy na cele restrukturyzacji począwszy od roku winnego 2004-2005.

--------------------------------------------------