12003T/TXTDziennik Urzędowy L 236 , 23/09/2003 P. 0017 - 0930


TRAKTAT

MIĘDZY

KRÓLESTWEM BELGII, KRÓLESTWEM DANII, REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC, REPUBLIKĄ GRECKĄ, KRÓLESTWEM HISZPANII, REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ, IRLANDIĄ, REPUBLIKĄ WŁOSKĄ, WIELKIM KSIĘSTWEM LUKSEMBURGA, KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW, REPUBLIKĄ AUSTRII, REPUBLIKĄ PORTUGALSKĄ, REPUBLIKĄ FINLANDII, KRÓLESTWEM SZWECJI, ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

(PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ)

A

REPUBLIKĄ CZESKĄ, REPUBLIKĄ ESTOŃSKĄ, REPUBLIKĄ CYPRYJSKĄ, REPUBLIKĄ ŁOTEWSKĄ, REPUBLIKĄ LITEWSKĄ, REPUBLIKĄ WĘGIERSKĄ, REPUBLIKĄ MALTY, RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, REPUBLIKĄ SŁOWENII, REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ

DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ.

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,

PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

PREZYDENT IRLANDII,

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,

PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,

PREZYDENT MALTY,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

PREZYDENT REPUBLIKI AUSTRII,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,

RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

ZJEDNOCZENI pragnieniem kontynuowania realizacji celów Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej,

ZDECYDOWANI kontynuować w duchu Traktatów proces tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy na już istniejących podstawach,

UWZGLĘDNIAJĄC, iż artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej daje państwom Europy możliwość ubiegania się o członkostwo w Unii,

UWZGLĘDNIAJĄC, iż Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczypospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka złożyły wnioski o członkostwo w Unii,

UWZGLĘDNIAJĄC, iż Rada Unii Europejskiej, po otrzymaniu opinii Komisji i zgody Parlamentu Europejskiego, opowiedziała się za przyjęciem tych państw,

ZDECYDOWALI ustalić wspólnie warunki przyjęcia oraz dostosowania jakie należy uczynić w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej i w tym celu wyznaczyli na swoich pełnomocników:

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,

Guy Verhofstadt

Premier

Louis Michel

Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,

Václav Klaus

Prezydent

Vladimír Špidla

Premier

Cyril Svoboda

Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych

Pavel Telička

Przewodniczący delegacji Republiki Czeskiej do spraw negocjacji w sprawie przystąpienia do UE oraz Ambasador i Szef Przedstawicielstwa Republiki Czeskiej przy Wspólnotach Europejskich

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

Anders Fogh Rasmussen

Premier

Dr. Per Stig Møller

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

Gerhard Schröder

Kanclerz Federalny

Joseph Fischer

Federalny Minister Spraw Zagranicznych oraz Wicekanclerz Federalny

PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,

Arnold Rüütel

Prezydent

Kristiina Ojuland

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,

Konstantinos Simitis

Premier

Giorgos Papandreou

Minister Spraw Zagranicznych

Tassos Giannitsis

Wiceminister Spraw Zagranicznych

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,

José Maria Aznar López

Przewodniczący Rządu

Ana Palacio Vallelersundi

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

Jean-Pierre Raffarin

Premier

Dominique Galouzeau De Villepin

Minister Spraw Zagranicznych

Noëlle Lenoir

Minister przy Ministrze Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za sprawy europejskie

PREZYDENT IRLANDII,

Bertie Ahern

Premier (Taoiseach)

Brian Cowen

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

Silvio Berlusconi

Premier

Franco Frattini

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,

Tassos Papadopoulos

Prezydent

George Iacovou

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

Vaira Vīķe-Freiberga

Prezydent

Einars Repše

Premier

Sandra Kalniete

Minister Spraw Zagranicznych

Andris Ķesteris

Główny Negocjator w sprawie przystąpienia Republiki Łotwy do Unii Europejskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

Algirdas Mykolas Brazauskas

Premier

Antanas Valionis

Minister Spraw Zagranicznych

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,

Jean-Claude Juncker

Premier, Ministre d'Etat

Lydie Polfer

Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego

PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,

Dr. Péter Medgyessy

Premier

László Kovács

Minister Spraw Zagranicznych

Dr. Endre Juhász

Ambasador Republiki Węgierskiej przy Unii Europejskiej, Główny Negocjator w sprawie przystąpienia Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej

PREZYDENT MALTY,

The Hon Edward Fenech Adami

Premier

The Hon Joe Borg

Minister Spraw Zagranicznych

Richard Cachia Caruana

Przewodniczący Delegacji odpowiedzialny za negocjacje

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

Jan Pieter Balkenende

Premier

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI AUSTRII,

Dr. Wolfgang Schüssel

Kanclerz Federalny

Dr. Benita Ferrero-Waldner

Federalny Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Leszek Miller

Prezes Rady Ministrów

Włodzimierz Cimoszewicz

Minister Spraw Zagranicznych

Dr. Danuta Hübner

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

José Manuel Durão Barroso

Premier

António Martins da Cruz

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,

Dr. Janez Drnovšek

Prezydent

Anton Rop

Premier

Dr. Dimitrij Rupel

Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,

Rudolf Schuster

Prezydent

Mikuláš Dzurinda

Premier

Eduard Kukan

Minister Spraw Zagranicznych

Ján Figeľ

Główny Negocjator w sprawie przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,

Paavo Lipponen

Premier

Jari Vilén

Minister Handlu Zagranicznego

RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI,

Göran Persson

Premier

Anna Lindh

Minister Spraw Zagranicznych

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

The Rt. Hon Tony Blair

Premier

The Rt. Hon Jack Straw

Sekretarz Stanu do spraw zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się niniejszym członkami Unii Europejskiej i stronami Traktatów stanowiących podstawę Unii, zmienionych i uzupełnionych.

2. Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem Aktu dołączonego do niniejszego Traktatu. Postanowienia Aktu stanowią integralną część niniejszego Traktatu.

3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji unijnych określone w traktatach, o których mowa w ustępie 1 mają zastosowanie do niniejszego Traktatu.

Artykuł 2

1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone Rządowi Republiki Włoskiej, nie później niż do 30 kwietnia 2004 roku.

2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku, pod warunkiem że do tej daty złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne.

Jeśli jednak do tej daty nie wszystkie państwa, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, złożą dokumenty ratyfikacyjne, Traktat wchodzi w życie w stosunku do tych państw, które takie dokumenty złożyły. W takim przypadku Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje niezwłocznie decyzję o niezbędnych dostosowaniach w artykule 3 niniejszego Traktatu, w artykule 1, artykule 6 ustęp 6, artykułach 11-15, 18, 19, 25, 26, 29-31, 33-35, 46-49, 58 i artykule 61 Aktu Przystąpienia, w załącznikach II-XV do Aktu oraz w dodatkach do tych załączników i w Protokołach 1-10 załączonych do Aktu. Stanowiąc jednomyślnie Rada może zdecydować także, że postanowienia Aktu oraz załączników, dodatków i protokołów do niego, odnoszące się wyraźnie do państwa, które nie złożyło swoich dokumentów ratyfikacyjnych tracą ważność lub może je dostosować.

3. Niezależnie od postanowień ustępu 2, instytucje Unii mogą przed przystąpieniem przyjąć środki przewidziane w artykule 6 ustęp 2 akapit drugi, artykule 6 ustęp 6 akapit drugi, artykule 6 ustęp 7 akapit drugi i trzeci, artykule 6 ustęp 8 akapit drugi i trzeci, artykule 6 ustęp 9 akapit trzeci, artykułach 21, 23, artykule 28 ustęp 1, artykule 32 ustęp 5, artykule 33 ustęp 1, artykule 33 ustęp 4, artykule 33 ustęp 5, artykułach 38, 39, 41, 42 i 55-57 Aktu Przystąpienia, załącznikach III-XIV do tego Aktu oraz w Protokole 2, artykule 6 Protokołu 3, artykule 2 ustęp 2 Protokołu 4, Protokole 8 i w artykułach 1, 2 i 4 Protokołu 10 załączonych do Aktu. Środki te wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszego Traktatu i tylko pod tym warunkiem.

Artykuł 3

Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKT

dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZASADY

Artykuł 1

Dla celów niniejszego Aktu:

- określenie "Traktaty założycielskie" oznacza:

(a) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską ("Traktat WE") i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ("Traktat Euratom"), uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami, które weszły w życie przed niniejszym przystąpieniem,

(b) Traktat o Unii Europejskiej ("Traktat UE"), uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami, które weszły w życie przed niniejszym przystąpieniem;

- określenie "obecne Państwa Członkowskie" oznacza: Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Republikę Portugalską, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

- określenie "Unia" oznacza Unię Europejską ustanowioną Traktatem UE;

- określenie "Wspólnota" oznacza, zależnie od okoliczności, jedną lub obydwie Wspólnoty o których mowa w pierwszym tiret;

- określenie "nowe Państwa Członkowskie" oznacza Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii i Republikę Słowacką;

- określenie "instytucje" oznacza instytucje utworzone na mocy Traktatów założycielskich.

Artykuł 2

Od dnia przystąpienia nowe Państwa Członkowskie są związane postanowieniami Traktatów założycielskich i aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot i Europejski Bank Centralny przed dniem przystąpienia; postanowienia te są stosowane w nowych Państwach Członkowskich zgodnie z warunkami określonymi w tych Traktatach i w niniejszym Akcie.

Artykuł 3

1. Od dnia przystąpienia nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej przez protokół dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej jako "Protokół Schengen") oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, wymienione w załączniku I do niniejszego Aktu, jak również jakiekolwiek dalsze akty, które mogą zostać przyjęte przed dniem przystąpienia.

2. Przepisy dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które nie zostały wymienione w ustępie 1, będąc wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od dnia przystąpienia, stosowane są w nowym Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy decyzji Rady podjętej w tym celu, po sprawdzeniu, zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen, iż w nowym Państwie Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Rada podejmuje decyzję stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich, w stosunku do których przepisy, o których mowa w niniejszym ustępie, już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego, w stosunku do którego te przepisy mają zostać wprowadzone w życie. Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji, w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych, w których te Państwa Członkowskie biorą udział.

3. Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych Państw Członkowskich od dnia przystąpienia.

4. W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE, nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się do:

- przystąpienia do tych spośród nich, które do dnia przystąpienia zostały otwarte do podpisu przez obecne Państwa Członkowskie, a także do tych, które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z Tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim.

- wprowadzeń administracyjnych a także innych uregulowań takich jak te przyjęte do dnia przystąpienia przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi.

Artykuł 4

Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem przystąpienia jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu 122 Traktatu WE.

Artykuł 5

1. Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić od dnia przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie i dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami.

2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić do konwencji, o których mowa w artykule 293 Traktatu WE oraz do tych, których nie można odzielić od osiągnięcia celów Traktatu WE, a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości wykładni tych konwencji, które zostały podpisane przez Państwa Członkowskie. W tym celu nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się do rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania niezbędnych dostosowań w tych umowach.

3. Nowe Państwa Członkowskie zajmują tę samą pozycję co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji lub rezolucji lub innych stanowisk przyjętych przez Radę Europejską lub Radę, a także względem stanowisk dotyczących Wspólnoty lub Unii przyjętych za wspólnym porozumieniem przez Państwa Członkowskie. Nowe Państwa Członkowskie będą stosować się do zasad i wytycznych wynikających z takich deklaracji, rezolucji lub innych stanowisk oraz podejmą środki niezbędne dla zapewnienia wprowadzenia ich w życie.

Artykuł 6

1. Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez Wspólnotę lub zgodnie z artykułem 24 lub artykułem 38 Traktatu UE, z jednym lub większą liczbą państw trzecich, z organizacją międzynarodową lub z obywatelem państwa trzeciego, są wiążące dla nowych Państw Członkowskich na warunkach ustanowionych w Traktatach założycielskich i w niniejszym Akcie.

2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić na warunkach ustanowionych w niniejszym Akcie do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę, a także do umów zawartych przez te Państwa, związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami.

Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji, o których mowa w ustępie 6 poniżej, jak również do umów z Białorusią, Chinami, Chile, Mercosur i Szwajcarią zawartych lub podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej Państwa Członkowskie, nastąpi poprzez zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji, między Radą Unii Europejskiej, stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich, a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową. Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Wspólnoty i nie wpływa na podział kompetencji pomiędzy Wspólnotą a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian nie związanych z przystąpieniem. Komisja prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę, stanowiącą jednomyślnie, oraz w konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich. Komisja przedkłada Radzie projekt protokołów, które mają zostać zawarte.

3. Po przystąpieniu do umów i konwencji, o których mowa w ustępie 2, nowe Państwa Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji, takie same prawa i obowiązki jakie mają obecne Państwa Członkowskie.

4. Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie przystępują do Umowy o Partnerstwie między członkami Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Cotonou w dniu 23 czerwca 2000 r. [1].

5. Na warunkach określonych w niniejszym Akcie nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z artykułem 128 tego Porozumienia [2].

6. Począwszy od dnia przystąpienia, oraz do czasu zawarcia niezbędnych protokołów, o których mowa w ustępie 2, nowe Państwa Członkowskie stosują postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z Algierią, Armenią, Azerbejdżanem, Bułgarią, Chorwacją, Egiptem, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Gruzją, Izraelem, Jordanią, Kazachstanem, Kirgistanem, Libanem, Meksykiem, Mołdową, Marokiem, Rumunią, Federacją Rosyjską, San Marino, Republiką Południowej Afryki, Koreą Południową, Syrią, Tunezją, Turcją, Turkmenistanem, Ukrainą oraz Uzbekistanem, jak również innych umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed przystąpieniem.

Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami-stronami, zgodnie z postanowieniami drugiego akapitu ustępu 2. Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do dnia przystąpienia, Wspólnota oraz Państwa Członkowskie podejmą, odpowiednio w ramach przysługujących im właściwości, niezbędne środki w celu zajęcia się tą sytuacją wraz z przystąpieniem.

7. Począwszy od dnia przystąpienia, nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi.

Ograniczenia ilościowe stosowane przez Wspólnotę w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Wspólnoty. W tym celu Wspólnota może przed dniem przystąpienia negocjować z odpowiednimi państwami trzecimi zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach, o których mowa powyżej.

Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych nie wejdą w życie do dnia przystąpienia, Wspólnota dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Wspólnoty.

8. Ograniczenia ilościowe stosowane przez Wspólnotę w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie dokonywanego w ostatnich latach przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców.

W tym celu, przed dniem przystąpienia negocjowane będą niezbędne zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie stali zawartych przez Wspólnotę z państwami trzecimi.

Jeżeli do dnia przystąpienia zmiany do dwustronnych umów i uzgodnień nie wejdą w życie, stosuje się postanowienia pierwszego akapitu.

9. Począwszy od dnia przystąpienia, umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przez nowe Państwa Członkowskie z państwami trzecimi będą zarządzane przez Wspólnotę.

Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostaną niezmienione przez okres, w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy.

Jak najszybciej, a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w pierwszym akapicie, odpowiednie decyzje dotyczące kontynuacji działalności w zakresie rybołówstwa, wynikające z tych umów, zostaną każdorazowo podjęte przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji, włączając w to możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku.

10. Z mocą od dnia przystąpienia, nowe Państwa Członkowskie wystąpią z wszelkich umów o wolnym handlu, w tym ze Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA).

W zakresie, w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich, z drugiej strony, nie są zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Aktu, nowe Państwo Członkowskie podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności. Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem, Państwo to, zgodnie z postanowieniami umowy, wystąpi z niej.

11. Na mocy niniejszego Aktu i na warunkach ustanowionych w niniejszym Akcie, nowe Państwa Członkowskie przystępują do umów wewnętrznych zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonywania umów lub konwencji, o których mowa w ustępie 2 oraz ustępach 4-6.

12. Tam gdzie jest to konieczne, nowe Państwa Członkowskie podejmą wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych, których Wspólnota lub inne Państwa Członkowskie są również stronami, do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii.

W szczególności, w dniu przystąpienia lub w możliwie najwcześniejszym terminie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa, których stroną lub członkiem jest również Wspólnota, chyba że ich członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo.

Artykuł 7

O ile niniejszy Akt nie stanowi inaczej, jego postanowienia nie mogą być zawieszone, zmienione ani uchylone w sposób inny niż według procedury zmiany traktatów ustanowionej w Traktatach założycielskich.

Artykuł 8

Przyjęte przez instytucje akty, do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Akcie, zachowują swój status prawny; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów.

Artykuł 9

Postanowienia niniejszego Aktu, których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje w sposób inny niż w ramach środków przejściowych, mają taki sam status prawny jak postanowienia, które one uchylają lub zmieniają i podlegają tym samym regułom, jak te postanowienia.

Artykuł 10

Stosowanie Traktatów założycielskich i aktów przyjętych przez instytucje jest, w ramach środków przejściowych, przedmiotem odstępstw przewidzianych w niniejszym Akcie.

CZĘŚĆ DRUGA

DOSTOSOWANIA W TRAKTATACH

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

ROZDZIAŁ 1

Parlament Europejski

Artykuł 11

Z mocą od początku okresu 2004-2009, pierwszy akapit w artykule 190 ustęp 2 Traktatu WE i w artykule 108 ustęp 2 Traktatu Euratom otrzymuje brzmienie:

"Liczbę przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim ustala się następująco:

Belgia | 24 |

Republika Czeska | 24 |

Dania | 14 |

Niemcy | 99 |

Estonia | 6 |

Grecja | 24 |

Hiszpania | 54 |

Francja | 78 |

Irlandia | 13 |

Włochy | 78 |

Cypr | 6 |

Łotwa | 9 |

Litwa | 13 |

Luksemburg | 6 |

Węgry | 24 |

Malta | 5 |

Niderlandy | 27 |

Austria | 18 |

Polska | 54 |

Portugalia | 24 |

Słowenia | 7 |

Słowacja | 14 |

Finlandia | 14 |

Szwecja | 19 |

Zjednoczone Królestwo | 78" |

ROZDZIAŁ 2

Rada

Artykuł 12

1. Z mocą od 1 listopada 2004 roku:

(a) w artykule 205 Traktatu WE oraz w artykule 118 Traktatu Euratom

(i) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków ważone są następująco:

Belgia | 12 |

Republika Czeska | 12 |

Dania | 7 |

Niemcy | 29 |

Estonia | 4 |

Grecja | 12 |

Hiszpania | 27 |

Francja | 29 |

Irlandia | 7 |

Włochy | 29 |

Cypr | 4 |

Łotwa | 4 |

Litwa | 7 |

Luksemburg | 4 |

Węgry | 12 |

Malta | 3 |

Niderlandy | 13 |

Austria | 10 |

Polska | 27 |

Portugalia | 12 |

Słowenia | 4 |

Słowacja | 7 |

Finlandia | 7 |

Szwecja | 10 |

Zjednoczone Królestwo | 29 |

Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 232 głosów "za", oddanych przez większość jej członków, jeżeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji;

W innych przypadkach, uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 232 głosów "za", oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków."

;

(ii) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, członek Rady może wystąpić o sprawdzenie czy Państwa Członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii. Jeżeli okaże się, że warunek ten nie został spełniony, przedmiotowej decyzji nie przyjmuje się."

;

(b) w artykule 23 ustęp 2 Traktatu UE, trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

"Głosy członków Rady ważone są zgodnie z artykułem 205 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Decyzje wymagają do ich przyjęcia co najmniej 232 głosów "za", oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków. Jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, członek Rady może wystąpić o sprawdzenie czy Państwa Członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii. Jeżeli okaże się, że warunek ten nie został spełniony, dana decyzja nie zostaje przyjęta."

(c) w artykule 34 Traktatu UE ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków ważone są zgodnie z artykułem 205 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską a uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 232 głosów "za", oddanych przez co najmniej dwie trzecie jej członków. Jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, członek Rady może wystąpić o sprawdzenie czy Państwa Członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii. Jeżeli okaże się, że warunek ten nie został spełniony, przedmiotowej decyzji nie przyjmuje się."

2. Uchyla się artykuł 3 ustęp 1 Protokołu dołączonego do Traktatu UE oraz do Traktatu WE w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej.

3. Jeżeli do Unii Europejskiej przystąpi mniej niż dziesięć nowych Państw Członkowskich, próg większości kwalifikowanej zostanie wyznaczony decyzją Rady, z zastosowaniem ściśle linearnej, arytmetycznej interpolacji, zaokrąglonej w dół lub w górę do kolejnego głosu, pomiędzy poziomem 71 % dla Rady o 300 głosach i poziomem 72,27 % dla UE składającej się z 25 Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3

Trybunał Sprawiedliwości

Artykuł 13

1. Artykuł 9, pierwszy akapit Protokołu dołączonego do Traktatu UE, Traktatu WE oraz Traktatu Euratom, w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości otrzymuje brzmienie:

"Gdy co trzy lata następuje częściowa wymiana składu sędziowskiego, dotyczy ona przemiennie trzynastu i dwunastu sędziów."

.

2. Artykuł 48 Protokołu dołączonego do Traktatu UE, do Traktatu WE oraz do Traktatu Euratom, w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 48

Sąd Pierwszej Instancji składa się z dwudziestu pięciu sędziów."

.

ROZDZIAŁ 4

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Artykuł 14

Artykuł 258 akapit drugi Traktatu WE oraz artykuł 166 Traktatu Euratom otrzymują brzmienie:

"Liczbę członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ustala się następująco:

Belgia | 12 |

Republika Czeska | 12 |

Dania | 9 |

Niemcy | 24 |

Estonia | 7 |

Grecja | 12 |

Hiszpania | 21 |

Francja | 24 |

Irlandia | 9 |

Włochy | 24 |

Cypr | 6 |

Łotwa | 7 |

Litwa | 9 |

Luksemburg | 6 |

Węgry | 12 |

Malta | 5 |

Niderlandy | 12 |

Austria | 12 |

Polska | 21 |

Portugalia | 12 |

Słowenia | 7 |

Słowacja | 9 |

Finlandia | 9 |

Szwecja | 12 |

Zjednoczone Królestwo | 24" |

ROZDZIAŁ 5

Komitet Regionów

Artykuł 15

Artykuł 263 trzeci akapit Traktatu WE otrzymuje brzmienie:

"Liczbę członków Komitetu Regionów ustala się następująco:

Belgia | 12 |

Republika Czeska | 12 |

Dania | 9 |

Niemcy | 24 |

Estonia | 7 |

Grecja | 12 |

Hiszpania | 21 |

Francja | 24 |

Irlandia | 9 |

Włochy | 24 |

Cypr | 6 |

Łotwa | 7 |

Litwa | 9 |

Luksemburg | 6 |

Węgry | 12 |

Malta | 5 |

Niderlandy | 12 |

Austria | 12 |

Polska | 21 |

Portugalia | 12 |

Słowenia | 7 |

Słowacja | 9 |

Finlandia | 9 |

Szwecja | 12 |

Zjednoczone Królestwo | 24" |

ROZDZIAŁ 6

Komitet Naukowo-Techniczny

Artykuł 16

Akapit pierwszy artykułu 134 ustęp 2 Traktatu Euratom otrzymuje brzmienie:

"2. Komitet składa się z 39 członków mianowanych przez Radę po konsultacji z Komisją."

ROZDZIAŁ 7

Europejski Bank Centralny

Artykuł 17

W artykule 49 Protokołu nr 18 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego dołączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dodaje się ustęp w brzmieniu:

"49.3 Po tym jak jedno lub więcej państw stanie się Państwami Członkowskimi, a ich krajowe banki centralne staną się częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), kapitał subskrybowany EBC oraz ograniczenie ilości rezerwowych aktywów walutowych, które mogą być przekazywane EBC zostają podwyższone automatycznie. Wzrost ustala się poprzez pomnożenie odpowiednich wartości obowiązujących w danym czasie przez stosunek, w ramach rozszerzonego klucza kapitałowego, pomiędzy ważeniem przystępujących krajowych banków centralnych a ważeniem krajowych banków centralnych już będących członkami ESBC. Ważenie każdego z krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym oblicza się przez analogię z artykułem 29.1 oraz zgodnie z artykułem 29.2. Okresy referencyjne, które mają być stosowane do celów danych statystycznych są identyczne z zastosowanymi do celów ostatniego dostosowywania ważenia dokonywanego co pięć lat, zgodnie z artykułem 29.3."

TYTUŁ II

POZOSTAŁE DOSTOSOWANIA

Artykuł 18

W artykule 57 ustęp 1 Traktatu WE dodaje się następujące zdanie:

"W stosunku do ograniczeń istniejących na mocy prawa estońskiego i węgierskiego, odnośną datą jest 31 grudnia 1999 roku."

Artykuł 19

Artykuł 299 ustęp 1 Traktatu WE otrzymuje brzmienie:

"1. Niniejszy Traktat stosuje się do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgier, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej."

CZĘŚĆ TRZECIA

POSTANOWIENIA STAŁE

TYTUŁ I

DOSTOSOWANIA AKTÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ INSTYTUCJE

Artykuł 20

Akty wymienione w załączniku II do niniejszego Aktu są dostosowane w sposób określony w tym załączniku.

Artykuł 21

Dostosowania aktów wymienionych w załączniku III do niniejszego Aktu wymagane w związku z przystąpieniem zostaną przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami określonymi w tym załączniku, a także zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w artykule 57.

TYTUŁ II

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Artykuł 22

Środki wymienione w załączniku IV do niniejszego Aktu stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Artykuł 23

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może dokonać takich dostosowań do postanowień niniejszego Aktu odnoszących się do wspólnej polityki rolnej, jakie mogą okazać się niezbędne w wyniku zmiany reguł wspólnotowych. Takie dostosowania mogą być dokonane przed dniem przystąpienia.

CZEŚĆ CZWARTA

POSTANOWIENIA TYMCZASOWE

TYTUŁ I

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE

Artykuł 24

Środki wymienione w załącznikach V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII oraz XIV do niniejszego Aktu mają zastosowanie do nowych Państw Członkowskich na warunkach określonych w tych załącznikach.

Artykuł 25

1. W drodze odstępstwa od drugiego ustępu artykułu 189 Traktatu WE oraz od drugiego ustępu artykułu 107 Traktatu Euratom oraz w związku z artykułem 190 ustęp 2 Traktatu WE i artykułem 108 ustęp 2 Traktatu Euratom, liczba miejsc przyznanych nowym Państwom Członkowskim w Parlamencie Europejskim w okresie biegnącym od dnia przystąpienia do początku kadencji Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009 wynosi:

Republika Czeska | 24 |

Estonia | 6 |

Cypr | 6 |

Łotwa | 9 |

Litwa | 13 |

Węgry | 24 |

Malta | 5 |

Polska | 54 |

Słowenia | 7 |

Słowacja | 14 |

2. W drodze odstępstwa od artykułu 190 ustęp 1 Traktatu WE oraz artykułu 108 ustęp 2 Traktatu Euratom, w okresie biegnącym od dnia przystąpienia do początku kadencji w latach 2004-2009, przedstawiciele narodów nowych Państw Członkowskich w Parlamencie Europejskim zostaną wyłonieni przez parlamenty tych Państw spośród członków tych parlamentów zgodnie z procedurą ustanowioną przez każde z tych Państw.

Artykuł 26

1. W okresie do 31 października 2004 roku stosuje się następujące postanowienia:

a) w związku z artykułem 205 ustęp 2 Traktatu WE oraz artykułem 118 ustęp 2 Traktatu Euratom:

Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków ważone są następująco:

Belgia | 5 |

Republika Czeska | 5 |

Dania | 3 |

Niemcy | 10 |

Estonia | 3 |

Grecja | 5 |

Hiszpania | 8 |

Francja | 10 |

Irlandia | 3 |

Włochy | 10 |

Cypr | 2 |

Łotwa | 3 |

Litwa | 3 |

Luksemburg | 2 |

Węgry | 5 |

Malta | 2 |

Niderlandy | 5 |

Austria | 4 |

Polska | 8 |

Portugalia | 5 |

Słowenia | 3 |

Słowacja | 3 |

Finlandia | 3 |

Szwecja | 4 |

Zjednoczone Królestwo | 10 |

b) w związku z drugim i trzecim akapitem artykułu 205 ustęp 2 Traktatu WE oraz artykułu 118 ustęp 2 Traktatu Euratom:

Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej:

- 88 głosów "za", jeżeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji,

- 88 głosów "za", oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków, w innych przypadkach.

c) w związku z drugim zdaniem trzeciego akapitu artykułu 23 ustęp 2 Traktatu UE:

Decyzje wymagają do ich przyjęcia co najmniej 88 głosów "za", oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.

d) w związku z artykułem 34 ustęp 3 Traktatu UE:

Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków ważone są zgodnie z artykułem 205 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej 88 głosów "za", oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.

2. W przypadku gdy mniej niż dziesięć nowych Państw Członkowskich przystąpi do Unii, próg większości kwalifikowanej w okresie do 31 października 2004 roku ustala się decyzją Rady, tak aby był on możliwie bliski 71,26 % całkowitej liczby głosów.

Artykuł 27

1. Przychody oznaczone jako "Cła Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła", o których mowa w artykule 2 ustęp 1 litera b) decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich [3], lub w odpowiednich przepisach jakiejkolwiek decyzji ją zastępującej, obejmują cła obliczane na podstawie stawek wynikających ze Wspólnej Taryfy Celnej i wszelkich innych koncesji celnych z nią związanych, stosowanych przez Wspólnotę w handlu nowych Państw Członkowskich z państwami trzecimi.

2. Dla roku 2004, zharmonizowana podstawa podatku VAT oraz podstawa DNB (dochodu narodowego brutto) dla każdego z nowych Państw Członkowskich, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 litery c) i d) decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom, wynosi dwie trzecie podstawy rocznej. Podstawa DNB dla każdego z nowych Państw Członkowskich, brana pod uwagę przy obliczaniu finansowania mechanizmu korekcyjnego związanego z nierównowagą budżetową, udzielonego Zjednoczonemu Królestwu, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 decyzji Rady 2000/597/WE, wynosi również dwie trzecie podstawy rocznej.

3. Dla celów określenia zamrożonej stawki na rok 2004, zgodnie z artykułem 2 ustęp 4 litera b) decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom ograniczone podstawy VAT dla nowych Państw Członkowskich oblicza się na podstawie dwóch trzecich nieograniczonej podstawy VAT oraz dwóch trzecich ich DNB.

Artykuł 28

1. Ogólny budżet Wspólnot Europejskich na rok budżetowy 2004 jest dostosowany celem uwzględnienia faktu przystąpienia nowych Państw Członkowskich poprzez przyjęcie budżetu zmieniającego, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku.

2. Dwanaście miesięcznych dwunastych części środków obliczonych na podstawie VAT i DNB, które mają zostać wpłacone przez nowe Państwa Członkowskie zgodnie z budżetem zmieniającym jak również retroaktywne dostosowania miesięcznych dwunastych części w stosunku do okresu od stycznia do kwietnia 2004 roku, które mają zastosowanie wyłącznie do obecnych Państw Członkowskich, zamienia się na części ósme, które mają zostać wpłacone w okresie od maja do grudnia 2004 roku. Retroaktywne dostosowania, które wynikają z wszelkich dalszych zmian budżetu przyjętego w 2004 roku również zamienia się na części równe, które zostaną wpłacone przez pozostałą część roku.

Artykuł 29

Pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca Wspólnota wypłaci na rzecz Republiki Czeskiej, Cypru, Malty i Słowenii, w ramach wydatków z ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, jedną ósmą w 2004 roku, począwszy od dnia przystąpienia, oraz jedną dwunastą w latach 2005 i 2006 następujących kwot tymczasowych rekompensat budżetowych:

(w milionach EUR, według cen z 1999 r.) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Republika Czeska | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Cypr | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Słowenia | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

Artykuł 30

Pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca Wspólnota wypłaci na rzecz Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w ramach wydatków z ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, jedną ósmą w 2004 roku, począwszy od dnia przystąpienia, oraz jedną dwunastą w latach 2005 i 2006 następujących kwot specjalnych ryczałtowych środków na poprawę płynności budżetowej:

(w milionach EUR, według cen z 1999 r.) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Republika Czeska | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Estonia | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Cypr | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Łotwa | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Litwa | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Węgry | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Polska | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Słowenia | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Słowacja | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

1 miliard EUR na rzecz Polski i 100 milionów EUR na rzecz Republiki Czeskiej objęte specjalnymi ryczałtowymi środkami na poprawę płynności budżetowej, brane są pod uwagę przy wszelkich obliczeniach dotyczących podziału funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

Artykuł 31

1. Nowe Państwa Członkowskie wymienione poniżej wpłacają następujące kwoty na rzecz Funduszu Badawczego Węgla i Stali, o którym mowa w decyzji 2002/234/EWWiS przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali [4]:

(w milionach EUR, według cen bieżących) |

Republika Czeska | 39,88 |

Estonia | 2,5 |

Łotwa | 2,69 |

Węgry | 9,93 |

Polska | 92,46 |

Słowenia | 2,36 |

Słowacja | 20,11 |

2. Wkłady do Funduszu Badawczego Węgla i Stali zostaną dokonane w czterech ratach, poczynając od roku 2006, płatnych w następujący sposób, w każdym przypadku pierwszego roboczego dnia pierwszego miesiąca każdego roku:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %.

Artykuł 32

1. O ile niniejszy Traktat nie stanowi inaczej, po 31 grudnia 2003 roku żadne dodatkowe zobowiązania finansowe nie zostaną podjęte w ramach programu Phare [5], programu Współpracy Transgranicznej Phare [6], funduszy przedakcesyjnych dla Cypru oraz Malty [7], programu ISPA [8] i programu SAPARD [9] na rzecz nowych Państw Członkowskich. Z dniem 1 stycznia 2004 roku nowe Państwa Członkowskie traktowane są tak samo jak obecne Państwa Członkowskie w odniesieniu do wydatków w ramach pierwszych trzech pozycji Perspektywy finansowej, w rozumieniu Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. [10], z zastrzeżeniem poniższych indywidualnych szczegółowych rozwiązań i wyjątków lub jeżeli niniejszy Traktatu stanowi inaczej. Maksymalne wielkości dodatkowych środków dla pozycji 1, 2, 3 i 5 Perspektywy finansowej związanych z przystąpieniem są określone w załączniku XV. Jednakże, żadne zobowiązanie finansowe w ramach budżetu na rok 2004 dla jakiegokolwiek programu lub agencji nie może zostać podjęte przed dniem przystąpienia nowego Państwa Członkowskiego.

2. Ustępu 1 nie stosuje się do wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcji Gwarancji, zgodnie z artykułami 2 ustęp 1, 2 ustęp 2 i 3 ustęp 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [11], kwalifikujących się do otrzymania finansowania wspólnotowego dopiero od dnia przystąpienia, zgodnie z artykułem 2 niniejszego Aktu.

Jednakże ustęp 1 niniejszego artykułu stosuje się do wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcji Gwarancji, zgodnie z artykułem 47a rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia [12], z zastrzeżeniem warunków wymienionych w zmianach do tego rozporządzenia w załączniku II do niniejszego Aktu.

3. Z zastrzeżeniem ostatniego zdania ustępu 1, od 1 stycznia 2004 roku nowe Państwa Członkowskie będą uczestniczyć w programach wspólnotowych i agencjach na takich samych warunkach i zasadach jak obecne Państwa Członkowskie, włącznie z finansowaniem z ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich. Warunki i zasady wynikające z decyzji Rady Stowarzyszenia, umów i protokołów ustaleń między Wspólnotami Europejskimi i nowymi Państwami Członkowskimi dotyczące ich uczestnictwa w programach wspólnotowych i agencjach zastępuje się z mocą od 1 stycznia 2004 roku przepisami dotyczącymi działania odpowiednich programów i agencji.

4. W przypadku gdy którekolwiek z Państw, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 Traktatu o Przystąpieniu nie przystąpi do Wspólnoty w roku 2004, wszelkie wnioski dokonane przez to Państwo lub z niego pochodzące dotyczące finansowania w ramach wydatków zgodnie z pierwszymi trzema pozycjami Perspektywy finansowej na rok 2004 stają się nieważne. W takim przypadku odpowiednia decyzja Rady Stowarzyszenia, umowa lub protokół ustaleń będą nadal stosowane do tego państwa przez cały rok 2004.

5. Jeżeli jakiekolwiek środki są niezbędne do ułatwienia przejścia z systemu obowiązującego przed przystąpieniem na system wynikający z zastosowania niniejszego artykułu, Komisja przyjmie niezbędne środki.

Artykuł 33

1. Przetargi, zawieranie umów, wprowadzanie w życie oraz płatności w zakresie środków przedakcesyjnych w ramach programu Phare [13], programu Współpracy Transgranicznej Phare [14], funduszy przedakcesyjnych dla Cypru oraz Malty [15] będą zarządzane począwszy od dnia przystąpienia przez agencje wdrażające w nowych Państwa Członkowskich.

Kontrola "ex ante", wykonywana przez Komisję w stosunku do przetargów i zawierania umów, zostanie uchylona decyzją Komisji podjętą w tym celu, w wyniku pozytywnie ocenionego Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS), zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 w sprawie koordynacji pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej i zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 [16].

Jeżeli decyzja Komisji o uchyleniu kontroli "ex ante" nie zostanie przyjęta przed dniem przystąpienia, wszelkie umowy podpisane między dniem przystąpienia a dniem, w którym decyzja Komisji została podjęta, nie kwalifikują się do pomocy przedakcesyjnej.

Jednakże, wyjątkowo, jeżeli podjęcie decyzji przez Komisję o uchyleniu kontroli "ex ante" zostanie opóźnione po dniu przystąpienia z powodów, których nie można przypisać organom nowych Państw Członkowskich, Komisja może przyjąć, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, iż umowy podpisane między dniem przystąpienia a dniem podjęcia decyzji przez Komisję, kwalifikują się do otrzymania środków pomocy przedakcesyjnej, oraz kontynuować wdrażanie pomocy przedakcesyjnej przez ograniczony okres, w ramach którego Komisja będzie sprawować kontrolę "ex ante" nad przetargami i zawieraniem umów.

2. Do ogólnych zobowiązań budżetowych podjętych przed przystąpieniem, na mocy przedakcesyjnych instrumentów finansowych, o których mowa w ustępie 1, w tym do zawarcia i rejestracji następnych indywidualnych prawnych zobowiązań i płatności, dokonanych po dniu przystąpienia, stosuje się zasady i regulacje przedakcesyjnych instrumentów finansowania. Zobowiązania te będą obciążać odpowiednie pozycje budżetowe, aż do dnia zamknięcia odpowiednich programów i projektów. Niezależnie od powyższego, procedury zamówień publicznych rozpoczęte po przystąpieniu zostaną przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi dyrektywami wspólnotowymi.

3. Ostatnie ustalanie programu dla pomocy przedakcesyjnej, o której mowa w ustępie 1 ma miejsce w ostatnim pełnym kalendarzowym roku poprzedzającym przystąpienie. Działania w ramach tych programów muszą zostać zawarte w formie umów w ciągu kolejnych dwóch lat, a wydatkowanie musi zostać dokonane zgodnie z tym co stanowi Memorandum Finansowe [17], zazwyczaj do końca trzeciego roku następującego po dniu podjęcia zobowiązania. W żaden sposób nie przedłuża się okresu wynikającego z umowy. Wyjątkowo i w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, ograniczone przedłużenie tego okresu może zostać udzielone w stosunku do wydatkowania.

4. Aby zapewnić konieczne wygaśnięcie funkcjonowania przedakcesyjnych instrumentów finansowych, o których mowa w ustępie 1, jak również programu ISPA [18], i dokonać niezakłóconego przejścia z zasad mających zastosowanie przed i po przystąpieniu, Komisja może podjąć wszelkie właściwe środki zapewniające, iż niezbędna ustawowa ilość pracowników zostanie utrzymana w nowych Państwach Członkowskich przez okres nieprzekraczający 15 miesięcy po dniu przystąpienia. W tym okresie, urzędnicy powołani na stanowiska w nowych Państwach Członkowskich przed przystąpieniem, którzy mają pozostać na stanowiskach w tych Państwach po dniu przystąpienia, mają wyjątkowo prawo do takich samych finansowych i materialnych warunków, jakie Komisja stosowała wobec nich przed przystąpieniem zgodnie z załącznikiem X do regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowionym w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 [19]. Wydatki administracyjne, w tym płace innych pracowników, niezbędne do zarządzania pomocą przedakcesyjną pokrywane są przez cały rok 2004, aż do końca lipca 2005 roku z pozycji budżetowej "wydatki wspierające działania" (uprzednia część B budżetu) odpowiednich budżetów przedakcesyjnych lub z równoważnych pozycji dotyczących instrumentów finansowych, o których mowa w ustępie 1 jak również tych, które dotyczą programu ISPA.

5. W przypadku gdy projekty zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1268/1999 nie mogą być dalej finansowane na mocy tego instrumentu, mogą one zostać włączone do programów rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Jeżeli szczególne przejściowe środki będą konieczne w tym względzie, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurami określonymi w artykule 50 ustęp 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych [20].

Artykuł 34

1. Między dniem przystąpienia a końcem 2006 roku, Unia przekazuje na rzecz nowych Państw Członkowskich tymczasową pomoc finansową (dalej jako "środki przejściowe"), mającą na celu rozwój i wzmocnienie możliwości administracyjnych we wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu ustawodawstwa wspólnotowego jak również wspieranie wymiany dobrych praktyk między równorzędnymi organami.

2. Pomoc jest skierowana w stronę ciągłej potrzeby wzmacniania możliwości instytucjonalnych w niektórych dziedzinach poprzez działania, które nie mogą być finansowane w ramach funduszy strukturalnych, w szczególności w następujących obszarach:

- wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości, kontrole na granicach zewnętrznych, strategia przeciwdziałania korupcji, wzmocnienie zdolności egzekwowania prawa);

- kontrola finansowa;

- ochrona interesów finansowych Wspólnoty i zwalczanie nadużyć finansowych;

- rynek wewnętrzny, w tym unia celna;

- środowisko naturalne;

- służby weterynaryjne oraz tworzenie możliwości administracyjnych związanych z bezpieczeństwem żywności;

- struktury administracyjne i kontrolne dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w tym Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK);

- bezpieczeństwo jądrowe (wzmacnianie efektywności i kwalifikacji organów bezpieczeństwa jądrowego oraz ich organizacji wsparcia technicznego jak również publicznych agencji zarządzania odpadami radioaktywnymi);

- statystyka;

- wzmacnianie administracji publicznej zgodnie z potrzebami określonymi w szczegółowym monitorującym sprawozdaniu Komisji, nie objętymi funduszami strukturalnymi.

3. Pomoc udzielana w ramach środków przejściowych rozdzielana jest zgodnie z procedurą określoną w artykule 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3906/89 w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej [21].

4. Program wprowadza się w życie zgodnie z przepisami artykułu 53 ustęp 1 litery a) i b) rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [22]. Dla projektów współpracy pomiędzy organami administracji publicznej mających na celu rozwój instytucjonalny nadal będzie mieć zastosowanie procedura zaproszenia do składania projektów poprzez sieć punktów kontaktowych w Państwach Członkowskich, ustanowiona w ramach Umów ramowych z obecnymi Państwami Członkowskimi dla celów pomocy przedakcesyjnej.

Środki przekazywane w ramach środków przejściowych, według cen z 1999 roku wynoszą 200 milionów EUR w 2004 roku, 120 milionów EUR w 2005 roku oraz 60 milionów EUR w 2006 roku. Roczne środki zatwierdza organ budżetowy w ramach limitów Perspektywy finansowej.

Artykuł 35

1. Tworzy się instrument finansowy Schengen jako tymczasowy instrument pomocy dla Państw Członkowskich beneficjentów, między dniem przystąpienia a końcem 2006 roku w celu finansowania na nowych zewnętrznych granicach Unii działań wprowadzających w życie dorobek Schengen oraz kontrolę na zewnętrznych granicach.

W celu zmierzenia się z brakami stwierdzonymi w ramach przygotowań do uczestnictwa w Schengen, następujące rodzaje działań kwalifikują się do finansowania w ramach środków Schengen:

- inwestycje w budowę, odnowienie lub polepszenie stanu infrastruktury na przejściach granicznych oraz powiązanych z nimi budynków;

- inwestycje we wszelkie rodzaje sprzętu operacyjnego (np. sprzęt laboratoryjny, narzędzia wykrywające, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla Systemu Informacyjnego Schengen — SIS2, środki transportu);

- szkolenia straży granicznych;

- wsparcie dla kosztów logistyki oraz operacji.

2. Następujące kwoty są dostępne w ramach instrumentu finansowego Schengen w formie płatności grantu w zryczałtowanej wysokości począwszy od dnia przystąpienia na rzecz Państw Członkowskich beneficjentów, wymienionych poniżej:

(w milionach EUR, według cen z 1999 r.) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Estonia | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Łotwa | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Litwa | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Węgry | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Polska | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Słowenia | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Słowacja | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Państwa Członkowskie beneficjenci są odpowiedzialne za wybór i wprowadzenie w życie poszczególnych działań zgodnie z niniejszym artykułem. Są one również odpowiedzialne za koordynację korzystania z tych środków ze wsparciem z innych instrumentów Wspólnoty, zapewniając zgodność z politykami i środkami wspólnotowymi oraz zgodność z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Płatności grantu w zryczałtowanej wysokości wykorzystane zostaną w ciągu trzech lat od daty pierwszej płatności a wszelkie środki niewykorzystane lub wydane w sposób nieuzasadniony zostaną odzyskane przez Komisję. Państwa Członkowskie beneficjenci przedstawią nie później niż 6 miesięcy po upływie trzyletniego terminu, szczegółowe sprawozdanie w sprawie finansowego wykorzystania płatności grantu w zryczałtowanej wysokości wraz z uzasadnieniem poczynionych wydatków.

Państwa Członkowskie beneficjenci wykonują powyższy obowiązek bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji za wykonanie ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do zarządzania zdecentralizowanego.

4. Komisja zachowuje prawo sprawdzenia, poprzez Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Komisja oraz Trybunał Obrachunkowy mogą również przeprowadzać kontrole na miejscu zgodnie z odpowiednimi procedurami.

5. Komisja może przyjąć wszelkie przepisy techniczne niezbędne do korzystania z instrumentu finansowego Schengen.

Artykuł 36

Kwoty, o których mowa w artykułach 29, 30, 34 i 35 waloryzuje się każdego roku, w ramach dostosowania technicznego, o którym mowa w ustępie 15 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 roku.

TYTUŁ II

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Artykuł 37

1. Jeżeli przed końcem trzyletniego okresu następującego po przystąpieniu pojawią się trudności, które są poważne i mogą utrzymywać się w jakimkolwiek sektorze gospodarki, lub mogą spowodować poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej danego obszaru, nowe Państwo Członkowskie może zwrócić się o zezwolenie na podjęcie środków ochronnych w celu naprawienia sytuacji i dostosowania danego sektora gospodarki do wspólnego rynku.

W takich samych okolicznościach każde z obecnych Państw Członkowskich może zwrócić się o zezwolenie na podjęcie środków ochronnych w stosunku do jednego lub większej liczby nowych Państw Członkowskich.

2. Na wniosek zainteresowanego Państwa, Komisja w ramach procedury nadzwyczajnej, określa środki ochronne, które uważa za niezbędne, wskazując warunki i zasady ich wprowadzenia w życie.

W razie poważnych trudności gospodarczych i na wyraźny wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego, Komisja podejmuje działania w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku wraz z odpowiednimi informacjami uzasadniającymi ten wniosek. Środki powzięte w ramach powyższej procedury stosuje się ze skutkiem natychmiastowym, biorąc pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron; nie mogą one pociągać za sobą konieczności przeprowadzania kontroli granicznych.

3. Środki dopuszczone na mocy ustępu 2 mogą obejmować odstępstwa od stosowania zasad zawartych w Traktacie WE, a także od niniejszego Aktu, w takim zakresie i na takie okresy, jakie są ściśle niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ustępie 1. Pierwszeństwo przyznaje się środkom, które w możliwie najmniejszy sposób zakłócają funkcjonowanie wspólnego rynku.

Artykuł 38

Jeżeli nowe Państwo Członkowskie nie wprowadziło w życie zobowiązań podjętych w ramach negocjacji w sprawie przystąpienia powodując poważne naruszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, włączając w to jakiekolwiek zobowiązania we wszystkich politykach sektorowych dotyczących działalności gospodarczej o skutku transgranicznym, lub też bliskie ryzyko wystąpienia takiego naruszenia, Komisja może podjąć odpowiednie środki do końca najwyżej trzyletniego okresu następującego po dniu wejścia w życie niniejszego Aktu, na uzasadniony wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy.

Środki muszą być proporcjonalne, a pierwszeństwo przyznaje się środkom, które w możliwie najmniejszy sposób zakłócają funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a w stosownym przypadku, pierwszeństwo przyznaje się istniejącym sektorowym mechanizmom ochronnym. Takie środki ochronne nie będą stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi. Możliwe jest powołanie się na powyższą klauzulę ochronną nawet przed przystąpieniem, na podstawie wyników procesu monitorowania; w takim wypadku wejdzie ona w życie z dniem przystąpienia. Środki te utrzymuje się nie dłużej niż jest to ściśle niezbędne, a w każdym przypadku zostaną one zniesione w momencie wprowadzenia w życie określonego zobowiązania. Mogą one jednak być stosowane po upływie okresu wymienionego w pierwszym akapicie, tak długo jak odpowiednie zobowiązania nie będą wykonane. W odpowiedzi na postępy poczynione przez dane nowe Państwo Członkowskie w wykonywaniu swoich zobowiązań, Komisja może odpowiednio dostosować środki. W odpowiednim czasie przed uchyleniem środków ochronnych, Komisja powiadomi Radę i weźmie w pełni pod uwagę wszelkie uwagi poczynione przez Radę w tym względzie.

Artykuł 39

Jeżeli w nowym Państwie Członkowskim wystąpią poważne braki lub bliskie ryzyko wystąpienia takich braków w transpozycji, we wprowadzaniu w życie lub w stosowaniu decyzji ramowych lub jakichkolwiek innych zobowiązań, instrumentów współpracy i decyzji odnoszących się do wzajemnego uznawania w obszarze prawa karnego — zgodnie z Tytułem VI Traktatu WE oraz z dyrektywami i rozporządzeniami odnoszącymi się do wzajemnego uznawania w sprawach cywilnych na mocy Tytułu IV Traktatu WE — Komisja może podjąć odpowiednie środki, wskazując warunki i zasady, na jakich będą one wprowadzane w życie, do końca najwyżej trzyletniego okresu następującego po dniu wejścia w życie niniejszego Aktu, na uzasadniony wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z Państwami Członkowskimi.

Środki te mogą przyjąć postać czasowego zawieszenia stosowania odpowiednich postanowień i decyzji w stosunkach między nowym Państwem Członkowskim i jakimkolwiek innym Państwem Członkowskim lub Państwami Członkowskimi, bez uszczerbku dla kontynuacji ścisłej współpracy sądowej. Możliwe jest powołanie się na klauzulę ochronną nawet przed przystąpieniem, na podstawie wyników procesu monitorowania; w takim przypadku wejdzie ona w życie z dniem przystąpienia. Środki te utrzymuje się nie dłużej, niż jest to ściśle niezbędne, a, w każdym przypadku, zostaną one zniesione w momencie uzupełnienia braków. Mogą one jednak być stosowane po upływie okresu wymienionego w pierwszym akapicie, tak długo jak odpowiednie braki utrzymują się. W odpowiedzi na postępy poczynione przez zainteresowane nowe Państwo Członkowskie w uzupełnianiu braków, Komisja może odpowiednio dostosować środki, po przeprowadzeniu konsultacji z Państwami Członkowskimi. W odpowiednim czasie przed uchyleniem środków ochronnych Komisja powiadomi Radę i weźmie w pełni pod uwagę wszelkie uwagi poczynione przez Radę w tym względzie.

Artykuł 40

W celu uniknięcia zakłócenia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, stosowanie przepisów krajowych nowych Państw Członkowskich w trakcie okresów przejściowych określonych w załącznikach V-XIV nie doprowadzi do kontroli granicznych pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Artykuł 41

Jeżeli środki przejściowe są niezbędne do ułatwienia przejścia z istniejącego w nowych Państwach Członkowskich systemu na system wynikający z zastosowania wspólnej polityki rolnej na warunkach wskazanych w niniejszym Akcie, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą, o której mowa w artykule 42 ustęp 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru [23] — lub tam gdzie jest to stosowne - z procedurą, o której mowa w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych lub z odpowiednią procedurą komitetu określoną w mającym zastosowanie ustawodawstwie. Środki przejściowe, o których mowa w niniejszym artykule, mogą być podejmowane przez okres trzech lat następujących po dacie przystąpienia, a ich stosowanie będzie ograniczone do tego okresu. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim może przedłużyć ten okres.

Środki przejściowe odnoszące się do wprowadzania w życie instrumentów dotyczących wspólnej polityki rolnej nie wymienione w niniejszym Akcie, które są niezbędne w wyniku przystąpienia, zostaną przyjęte przed dniem przystąpienia przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji lub w przypadku gdy wpływają na instrumenty początkowo przyjęte przez Komisję, zostaną one przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą wymaganą dla przyjęcia takich instrumentów.

Artykuł 42

Jeżeli środki przejściowe są niezbędne do ułatwienia przejścia z istniejącego w nowych Państwach Członkowskich systemu na system wynikający z zastosowania wspólnotowych regulacji weterynaryjnych i fitosanitarnych, Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z właściwą procedurą komitetu ustaloną w mającym zastosowanie ustawodawstwie. Powyższe środki są podejmowane przez okres trzech lat następujących po dacie przystąpienia i ich stosowanie jest ograniczone do tego okresu.

CZĘŚĆ PIĄTA

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WPROWADZENIA NINIEJSZEGO AKTU W ŻYCIE

TYTUŁ I

POWOŁYWANIE INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 43

Parlament Europejski dokona takich zmian swojego regulaminu wewnętrznego, które są niezbędne z uwagi na przystąpienie.

Artykuł 44

Rada dokona takich zmian swojego regulaminu wewnętrznego, które są niezbędne z uwagi na przystąpienie.

Artykuł 45

1. Każde Państwo przystępujące do Unii jest uprawnione do posiadania w składzie Komisji swojego jednego obywatela w charakterze jej członka.

2. Bez uszczerbku dla drugiego akapitu artykułu 213 ustęp 1, pierwszego akapitu artykułu 214 ustęp 1, artykułu 214 ustęp 2 Traktatu WE oraz pierwszego akapitu artykułu 126 Traktatu Euratom:

a) obywatel każdego nowego Państwa Członkowskiego zostanie mianowany do Komisji z dniem przystąpienia. Nowych członków Komisji mianuje Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji,

b) mandat członków Komisji mianowanych zgodnie z literą a) jak również tych członków, którzy zostali mianowani z dniem 23 stycznia 2000 roku wygasa 31 października 2004 roku.

c) nowa Komisja złożona z jednego obywatela każdego z Państw Członkowskich podejmie obowiązki 1 listopada 2004 roku; mandat członków nowej Komisji wygasa w dniu 31 października 2009 roku,

d) w artykule 4 ustęp 1 Protokołu w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu UE oraz do Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie datę 1 stycznia 2005 roku zastępuje się datą 1 listopada 2004 roku.

3. Komisja dokona takich zmian swojego regulaminu wewnętrznego, które są niezbędne z uwagi na przystąpienie.

Artykuł 46

1. Dziesięciu sędziów jest mianowanych do Trybunału Sprawiedliwości oraz dziesięciu sędziów jest mianowanych do Sądu Pierwszej Instancji.

2. a) Mandat pięciu z sędziów Trybunału Sprawiedliwości mianowanych zgodnie z ustępem 1 wygasa 6 października 2006 roku. Sędziowie ci zostaną wybrani w drodze losowania. Mandat pozostałych sędziów wygasa 6 października 2009 roku.

b) Mandat pięciu z sędziów Sądu Pierwszej Instancji mianowanych zgodnie z ustępem 1 wygasa 31 sierpnia 2004 roku. Sędziowie ci zostaną wybrani w drodze losowania. Mandat pozostałych sędziów wygasa 31 sierpnia 2007 roku.

3. a) Trybunał Sprawiedliwości dokona takich zmian swojego regulaminu proceduralnego, które są niezbędne z uwagi na przystąpienie.

b) Sąd Pierwszej Instancji dokona takich zmian swojego regulaminu proceduralnego, które są niezbędne z uwagi na przystąpienie.

c) Zmienione regulaminy proceduralne wymagają zgody Rady, stanowiącej większością kwalifikowaną.

4. W sprawach rozpatrywanych przed Trybunałem lub Sądem Pierwszej Instancji przed dniem przystąpienia, w których postępowanie ustne rozpoczęło się przed tym dniem, pełny skład Trybunału i Sądu lub też skład izb są określane tak jak przed dniem przystąpienia oraz w sprawach tych stosowane są regulaminy proceduralne obowiązujące w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia.

Artykuł 47

Trybunał Obrachunkowy zostaje powiększony przez mianowanie dziesięciu dodatkowych członków na sześcioletnią kadencję.

Artykuł 48

Komitet Ekonomiczno-Społeczny zostaje powiększony przez mianowanie 95 dodatkowych członków reprezentujących różne gospodarcze i społeczne grupy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego nowych Państw Członkowskich. Mandaty członków mianowanych w ten sposób wygasają w tym samym czasie co mandat członków sprawujących tę funkcję w dniu przystąpienia.

Artykuł 49

Komitet Regionów zostaje powiększony przez mianowanie 95 członków reprezentujących wspólnoty regionalne i lokalne w nowych Państwach Członkowskich, posiadających mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej bądź odpowiedzialnych politycznie przed wybranym zgromadzeniem. Mandaty członków mianowanych w ten sposób wygasają w tym samym czasie co mandaty członków sprawujących tę funkcję w dniu przystąpienia.

Artykuł 50

1. Mandaty obecnych członków Komitetu Naukowo-Technicznego zgodnie z artykułem 134 ustęp 2 Traktatu Euratom wygasają w dniu wejścia w życie niniejszego Aktu.

2. Po przystąpieniu Rada mianuje nowych członków Komitetu Naukowo-Technicznego zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 134 ustęp 2 Traktatu Euratom.

Artykuł 51

Dostosowania postanowień dotyczących komitetów ustanowionych przez Traktaty założycielskie oraz ich regulaminów wewnętrznych, niezbędne z uwagi na przystąpienie, wprowadza się jak najszybciej po przystąpieniu.

Artykuł 52

1. Mandaty nowych członków komitetów, grup i innych organów utworzonych na mocy Traktatów i przez ustawodawcę, wymienionych w załączniku XVI wygasają w tym samym czasie co mandaty członków sprawujących te funkcje w dniu przystąpienia.

2. Mandaty nowych członków komitetów oraz grup utworzonych przez Komisję, wymienionych w załączniku XVII wygasają w tym samym czasie co mandaty członków sprawujących te funkcje w dniu przystąpienia.

3. Po przystąpieniu następuje całkowite odnowienie składu komitetów wymienionych w załączniku XVIII.

TYTUŁ II

STOSOWANIE AKTÓW INSTYTUCJI

Artykuł 53

Po przystąpieniu nowe Państwa Członkowskie uznaje się za adresatów dyrektyw i decyzji w rozumieniu artykułu 249 Traktatu WE i artykułu 161 Traktatu Euratom, o ile takie dyrektywy i decyzje zostały skierowane do wszystkich obecnych Państw Członkowskich. Z wyjątkiem dyrektyw i decyzji, które wchodzą w życie zgodnie z artykułem 254 ustęp 1 oraz z artykułem 254 ustęp 2 Traktatu WE, uznaje się, że nowym Państwom Członkowskim notyfikowano takie dyrektywy i decyzje przy przystąpieniu.

Artykuł 54

Nowe Państwa Członkowskie wprowadzą w życie środki niezbędne do przestrzegania od dnia przystąpienia przepisów dyrektyw i decyzji w rozumieniu artykułu 249 Traktatu WE oraz artykułu 161 Traktatu Euratom, chyba że z załączników, o których mowa w artykule 24 lub z jakichkolwiek innych postanowień niniejszego Aktu lub jego załączników, wynika inny termin w tym względzie.

Artykuł 55

Na właściwie umotywowany wniosek jednego z nowych Państw Członkowskich, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji może, przed 1 maja 2004 roku, podjąć środki przewidujące czasowe odstępstwa od aktów instytucji przyjętych między 1 listopada 2002 roku a dniem podpisania Traktatu o Przystąpieniu.

Artykuł 56

O ile nie postanowiono inaczej, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje środki niezbędne do wprowadzenia w życie postanowień zawartych w załącznikach II, III i IV, o których mowa w artykułach 20, 21 i 22 niniejszego Aktu.

Artykuł 57

1. W przypadku gdy akty instytucji poprzedzające przystąpienie wymagają dostosowania z uwagi na przystąpienie, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w niniejszym Akcie ani w jego załącznikach, dokonuje się niezbędnych dostosowań zgodnie z procedurą przewidzianą w ustępie 2. Takie dostosowania wchodzą w życie z dniem przystąpienia.

2. Rada stanowiąc kwalifikowaną większością na wniosek Komisji, lub też Komisja, w zależności od tego, który z tych organów przyjął dany akt, sporządzi w tym celu odpowiednie teksty.

Artykuł 58

Teksty aktów instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjętych przed przystąpieniem i sporządzone przez Radę, Komisję lub Europejski Bank Centralny w językach: czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim są od dnia przystąpienia tekstami autentycznymi na tych samych warunkach, co teksty sporządzone w obecnych jedenastu językach. Zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeśli teksty w obecnych językach były w ten sposób opublikowane.

Artykuł 59

Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne zmierzające do zapewnienia na terytorium nowych Państw Członkowskich ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców przed szkodliwym promieniowaniem są, zgodnie z artykułem 33 Traktatu Euratom, przekazywane Komisji przez te państwa w terminie trzech miesięcy od dnia przystąpienia.

TYTUŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 60

Załączniki I-XVIII, dodatki oraz protokoły nr 1-10 dołączone do niniejszego Aktu stanowią jego integralną część.

Artykuł 61

Rząd Republiki Włoskiej przekaże rządom nowych Państw Członkowskich uwierzytelnione kopie Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz traktatów je zmieniających lub uzupełniających, w tym Traktatu dotyczącego przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej, w następujących językach: angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim.

Teksty tych traktatów sporządzone w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim są dołączone do niniejszego Aktu. Teksty te są autentyczne na takich samych warunkach jak teksty traktatów, o których mowa w pierwszym akapicie, sporządzone w obecnych językach.

Artykuł 62

Uwierzytelnione kopie umów międzynarodowych złożonych w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej zostaną przekazane rządom nowych Państw Członkowskich przez sekretarza generalnego.

[1] Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

[2] Dz.U. L 1 z 3.1.1994, str. 3.

[3] Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.

[4] Dz. U. L 79 z 22.3.2002, str. 42.

[5] Rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 (Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11), ze zmianami.

[6] Rozporządzenie (WE) nr 2760/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 49), ze zmianami.

[7] Rozporządzenie (WE) nr 555/2000 (Dz.U. L 68 z 16.3.2000, str. 3), ze zmianami.

[8] Rozporządzenie (WE) nr 1267/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str.73), ze zmianami.

[9] Rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87).

[10] Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r., pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (Dz. U. C 172 z 18.6.1999, str. 1).

[11] Dz. U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

[12] Dz. U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.

[13] Rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 (Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11), ze zmianami.

[14] Rozporządzenie (WE) nr 2760/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 49), ze zmianami.

[15] Rozporządzenie (WE) nr 555/2000 (Dz.U. L 68, 16.3.2000, str. 3), ze zmianami.

[16] Dz.U. L 232 z 2.9.1999, str. 34.

[17] Zgodnie z Wytycznymi Phare (SEC(1999) 1596, zaktualizowanymi 6.9.2002 przez C 3303/2).

[18] Rozporządzenie (WE) nr 1267/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73), ze zmianami.

[19] Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2265/2002 (Dz. U. L 347 z 20.12.2002, str. 1).

[20] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1447/2001 (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 1).

[21] Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 (Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1).

[22] Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1).

[23] Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz przepisów dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej, oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które od dnia przystąpienia wiążą nowe Państwa Członkowskie i są przez nie stosowane (o którym mowa w artykule 3 Aktu Przystąpienia)

1. Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach sporządzony dnia 14 czerwca 1985 r. [1].

2. Następujące postanowienia Konwencji podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r. [2] wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, związanego z nią Aktu końcowego i Wspólnych Deklaracji, zmienionej przez niektóre akty wymienione w ustępie 7.

Artykuł 1 w zakresie w jakim dotyczy postanowień niniejszego ustępu; artykuły 3-7, z wyłączeniem artykułu 5 ustęp 1 litera d); artykuł 13; artykuł 26 i 27; artykuł 39; artykuły 44-59; artykuły 61-63; artykuły 65-69; artykuły 71-73; artykuły 75 oraz 76; artykuł 82; artykuł 91; artykuły 126-130 w zakresie, w jakim odnoszą się do postanowień niniejszego ustępu; oraz artykuł 136; Wspólne Deklaracje 1 oraz 3 Aktu końcowego.

3. Następujące postanowienia Umów w sprawie przystąpienia do Konwencji podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, ich aktów końcowych i związanych deklaracji, zmienionych przez niektóre akty wymienione w ustępie 7:

(a) Umowa podpisana w dniu 27 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia Republiki Włoskiej:

- Artykuł 4;

- Wspólna Deklaracja 1 w części II Aktu końcowego;

(b) Umowa podpisana w dniu 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii:

- Artykuł 4;

- Wspólna Deklaracja 1 w części II Aktu końcowego,

- Deklaracja 2 w części III Aktu końcowego;

(c) Umowa podpisana w dniu 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Republiki Portugalskiej:

- Artykuły 4, 5 oraz 6;

- Wspólna Deklaracja 1 w części II Aktu końcowego;

(d) Umowa podpisana w dniu 6 listopada 1992 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej:

- Artykuły 3, 4 oraz 5;

- Wspólna Deklaracja 1 w części II Aktu końcowego,

- Deklaracja 2 w części III Aktu końcowego;

(e) Umowa podpisana w dniu 28 kwietnia 1995 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii:

- Artykuł 4;

- Wspólna Deklaracja 1 w części II Aktu końcowego;

(f) Umowa podpisana w dniu 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii:

- Artykuły 4, 5 ustęp 2 oraz 6;

- Wspólne Deklaracje 1 oraz 3 w części II Aktu końcowego;

(g) Umowa podpisana w dniu 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii:

- Artykuły 4 oraz 5;

- Wspólne Deklaracje 1 oraz 3 w części II Aktu końcowego;

- Deklaracja Rządu Republiki Finlandii w sprawie Wysp Alandzkich w części III Aktu końcowego;

(h) Umowa podpisana w dniu 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Szwecji:

- Artykuły 4 oraz 5;

- Wspólne Deklaracje 1 oraz 3 w części II Aktu końcowego.

4. Następujące przepisy decyzji Komitetu Wykonawczego utworzonego na mocy Konwencji podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zmienione przez niektóre akty wymienione w ustępie 7:

SCH/Com-ex (93) 10 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. dotycząca deklaracji Ministrów i Sekretarzy Stanu

SCH/Com-ex (93) 14 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie poprawy praktycznej współpracy sądowej w zakresie zwalczania handlu narkotykami

SCH/Com-ex (93) 22 rev Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. dotycząca poufnego charakteru niektórych dokumentów

SCH/Com-ex (94) 16 rev Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie uzyskiwania wspólnych pieczęci wjazdu i wyjazdu

SCH/Com-ex (94) 28 rev Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia w życie Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 19 czerwca 1990 r.

SCH/Com-ex (95) 21 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie szybkiej wymiany między Państwami Schengen statystycznych i szczególnych danych dotyczących możliwych wadliwych działań na granicach zewnętrznych

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie czynności oddziałów specjalnych w zakresie, w jakim dotyczy to przepisów powyższego ustępu 2

SCH/Com-ex (98) 17 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 1998 r. dotycząca poufnego charakteru niektórych dokumentów

SCH/Com-ex (98) 26 def Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. ustanawiająca Stały Komitet ds. oceny i wprowadzania w życie dorobku Schengen

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. w sprawie przekazywania Wspólnego Podręcznika państwom ubiegającym się o członkostwo w UE

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 27 października 1998 r. w sprawie przyjęcia środków do walki z nielegalną imigracją w zakresie, w jakim dotyczy to przepisów powyższego ustępu 2

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie transgranicznej współpracy policji w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępczości

SCH/Com-ex (98) 52 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie poradnika transgranicznej współpracy policji w zakresie, w jakim dotyczy przepisów powyższego ustępu 2

SCH/Com-ex (98) 57 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zharmonizowanych formularzy zapewniających dowód zaproszenia, finansowania i zakwaterowania

SCH/Com-ex (98) 59 rev Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie skoordynowanego rozmieszczenia doradców ds. dokumentów

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie sytuacji związanej z narkotykami

SCH/Com-ex (99) 6 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie dorobku Schengen odnoszącego się do telekomunikacji

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie oficerów łącznikowych

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących wynagrodzenia informatorów

SCH/Com-ex (99) 10 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie nielegalnego handlu bronią palną

SCH/Com-ex (99) 13 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ostatecznych wersji Wspólnego Podręcznika i Wspólnych Instrukcji Konsularnych:

- Załączniki 1-3, 7, 8 oraz 15 Wspólnych Instrukcji Konsularnych

- Wspólny Podręcznik w zakresie, w jakim dotyczy postanowień ustępu 2 powyżej, włączając w to załączniki 1, 5, 5A, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie poprawy współpracy policji w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw.

5. Następujące deklaracje Komitetu Wykonawczego utworzonego na mocy Konwencji podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach w zakresie, w jakim dotyczą postanowień ustępu 2:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Deklaracja Komitetu Wykonawczego z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie ekstradycji

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Deklaracja Komitetu Wykonawczego z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie uprowadzania małoletnich.

6. Następujące decyzje Centralnej Grupy utworzonej na mocy Konwencji podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie w jakim dotyczą postanowień ustępu 2:

SCH/C (98) 117 Decyzja Centralnej Grupy z dnia 27 października 1998 r. w sprawie przyjęcia środków do walki z nielegalną imigracją

SCH/C (99) 25 Decyzja Centralnej Grupy z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących wynagrodzenia informatorów.

7. Następujące akty oparte na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związane:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz. U. L 164 z 14.7.1995, str. 1)

Decyzja Rady 1999/307/WE z dnia 1 maja 1999 r. ustanawiająca szczegółowe warunki włączenia sekretariatu Schengen do Sekretariatu Generalnego Rady (Dz. U. L 119 z 7.5.1999, str. 49)

Decyzja Rady 1999/435/WE z dnia 20 maja 1999 r. dotycząca definicji dorobku Schengen do celów określenia, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawy prawnej dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących dorobek Schengen (Dz. U. L 176 z 10.7.1999, str. 1)

Decyzja Rady 1999/436/WE z dnia 20 maja 1999 r. określająca, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawę prawną dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących dorobek Schengen (Dz. U. L 176 z 10.7.1999, str. 17)

Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz. U. L 176 z 10.7.1999, str. 31)

Decyzja Rady 1999/848/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie pełnego stosowania dorobku Schengen w Grecji (Dz. U. L 327 z 21.12.1999, str. 58)

Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz. U. L 131 z 1.6.2000, str. 43)

Decyzja Rady 2000/586/WSiSWz dnia 28 września 2000 r. ustanawiająca procedurę zmiany art. 40 ust. 4 i 5, art. 41 ust. 7 i art. 65 ust. 2 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. U. L 248 z 3.10.2000, str. 1)

Decyzja Rady 2000/751/WE z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie odtajnienia niektórych części Wspólnego Podręcznika przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony Konwencją wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. U. L 303 z 2.12.2000, str. 29)

Decyzja Rady 2000/777/WE z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie stosowania dorobku Schengen w Danii, Finlandii, Szwecji oraz Islandii i Norwegii (Dz. U. L 309 z 9.10.2000, str. 24)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. L 81 z 21.3.2001, str. 1)

Rozporządzenie Rady nr 789/2001/WE z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (Dz. U. L 116 z 26.4.2001, str. 2)

Rozporządzenie Rady nr 790/2001/WE z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych przeprowadzania kontroli granicznej i nadzoru (Dz. U. L 116 z 26.4.2001, str. 5)

Decyzja Rady 2001/329/WE z dnia 24 kwietnia 2001 r. uzupełniająca część VI i załączniki 3, 6 i 13 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych oraz załączniki 5 lit. a), 6 lit. a) i 8 do Wspólnego Podręcznika (Dz. U. L 116 z 26.4.2001, str. 32) w zakresie, w jakim dotyczy to załącznika 3 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych i załącznika 5 lit. a) do Wspólnego Podręcznika

Dyrektywa Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniająca postanowienia art. 26 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. U. L 187 z 10.7.2001, str. 45)

Decyzja Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. U. L 328 z 13.12.2001, str. 1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. L 327 z 12.12.2001, str. 1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. U. L 328 z 13.12.2001, str. 4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego formularza umieszczania wizy wydanej przez Państwo Członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez Państwo Członkowskie sporządzające formularz (Dz. U. L 53 z 23.2.2002, str. 4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 334/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz. U. L 53 z 23.2.2002, str. 7)

Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz. U. L 64 z 7.3.2002, str. 20)

Decyzja Rady 2002/352/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nowelizacji Wspólnego Podręcznika (Dz. U. L 123 z 9.5.2002, str. 47)

Decyzja Rady 2002/353/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie odtajnienia części II Wspólnego Podręcznika przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony przez Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. U. L 123 z 9.5.2002, str. 49)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. U. L 157 z 15.6.2002, str. 1)

Decyzja Rady 2002/587/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nowelizacji Wspólnego Podręcznika (Dz. U. L 187 z 16.7.2002, str. 50)

Decyzja ramowa Rady 2002/946/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz. U. L 328 z 5.12.2002, str. 1)

Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz. U. L 328 z 5.12.2002, str. 17).

[1] Dz. U. L 239 z 22.9.2000, str. 13.

[2] Dz. U. L 239 z 22.9.2000, str. 19.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Aktu Przystąpienia

1. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

A. POJAZDY SILNIKOWE

1. 31970 L 0156: Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31978 L 0315: Dyrektywa Rady 78/315/EWG z dnia 21.12.1977 r. (Dz.U. L 81 z 28.3.1978, str. 1),

- 31978 L 0547: Dyrektywa Rady 78/547/EWG z dnia 12.6.1978 r. (Dz.U. L 168 z 26.6.1978, str. 39),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31980 L 1267: Dyrektywa Rady 80/1267/EWG z dnia 16.12.1980 r. (Dz.U. L 375 z 31.12.1980, str. 34),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0358: Dyrektywa Rady 87/358/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 51),

- 31987 L 0403: Dyrektywa Rady 87/403/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 44),

- 31992 L 0053: Dyrektywa Rady 92/53/EWG z dnia 18.6.1992 r. (Dz.U. L 225 z 10.8.1992, str. 1),

- 31993 L 0081: Dyrektywa Komisji 93/81/EWG z dnia 29.9.1993 r. (Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 49),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31995 L 0054: Dyrektywa Komisji 95/54/WE z dnia 31.10.1995 r. (Dz.U. L 266 z 8.11.1995, str. 1),

- 31996 L 0027: Dyrektywa 96/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.5.1996 r. (Dz.U. L 169 z 8.7.1996, str. 1),

- 31996 L 0079: Dyrektywa 96/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.1996 r. (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 7),

- 31997 L 0027: Dyrektywa 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.7.1997 r. (Dz.U. L 233 z 25.8.1997, str. 1),

- 31998 L 0014: Dyrektywa Komisji 98/14/WE z dnia 6.2.1998 r. (Dz.U. L 91 z 25.3.1998, str. 1),

- 31998 L 0091: Dyrektywa 98/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.1998 r. (Dz.U. L 11 z 16.1.1999, str. 25),

- 32000 L 0040: Dyrektywa 2000/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.6.2000 r. (Dz.U. L 203 z 10.8.2000, str. 9),

- 32001 L 0056: Dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 21),

- 32001 L 0085: Dyrektywa 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.11.2001 r. (Dz.U. L 42 z 13.2.2002, str. 1),

- 32001 L 0092: Dyrektywa Komisji 2001/92/WE z dnia 30.10.2001 r. (Dz.U. L 291 z 8.11.2001, str. 24),

- 32001 L 0116: Dyrektywa Komisji 2001/116/WE z dnia 20.12.2001 r. (Dz.U. L 18 z 21.1.2002, str. 1).

(a) W załączniku VII, wykaz w sekcji 1 otrzymuje brzmienie:

"1 w odniesieniu do Niemiec;

2 w odniesieniu do Francji;

3 w odniesieniu do Włoch;

4 w odniesieniu do Niderlandów;

5 w odniesieniu do Szwecji;

6 w odniesieniu do Belgii;

7 w odniesieniu do Węgier;

8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej;

9 w odniesieniu do Hiszpanii;

11 w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa;

12 w odniesieniu do Austrii;

13 w odniesieniu do Luksemburga;

17 w odniesieniu do Finlandii;

18 w odniesieniu do Danii;

20 w odniesieniu do Polski;

21 w odniesieniu do Portugalii;

23 w odniesieniu do Grecji;

24 w odniesieniu do Irlandii;

26 w odniesieniu do Słowenii;

27 w odniesieniu do Słowacji;

29 w odniesieniu do Estonii;

32 w odniesieniu do Łotwy;

36 w odniesieniu do Litwy;

CY w odniesieniu do Cypru;

MT w odniesieniu do Malty."

(b) W załączniku IX, punkt 47 zarówno w części I na stronie 2 oraz w części II na stronie 2 otrzymuje brzmienie:

"47. Klasyfikacja mocy dla celów fiskalnych lub narodowy numer(y) kodu, jeśli ma zastosowanie:

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: Dyrektywa Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu zewnętrznego i układu wydechowego pojazdów silnikowych (Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 16) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31973 L 0350: Dyrektywa Komisji 73/350/EWG z dnia 7.11.1973 r. (Dz.U. L 321 z 22.11.1973, str. 33),

- 31977 L 0212: Dyrektywa Rady 77/212/EWG z dnia 8.3.1977 r. (Dz.U. L 66 z 12.3.1977, str. 33),

- 31981 L 0334: Dyrektywa Komisji 81/334/EWG z dnia 13.4.1981 r. (Dz.U. L 131 z 18.5.1981, str. 6),

- 31984 L 0372: Dyrektywa Komisji 84/372/EWG z dnia 3.7.1984 r. (Dz.U. L 196 z 26.7.1984, str. 47),

- 31984 L 0424: Dyrektywa Rady 84/424/EWG z dnia 3.9.1984 r. (Dz.U. L 238 z 6.9.1984, str. 31),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31992 L 0097: Dyrektywa Rady 92/97/EWG z dnia 10.11.1992 r. (Dz.U. L 371 z 19.12.1992, str. 1),

W załączniku II, w punkcie 4.2. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

3. 31970 L 0220: Dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje pochodzące z pojazdów silnikowych (Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 1), zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31974 L 0290: Dyrektywa Rady 74/290/EWG z dnia 28.5.1974 r. (Dz.U. L 159 z 15.6.1974, str. 61),

- 31977 L 0102: Dyrektywa Komisji 77/102/EWG z dnia 30.11.1976 r. (Dz.U. L 32 z 3.2.1977, str. 32),

- 31978 L 0665: Dyrektywa Komisji 78/665/EWG z dnia 14.7.1978 r. (Dz.U. L 223 z 14.8.1978, str. 48),

- 31983 L 0351: Dyrektywa Rady 83/351/EWG z dnia 16.6.1983 r. (Dz.U. L 197 z 20.7.1983, str. 1),

- 31988 L 0076: Dyrektywa Rady 88/76/EWG z dnia 3.12.1987 r. (Dz.U. L 36 z 9.2.1988, str. 1),

- 31988 L 0436: Dyrektywa Rady 88/436/EWG z dnia 16.6.1988 r. (Dz.U. L 214 z 6.8.1988, str. 1),

- 31989 L 0458: Dyrektywa Rady 89/458/EWG z dnia 18.7.1989 r. (Dz.U. L 226 z 3.8.1989, str. 1),

- 31989 L 0491: Dyrektywa Komisji 89/491/EWG z dnia 17.7.1989 r. (Dz.U. L 238 z 15.8.1989, str. 43),

- 31991 L 0441: Dyrektywa Rady 91/441/EWG z dnia 26.6.1991 r. (Dz.U. L 242 z 30.8.1991, str. 1),

- 31993 L 0059: Dyrektywa Rady 93/59/EWG z dnia 28.6.1993 r. (Dz.U. L 186 z 28.7.1993, str. 21),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31994 L 0012: Dyrektywa 94/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.3.1994 r. (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, str. 42),

- 31996 L 0044: Dyrektywa Komisji 96/44/WE z dnia 1.7.1996 r. (Dz.U. L 210 z 20.8.1996, str. 25),

- 31996 L 0069: Dyrektywa 96/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8.10.1996 r. (Dz.U. L 282 z 1.11.1996, str. 64),

- 31998 L 0069: Dyrektywa 98/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.1998 r. (Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 1),

- 31998 L 0077: Dyrektywa Komisji 98/77/WE z dnia 2.10.1998 r. (Dz.U. L 286 z 23.10.1998, str. 34),

- 31999 L 0102: Dyrektywa Komisji 1999/102/WE z dnia 15.12.1999 r. (Dz.U. L 334 z 28.12.1999, str. 43),

- 32001 L 0001: Dyrektywa 2001/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.1.2001 r. (Dz.U. L 35 z 6.2.2001, str. 34),

- 32001 L 0100: Dyrektywa 2001/100/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.12.2001 r. (Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 32),

- 32002 L 0080: Dyrektywa Komisji 2002/80/WE z dnia 3.10.2002 r. (Dz.U. L 291 z 28.10.2002, str. 20).

W załączniku XIII w kolumnie w punkcie 5.2 dodaje się następujące wyrazy:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

4. 31970 L 0221: Dyrektywa Rady 70/221/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zbiorników ciekłego paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 23) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31979 L 0490: Dyrektywa Komisji 79/490/EWG z dnia 18.4.1979 r. (Dz.U. L 128 z 26.5.1979, str. 22),

- 31997 L 0019: Dyrektywa Komisji 97/19/WE z dnia 18.4.1997 r. (Dz.U. L 125 z 16.5.1997, str. 1),

- 32000 L 0008: Dyrektywa 2000/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.3.2000 r. (Dz.U. L 106 z 3.5.2000, str. 7).

W załączniku II, w kolumnie umieszczonej w punkcie 6.2. dodaje się następujące wyrazy:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

5. 31970 L 0388: Dyrektywa Rady 70/388/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych pojazdów silnikowych (Dz.U. L 176 z 10.8.1970, str. 12) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192, z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W załączniku I, w punkcie 1.4.1. w tekście umieszczonym w nawiasie dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

6. 31971 L 0127: Dyrektywa Rady 71/127/EWG z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do lusterek wstecznych w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 68 z 22.3.1971, str. 1) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31979 L 0795: Dyrektywa Komisji 79/795/EWG z dnia 20.7.1979 r. (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, str. 1),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31985 L 0205: Dyrektywa Komisji 85/205/EWG z dnia 18.2.1985 r. (Dz.U. L 90 z 29.3.1985, str. 1),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31986 L 0562: Dyrektywa Komisji 86/562/EWG z dnia 6.11.1986 r. (Dz.U. L 327 z 22.11.1986, str. 49),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0321: Dyrektywa Komisji 88/321/EWG z dnia 16.5.1988 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.1988, str. 77),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W dodatku 2 do załącznika II, w punkcie 4.2. dodaje się następujące wyrazy do wyliczenia numerów/liter wyróżniających:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

7. 31971 L 0320: Dyrektywa Rady 71/320/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszącyh się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 37) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31974 L 0132: Dyrektywa Komisji 74/132/EWG z dnia 11.2.1974 r. (Dz.U. L 74 z 19.3.1974, str. 7),

- 31975 L 0524: Dyrektywa Komisji 75/524/EWG z dnia 25.7.1975 r. (Dz.U. L 236 z 8.9.1975, str. 3),

- 31979 L 0489: Dyrektywa Komisji 79/489/EWG z dnia 18.4.1979 r. (Dz.U. L 128 z 26.5.1979, str. 12),

- 31985 L 0647: Dyrektywa Komisji 85/647/EWG z dnia 23.12.1985 r. (Dz.U. L 380 z 31.12.1985, str. 1),

- 31988 L 0194: Dyrektywa Komisji 88/194/EWG z dnia 24.3.1988 r. (Dz.U. L 92 z 9.4.1988, str. 47),

- 31991 L 0422: Dyrektywa Komisji 91/422/EWG z dnia 15.7.1991 r. (Dz.U. L 233 z 22.8.1991, str. 21),

- 31998 L 0012: Dyrektywa Komisji 98/12/WE z dnia 27.1.1998 r. (Dz.U. L 81 z 18.3.1998, str. 1).

W załączniku XV dodaje się następujące wyrazy w kolumnie umieszczonej w punkcie 4.4.2:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

8. 31972 L 0245: Dyrektywa Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do eliminowania zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15) zmieniona przez:

- 31989 L 0491: Dyrektywa Komisji 89/491/EWG z dnia 17.7.1989 r. (Dz.U. L 238 z 15.8.1989, str. 43),

- 31995 L 0054: Dyrektywa Komisji 95/54/WE z dnia 31.10.1995 r. (Dz.U. L 266 z 8.11.1995, str. 1).

W załączniku I dodaje się następujące wyrazy w kolumnie w punkcie 5.2.:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

9. 31974 L 0061: Dyrektywa Rady 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.U. L 38 z 11.2.1974, str. 22) zmieniona przez:

- 31995 L 0056: Dyrektywa Komisji 95/56/WE z dnia 8.11.1995 r. (Dz.U. L 286 z 29.11.1995, str. 1).

W załączniku I dodaje się następujące wyrazy w kolumnie w punkcie 5.1.1:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

10. 31974 L 0150: Dyrektywa Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszącyh się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 10) zmieniona przez:

- 31979 L 0694: Dyrektywa Rady 79/694/EWG z dnia 24.7.1979 r. (Dz.U. L 205, z 13.8.1979, str. 17),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31982 L 0890: Dyrektywa Rady 82/890/EWG z dnia 17.12.1982 r. (Dz.U. L 378, z 31.12.1982, str. 45),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31988 L 0297: Dyrektywa Rady 88/297/EWG z dnia 3.5.1988 r. (Dz.U. L 126 z 20.5.1988, str. 52),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0054: Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.9.1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24),

- 32000 L 0002: Dyrektywa Komisji 2000/2/WE z dnia 14.1.2000 r. (Dz.U. L 21 z 26.1.2000, str. 23),

- 32000 L 0025: Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.5.2000 r. (Dz.U. L 173 z 12.7.2000, str. 1),

- 32001 L 0003: Dyrektywa Komisji 2001/3/WE z dnia 8.1.2001 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.2001, str. 1).

(a) W artykule 2 litera a) dodaje się następujące tiret:

"— "vnitrostátní schválení typu" w prawie czeskim,

— "riiklik tüübikinnitus" w prawie estońskim,

— "Έγκριση Τύπου" w prawie cypryjskim,

— "Tipa apstiprināšana" w prawie łotewskim,

— "tipo patvirtinimas" w prawie litewskim,

— "típusjóváhagyás" w prawie węgierskim,

— "tip approvat" w prawie maltańskim,

— "homologacja typu pojazdu" w prawie polskim,

— "homologacija" w prawie słoweńskim,

— "typové schválenie" w prawie słowackim."

(b) W załączniku II, w wykazie w rozdziale C część II dodatek 1 sekcja 1 dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

(c) W załączniku III część 1 punkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16. KLASYFIKACJA MOCY (KONIE MECHANICZNE) DO CELÓW FISKALNYCH LUB KLASA (Y)

+++++ TIFF +++++

"

11. 31974 L 0408: Dyrektywa Rady 74/408/EWG z dnia 22 lipca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wytrzymałość siedzeń i ich punktów mocowania) (Dz.U. L 221 z 12.8.1974, str. 1) zmieniona przez:

- 31981 L 0577: Dyrektywa Rady 81/577/EWG z dnia 20.7.1981 r. (Dz.U. L 209 z 29.7.1981, str. 34),

- 31996 L 0037: Dyrektywa Komisji 96/37/WE z dnia 17.6.1996 r. (Dz.U. L 186 z 25.7.1996, str. 28).

W załączniku I dodaje się następujące wyrazy w kolumnie umieszczonej w punkcie 6.2.1:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

12. 31974 L 0483: Dyrektywa Rady 74/483/EWG z dnia 17 września 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych (Dz.U. L 266 z 2.10.1974, str. 4) zmieniona przez:

- 31979 L 0488: Dyrektywa Komisji 79/488/EWG z dnia 18.4.1979 r. (Dz.U. L 128 z 26.5.1979, str. 1),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302, z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W załączniku I, w przypisie do punktu 3.2.2.2. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

13. 31975 L 0322: Dyrektywa Rady 75/322/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radiowych ciągników rolniczych lub leśnych wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym (Dz.U. L 147 z 9.6.1975, str. 28) zmieniona przez:

- 31982 L 0890: Dyrektywa Rady 82/890/EWG z dnia 17.12.1982 r. (Dz.U. L 378, z 31.12.1982, str. 45),

- 31997 L 0054: Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.9.1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24),

- 32000 L 0002: Dyrektywa Komisji 2000/2/WE z dnia 14.1.2000 r. (Dz.U. L 21 z 26.1.2000, str. 23),

- 32001 L 0003: Dyrektywa Komisji 2001/3/WE z dnia 8.1.2001 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.2001, str. 1).

W załączniku I dodaje się następujące wyrazy w punkcie 5.2.:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

14. 31976 L 0114: Dyrektywa Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 1) zmieniona przez:

- 31978 L 0507: Dyrektywa Komisji 78/507/EWG z dnia 19.5.1978 r. (Dz.U. L 155 z 13.6.1978, str. 31),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192, z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W Załączniku, w punkcie 2.1.2. dodaje się następujące wyrazy w tekście umieszczonym w nawiasie:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

15. 31976 L 0757: Dyrektywa Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 32) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192, z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0029: Dyrektywa Komisji 97/29/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 11).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

.

16. 31976 L 0758: Dyrektywa Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych, tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu oraz świateł dziennych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 54) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192, z 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0516: Dyrektywa Komisji 89/516/EWG z dnia 1.8.1989 r. (Dz.U. L 265 z 12.9.1989, str. 1),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0030: Dyrektywa Komisji 97/30/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 25).

W załączniku I, w punkcie 5.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

17. 31976 L 0759: Dyrektywa Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kierunkowskazów w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 71) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0277: Dyrektywa Komisji 89/277/EWG z dnia 28.3.1989 r. (Dz.U. L 109 z 20.4.1989, str. 25),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0015: Dyrektywa Komisji 1999/15/WE z dnia 16.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 14).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

18. 31976 L 0760: Dyrektywa Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 85) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0031: Dyrektywa Komisji 97/31/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 49).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

19. 31976 L 0761: Dyrektywa Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz źródeł światła (żarówek i innych) stosowanych w homologowanych lampach w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 96) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192, z 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0517: Dyrektywa Komisji 89/517/EWG z dnia 1.8.1989 r. (Dz.U. L 265 z 12.9.1989, str. 15),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0017: Dyrektywa Komisji 1999/17/WE z dnia 18.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 45).

W załączniku I, wykaz w punkcie 5.2.1. oraz wykaz w punkcie 6.2.1. otrzymują brzmienie:

"1 w odniesieniu do Niemiec

2 w odniesieniu do Francji

3 w odniesieniu do Włoch

4 w odniesieniu do Niderlandów

5 w odniesieniu do Szwecji

6 w odniesieniu do Belgii

7 w odniesieniu do Węgier

8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej

9 w odniesieniu do Hiszpanii

11 w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa

12 w odniesieniu do Austrii

13 w odniesieniu do Luksemburga

17 w odniesieniu do Finlandii

18 w odniesieniu do Danii

20 w odniesieniu do Polski

21 w odniesieniu do Portugalii

23 w odniesieniu do Grecji

24 w odniesieniu do Irlandii

26 w odniesieniu do Słowenii

27 w odniesieniu do Słowacji

29 w odniesieniu do Estonii

32 w odniesieniu do Łotwy

36 w odniesieniu do Litwy

CY w odniesieniu do Cypru

MT w odniesieniu do Malty"

.

20. 31976 L 0762: Dyrektywa Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przednich reflektorów przeciwmgielnych oraz żarówek do tych reflektorów (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 122) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0018: Dyrektywa Komisji 1999/18/WE z dnia 18.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 82).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

21. 31977 L 0536: Dyrektywa Rady 77/536/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 1) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0680: Dyrektywa Rady 89/680/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 26),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0055: Dyrektywa Komisji 1999/55/WE z dnia 1.6.1999 r. (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 28).

W załączniku VI dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

22. 31977 L 0538: Dyrektywa Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tylnych reflektorów przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 60) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31989 L 0518: Dyrektywa Komisji 89/518/EWG z dnia 1.8.1989 r. (Dz.U. L 265 z 12.9.1989, str. 24),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0014: Dyrektywa Komisji 1999/14/WE z dnia 16.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 1).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

23. 31977 L 0539: Dyrektywa Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 72) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0032: Dyrektywa Komisji 97/32/WE z dnia 11.6.1997 r. (Dz.U. L 171 z 30.6.1997, str. 63).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

24. 31977 L 0540: Dyrektywa Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł postojowych pojazdów silnikowych (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 83) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0016: Dyrektywa Komisji 1999/16/WE z dnia 16.3.1999 r. (Dz.U. L 97 z 12.4.1999, str. 33).

W załączniku I, w punkcie 4.2.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

25. 31977 L 0541: Dyrektywa Rady 77/541/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 95) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31981 L 0576: Dyrektywa Rady 81/576/EWG z dnia 20.7.1981 r. (Dz.U. L 209 z 29.7.1981, str. 32),

- 31982 L 0319: Dyrektywa Komisji 82/319/EWG z dnia 02.4.1982 r. (Dz.U. L 139 z 19.5.1982, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31990 L 0628: Dyrektywa Komisji 90/628/EWG z dnia 30.10.1990 r. (Dz.U. L 341 z 6.12.1990, str. 1),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0036: Dyrektywa Komisji 96/36/WE z dnia 17.6.1996 r. (Dz.U. L 178 z 17.7.1996, str. 15),

- 32000 L 0003: Dyrektywa Komisji 2000/3/WE z dnia 22.2.2000 r. (Dz.U. L 53 z 25.2.2000, str. 15).

W załączniku III, w punkcie 1.1.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

26. 31978 L 0318: Dyrektywa Rady 78/318/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych (Dz.U. L 81 z 28.3.1978, str. 49) zmieniona przez:

- 31994 L 0068: Dyrektywa Komisji 94/68/WE z dnia 16.12.1994 r. (Dz.U. L 354 z 31.12.1994, str. 1).

W załączniku I dodaje się następujące wyrazy w kolumnie umieszczonej w punkcie 7.2.:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

27. 31978 L 0764: Dyrektywa Rady 78/764/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Dz.U. L 255 z 18.9.1978, str. 1) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31982 L 0890: Dyrektywa Rady 82/890/EWG z dnia 17.12.1982 r. (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 45),

- 31983 L 0190: Dyrektywa Komisji 83/190/EWG z dnia 28.3.1983 r. (Dz.U. L 109 z 26.4.1983, str. 13),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0465: Dyrektywa Komisji 88/465/EWG z dnia 30.6.1988 r. (Dz.U. L 228 z 17.8.1988, str. 31),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0054: Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.9.1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24),

- 31999 L 0057: Dyrektywa Komisji 1999/57/WE z dnia 7.6.1999 r. (Dz.U. L 148 z 15.6.1999, str. 35).

W załączniku II, w punkcie 3.5.2.1. dodaje się następujące wyrazy:"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

28. 31978 L 0932: Dyrektywa Rady 78/932/EWG z dnia 16 października 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zagłówków do siedzeń montowanych w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 325 z 20.11.1978, str. 1) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W załączniku VI, w punkcie 1.1.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

29. 31979 L 0622: Dyrektywa Rady 79/622/EWG z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (Dz.U. L 179 z 17.7.1979, str. 1) zmieniona przez:

- 31982 L 0953: Dyrektywa Komisji 82/953/EWG z dnia 15.12.1982 r. (Dz.U. L 386 z 1.12.1982, str. 31),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0413: Dyrektywa Komisji 88/413/EWG z dnia 22.6.1988 r. (Dz.U. L 200 z 26.7.1988, str. 32),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31999 L 0040: Dyrektywa Komisji 1999/40/WE z dnia 6.5.1999 r. (Dz.U. L 124 z 18.5.1999, str. 11).

W załączniku VI dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

30. 31986 L 0298: Dyrektywa Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz.U. L 186 z 8.7.1986, str. 26) zmieniona przez:

- 31989 L 0682: Dyrektywa Rady 89/682/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 29),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 32000 L 0019: Dyrektywa Komisji 2000/19/WE z dnia 13.4.2000 r. (Dz.U. L 94 z 14.4.2000, str. 31).

W załączniku VI dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

31. 31987 L 0402: Dyrektywa Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 1) zmieniona przez:

- 31989 L 0681: Dyrektywa Rady 89/681/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 27),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 32000 L 0022: Dyrektywa Komisji 2000/22/WE z dnia 28.4.2000 r. (Dz.U. L 107 z 4.5.2000, str. 26).

W załączniku VII dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

32. 31988 L 0077: Dyrektywa Rady 88/77/EWG z dnia 3 grudnia 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla w pojazdach (Dz.U. L 36 z 9.2.1988, str. 33) zmieniona przez:

- 31991 L 0542: Dyrektywa Rady 91/542/EWG z dnia 1.10.1991 r. (Dz.U. L 295 z 25.10.1991, str. 1),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0001: Dyrektywa 96/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.1.1996 r. (Dz.U. L 40 z 17.2.1996, str. 1),

- 31999 L 0096: Dyrektywa 1999/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.12.1999 r. (Dz.U. L 44 z 16.2.2000, str. 1),

- 32001 L 0027: Dyrektywa Komisji 2001/27/WE z dnia 10.4.2001 r. (Dz.U. L 107 z 18.4.2001, str. 10).

W załączniku I, w przypisie do punktu 5.1.3. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

33. 31989 L 0173: Dyrektywa Rady 89/173/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych elementów i cech kołowych ciągników rolniczych i leśnych (Dz.U. L 67 z 10.3.1989, str. 1) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0054: Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.9.1997 r. (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24),

- 32000 L 0001: Dyrektywa Komisji 2000/1/WE z dnia 14.1.2000 r. (Dz.U. L 21 z 26.1.2000, str. 16).

(a) W załączniku III A, w przypisie 1 do punktu 5.4.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

(b) W załączniku VI dodatek 4 pierwsze tiret dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

(c) W załączniku V punkt 2.1.3. akapit trzeci dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

34. 31991 L 0226: Dyrektywa Rady 91/226/EWG z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 103 z 23.4.1991, str. 5) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W załączniku II, w punkcie 3.4.1. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

35. 31994 L 0020: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/20/WE z dnia 30 maja 1994 r. dotycząca się do mechanicznych urządzeń sprzęgających pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz systemów ich mocowania do tych pojazdów (Dz.U. L 195 z 29.7.1994, str. 1).

W załączniku I, w punkcie 3.3.4. dodaje się następujące wyrazy:

"8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej, 29 w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, 32 w odniesieniu do Łotwy, 36 w odniesieniu do Litwy, 7 w odniesieniu do Węgier, MT w odniesieniu do Malty, 20 w odniesieniu do Polski, 26 w odniesieniu do Słowenii, 27 w odniesieniu do Słowacji."

36. 31995 L 0028: Dyrektywa 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 1).

W załączniku I, w punkcie 6.1.1. dodaje się następujące wyrazy:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

37. 32000 L 0025: Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko emisji stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG (Dz.U. L 173 z 12.7.2000, str. 1).

W załączniku I dodatek 4 punkt 1 sekcja 1 dodaje się następujące wyrazy:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

38. 32000 L 0040: Dyrektywa 2000/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń zapobiegających przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe i zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 203 z 10.8.2000, str. 9).

W załączniku I dodaje się następujące wyrazy w kolumnie umieszczonej w punkcie 3.2:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

39. 32001 L 0056: Dyrektywa 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 78/548/EWG (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 21).

W załączniku I dodatek 5 punkt 1.1.1. dodaje się następujące wyrazy:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

40. 32002 L 0024: Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych i uchylająca dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1).

(a) W załączniku IV punkt 47 strona 2 modelu w części A otrzymuje brzmienie:

"47. Klasyfikacja mocy dla celów fiskalnych lub narodowy numer(y) kodu, jeśli ma zastosowanie:

+++++ TIFF +++++

"

;

(b) W załączniku V, część A punkt 1 opis następujący po wyrazach "Sekcja 1" otrzymuje brzmienie:

"mała litera "e", po której następuje wyróżniający kod (numer) Państwa Członkowskiego wydającego homologację typu pojazdu

1 w odniesieniu do Niemiec;

2 w odniesieniu do Francji;

3 w odniesieniu do Włoch;

4 w odniesieniu do Niderlandów;

5 w odniesieniu do Szwecji;

6 w odniesieniu do Belgii;

7 w odniesieniu do Węgier;

8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej;

9 w odniesieniu do Hiszpanii;

11 w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa;

12 w odniesieniu do Austrii;

13 w odniesieniu do Luksemburga;

17 w odniesieniu do Finlandii;

18 w odniesieniu do Danii;

20 w odniesieniu do Polski;

21 w odniesieniu do Portugalii;

23 w odniesieniu do Grecji;

24 w odniesieniu do Irlandii;

26 w odniesieniu do Słowenii;

27 w odniesieniu do Słowacji;

29 w odniesieniu do Estonii;

32 w odniesieniu do Łotwy;

36 w odniesieniu do Litwy;

CY w odniesieniu do Cypru;

MT w odniesieniu do Malty."

(c) W załączniku V część B dodaje się następujące wyrazy w wykazie w punkcie 1.1:

""8 w odniesieniu do Republiki Czeskiej", "29 w odniesieniu do Estonii", "CY w odniesieniu do Cypru", "32 w odniesieniu do Łotwy", "36 w odniesieniu do Litwy", "7 w odniesieniu do Węgier", "MT w odniesieniu do Malty", "20 w odniesieniu do Polski", "26 w odniesieniu do Słowenii", "27 w odniesieniu do Słowacji"."

B. NAWOZY

31976 L 0116: Dyrektywa Rady 76/116/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do nawozów (Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 21) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31988 L 0183: Dyrektywa Rady 88/183/EWG z dnia 22.3.1988 r. (Dz.U. L 83 z 29.3.1988, str. 33),

- 31989 L 0284: Dyrektywa Rady 89/284/EWG z dnia 13.4.1989 r. (Dz.U. L 111 z 22.4.1989, str. 34),

- 31989 L 0530: Dyrektywa Rady 89/530/EWG z dnia 18.9.1989 r. (Dz.U. L 281 z 30.9.1989, str. 116),

- 31993 L 0069: Dyrektywa Komisji 93/69/EWG z dnia 23.7.1993 r. (Dz.U. L 185 z 28.7.1993, str. 30),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0028: Dyrektywa Komisji 96/28/WE z dnia 10.5.1996 r. (Dz.U. L 140 z 13.6.1996, str. 30),

- 31997 L 0063: Dyrektywa 97/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.11.1997 r. (Dz.U. L 335 z 6.12.1997, str. 15),

- 31998 L 0003: Dyrektywa Komisji 98/3/WE z dnia 15.1.1998 r. (Dz.U. L 18 z 23.1.1998, str. 25),

- 31998 L 0097: Dyrektywa 98/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.12.1998 r. (Dz.U. L 18 z 23.1.1999, str. 60).

(a) W załączniku I część A sekcja II, w kolumnie 6 akapit pierwszy dodaje się następujące wyrazy w tekście umieszczonym w nawiasie po wyrazie "Włochy":

"Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja"

;

(b) W załączniku I część B punkty 1, 2 oraz 4, w kolumnie 9 punkt 3 dodaje się następujące wyrazy w tekście umieszczonym w nawiasie po wyrazie "Włochy":

"Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja"

.

C. KOSMETYKI

31995 L 0017: Dyrektywa Komisji 95/17/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 76/768/EWG w odniesieniu do niewpisywania na listę jednego lub kilku składników używanych do etykietowania produktów kosmetycznych (Dz.U. L 140 z 23.6.1995, str. 26).

W Załączniku punkt 2 dodaje się następujące wyrazy po wyrazie "15 Szwecja":

"16 Republika Czeska

17 Estonia

18 Cypr

19 Łotwa

20 Litwa:

21 Węgry

22 Malta

23 Polska

24 Słowenia

25 Słowacja"

.

D. METROLOGIA PRAWNA I TOWARY PACZKOWANE

1. 31971 L 0316: Dyrektywa Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 1), zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31972 L 0427: Dyrektywa Rady 72/427/EWG z dnia 19.12.1972 r. (Dz.U. L 291 z 28.12.1972, str. 156),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31983 L 0575: Dyrektywa Rady 83/575/EWG z dnia 26.10.1983 r. (Dz.U. L 332 z 28.11.1983, str. 43),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31987 L 0355: Dyrektywa Rady 87/355/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 46),

- 31988 L 0665: Dyrektywa Rady 88/665/EWG z dnia 21.12.1988 r. (Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 42),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(a) W załączniku I punkt 3.1. tiret pierwsze oraz w załączniku II punkt 3.1.1.1. litera a) tiret pierwsze dodaje się następujące wyrazy w tekście umieszczonym w nawiasie:

"CZ w odniesieniu do Republiki Czeskiej, EST w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, LV w odniesieniu do Łotwy, LT w odniesieniu do Litwy, H w odniesieniu do Węgier, M w odniesieniu do Malty, PL w odniesieniu do Polski, SI w odniesieniu do Słowenii, SK w odniesieniu do Słowacji."

(b) Rysunki, do których odniesienie znajduje się w załączniku II punkt 3.2.1. uzupełnia się o litery niezbędne do utworzenia symboli: CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2. 31971 L 0347: Dyrektywa Rady 71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym (Dz.U. L 239 z 25.10.1971, str. 1) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W artykule 1 litera a) w nawiasie dodaje się następujące wyrazy:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK -hektoliter -tömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG

"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

3. 31971 L 0348: Dyrektywa Rady 71/348/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń pomocniczych do liczników do cieczy innych niż woda (Dz.U. L 239 z 25.10.1971, str. 9) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W załączniku rozdział IV dodaje się następujące wyrazy na końcu sekcji 4.8.1:

"10 haléřů

1 estoński sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 litewski centas

1 węgierski forint

1 maltański ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov"

.

E. ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE

31976 L 0767: Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych oraz procedury ich kontroli (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 153) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31987 L 0354: Dyrektywa Rady 87/354/EWG z dnia 25.6.1987 r. (Dz.U. L 192 z 11.7.1987, str. 43),

- 31988 L 0665: Dyrektywa Rady 88/665/EWG z dnia 21.12.1988 r. (Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 42),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W załączniku I punkt 3.1 tiret pierwsze oraz w załączniku II punkt 3.1.1.1.1 tiret pierwsze dodaje się następujące wyrazy w tekście umieszczonym w nawiasie:

"CZ w odniesieniu do Republiki Czeskiej, EST w odniesieniu do Estonii, CY w odniesieniu do Cypru, LV w odniesieniu do Łotwy, LT w odniesieniu do Litwy, H w odniesieniu do Węgier, M w odniesieniu do Malty, PL w odniesieniu do Polski, SI w odniesieniu do Słowenii, SK w odniesieniu do Słowacji."

F. PRODUKTY WŁÓKIENNICZE I OBUWIE

1. 31994 L 0011: Dyrektywa 94/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących etykietowania materiałów używanych w głównych częściach składowych obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, str. 37).

(a) W załączniku I punkt 1 litera a) dodaje się następujące wyrazy po wyrazach "P Parte superior":

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

(b) W załączniku I punkt 1 litera b) dodaje się następujące wyrazy po wyrazach "P Forro e Palmilha":

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

(c) W załączniku I punkt 1 litera c) dodaje się następujące wyrazy po wyrazach "P Sola":

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

(d) W załączniku I punkt 2 litera a) punkt (i) dodaje się następujące wyrazy po wyrazach "P Couros e peles curtidas":

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

(e) W załączniku I punkt 2 litera a) punkt (ii) dodaje się następujące wyrazy po wyrazach "P Couro revestido":

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

.

(f) W załączniku I punkt 2 litera b) dodaje się następujące wyrazy po wyrazach "P Téxteis":

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

(g) W załączniku I punkt 2 litera c) dodaje się następujące wyrazy po wyrazach "P Outros materiais":

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

2. 31996 L 0074: Dyrektywa 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (Dz.U. L 32 z 3.2.1997, str. 38) zmieniona przez:

- 31997 L 0037: Dyrektywa Komisji 97/37/WE z dnia 19.6.1997 r. (Dz.U. L 169 z 27.6.1997, str. 74).

W artykule 5 ustęp 1 dodaje się następujące tiret:

"— "střižní vlna,"

— "uus vill",

— "élőgyapjú",

— "pirmlietojuma vilna" lub "cirptā vilna".

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. SZKŁO

31969 L 0493: Dyrektywa Rady 69/493/EWG z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do szkła kryształowego (Dz.U. L 326 z 29.12.1969, str. 36) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302, z 15.11.1985, str. 23).

(a) W załączniku I kolumna b punkt 1 dodaje się następujące wyrazy:

""VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %,"

"KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %,"

"AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %,"

"DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %,"

"NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %,"

"KRISTALL SUPERJURI 30 %,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %,"

"KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %,"

"VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO""

;

(b) W załączniku I kolumna b punkt 2 dodaje się następujące wyrazy:

""OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %,"

"KVALITEETKRISTALL 24 %,"

"SVINA KRISTĀLS 24 %,"

"ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,"

"ÓLOMKRISTÁLY 24 %,"

"KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %,"

"SVINČEV KRISTAL 24 %,"

"OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO""

;

(c) W załączniku I, kolumna b punkt 3 dodaje się następujące wyrazy:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,"

"KRISTALLIINKLAAS,"

"KRISTĀLSTIKLS,"

"KRIŠTOLAS,"

"KRISZTALLIN ÜVEG,"

"KRISTALLIN,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE "S","

"KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN),"

"KRIŠTALÍN""

;

(d) W załączniku I kolumna b punkt 4 dodaje się następujące wyrazy:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,"

"KRISTALLKLAAS,"

"KRISTĀLSTIKLS,"

"KRIŠTOLO STIKLAS,"

"KRISZTALLIN ÜVEG,"

"KRISTALLIN,"

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE,"

"KRISTALNO STEKLO,"

"KRIŠTÁĽOVÉ SKLO.""

H. ŚRODKI HORYZONTALNE I PROCEDURALNE

1. 31993 R 0339: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa towarów importowanych z państw trzecich (Dz.U. L 40 z 17.2.1993, str. 1) zmienione przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(a) W artykule 6 ustęp 1 dodaje się następujące tiret:

"— "Nebezpečný výrobek — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93"

— "Ohtlik toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93"

— "Bīstama prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93",

— "Pavojingas produktas — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č. 339/93";"

(b) W artykule 6 ustęp 2 dodaje się następujące tiret:

"— "Výrobek není ve shodě — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené -nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37) zmieniona przez:

- 31998 L 0048: Dyrektywa 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.7.1998 r. (Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18).

Załącznik II otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK II:

KRAJOWE ORGANY NORMALIZACYJNE

1. BELGIA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. REPUBLIKA CZESKA

ČSNI

Český normalizační institut

3. DANIA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. NIEMCY

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ESTONIA

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GRECJA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. HISZPANIA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANCJA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. IRLANDIA

NSAI

National Standards Authority of Irlande

ETCI

Electrotechnical Council of Irlande

10. WŁOCHY

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI(2)

Comitato elettrotecnico italiano

11. CYPR

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (Cypryjska Organizacja Promowania Jakości)

12. ŁOTWA

LVS

Latvijas Standarts

13. LITWA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUKSEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. WĘGRY

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

17. NIDERLANDY

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. AUSTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POLSKA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGALIA

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SŁOWENIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SŁOWACJA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. FINLANDIA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlandes Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlandes Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. SZWECJA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee"

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. 31992 L 0013: Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 14) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W Załączniku dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTONIA

Urząd Zamówień Publicznych

CYPR

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Ministerstwo Skarbu Republiki)

ŁOTWA

Iepirkumu uzraudzības birojs (Biuro Monitorowania Zamówień Publicznych)

LITWA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Urząd Zamówień Publicznych podległy rządowi Republiki Litewskiej)

WĘGRY

Közbeszerzések Tanácsa (Rada Zamówień Publicznych)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLSKA

Urząd Zamówień Publicznych

SŁOWENIA

Državna revizijska komisija

SŁOWACJA

Úrad pre verejné obstarávanie (Urząd Zamówień Publicznych)"

.

2. 31992 L 0050: Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1) zmieniona przez:

- 31993 L 0036: Dyrektywa Rady 93/36/EWG z dnia 14.6.1993 r. (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 1),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0052: Dyrektywa 97/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.1997 r. (Dz.U. L 328 z 28.11.1997, str. 1),

- 32001 L 0078: Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z dnia 13.9.2001 r. (Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1).

W artykule 30 ustęp 3 dodaje się następujące tiret:

"— w Republice Czeskiej "obchodní rejstřík",

— w Estonii "Keskäriregister",

— na Cyprze, od podmiotu świadczącego usługi może być wymagane przedstawienie zaświadczenia z Rejestru Spółek oraz Syndyków Mas Upadłościowych (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), potwierdzającego założenie lub zarejestrowanie, lub też jeżeli nie posiada takiego zaświadczenia, zaświadczenie stwierdzające, iż osoba, której ono dotyczy zaświadczyła pod przysięgą, iż wykonuje przedmiotowy zawód w kraju, w którym prowadzi działalność, w określonym miejscu i pod określoną firmą.

— na Łotwie "Uzņēmumu reģistrs" ("Rejestr Przedsiębiorstw"),

— na Litwie "Juridinių asmenų registras",

— na Węgrzech "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", niektóre "szakmai kamarák nyilvántartása" lub też w przypadku niektórych rodzajów działalności, zaświadczenie potwierdzające, iż osoba, której ono dotyczy jest upoważniona do prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej lub zawodu

— na Malcie, uczestnik przetargu (lub dostawca) wskazują swój "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", a w przypadku spółek osobowych lub spółek kapitałowych, odpowiedni numer rejestracyjny nadaje Maltański Urząd Usług Finansowych,

— w Polsce "Krajowy Rejestr Sądowy",

— w Słowenii "Sodni register" oraz "obrtni register",

— na Słowacji "Obchodný register"."

.

3. 31993 L 0036: Dyrektywa Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 1) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0052: Dyrektywa 97/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.1997 r. (Dz.U. L 328 z 28.11.1997, str. 1),

- 32001 L 0078: Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z dnia 13.9.2001 r. (Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1).

(a) W artykule 21 ustęp 2 dodaje się następujące wyrazy:

"w Republice Czeskiej: "obchodní rejstřík",

w Estonii: "Keskäriregister",

na Cyprze: od podmiotu świadczącego usługi może być wymagane przedstawienie zaświadczenia z Rejestru Spółek oraz Syndyków Mas Upadłościowych (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), potwierdzającego założenie lub zarejestrowanie, lub też jeżeli nie posiada takiego zaświadczenia, zaświadczenie stwierdzające, iż osoba, której ono dotyczy, zaświadczyła pod przysięgą, iż wykonuje przedmiotowy zawód w kraju, w którym prowadzi działalność, w określonym miejscu i pod określoną firmą,

na Łotwie: "Uzņēmumu reģistrs" ("Rejestr Przedsiębiorstw"),

na Litwie: "Juridinių asmenų registras",

na Węgrzech: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

na Malcie uczestnik przetargu (lub dostawca) wskazują swój "numru ta"reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal- liċenzja ta "kummerċ", a w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, odpowiedni numer rejestracyjny nadaje Maltański Urząd Usług Finansowych,

w Polsce: "Krajowy Rejestr Sądowy",

w Słowenii: ""Sodni register" oraz "obrtni register",",

na Słowacji: "Obchodný register""

;

(b) W załączniku I, tytuł otrzymuje brzmienie:

"A. WYKAZ PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH"

(c) W załączniku I dodaje się następujący punkt:

"B. WYKAZ INNYCH CENTRALNYCH ORGANÓW RZĄDOWYCH

REPUBLIKA CZESKA

Podmioty zamawiające, zgodnie z następującym, niewyczerpującym wykazem:

Ministerstwa i inne organy administracyjne:

Ministerstvo dopravy (Ministerstwo Transportu)

Ministerstvo informatiky (Ministerstwo Informatyki)

Ministerstvo financí (Ministerstwo Finansów)

Ministerstvo kultury (Ministerstwo Kultury)

Ministerstvo obrany (Ministerstwo Obrony)

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministerstwo Przemysłu i Handlu)

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu)

Ministerstvo vnitra (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Ministerstvo zdravotnictví (Ministerstwo Zdrowia)

Ministerstvo zemědělství (Ministerstwo Rolnictwa)

Ministerstvo životního prostředí (Ministerstwo Środowiska)

Poslanecká sněmovna PČR (Izba Deputowanych Parlamentu Republiki Czeskiej)

Senát PČR (Senat Parlamentu Republiki Czeskiej)

Kancelář prezidenta (Kancelaria Prezydenta)

Český statistický úřad (Czeski Urząd Statystyczny)

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czeski Urząd Nadzoru Kartograficznego i Kadaster)

Úřad průmyslového vlastnictví (Urząd Własności Przemysłowej)

Úřad pro ochranu osobních údajů (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Bezpečnostní informační služba — BIS (Służby Ochrony Informacji)

Národní bezpečnostní úřad (Narodowy Urząd Bezpieczeństwa)

Česká akademie věd (Akademia Nauk Republiki Czeskiej)

Vězeňská služba (Służba Więziennictwa)

ESTONIA

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Urząd Prezydenta Republiki Estońskiej)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlament Republiki Estońskiej)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Sąd Najwyższy Republiki Estońskiej)

4. Riigikontroll (Państwowy Urząd Nadzoru Republiki Estonii)

5. Õiguskantsler (Kanclerz Praw)

6. Riigikantselei (Kancelaria Stanu)

7. Rahvusarhiiv (Państwowe Archiwum Estońskie)

8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministerstwo Edukacji i Badań)

9. Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

10. Kaitseministeerium (Ministerstwo Obrony)

11. Keskkonnaministeerium (Ministerstwo Środowiska)

12. Kultuuriministeerium (Ministerstwo Kultury)

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji)

14. Põllumajandusministeerium (Ministerstwo Rolnictwa)

15. Rahandusministeerium (Ministerstwo Finansów)

16. Siseministeerium (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

17. Sotsiaalministeerium (Ministerstwo Spraw Społecznych)

18. Välisministeerium (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

19. Keeleinspektsioon (Inspektorat Języka)

20. Riigiprokuratuur (Urząd Prokuratora)

21. Teabeamet (Komisja Informacji)

22. Maa-amet (Komisja Gruntów)

23. Keskkonnainspektsioon (Inspektorat Środowiska)

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centrum Ochrony Lasów i Gospodarki Leśnej)

25. Muinsuskaitseamet (Inspektorat Ochrony Dziedzictwa Narodowego)

26. Patendiamet (Urząd Patentowy)

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (Inspektorat Techniczny)

28. Energiaturu Inspektsioon (Inspektorat Rynku Energetycznego)

29. Tarbijakaitseamet (Komisja Ochrony Konsumenta)

30. Riigihangete Amet (Urząd Zamówień Publicznych)

31. Eesti Patendiraamatukogu (Estoński Zbiór Patentów)

32. Taimetoodangu Inspektsioon (Inspektorat Hodowli Roślin)

33. Tõuaretusinspektsioon (Inspektorat Żywienia Zwierząt)

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Komisja Rejestrów Rolnych i Informacji)

35. Veterinaar- ja Toiduamet (Komisja Weterynaryjna i Żywności)

36. Konkurentsiamet (Komisja Konkurencji)

37. Maksuamet (Urząd Podatkowy)

38. Statistikaamet (Urząd Statystyczny)

39. Tolliamet (Komisja Ceł)

40. Proovikoda (Urząd Probierczy)

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Komisja Obywatelstwa i Migracji)

42. Piirivalveamet (Administracja Straży Granicznej)

43. Politseiamet (Komisja Policji)

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centrum Nauk Kryminalistycznych i Medycyny Sądowej)

45. Keskkriminaalpolitsei (Centralna Policja Kryminalna)

46. Päästeamet (Komisja Ratownictwa)

47. Andmekaitse Inspektsioon (Inspektorat Ochrony Danych Osobowych)

48. Ravimiamet (Agencja Lekarstw)

49. Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

50. Tööturuamet (Komisja Rynku Pracy)

51. Tervishoiuamet (Komisja Ochrony Zdrowia)

52. Tervisekaitseinspektsioon (Inspektorat Ochrony Zdrowia)

53. Tööinspektsioon (Inspektorat Pracy)

54. Lennuamet (Administracja Lotnictwa Cywilnego)

55. Maanteeamet (Administracja Dróg)

56. Sideamet (Komisja Komunikacji)

57. Veeteede Amet (Administracja Morska)

58. Raudteeamet (Administracja Kolei Estońskich)

CYPR

Organy poddane prawu publicznemu (wykaz niewyczerpujący)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Prezydencja i Pałac Prezydencki)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Rada Ministrów)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (Izba Przedstawicieli)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Służba Sądowa)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Urząd Praw Republiki)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Urząd Nadzoru Republiki)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Komisja Służb Publicznych)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Komisja Służb Edukacji)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Urząd Komisarza Administracji (Rzecznik Praw Obywatelskich))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Komisja Ochrony Konkurencji)

11. Υπουργείο Άμυνας (Ministerstwo Obrony)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska)

13. Τμήμα Γεωργίας (Departament Rolnictwa)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Służby Weterynaryjne)

15. Τμήμα Δασών (Departament Leśnictwa)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Departament Rozwoju Zasobów Wodnych)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Departament Nadzoru Geologicznego)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Służby Meteorologiczne)

19. Τμήμα Αναδασμού (Departament Konsolidacji Gruntów)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Służba Kopalń)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Instytut Badań Rolnictwa)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Departament Rybołówstwa i Badań Morskich)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

24. Αστυνομία (Policja)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Straż Pożarna Cypru)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Departament Rozwoju Spółdzielczości)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)

30. Τμήμα Εργασίας (Departament Pracy)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Departament Służb Ochrony Socjalnej)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centrum Produkcyjności Cypru)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Instytut Wyższego Hotelarstwa Cypru)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Wyższy Instytut Techniczny)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Departament Inspekcji Pracy)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (Administracja Okręgów)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Departament Zagospodarowania Przestrzennego Miast)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Departament Rejestru Cywilnego i Departament Migracji)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Departament Gruntów i Nadzoru)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Urząd Prasy i Informacji)

43. Πολιτική Άμυνα (Obrona Cywilna)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Ministerstwo Finansów)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Ministerstwo Skarbu)

47. Τμήμα Τελωνείου (Departament Ceł i Akcyzy)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Departament Dochodu Wewnętrznego)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Urząd Statystyczny)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Departament Zamówień Rządowych)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Administracja Publiczna i Służba Personelu)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Urząd Publikacji Rządowych)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Departament Informacjii Służb Technologicznych)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Biuro Planowania)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministerstwo Edukacji i Kultury)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministerstwo Komunikacji i Budownictwa)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Departament Łączności Elektronicznej)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Departament Robót Publicznych)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Departament Przedmiotów Antycznych)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Departament Lotnictwa Cywilnego)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Departament Marynarki Handlowej)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Departament Służb Pocztowych)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Departament Transportu Drogowego)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Departament Służb Mechanicznych i Elektryczności)

65. Υπουργείο Υγείας (Ministerstwo Zdrowia)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Służby Farmaceutyczne)

67. Γενικό Χημείο (Główne Laboratorium)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Służby Medyczne i Zdrowia Publicznego)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Służby Dentystyczne)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Służby Zdrowia Psychicznego)

ŁOTWA

1. Valsts prezidenta kanceleja (Kancelaria Prezydenta Państwa)

2. Saeimas kanceleja (Kancelaria Parlamentu)

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Obrony oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Gospodarki oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Finansów oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Szkolnictwa oraz Nauki oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Kultury oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Opieki Społecznej oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Samorządu Terytorialnego oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Transportu oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Sprawiedliwości oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Zdrowia oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Środowiska oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo Rolnictwa oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo powołane dla specjalnych zadań dotyczących dzieci i spraw rodziny oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstwo powołane dla specjalnych zadań dotyczących spraw integracji oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

19. Augstākās izglītības padome (Rada Szkolnictwa Wyższego)

20. Eiropas integrācijas birojs (Biuro Integracji Europejskiej)

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Kancelaria Stanu oraz instytucje jemu podporządkowane lub będące pod jego nadzorem)

22. Centrālā vēlēšanu komisija (Centralna Komisja Wyborcza)

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija (Komisja Rynków Finansowych i Kapitałowych)

24. Latvijas Banka (Bank Łotwy)

25. Nacionālie bruņotie spēki (Narodowe Siły Zbrojne)

26. Nacionālā radio un televīzijas padome (Narodowa Rada Radiofonii i Telewizji)

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Komisja Służb Użyteczności Publicznej)

28. Satversmes aizsardzības birojs (Biuro Obrony Konstytucyjnej)

29. Valsts cilvēktiesību birojs (Państwowe Biuro Ochrony Praw Człowieka)

30. Valsts kontrole (Państwowy Urząd Kontroli)

31. Satversmes tiesa (Trybunał Konstytucyjny)

32. Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy)

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Urząd Prokuratora oraz instytucje pod jego nadzorem)

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Rady samorządu terytorialnego oraz instytucje im podporządkowane lub będące pod ich nadzorem)

LITWA

1. Prezidento kanceliarija (Kancelaria Prezydenta)

2. Seimo kanceliarija (Kancelaria Seimas (Parlamentu))

3. Konstitucinis Teismas (Trybunał Konstytucyjny)

4. Vyriausybės kanceliarija (Kancelaria Rządu)

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Środowiska oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Finansów oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

7. Krašto apsaugos ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z instytucjami podporządkowanymi Ministerstwu)

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Kultury oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Transportu i Komunikacji i oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Zdrowia oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Sprawiedliwości oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Gospodarki oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Rolnictwa oraz instytucje podporządkowane Ministerstwu)

18. Nacionalinė teismų administracija (Krajowa Administracja Sądów)

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai (Litewskie Siły Zbrojne i ich struktura)

20. Generalinė prokuratūra (Urząd Prokuratora Generalnego)

21. Valstybės kontrolė (Kontrola Państwa)

22. Lietuvos bankas (Bank Litwy)

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba (Specjalne Służby Wywiadowcze)

24. Konkurencijos taryba (Rada Konkurencji)

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centrum Badań nad Eksterminacją Ludności i Ruchem Oporu)

26. Nacionalinė sveikatos taryba (Narodowa Rada Zdrowia)

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Urząd Rzecznika Równych Szans)

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Instytucja Rzecznika Praw Dziecka)

29. Seimo kontrolierių įstaiga (Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Sejmu)

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Komisja Państwowa Języka Litewskiego)

31. Valstybinė paminklosaugos komisija (Komisja Państwowa Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego)

32. Vertybinių popierių komisija (Litewska Komisja Papierów Wartościowych)

33. Vyriausioji rinkimų komisija (Centralny Komitet Wyborczy)

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Główna Komisja ds. etyki urzędowej)

35. Etninės kultūros globos taryba (Rada Ochrony Folkloru)

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Urząd Inspektora Etyki Dziennikarskiej)

37. Valstybės saugumo departamentas (Departament Bezpieczeństwa Stanu)

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Narodowa Komisja Kontroli cen i Energii)

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Główna Komisja Sporów Administracyjnych)

40. Mokestinių ginčų komisija (Komisja Sporów Podatkowych)

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Państwowa Komisja Nadzoru nad Grami Losowymi)

42. Lietuvos archyvų departamentas (Departament Archiwów Litewskich)

43. Europos teisės departamentas (Departament Prawa Europejskiego)

44. Europos komitetas (Komitet Europejski)

45. Ginklų fondas (Fundusz Uzbrojenia)

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Litewska Państwowa Fundacja Nauki i Kształcenia)

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas (Departament Kultury Fizycznej i Sportu)

49. Ryšių reguliavimo tarnyba (Urząd Regulacji Łączności)

50. Statistikos departamentas (Departament Statystyki)

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Departament Mniejszości Narodowych oraz Litwinów Poza Granicami Kraju)

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Energii Jądrowego)

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Państwowy Inspektorat Ochrony Danych)

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Państwowe Służby Żywności i Weterynaryjne)

55. Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów)

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Państwowa Służba Kontroli Tytoniu i Alkoholu)

57. Viešųjų pirkimų tarnyba (Urząd Zamówień Publicznych)

WĘGRY

Belügyminisztérium (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerstwo Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodzinnych)

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstwo Polityki Zatrudnienia i Pracy)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego)

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministerstwo Gospodarki i Transportu)

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministerstwo Dzieci, Młodzieży i Sportu)

Honvédelmi Minisztérium (Ministerstwo Obrony)

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministerstwo Informatyki i Komunikacji)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministerstwo Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Külügyminisztérium (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Miniszterelnöki Hivatal (Urząd Premiera)

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego)

Oktatási Minisztérium (Ministerstwo Edukacji)

Pénzügyminisztérium (Ministerstwo Finansów)

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Dyrekcja Zamówień Publicznych oraz Gospodarki Urzędu Premiera)

MALTA

1. Uffiċċju tal-President (Urząd Prezydenta)

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Urząd Kancelarii Izby Przedstawicieli)

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Urząd Premiera)

4. Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministerstwo Polityki Społecznej)

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni (Ministerstwo Edukacji)

6. Ministeru tal-Finanzi (Ministerstwo Finansów)

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura (Ministerstwo Zasobów i Infrastruktury)

8. Ministeru għat-Turiżmu (Ministerstwo Turystyki)

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministerstwo Transportu i Komunikacji)

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministerstwo Służb Gospodarczych)

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Środowiska)

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa)

13. Ministeru għal Għawdex (Ministerstwo)

14. Ministeru għas-Saħħa (Ministerstwo Zdrowia)

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministerstwo Sprawiedliwości i Samorządu)

POLSKA

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektor Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

58. Agencja Mienia Wojskowego

SŁOWENIA

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SŁOWACJA

Ministerstwa oraz inne organy administracji państwowej (lista niewyczerpująca):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (Kancelaria Prezydenta Republiki Słowackiej)

Národná rada Slovenskej republiky (Rada Narodowa Republiki Słowackiej)

Úrad vlády (Kancelaria Rządu)

Ministerstvo zahraničných vecí (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Ministerstvo hospodárstva (Ministerstwo Gospodarki)

Ministerstvo obrany (Ministerstwo Obrony)

Ministerstvo vnútra (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

Ministerstvo financií (Ministerstwo Finansów)

Ministerstvo kultúry (Ministerstwo Kultury)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministerstwo Administracji i Prywatyzacji Majątku Narodowego)

Ministerstvo zdravotníctva (Ministerstwo Zdrowia)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny)

Ministerstvo školstva (Ministerstwo Edukacji)

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Ministerstvo životného prostredia (Ministerstwo Środowiska)

Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministerstwo Rolnictwa)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministerstwo Transportu, Poczty i Telekomunikacji)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego)

Ústavný súd (Sąd Konstytucyjny)

Najvyšší súd (Sąd Najwyższy)

Generálna prokuratúra (Urząd Prokuratora Generalnego)

Najvyšší kontrolný úrad (Najwyższy Urząd Kontroli)

Protimonopolný úrad (Urząd Antymonopolowy)

Úrad pre verejné obstarávanie (Urząd Zamówień Publicznych)

Štatistický úrad (Urząd Statystyczny)

Úrad geodézie, kartografie a katastra (Urząd Rejestru Gruntów)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (Urząd Standaryzacji, Metrologii oraz Testowania)

Telekomunikačný úrad (Urząd Telekomunikacji)

Úrad priemyselného vlastníctva (Urząd Własności Przemysłowej)

Úrad pre štátnu pomoc (Urząd Pomocy Państwa)

Úrad pre finančný trh (Urząd Rynku Finansowego)

Národný bezpečnostný úrad (Urząd Bezpieczeństwa Narodowego)

Poštový úrad (Urząd Poczty)

Úrad na ochranu osobných údajov (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Kancelária verejného ochrancu práv (Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich)"

4. 31993 L 0037: Dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0052: Dyrektywa 97/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.1997 r. (Dz.U. L 328 z 28.11.1997, str. 1),

- 32001 L 0078: Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z dnia 13.9.2001 r. (Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1).

(a) W artykule 25 dodaje się następujące tiret:

"— w Republice Czeskiej "obchodní rejstřík",

— w Estonii "Keskäriregister",

— na Cyprze, od dostawcy wymagane jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Radę Rejestracji i Nadzoru Inżynierii Cywilnej i Dostawców Budowlanych (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) zgodnie z ustawą o rejestracji i nadzorze inżynierii cywilnej i budownictwa

— na Łotwie "Uzņēmumu reģistrs" ("Registre des entreprises"),

— na Litwie "Juridinių asmenų registras",

— na Węgrzech "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— na Malcie uczestnik przetargu (lub dostawca) wskazują swój "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", a w przypadku spółki osobowej lub kapitałowej, odpowiedni numer rejestracji wydaje Maltański Urząd Usług Finansowych,

— w Polsce "Krajowy Rejestr Sądowy",

— w Słowenii "Sodni register" oraz "obrtni register",

— na Słowacji "Obchodný register";"

(b) w załączniku I "LISTA ORGANÓW I KATEGORIE ORGANÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY PRAWA WYMIENIONE W ART. 1 LIT. (b)" dodaje się następujące pozycje:

"XVI. REPUBLIKA CZESKA:

- Fond národního majetku (Fundusz Majątku Narodowego)

- Pozemkový fond (Fundusz Gruntów)

- oraz inne fundusze państwowe

- Česká národní banka (Narodowy Bank Czeski)

- Česká televize (Telewizja Czeska)

- Český rozhlas (Czeskie Radio)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Rada Radiofonii i Telewizji)

- Česká konsolidační agentura (Czeska Agencja Konsolidacji)

- Organy ubezpieczeń zdrowotnych

- Uniwersytety

oraz inne osoby prawne ustanowione odrębną ustawą, które dla swojego działania, zgodnie z przepisami budżetowymi, korzystają ze środków pochodzących z budżetu państwowego, funduszy państwowych, dotacji z instytucji międzynarodowych, budżetu władz okręgowych lub też budżetu samorządnych jednostek terytorialnych.

XVII. ESTONIA:

Organy:

- Eesti Kunstiakadeemina (Estońska Akademia Sztuk Pięknych)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estoński Fundusz Ubezpieczeń Komunikacyjnych)

- Eesti Muusikaakadeemia (Estońska Akademia Muzyki)

- Eesti Põllumajandusülikool (Estoński Uniwersytet Rolniczy)

- Eesti Raadio (Estońskie Radio)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estońska Akademia Nauk)

- Eesti Televisioon (Telewizja Estońska)

- Hoiuste Tagamise Fond (Fundusz Depozytów Gwarancyjnych)

- Hüvitusfond (Fundusz Kompensacji)

- Kaitseliidu Peastaap (Siedziba Główna Ligi Obrony)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Narodowy Instytut Chemii Fizycznej i Biofizyki)

- Keskhaigekassa (Centralny Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych)

- Kultuurkapital (Estoński Fundusz Kulturalny)

- Notarite Koda (Izba Notariuszy)

- Rahvusooper Estonie (Estońska Opera Narodowa)

- Rahvusraamatukogu (Estońska Biblioteka Narodowa)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Talliński Uniwersytet Pedagogiczny)

- Tallinna Tehnikaülikool (Talliński Uniwersytet Techniczny)

- Tartu Ülikool (Uniwersytet w Tartu)

Kategorie:

- Inne osoby prawne podlegające prawu publicznemu, których zamówienia publiczne poddane są kontroli państwowej

XVIII. CYPR:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Urząd Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Cypryjski Urząd Targów Państwowych)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Cypryjska Komisja Zbóż)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Naukowa i Techniczna Izba Cypryjska)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Cypryjski Teatr Narodowy)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Cypryjska Organizacja Sportu)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Cypryjska Organizacja Turystyki)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Cypryjska Korporacja Zagospodarowania Terenu)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Organizacja Ubezpieczeń Rolniczych)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Cypryjska Organizacja Przemysłu Mleczarskiego)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Rada Młodzieży Cypru)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Korporacja Finansowania Gospodarki Mieszkaniowej)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (Zarząd Gospodarki Kanalizacyjnej)

- Συμβούλια Σφαγείων (Rady Rzeźnicze)

- Σχολικές Εφορίες (Rady Szkolne)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Giełda Cypryjska)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Uniwersytet Cypryjski)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Centralna Agencja Równego Rozkładu Zadań)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - Cypryjski Urząd Radia i Telewizji

XIX. ŁOTWA:

Kategorie:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (Organizacje nienastawione na osiąganie zysku ustanowione przez Państwo lub samorząd lokalny, których budżet finansuje państwo lub samorząd terytorialny)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (Wyspecjalizowane centra pomocy społecznej dla dzieci)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (Wyspecjalizowane państwowe domy opieki społecznej dla osób starszych)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (Wyspecjalizowane państwowe centra pomocy społecznej i rehabilitacji)

- Valsts bibliotēkas (Państwowe biblioteki)

- Valsts muzeji (Państwowe muzea)

- Valsts teātri (Państwowe teatry)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Instytucje przedszkolnego kształcenia, państwowe i samorządowe zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kształcenia przy Ministerstwie Szkolnictwa i Nauki)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Państwowe i samorządowe instytucje zainteresowań zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kształcenia w Ministerstwie Szkolnictwa i Nauki)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Państwowe i samorządowe instytucje kształcenia zawodowego zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kształcenia w Ministerstwie Szkolnictwa i Nauki)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Państwowe i samorządowe instytucje kształcenia ogólnego zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kształcenia w Ministerstwie Szkolnictwa i Nauki)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Państwowe i samorządowe instytucje kształcenia podstawowego i średniego zawodowego oraz kolegia (instytucje wyższego kształcenia zawodowego pierwszego stopnia) zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kształcenia w Ministerstwie Szkolnictwa i Nauki)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Państwowe i samorządowe instytucje szkolnictwa wyższego zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kształcenia w Ministerstwie Szkolnictwa i Nauki)

- Valsts zinātniskās institūcijas (Państwowe naukowe jednostki badawcze)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (Państwowe zakłady opieki zdrowotnej)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (Inne organy poddane prawu publicznemu lub o charakterze handlowym)

XX. LITWA:

Wszystkie organy nie mające charakteru przemysłowego lub handlowego, których zamówienia są poddane nadzorowi Urzędu Zamówień Publicznych podległemu rządowi Republiki Litewskiej

XXI. WĘGRY:

Organy:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (okręgowe i rejonowe rady rozwoju), az elkülönített állami pénzalap kezelője (organy zarządu odrębnych funduszy państwowych), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (organ administracji ubezpieczeń społecznych)

- a köztestület (korporacja prawa publicznego) és a köztestületi költségvetési szerv (organ budżetowy korporacji prawa publicznego), valamint a közalapítvány (fundacja publiczna)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Węgierska Agencja Prasowa PLC.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (publiczni nadawcy mediów), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (publiczni nadawcy mediów głównie finansowani z budżetu państwowego)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Węgierskie Przedsiębiorstwo Prywatyzacji i Własności Państwowej)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Węgierski Bank Rozwoju Plc.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (podmioty gospodarcze, w których Węgierski Bank Rozwoju Plc. wywiera znaczący wpływ).

Kategorie:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (niektóre organy budżetowe)

- alapítvány (fundacja), társadalmi szervezet (organizacje społeczeństwa obywatelskiego), közhasznú társaság (spółki działające dla dobra publicznego), biztosító egyesület (stowarzyszenia ubezpieczycieli), víziközmű-társulat (stowarzyszenia wodne użyteczności publicznej)

podmioty gospodarcze ustanowione w celu zaspokajania potrzeb publicznych i kontrolowane przez jednostki publiczne lub finansowane przede wszystkim z budżetu publicznego

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Rada Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Malty)

2. Awtorità tax-Xandir (Urząd Radiofonii i Telewizji)

3. MITTS Ltd. (Maltańskie Służby Technologii Informacji i Kształcenia Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Urząd chorób zawodowych i bezpieczeństwa)

5. Awtorità tad-Djar (Urząd Mieszkalnictwa)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Korporacja Zatrudnienia i Kształcenia)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Służby Fundacji Pomocy Społecznej)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Narodowa Komisja ds. osób niepełnosprawnych)

11. Bord tal-Koperattivi (Komisja Spółdzielczości)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Fundacja Centrum Kreatywności)

13. Orkestra Nazzjonali (Orkiestra Narodowa)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Rada Nauki i Technologii Malty)

15. Teatru Manoel (Teatr Manoel)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Centrum Konferencji Śródziemnomorskich)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Centralny Bank Malty)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltański Urząd Usług Finansowych)

19. Borża ta' Malta (Maltańska Giełda)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Urząd ds. gier i loterii)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltański Urząd Zasobów)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Rada Konsultacyjna Przemysłu Budownictwa)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Instytut Studiów nad Turystyką)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltański Urząd Turystyki)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Urząd Komunikacji Malty)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Korporacja Rozwoju Malty)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltański Urząd Standaryzacji)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltański Urząd Statystyczny)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltańskie Laboratorium Narodowe)

31. Metco Ltd

32. MGI/Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltański Urząd ds. Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Fundacja Służb Medycznych)

37. Sptar Zammit Clapp (Szpital Zammit)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltańskie Centrum Arbitrażu)

39. Kunsilli Lokali (Lokalne Rady)

XXIII. POLSKA:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in.

- Uniwersytet w Białymstoku

- Uniwersytet Gdański

- Uniwersytet Śląski

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Katolicki Uniwersytet Lubelski

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

- Uniwersytet Łódzki

- Uniwersytet Opolski

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika

- Uniwersytet Szczeciński

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

- Uniwersytet Warszawski

- Uniwersytet Wrocławski

- Uniwersytet Zielonogórski

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

- Politechnika Białostocka

- Politechnika Częstochowska

- Politechnika Gdańska

- Politechnika Koszalińska

- Politechnika Krakowska

- Politechnika Lubelska

- Politechnika Łódzka

- Politechnika Opolska

- Politechnika Poznańska

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

- Politechnika Szczecińska

- Politechnika Śląska

- Politechnika Świętokrzyska

- Politechnika Warszawska

- Politechnika Wrocławska

- Akademia Morska w Gdyni

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

- Szkoła Główna Handlowa

- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

- Akademia Podlaska w Siedlcach

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

- Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

- Akademia Rolnicza w Lublinie

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

- Akademia Rolnicza w Szczecinie

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu

- Akademia Medyczna w Białymstoku

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

- Akademia Medyczna w Gdańsku

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

- Akademia Medyczna w Lublinie

- Akademia Medyczna w Łodzi

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

- Akademia Medyczna w Warszawie

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

- Akademia Obrony Narodowej

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

- Akademia Muzyczna w Krakowie

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury

3. Parki narodowe

4. Agencje państwowe działające w formie spółek

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe"

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni

- Telewizja Polska S. A.

- Polskie Radio S. A.

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.:

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej — Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

- Instytut Dziedzictwa Narodowego

- Biblioteka Narodowa w Warszawie

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

- Muzeum Narodowe w Krakowie

- Muzeum Narodowe w Poznaniu

- Muzeum Narodowe w Warszawie

- Zamek Królewski w Warszawie — Pomnik Historii i Kultury Narodowej

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

- Muzeum Stutthof w Sztutowie

- Muzeum Zamkowe w Malborku

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

- Muzeum "Łazienki Królewskie" — Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie

- Muzeum Pałac w Wilanowie

- Muzeum Wojska Polskiego

- Teatr Narodowy w Warszawie

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

- Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie

- Filharmonia Narodowa w Warszawie

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne placówki badawcze

XXIV. SŁOWENIA

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa,

- javni zavodi s področja zdravstva,

- javni zavodi s področja socialnega varstva,

- javni zavodi s področja kulture,

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti,

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva,

- javni zavodi s področja okolja in prostora,

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti,

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma,

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti,

- agencije,

- skladi socialnega zavarovanja,

- javni skladi na ravni države in na ravni občin,

- Družba za avtoceste v RS,

- Pošta Slovenije.

XXV. SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z treścią art. 3 §1 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako:

1. organ finansowany z budżetu państwa (np. ministerstwa, inne organy administracji państwowej) lub też współfinansowane z budżetu państwa (np. uniwersytety, szkoły średnie) lub finansowane przez wyodrębnione do określonego celu fundusze państwowe.

2. region samorządny, gmina lub też związek samorządnych regionów lub gmin, finansowane lub współfinansowane z powyżej wymienionych źródeł

3. organ ubezpieczeń zdrowotnych

4. osoba prawna ustanowiona w drodze ustawy jako instytucja publiczna (np. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. Narodowy Fundusz Własności Republiki Słowackiej

6. Słowacki Fundusz Gruntów

7. stowarzyszenie osób prawnych, które zostało ustanowione przez podmioty zamawiające wymienione w punktach 1-3)"

.

5. 31993 L 0038: Dyrektywa Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31998 L 0004: Dyrektywa 98/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.2.1998 r. (Dz.U. L 101 z 1.4.1998, str. 1),

- 32001 L 0078: Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z dnia 13.9.2001 r. (Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1).

(a) W załączniku I "PRODUKCJA, TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA WODY PITNEJ" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Wszyscy producenci, przewoźnicy lub dystrybutorzy wody pitnej, którzy świadczą usługi dla ludności (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

CYPR

Komisje Wodne, dostarczające wodę na terenie gmin oraz na innym obszarze, zgodnie z ustawą o dostawie wody (dla obszarow gmin oraz innych), Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

ŁOTWA

Podmioty publiczne samorządu terytorialnego produkujące i dostarczające wodę pitną do stałych sieci służących do świadczenia usług na rzecz ludności.

LITWA

Podmioty produkujące, przewożące i dostarczające wodę pitną, zgodnie z Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) i Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) oraz spełniające wymagania przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Podmioty produkujące, przewożące lub zaopatrujące w wodę zgodnie z ustawą LVII z 1995 w sprawie gospodarki wodnej.(1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Korporacja usług zaopatrzenia w wodę).

POLSKA

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

SŁOWENIA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin (Podmioty produkujące, transportujące lub zaopatrujące w wodę pitną, na mocy koncesji udzielonej zgodnie z ustawą o ochronie środowiska (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, 32/93, 1/96) oraz decyzjami wydanymi przez organy gminne).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art.3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodnej, produkując lub zarządzając publicznym zaopatrzeniem w wodę pitną, w zakresie zarządzania publiczną kanalizacją lub pracami kanalizacyjnymi (np. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)"

;

(b) W załączniku II "PRODUKCJA, PRZESYŁANIE LUB DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Podmiot zamawiający, zgodnie z sekcją 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych, zdefiniowany jako České energetické závody, a.s. (Czeskie Przedsiębiorstwo Energetyczne, producent) oraz 8 regionalnych spółek dystrybucyjnych: Středočeská energetická a.s. (Centralnoczeskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Czech), Východočeská energetická, a.s. (Wschodnioczeskie Przedsiębiorstwo Energetyczne), Severočeská energetická a.s. (Północnoczeskie Przedsiębiorstwo Energetyczne), Západočeská energetická, a.s. (Zachodnioczeskie Przedsiębiorstwo Energetyczne), Jihočeská a.s. (Południowoczeskie Przedsiębiorstwo Energetyczne), Praské energetické závody, a.s. (Praski Zakład Energetyczny), Jihomoravská energetická, a.s. (Południowomorawskie Przedsiębiorstwo Energetyczne) Severomoravská energetická, a.s. (Północnomorawskie Przedsiębiorstwo Energetyczne); podmioty te wytwarzają i przesyłają elektryczność na podstawie ustawy o energii nr 458/2000 Sb.

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

CYPR

Cypryjski Urząd Energetyki ustanowiony zgodnie z ustawą o rozwoju energetyki, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

ŁOTWA

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (Państwowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Latvenergo").

LITWA

Podmioty produkujące, przesyłające oraz dostarczające energię elektryczną zgodnie z Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) oraz spełniające wymagania przepisów Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia Jądrowa w Ignalinie) ustanowione zgodnie z Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

WĘGRY

Podmioty produkujące, przesyłające lub dostarczające energię elektryczną na mocy pozwolenia zgodnie z ustawą CX z 2001 r. w sprawie energii elektrycznej 2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalte (Enemalta Corporation).

POLSKA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r."Prawo energetyczne".

SŁOWENIA

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; podmioty produkujące, przesyłające lub dostarczające elektryczność zgodnie z prawem energetycznym (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, 79/99)).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w sektorze energetycznym, wytwarzając, kupując oraz dostarczając i przesyłając energię elektryczną (ustawa nr 70/1998 Z.z. z późniejszymi zmianami - np. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

(c) W załączniku III "TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA GAZU ZIEMNEGO LUB ENERGII CIEPLNEJ" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Wszyscy producenci, przewoźnicy lub dystrybutorzy gazu ziemnego lub energii cieplnej, którzy dostarczają usługi na rzecz publicznych sieci, świadczących usługi dla ludności (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

ŁOTWA

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (Państowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Latvijas gāze").

Publiczne jednostki samorządu terytorialnego dostarczające energię cieplną ludności.

LITWA

Podmioty transportujące lub dostarczające gaz ziemny zgodnie z Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) oraz spełniające wymagania przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Lokalne urzędy lub stowarzyszenia dostarczające energię cieplną ludności oraz spełniające wymagania przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Podmioty transportujące lub dostarczające gaz ziemny na mocy zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą XLI z w sprawie dostaw gazu (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Podmioty transportujące lub dostarczające gaz ziemny na mocy zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą XVIII z 1998 r. w sprawie okręgowych usług grzewczych. (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Korporacja Enemalta)

POLSKA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r."Prawo energetyczne".

SŁOWENIA

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Podmioty transportujące lub dostarczające gaz ziemny zgodnie z prawem energetycznym (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii 79/99) oraz podmioty transportujące lub dostarczające energię cieplną zgodnie z decyzjami wydanymi przez gminy.

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w sektorze energetycznym, wytwarzając, kupując oraz dostarczając gaz ziemny i energię cieplną oraz przesyłając gaz ziemny (ustawa nr 70/1998 Z.z. z późniejszymi zmianami - np. Slovenský plynárenský priemysel)."

;

(d) W załączniku IV "POSZUKIWANIA ORAZ WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU ZIEMNEGO" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Spółki handlowe poszukujące lub wydobywające surową ropę naftową lub gaz ziemny (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

LITWA

Entities operating pursuant to Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Prawo Geologiczne Republiki Litwy) (Žin., 2001, Nr.35-1164) oraz spełniające wymagania przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Podmioty poszukujące lub wydobywające ropę naftową lub gaz ziemny na mocy zezwolenia lub koncesji wydanej zgodnie z ustawą XLVIII z 1993 r. o górnictwie (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTA

Ustawa o produkcji ropy naftowej (Cap. 156) oraz ustawodawstwo wtórne wydane na podstawie tej ustawy oraz ustawa o szelfie kontynentalnym (Cap. 194) oraz ustawodawstwo wtórne wydane na podstawie tej ustawy.

POLSKA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

SŁOWENIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w sektorze geologicznym i górniczym w zakresie poszukiwania złóż surowej ropy naftowej oraz wydobycia surowej ropy naftowej, gazu ziemnego."

;

(e) W załączniku V "POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE WĘGLA LUB INNYCH PALIW STAŁYCH":

"REPUBLIKA CZESKA

Spółki handlowe poszukujące lub wydobywające węgiel lub inne rodzaje paliwa (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

LITWA

Podmioty prowadzące działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia torfu zgodnie z Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164 oraz spełniające wymagania przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Podmioty poszukujące lub wydobywające węgiel lub inne paliwa stałe na mocy zezwolenia lub koncesji wydanego zgodnie z ustawą XLVIII z 1993 r. w sprawie górnictwa. (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POLSKA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałychna podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

SŁOWENIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w sektorze geologicznym i górniczym w zakresie poszukiwania złóż węgla oraz wydobycia węgla lub innych paliw stałych."

;

(f) W załączniku VI "PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Operatorzy systemów transportu publicznego oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie transportu kolejowego (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

ŁOTWA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (Państwowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (Państwowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Vaiņodes dzelzceļš").

LITWA

AB "Lietuvos geležinkeliai" działające zgodnie z Lietuvos Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402) oraz inne podmioty działające w dziedzinie usług transportu kolejowego i spełniające wymogi przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu dla ludności zgodnie z ustawą XCV 1993 w sprawie kolei (1993 évi XCV. törvény a vasútról) oraz na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie dekretu nr 15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

POLSKA

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

SŁOWENIA

Slovenske železnice, d.d.

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1996 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w zakresie transportu kolejowego (ustawa nr 164/1996 Coll. z późniejszymi zmianami, ustawa nr 258/1993 Z.z. z późniejszymi zmianami - np. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)"

;

(g) W załączniku VII "PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE MIEJSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO, TRAMWAJÓW, TROLEJBUSÓW LUB AUTOBUSÓW" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Jakikolwiek operator systemów transportu publicznego oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie transportu kolejowego, tramwajów, trolejbusów oraz transportu autobusowego (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

ŁOTWA

Podmioty publiczne, świadczące usługi w zakresie transportu pasażerów autobusami, trolejbusami, tramwajami, w następujących miastach: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITWA

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie przewozów miejskich trolejbusem, autobusem, lub kolejką linową, zgodnie z Lietuvos Respublikos keliųtransporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) oraz spełniające wymagania przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie transportu drogowego zgodnie z ustawą I z 1988 r. w sprawie transportu drogowego (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről oraz na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z dekretem 89/1988. (XII. 20.) MT Rady Ministrów w sprawie usług transportu drogowego oraz prowadzenia pojazdów drogowych (89/1998. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Podmioty świadczące usługi transportu kolejowego dla ludności zgodnie z ustawą XCV. z 1993 r. w sprawie kolei (1993 évi XCV. törvény a vasútról) oraz na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z dekretem nr 15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről.

MALTA

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Maltański Urząd Transportu).

POLSKA

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu.

SŁOWENIA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w zakresie transportu drogowego, prowadząc publiczny transport autobusowy z ustalonym rozkładem jazdy oraz transport kolejowy (ustawa nr 164/1996 Z.z. z późniejszymi zmianami, ustawa nr 168/1996 Z.z. z późniejszymi zmianami - np.

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)."

;

(h) W załączniku VIII "PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Podmioty zarządzające lotniskami (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

ŁOTWA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (Państwowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"". (Państwowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "International airport "Rīga"").

LITWA

Lotniska zarządzane zgodnie z Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) oraz Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (przedsiębiorstwo państowe "Oro navigacija") działające zgodnie z Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) oraz Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Inne podmioty działające w dziedzinie infrastruktury portów lotniczych, spełniające wymogi przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Lotniska działające na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą XCVII z 1995 r. w sprawie ruchu lotniczego (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Międzynarodowy Port Lotniczy Budapest Ferihegy zarządzany przez (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér géré par Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt. na podstawie ustawy XVI z 1991 r. w sprawie koncesji (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), ustawy XCVII z 1995 r. w sprawie kontroli ruchu lotniczego (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), dekretu nr 45/2001. (XII. 20.) KöViM Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie rozwiązania Administracji Lotniska i Kontroli Ruchu Lotniczego i powołania HungaroControl Węgierskich Służb Nawigacji Powietrznej (45/2001. (XII.20. KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Międzynarodowy Port Lotniczy Malta).

POLSKA

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

SŁOWENIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w zakresie cywilnego transportu lotniczego, ustanawiając i zarządzając lotniskami publicznymi oraz naziemnymi urządzeniami transportu lotniczego (ustawa nr 143/1998 Z.z. z późniejszymi zmianami - np. lotniska — Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany-zarządzane przez Slovenská správa letísk /Administracja Lotnisk Słowackich/ oraz działające na podstawie licencji wydanej przez Ministra Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej zgodnie z § 32 ustawy nr 143/1998 Z.z. o lotnictwie cywilnym)."

;

(i) W załączniku IX "PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY PORTÓW MORSKICH LUB ŚRÓDLĄDOWYCH LUB INNYCH TERMINALI" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Podmioty zarządzające portami (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

CYPR

Urząd Portów Cypryjskich ustanowiony przez ustawę o urzędzie portów cypryjskich z 1973 r. (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

ŁOTWA

Podmioty lub urzędy, które zarządzają portami, zgodnie z ustawą "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde(Władze wolnego portu Rīga)

Ventspils brīvostas pārvalde (Władze wolnego portu Ventspils)

Liepājas ostas pārvalde (Władze portu Liepāja)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Władze portu Salacgrīva)

Skultes ostas pārvalde (Władze portu Skulte)

Lielupes ostas pārvalde (Władze portu Lielupe)

Engures ostas pārvalde (Władze portu Engure)

Mērsraga ostas pārvalde (Władze portu Mērsrags)

Pāvilostas pārvalde (Władze portu Pāvilosta)

Rojas ostas pārvalde (Władze portu Roja).

LITWA

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (Przedsiębiorstwo państwowe "Zarząd Morskiego Portu Kłajpeda") działający zgodnie z Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (Przedsiębiorstwo państwowe "Administracja Wodnych Dróg Śródlądowych") działająca zgodnie z Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Inne podmioty działające w dziedzinie portów morskich, śródlądowych lub innej infrastruktury terminali, spełniające wymogi przepisów Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

WĘGRY

Porty publiczne zarządzane całkowicie lub częściowo przez państwo, zgodnie z ustawą XLII w sprawie transportu wodnego (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Urząd Morski Malty).

POLSKA

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym.

SŁOWENIA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w zakresie transportu śródlądowego, utrzymując drogi wodne oraz ustanawiając i utrzymując publiczne porty i urządzenia dróg wodnych (ustawa nr 338/2000 Z.z.- np. Prístav Bratislava, Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

(j) W załączniku X "ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI LUB ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH" dodaje się następujące wyrazy:

"REPUBLIKA CZESKA

Operatorzy usług telekomunikacyjnych, jeżeli świadczą usługi na rzecz ludności (sekcja 2 b) ustawy nr 199/1994 Sb. o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z art. 5 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

CYPR

Cypryjski Urząd Telekomunikacji ustanowiony zgodnie z ustawą o usługach telekomunikacyjnych na Cyprze, Cap. 302 (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

ŁOTWA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Lattelekom".

WĘGRY

Podmioty działające w sektorze telekomunikacji zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3, art. 104 oraz 105 ustawy XL z 2001 r. w sprawie łączności (2001. évi XL. törvény a hírközlésről).

MALTA

Usługi telekomunikacyjne na Malcie zostały całkowicie zliberalizowane i wszystkie wyłączne prawa zniesione, z wyjątkiem usług stacjonarnej telefonii głosowej oraz usług w zakresie międzynarodowego przesyłania danych, zliberalizowanych z dniem 1 stycznia 2003 r. Jednakże, żadne z tych przedsiębiorstw nie przyjęło rządowych regulacji dotyczących zamówień publicznych, określonych w zarządzeniu prawnym nr 70 z 1996 r., które wprowadziło w życie obecne rozporządzenia dotyczące zamówień publicznych w sektorze usług. Niezależnie od powyżej wskazanych wyjaśnień, wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze telekomunikacyjnym wskazuje się poniżej:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

POLSKA

Telekomunikacja Polska S. A.

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający, zgodnie z art. 3 §2 oraz §3 ustawy nr 263/1999 Z.z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, określony jako osoba prawna, która prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji, świadcząc publiczne usługi telekomunikacyjne, zamawia oraz utrzymuje urządzenia telekomunikacyjne publicznej sieci telekomunikacyjnej (ustawa nr 195/2000 Z.z. ze zmianami)."

.

J. ŚRODKI SPOŻYWCZE

1. 31980 L 0590: Dyrektywa Komisji 80/590/EWG z dnia 9 czerwca 1980 r. określająca symbol mogący znajdować się na materiałach lub przedmiotach wchodzących w kontakt ze środkami spożywczymi (Dz.U. L 151 z 19.6.1980, str. 21) zmieniona przez:

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(a) W tytule Załącznika dodaje się następujące wyrazy:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA""

;

(b) W tekście w Załączniku dodaje się następujące wyrazy:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

2. 31989 L 0108: Dyrektywa Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 34) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W artykule 8 ustęp 1 litera a) dodaje się następujące wyrazy:

"— w języku czeskim :

hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený

— w języku estońskim: :

sügavkülmutatud or külmutatud,

— w języku łotewskim: :

ātri sasaldēts,

— w języku litewskim: :

greitai užšaldyti,

— w języku węgierskim: :

gyorsfagyasztott,

— w języku maltańskim: :

iffriżat,

— w języku polskim: :

produkt głęboko mrożony,

— w języku słoweńskim: :

hitro zamrznjen,

— w języku słowackim: :

hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: Dyrektywa Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych (Dz.U. L 175 z 4.7.1991, str. 35), zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31996 L 0004: Dyrektywa Komisji 96/4/WE z dnia 16.2.1996 r. (Dz.U. L 49 z 28.2.1996, str. 12),

- 31999 L 0050: Dyrektywa Komisji 1999/50/WE z dnia 25.5.1999 r. (Dz.U. L 139 z 2.6.1999, str. 29).

(a) W artykule 7 ustęp 1 dodaje się następujące tiret po wyrazach "Modersmjölksersättning" oraz "Tillskottsnäring":

"— w języku czeskim:

"počáteční kojenecká výživa" oraz pokračovací kojenecká výživa

— w języku estońskim:

"imiku piimasegu" oraz "jätkupiimasegu",

— w języku łotewskim:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" oraz "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— w języku litewskim:

"mišinys kūdikiams iki 4 — 6 mėn" oraz "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 6 mėn",

— w języku węgierskim:

"anyatej-helyettesítő tápszer" oraz "anyatej-kiegészítő tápszer",

— w języku maltańskim:

"formula tat-trabi" oraz "formula tal-prosegwiment",

— w języku polskim:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" oraz "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— w języku słoweńskim:

"začetna formula za dojenčke" oraz "nadaljevalna formula za dojenčke"

— w języku słowackim:

"počiatočná dojčenská výživa" oraz "následná dojčenská výživa""

.

(b) W artykule 7 ustęp 1 dodaje się następujące tiret po wyrazach "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" oraz "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk":

"— w języku czeskim:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" oraz "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— w języku estońskim:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" oraz "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— w języku łotewskim:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" oraz "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— w języku litewskim:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" oraz "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— w języku węgierskim:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" oraz "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— w języku maltańskim:

"ħalib tat-trabi" oraz "ħalib tal-prosegwiment",

— w języku polskim:

"mleko początkowe" oraz "mleko następne",

— w języku słoweńskim:

"začetno mleko za dojenčke" oraz "nadaljevalno mleko za dojenčke"

— w języku słowackim:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" oraz "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Dyrektywa Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 29).

W artykule 4 ustęp 1 wykaz rozpoczynający się od wyrazów "w języku hiszpańskim" oraz kończący się wyrazami "medicinska ändamål" otrzymuje brzmienie:

"— w języku hiszpańskim:

"Alimentο dietético para usos médicos especiales"

— w języku czeskim:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— w języku duńskim:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— w języku niemieckim:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— w języku estońskim:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— w języku greckim:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— w języku angielskim:

"Food(s) for special medical purposes"

— w języku francuskim:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— w języku włoskim:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— w języku łotewskim:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— w języku litewskim:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— w języku węgierskim:

"Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer"

— w języku maltańskim:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— w języku holenderskim:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— w języku polskim:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— w języku portugalskim:

"Produto dietético de uso clínico"

— w języku słowackim:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— w języku słoweńskim:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— w języku fińskim:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— w języku szwedzkim:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"."

5. 32000 L 0013: Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.U. L 109 z 6.5.2002, str. 29) zmieniona przez

- 32001 L 0101: Dyrektywa Komisji 2001/101/WE z dnia 26.11.2001 r. (Dz.U. L 310 z 28.11.2001, str. 19),

- 32002 L 0067: Dyrektywa Komisji 2002/67/WE z dnia 18.7.2002 r. (Dz.U. L 191 z 19.7.2002, str. 20).

(a) W artykule 5 ustęp 3 wykaz rozpoczynający się od wyrazów "w języku hiszpańskim" oraz kończący się wyrazami "joniserande strålning" otrzymuje brzmienie:

"— w języku hiszpańskim:

"irradiadο" lub "tratado con radiación ionizante",

— w języku czeskim:

"ozářeno" lub "ošetřeno ionizujícím zářením",

— w języku duńskim:

"bestrålet/…" lub "strålekonserveret" lub "behandlet med ioniserende stråling" lub "konserveret med ioniserende stråling",

— w języku niemieckim:

"bestrahlt" lub "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— w języku estońskim:

"kiiritatud" lub "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— w języku greckim:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" lub "ακτινοβοληµένο",

— w języku angielskim:

"irradiated" lub "treated with ionising radiation",

— w języku francuskim:

"traité par rayonnements ionisants" lub "traité par ionisation",

— w języku włoskim:

"irradiato" lub "trattato con radiazioni ionizzanti",

— w języku łotewskim:

"apstarots" lub "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— w języku litewskim:

"apšvitinta" lub "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— w języku węgierskim:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— w języku maltańskim:

"ittrattat bir-radjazzjoni" lub "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— w języku holenderskim:

"doorstraald" lub "door bestraling behandeld" lub "met ioniserende stralen behandeld",

— w języku polskim:

"napromieniony" lub "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— w języku portugalskim:

"irradiado" lub "tratado por irradiação" lub "tratado por radiação ionizante",

— w języku słowackim:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— w języku słoweńskim:

"obsevano" lub "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— w języku fińskim:

"säteilytetty" lub "käsitelty ionisoivalla säteilyllä,"

— w języku szwedzkim:

"bestrålad" lub "behandlad med joniserande strålning""

;

(b) W artykule 10 ustęp 2 wykaz rozpoczynający się od wyrazów "w języku hiszpańskim" oraz kończący się wyrazami "sista förbrukningsdag" otrzymuje brzmienie:

"— w języku hiszpańskim:

"fecha de caducidad"

,

— w języku czeskim:

"spotřebujte do"

,

— w języku duńskim:

"sidste anvendelsesdato"

,

— w języku niemieckim:

"verbrauchen bis"

,

— w języku estońskim:

"kõlblik kuni"

,

— w języku greckim:

"ανάλωση μέχρι"

— w języku angielskim:

"use by"

,

— w języku francuskim:

"à consommer jusqu'au"

,

— w języku włoskim:

"da consumare entro"

,

— w języku łotewskim:

"izlietot līdz"

,

— w języku litewskim:

"tinka vartoti iki"

,

— w języku węgierskim:

"fogyasztható"

,

— w języku maltańskim:

"uża sa"

,

— w języku holenderskim:

"te gebruiken tot"

,

— w języku polskim:

"należy spożyć do",

— w języku portugalskim:

"a consumir até"

,

— w języku słowackim:

"spotrebujte do"

,

— w języku słoweńskim:

"porabiti do"

,

— w języku fińskim

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— w języku szwedzkim:

"sista förbrukningsdag"."

6. 32000 L 0036: Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 197 z 3.8.2002, str. 19).

W załączniku I punkt A ustęp 4 litera d) otrzymuje brzmienie:

"(d) Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Malta mogą zezwolić na używanie na ich terytorium określenia "czekolada mleczna" w stosunku do produktów wymienionych w pkt 5, pod warunkiem jednak, iż określeniu temu towarzyszyć będzie we wszystkich trzech wypadkach wskazanie zawartości suchej masy mlecznej ustanowionej dla każdego z tych produktów, w następujący sposób: "milk solids: … % minimum.""

7. 32001 L 0114: Dyrektywa Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do pewnego rodzaju mleka utrwalonego przez częściowo lub całkowite odwodnienie przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 15 z 17.1.2002, str. 19)

W załączniku II dodaje się następujące litery:

"(k) Określenie w języku maltańskim "Ħalib evaporat" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. b).

(l) Określenie w języku maltańskim "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. (c).

(m) Określenie w języku estońskim "koorepulber" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 2 lit. a).

(n) Określenie w języku estońskim "piimapulber" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 2 lit. b).

(o) Określenie w języku estońskim "väherasvane kondenspiim" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. c).

(p) Określenie w języku estońskim "magustatud väherasvane kondenspiim" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. f).

(q) Określenie w języku estońskim "väherasvane piimapulber" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 2 lit. c).

(r) Określenie w języku czeskim "zahuštěná neslazená smetana" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. a).

(s) Określenie w języku czeskim "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. b).

(t) Określenie w języku czeskim "zahuštěné neslazené polotučné mléko" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. c) zawartość tłuszczu, w stosunku do wagi pomiędzy 4 % a 4,5 %.

(u) Określenie w języku czeskim "zahuštěné slazené plnotučné mléko" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. e).

(v) Określenie w języku czeskim "zahuštěné slazené polotučné mléko" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 1 lit. f) zawartość tłuszczu, w stosunku do wagi pomiędzy 4 % a 4,5 %.

(w) Określenie w języku czeskim "sušená smetana" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 2 lit. a).

(x) Określenie w języku czeskim "zahuštěné slazené polotučné mléko" oznacza produkt określony w załączniku I ust. 2 lit. c) zawartość tłuszczu, w stosunku do wagi pomiędzy 14 % a 16 %."

8. 32001 R 0466: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych substancji zanieczyszczających w środkach spożywczych (Dz.U. L 77, 16.3.2001, str. 1) zmienione przez:

- 32001 R 2375: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2375/2001 z dnia 29.11.2001 r. (Dz.U. L 321 z 6.12.2001, str. 1),

- 32002 R 0221: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2002 z dnia 6.2.2002 r. (Dz.U. L 37 z 7.2.2002, str. 4),

- 32002 R 0257: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2002 z dnia 12.2.2002 r. (Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 12),

- 32002 R 0472: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2002 z dnia 12.3.2002 r. (Dz.U. L 75 z 16.3.2002, str. 18),

- 32002 R 0563: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2002 z dnia 2.4.2002 r. (Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 5).

Po artykule 1 ustęp 1a dodaje się następujący ustęp:

"1b. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja może przyznać Estonii okres przejściowy, do 31 grudnia 2006 r., w celu wprowadzania na jej rynek ryb pochodzących z regionu Morza Bałtyckiego, które są przeznaczone do spożycia na jej terytorium z poziomem zawartości dioksyn wyższym niż wskazany w punkcie 5.2 sekcji 5 załącznika I. Odstępstwo to będzie przyznane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 315/93 ustanawiającego procedury wspólnotowe w odniesieniu do substancji skażających w żywności [1]. W tym celu Estonia musi wykazać, że warunki stosowane dla Finlandii i Szwecji ustanowione w ust. 1a są spełnione i że narażenie ludzi na kontakt z dioksynami w Estonii nie jest wyższe niż najwyższy średni poziom w jakimkolwiek Państwie Członkowskim Wspólnoty ustalony na 30 kwietnia 2004 r.

Jeżeli takie odstępstwo zostanie przyznane Estonii, wszelkie późniejsze wnioski będą rozpatrywane w ramach przeglądu sekcji 5 załącznika I, przewidzianego w art. 5 ust. 3.

Bez uszczerbku dla powyższych przepisów, Estonia wdroży środki konieczne do zapewnienia, że ryby lub produkty rybołówstwa niespełniające przepisów punktu 5.2. sekcji 5 załącznika I nie są wprowadzane do obrotu w innych Państwach Członkowskich."

K. CHEMIKALIA

31967 L 0548: Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. L 196 z 16.8.1967, str.1), zmieniona przez:

- 31969 L 0081: Dyrektywa Rady (EWG) nr 69/81 z dnia 13.3.1969 r. (Dz.U. L 68 z 19.3.1969, str. 1),

- 31970 L 0189: Dyrektywa Rady (EWG) nr 70/189 z dnia 6.3.1970 r. (Dz.U. L 59 z 14.3.1970, str. 33),

- 31971 L 0144: Dyrektywa Rady (EWG) nr 71/144 z dnia 22.3.1971 r. (Dz.U. L 74 z 29.3.1971, str. 15),

- 31973 L 0146: Dyrektywa Rady (EWG) nr 73/146 z dnia 21.5.1973 r. (Dz.U. L 167 z 25.6.1973, str. 1),

- 31975 L 0409: Dyrektywa Rady (EWG) nr 75/409 z dnia 24.6.1975 r. (Dz.U. L 183 z 14.7.1975, str. 22),

- 31976 L 0907: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 76/907 z dnia 14.7.1976 r. (Dz.U. L 360 z 30.12.1976, str. 1),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31979 L 0370: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 79/370 z dnia 30.1.1979 r. (Dz.U. L 88 z 7.4.1979, str. 1),

- 31979 L 0831: Dyrektywa Rady (EWG) nr 79/831 z dnia 18.9.1979 r. (Dz.U. L 259 z 15.10.1979, str. 10),

- 31980 L 1189: Dyrektywa Rady (EWG) nr 80/1189 z dnia 4.12.1980 r. (Dz.U. L 366 z 31.12.1980, str. 1),

- 31981 L 0957: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 81/957 z dnia 23.10.1981 r. (Dz.U. L 351 z 7.12.1981, str. 5),

31982 L 0232: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 82/232 z dnia 25.3.1982 r. (Dz.U. L 106 z 21.4.1982, str. 18),

- 31983 L 0467: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 83/467 z dnia 29.7.1983 r. (Dz.U. L 257 z 16.9.1983, str. 1),

- 31984 L 0449: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 84/449 z dnia 25.4.1984 r. (Dz.U. L 251 z 19.9.1984, str. 1),

- 11985 L: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31986 L 0431: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 86/431 z dnia 24.6.1986 r. (Dz.U. L 247 z 1.9.1986, str. 1),

- 31987 L 0432: Dyrektywa Rady (EWG) nr 87/432 z dnia 3.8.1987 r. (Dz.U. L 239 z 21.8.1987, str. 1),

- 31988 L 0302: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 88/302 z dnia 18.11.1987 r. (Dz.U. L 133 z 30.5.1988, str. 1),

- 31988 L 0490: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 88/490 z dnia 22.7.1988 r. (Dz.U. L 259 z 19.9.1988, str. 1),

- 31990 L 0517: Dyrektywa Rady (EWG) nr 90/517 z dnia 9.10.1990 r. (Dz.U. L 287 z 19.10.1990, str. 37),

- 31991 L 0325: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 91/325 z dnia 1.3.1991 r. (Dz.U. L 180 z 8.7.1991, str. 1),

- 31991 L 0326: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 91/326 z dnia 5.3.1991 r. (Dz.U. L 180 z 8.7.1991, str. 79),

- 31991 L 0410: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 91/410 z dnia 22.7.1991 r. (Dz.U. L 228 z 17.8.1991, str. 67),

- 31991 L 0632: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 91/632 z dnia 28.10.1991 r. (Dz.U. L 338 z 10.12.1991, str. 23),

- 31992 L 0032: Dyrektywa Rady (EWG) nr 92/32 z dnia 30.4.1992 r. (Dz.U. L 154 z 5.6.1992, str. 1),

- 31992 L 0037: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 92/37 z dnia 30.4.1992 r. (Dz.U. L 154 z 5.6.1992, str. 30),

- 31993 L 0021: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 93/21 z dnia 27.4.1993 r. (Dz.U. L 110 z 4.5.1993, str. 20),

- 31993 L 0072: Dyrektywa Komisji (EWG) nr 93/72 z dnia 1.9.1993 r. (Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 29),

- 31993 L 0101: Dyrektywa Komisji (WE) nr 93/101 z dnia 11.11.1993 r. (Dz.U. L 13 z 15.1.1994, str. 1),

- 31993 L 0105: Dyrektywa Komisji (WE) nr 93/105 z dnia 25.11.1993 r. (Dz.U. L 294 z 30.11.1993, str. 21),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz. U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31994 L 0069: Dyrektywa Komisji (WE) nr 94/69 z dnia 19.12.1994 r. (Dz.U. L 381 z 31.12.1994, str. 1),

- 31996 L 0054: Dyrektywa Komisji (WE) nr 96/54 z dnia 30.7.1996 r. (Dz.U. L 248 z 30.9.1996, str. 1),

- 31996 L 0056: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 96/56 z dnia 3.9.1996 r. (Dz.U. L 236 z 18.9.1996, str. 35),

- 31997 L 0069: Dyrektywa Komisji (WE) nr 97/69 z dnia 5.12.1997 r. (Dz.U. L 343 z 13.12.1997, str. 19),

- 31998 L 0073: Dyrektywa Komisji (WE) nr 98/73 z dnia 18.9.1998 r. (Dz.U. L 305 z 16.11.1998, str. 1),

- 31998 L 0098: Dyrektywa Komisji (WE) nr 98/98 z dnia 15.12.1998 r. (Dz.U. L 355 z 30.12.1998, str. 1),

- 31999 L 0033: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1999/33 z dnia 10.5.1999 r. (Dz.U. L 199 z 30.7.1999, str. 57),

- 32000 L 0032: Dyrektywa Komisji (WE) nr 2000/32 z dnia 19.5.2000 r. (Dz.U. L 136 z 8.6.2000, str. 1),

- 32000 L 0033: Dyrektywa Komisji (WE) nr 2000/33 z dnia 25.4.2000 r. (Dz.U. L 136 z 8.6.2000, str. 90),

- 32001 L 0059: Dyrektywa Komisji (WE) nr 2001/59 z dnia 6.8.2001 r. (Dz.U. L 225 z 21.8.2001, str. 1),

(a) Tabela A we wstępie do załącznika I otrzymuje brzmienie

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Symbol | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

(b) Tabela B we wstępie do załącznika I otrzymuje brzmienie:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B — TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B — TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

(c) Załącznik II otrzymuje brzmienie:

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

(d) Załącznik III otrzymuje brzmienie:

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL : Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL : Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL : Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL : Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL : Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL : Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL : Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL : Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL : Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL : Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL : Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL : Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL : Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL : Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL : Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL : Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL : Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL : Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL : W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL : W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL : Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL : Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL : Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL : Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL : Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL : Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL : Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL : Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL : Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL : Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL : Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL : Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL : Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL : Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL : Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL : Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL : Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL : Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL : Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL : Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL : Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL : Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL : Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL : Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL : Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL : Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL : Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL : Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL : Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL : Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL : Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL : Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL : Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL : Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL : Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL : Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL : Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

(e) Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL : Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL : Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL : Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL : Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL : Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL : Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL : Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL : Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL : Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL : Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL : Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL : Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL : Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL : Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL : Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL : Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL : Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL : Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL : Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL : Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL : Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL : Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL : Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL : Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL : Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL : Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL : Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL : Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL : Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL : W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL : W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL : W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL : Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL : Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL : Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL : Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL : Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL : Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL : Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL : Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL : Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL : W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL : W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL : W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL : Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL : Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL : W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL : Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL : Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL : Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

A. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

1. 31971 R 1408: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2.) zmienione i ostatnio zaktualizowane przez:

- 31997 R 0118: Rozporządzenie Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2.12.1996 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.1997, str. 1), następnie zmienione przez:

- 31997 R 1290: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/97 z dnia 27.6.1997 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1997, str. 1),

- 31998 R 1223: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1223/98 z dnia 4.6.1998 r. (Dz.U. L 168 z 13.6.1998, str. 1),

- 31998 R 1606: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29.6.1998 r. (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, str. 1),

- 31999 R 0307: Rozporządzenie Rady (WE) nr 307/1999 z dnia 8.2.1999 r. (Dz.U. L 38 z 12.2.1999, str. 1),

- 31999 R 1399: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1399/1999 z dnia 29.4.1999 r. (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 1),

- 32001 R 1386: Rozporządzenie (WE) nr 1386/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.6.2001 r. (Dz.U. L 187 z 10.7.2001, str. 1).

(a) W artykule 82 część B ustęp 1, liczbę "90" zastępuje się liczbą "150";

(b) W załączniku I część I "Pracownicy najemni i/lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek (art. 1 lit. a) pkt (ii) i (iii) rozporządzenia)" wprowadza się następujące zmiany: est modifié comme suit:

(i) Po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Nie dotyczy."

,

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Nie dotyczy."

(iv) Po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Nie dotyczy.

L. ŁOTWA

Nie dotyczy.

M. LITWA

Nie dotyczy."

;

(v) Po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Nie dotyczy.

P. MALTA

Za osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, w rozumieniu art. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia, uznaje się każdą osobę prowadzącą działalność na własny rachunek i nie będącą pracownikiem najemnym w rozumieniu ustawy o zabezpieczeniu społecznym (Cap. 318) z 1987 r."

;

(vi) Po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Nie dotyczy."

;

(vii) Po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Nie dotyczy.

V. SŁOWACJA

Nie dotyczy."

;

(c) W załączniku I część II "Członkowie rodziny (art. 1 lit. f) zdanie drugie rozporządzenia)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

W celu ustalenia prawa do świadczeń rzeczowych, wynikającego z przepisów tytułu III rozdział 1 rozporządzenia, wyrażenie "członek rodziny" oznacza małżonka i/lub dziecko pozostające na utrzymaniu w znaczeniu wynikającym z ustawy o państwowej pomocy społecznej nr 117/1995 Sb."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "D. NEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Nie dotyczy."

;

(iv) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Nie dotyczy.

L. ŁOTWA

W celu ustalenia prawa do świadczeń rzeczowych, wynikającego z przepisów tytułu III rozdział 1 rozporządzenia, wyrażenie "członek rodziny" oznacza małżonka lub dziecko poniżej 18 roku życia.

M. LITWA

W celu ustalenia prawa do świadczeń rzeczowych, wynikającego z przepisów tytułu III rozdział 1 rozporządzenia, wyrażenie "członek rodziny" oznacza małżonka lub dziecko poniżej 18 roku życia."

;

(v) po wyrazach "Nie dotyczy" w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Nie dotyczy.

P. MALTA

Nie dotyczy."

;

(vi) po wyrazach "Nie dotyczy" w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Nie dotyczy."

;

(vii) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się rubrykę U w brzmieniu:

"U. SŁOWENIA

Nie dotyczy.

V. SŁOWACJA

W celu ustalenia prawa do świadczeń rzeczowych, wynikającego z przepisów tytułu III rozdział 1 rozporządzenia, wyrażenie "członek rodziny" oznacza małżonka i/lub dziecko pozostające na utrzymaniu w znaczeniu wynikającym z ustawy o zasiłkach i dodatkowych świadczeniach na dziecko."

;

(d) W załączniku II część I "Specjalne systemy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, do których, zgodnie z czwartym akapitem art. 1 lit. j), nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Nie dotyczy."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO,";

(iii) po pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Nie dotyczy."

;

(iv) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

1. System emerytalny dla lekarzy prowadzących prywatną praktykę wprowadzony rozporządzeniami o służbie medycznej (emerytury i inne świadczenia) z 1999 r. (P.I. 295/99) wydanym na podstawie ustawy o służbie medycznej (stowarzyszenia, dyscyplina oraz fundusz emerytalny) z 1967 r. (ustawa 16/67), ze zmianami.

2. System emerytalny dla adwokatów, wprowadzony rozporządzeniami o adwokaturze (emerytury i inne świadczenia) z 1966 r. (P.I. 642/66), ze zmianami, wydanymi na podstawie ustawy o adwokaturze, Cap. 2, ze zmianami.

L. ŁOTWA

Nie dotyczy.

M. LITWA

Nie dotyczy."

;

(v) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Nie dotyczy.

P. MALTA

Nie dotyczy."

;

(vi) po pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Nie dotyczy."

;

(vii) po wyrazach "Nie dotyczy." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Nie dotyczy.

V. SŁOWACJA

Nie dotyczy."

;

(e) W załączniku II część II "Zasiłki specjalne z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, wyłączone z zakresu zastosowania rozporządzenia zgodnie z art. 1 lit. u) pkt i)", wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Zasiłek porodowy."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Zasiłek porodowy."

;

(iv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "J. Włochy" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Żadne.

L. ŁOTWA

Świadczenie porodowe.

M. LITWA

Świadczenie porodowe."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Świadczenie macierzyńskie.

P. MALTA

Żadne."

;

(vi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Jednorazowy zasiłek macierzyński (ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej)."

;

(vii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Świadczenie porodowe.

V. SŁOWACJA

Zasiłek porodowy."

;

(f) W załączniku II część III "Specjalne świadczenia o charakterze nieskładkowym, w rozumieniu art. 4 ust. 2b, nie objęte zakresem stosowania rozporządzenia" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po wyrazie "Żadne." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Żadne."

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Żadne."

.

(iv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "J. Włochy" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Żadne.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Żadne."

.

(v) po wyrazie "Żadne." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Żadne."

.

(vi) po pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Żadne."

.

(vii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne"

;

(g) W załączniku IIa "Specjalne świadczenia o charakterze nieskładkowym (art. 10a rozporządzenia" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Zasiłek socjalny (ustawa o państwowej pomocy społecznej nr 117/1995 Sb.)."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

(a) Zasiłek dla dorosłych niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 stycznia 1999 r o świadczeniach socjalnych dla osób niepełnosprawnych).

(b) Państwowy zasiłek dla bezrobotnych (ustawa z dnia 1 października 2000 r. o ochronie socjalnej osób bezrobotnych.)."

;

(iv) po ostatniej pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

(a) Renta socjalna (ustawa o rentach socjalnych z 1995 r. (ustawa 25(I)/95), ze zmianami).

(b) Zasiłek dla niepełnosprawnych z poważnym uszkodzeniem narządów ruchu (decyzje Rady Ministrów nr 38.210 z dnia 16 października 1992 r., 41.370 z dnia 1 sierpnia 1994 r., 46.183 z dnia 11 czerwca 1997 r. oraz 53.675 z dnia 16 maja 2001 r.).

(c) Świadczenie specjalne dla osób niewidomych (ustawa o świadczeniach specjalnych z 1996 r. (ustawa 77(I)/96), ze zmianami).

L. ŁOTWA

(a) Świadczenie z państwowego systemu zabezpieczenia społecznego (ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pomocy społecznej).

(b) Zasiłek na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się (ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pomocy społecznej).

M. LITWA

(a) Renta socjalna (ustawa z 1994 r. o rentach socjalnych).

(b) Specjalne świadczenie transportowe dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się (ustawa z 2000 r. o rekompensatach transportowych, art. 7)."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

(a) Renta inwalidzka (dekret Rady Ministrów nr 83/1987 (XII 27) w sprawie renty inwalidzkiej).

(b) Zasiłek z tytułu starości o charakterze nieskładkowym (ustawa III z 1993 r. o administracji socjalnej i świadczeniach socjalnych).

(c) Zasiłek transportowy (dekret rządowy nr 164/1995 (XII 27) o zasiłkach transportowych dla osób ze znacznym upośledzeniem fizycznym).

P. MALTA

(a) Zasiłek uzupełniający (sekcja 73 ustawy z 1987 r. o zabezpieczeniu społecznym (Cap. 318)).

(b) Emerytura (ustawa o zabezpieczeniu społecznym (Cap. 318) 1987)."

;

(vi) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Renta socjalna (ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej)."

(vii) po ostatniej pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

(a) Emerytura państwowa (ustawa o ubezpieczeniu emerytalnym i inwalidzkim z dnia 23 grudnia 1999 r.).

(b) Dodatek do dochodu emerytów/rencistów (ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o ubezpieczeniu emerytalnym i inwalidzkim).

(c) Świadczenie dla celów utrzymania (ustawa o ubezpieczeniu emerytalnym i inwalidzkim z dnia 23 grudnia 1999 r.).

V. SŁOWACJA

Wyrównanie emerytur i rent, które stanowią jedyne źródło dochodów (ustawa nr 100/1988 Zb.)."

;

(h) W załączniku III część A "Postanowienia konwencji o zabezpieczeniu społecznym, które pozostają w mocy nie naruszając przepisów art. 6 rozporządzenia (art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) przed pozycją "1. BELGIA - DANIA" dodaje się następujące rubryki:

"1. BELGIA — REPUBLIKA CZESKA

Brak umowy."

;

(ii) numeracja rubryki "BELGIA — DANIA zmienia się w ten sposób, że cyfrę "1" zastępuje się cyfrą "2" a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:"

"3. BELGIA — NIEMCY"

;

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "3. BELGIA — NIEMCY" dodaje następujące rubryki:

"4. BELGIA — ESTONIA

Brak umowy."

;

(iv) rubryki 3-7 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"5. BELGIA — GRECJA"

"6. BELGIA — HISZPANIA"

"7. BELGIA — FRANCJA"

"8. BELGIA — IRLANDIA"

"9. BELGIA — WŁOCHY"

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "9. BELGIA - WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"10. BELGIA — CYPR

Brak umowy.

11. BELGIA — ŁOTWA

Brak umowy.

12. BELGIA — LITWA

Brak umowy."

;

(vi) numeracja rubryki "BELGIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "8" zastępuje się liczbą "13" oraz dodaje się następujące rubryki:

"14. BELGIA — WĘGRY

Brak umowy.

15. BELGIA — MALTA

Brak umowy."

;

(vii) numeracja rubryki "BELGIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "9" zastępuje się liczbą "16", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"17. BELGIA — AUSTRIA"

;

(viii) po ostatniej pozycji w rubryce "17. BELGIA — AUSTRIA" dodaje się następujące rubryki:

"18. BELGIA — POLSKA

Żadne."

;

(ix) numeracja rubryki "BELGIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "11" zastępuje się liczbą "19" oraz dodaje się następujące rubryki:

"20. BELGIA — SŁOWENIA

Żadne.

21. BELGIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(x) numeracja rubryki "BELGIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "12" zastępuje się liczbą "22", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"23. BELGIA — SZWECJA"

"24. BELGIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "24. BELGIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"25. REPUBLIKA CZESKA — DANIA

Brak umowy.

26. REPUBLIKA CZESKA — NIEMCY

Brak umowy.

27. REPUBLIKA CZESKA — ESTONIA

Brak umowy.

28. REPUBLIKA CZESKA — GRECJA

Żadne.

29. REPUBLIKA CZESKA — HISZPANIA

Żadne.

30. REPUBLIKA CZESKA — FRANCJA

Żadne.

31. REPUBLIKA CZESKA — IRLANDIA

Brak umowy.

32. REPUBLIKA CZESKA — WŁOCHY

Brak umowy.

33. REPUBLIKA CZESKA — CYPR

Żadne.

34. REPUBLIKA CZESKA — ŁOTWA

Brak umowy.

35. REPUBLIKA CZESKA — LITWA

Żadne.

36. REPUBLIKA CZESKA — LUKSEMBURG

Żadne.

37. REPUBLIKA CZESKA — WĘGRY

Żadne.

38. REPUBLIKA CZESKA — MALTA

Brak umowy.

39. REPUBLIKA CZESKA — NIDERLANDY

Brak umowy.

40. REPUBLIKA CZESKA — AUSTRIA

Art. 32 ust. 3 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 20 lipca 1999 r.

41. REPUBLIKA CZESKA — POLSKA

Żadne.

42. REPUBLIKA CZESKA — PORTUGALIA

Brak umowy.

43. REPUBLIKA CZESKA — SŁOWENIA

Żadne.

44. REPUBLIKA CZESKA — SŁOWACJA

Art. 20 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 29 października 1992 r.

45. REPUBLIKA CZESKA — FINLANDIA

Brak umowy.

46. REPUBLIKA CZESKA — SZWECJA

Brak umowy.

47. REPUBLIKA CZESKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(xii) numeracja rubryki "DANIA — NIEMCY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "15" zastępuje się liczbą "48" oraz dodaje się następujące rubryki:

"49. DANIA — ESTONIA

Brak umowy."

;

(xiii) rubryki 16-20 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"50. DANIA — GRECJA"

"51. DANIA — HISZPANIA"

"52. DANIA — FRANCJA"

"53. DANIA — IRLANDIA"

"54. DANIA — WŁOCHY"

;

(xiv) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "54. DANIA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"55. DANIA — CYPR

Brak umowy.

56. DANIA — ŁOTWA

Brak umowy.

57. DANIA — LITWA

Brak umowy."

;

(xv) numeracja rubryki "DANIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "21" zastępuje się liczbą "58" oraz dodaje się następujące rubryki:

"59. DANIA — WĘGRY

Brak umowy.

60. DANIA — MALTA

Brak umowy."

;

(xvi) numeracja rubryki "DANIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "22" zastępuje się liczbą "61", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"62. DANIA — AUSTRIA"

;

(xvii) po ostatniej pozycji w rubryce "62. DANIA — AUSTRIA" dodaje się następujące rubryki:

"63. DANIA — POLSKA

Brak umowy."

;

(xviii) numeracja rubryki "DANIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "24" zastępuje się liczbą "64" oraz dodaje się następujące rubryki:

"65. DANIA — SŁOWENIA

Żadne.

66. DANIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xix) numeracja rubryki "DANIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "25" zastępuje się liczbą "67", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"68. DANIA — SZWECJA"

"69. DANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xx) po wyrazie "Żadne." w rubryce "69. DANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"70. NIEMCY — ESTONIA

Brak umowy."

;

(xxi) rubryki 28-32 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"71. NIEMCY — GRECJA"

"72. NIEMCY — HISZPANIA"

"73. NIEMCY — FRANCJA"

"74. NIEMCY — IRLANDIA"

"75. NIEMCY — WŁOCHY"

;

(xxii) po ostatniej pozycji w rubryce "75. NIEMCY- WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"76. NIEMCY — CYPR

Brak umowy.

77. NIEMCY — ŁOTWA

Brak umowy.

78. NIEMCY — LITWA

Brak umowy."

;

(xxiii) numeracja rubryki "NIEMCY — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "33" zastępuje się liczbą "79" oraz dodaje się następujące rubryki:

"80. NIEMCY — WĘGRY

(a) Art. 27 ust. 3 i art. 40 ust. 1 lit. b) Konwencji z dnia 2 maja 1998 r o zabezpieczeniu społecznym.

(b) Pkt 16 Protokołu Końcowego do powyższej Konwencji.

81. NIEMCY — MALTA

Brak umowy."

;

(xxiv) numeracja rubryki "NIEMCY — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "34" zastępuje się liczbą "82", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"83. NIEMCY — AUSTRIA"

;

(xxv) po ostatniej pozycji w rubryce "83. NIEMCY — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"84. NIEMCY — POLSKA

(a) Umowa z dnia 9 października 1975 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, pod warunkami i w zakresie określonym w art. 27 ust. 2 — 4. Umowy z dnia 8 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu społecznym.

(b) Art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 27 ust. 5 i art. 28 ust. 2. Umowy z dnia 8 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu społecznym."

;

(xxvi) numeracja rubryki "NIEMCY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "36" zastępuje się liczbą "85" oraz dodaje się następujące rubryki:

"86. NIEMCY — SŁOWENIA

(a) Art. 42 Konwencji z dnia 24 września 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym.

(b) Pkt 15 Protokołu Końcowego do powyższej Konwencji.

87. NIEMCY — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xxvii) numeracja rubryki "NIEMCY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "37" zastępuje się liczbą "88", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"89. NIEMCY — SZWECJA"

"90. NIEMCY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xxviii) po ostatniej pozycji w rubryce "90. NIEMCY- ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"91. ESTONIA — GRECJA

Brak umowy.

92. ESTONIA — HISZPANIA

Brak umowy.

93. ESTONIA — FRANCJA

Brak umowy.

94. ESTONIA — IRLANDIA

Brak umowy.

95. ESTONIA — WŁOCHY

Brak umowy.

96. ESTONIA — CYPR

Brak umowy.

97. ESTONIA — ŁOTWA

Żadne.

98. ESTONIA — LITWA

Żadne.

99. ESTONIA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

100. ESTONIA — WĘGRY

Brak umowy.

101. ESTONIA — MALTA

Brak umowy.

102. ESTONIA — NIDERLANDY

Brak umowy.

103. ESTONIA — AUSTRIA

Brak umowy.

104. ESTONIA — POLSKA

Brak umowy.

105. ESTONIA — PORTUGALIA

Brak umowy.

106. ESTONIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

107. ESTONIA — SŁOWACJA

Brak umowy.

108. ESTONIA — FINLANDIA

Żadne.

109. ESTONIA — SZWECJA

Żadne.

110. ESTONIA — AZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(xxix) rubryki 41, 51, 61 i 62 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"111. GRECJA — HISZPANIA"

"112. GRECJA — FRANCJA"

"113. GRECJA — IRLANDIA"

"114. GRECJA — WŁOCHY"

;

(xxx) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "114. GRECJA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"115. GRECJA — CYPR

Żadne.

116. GRECJA — ŁOTWA

Brak umowy.

117. GRECJA — LITWA

Brak umowy."

;

(xxxi) numeracja rubryki "GRECJA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "63" zastępuje się liczbą "118" oraz dodaje się następujące rubryki:

"119. GRECJA — WĘGRY

Brak umowy.

120. GRECJA — MALTA

Brak umowy."

;

(xxxii) numeracja rubryki "GRECJA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "64" zastępuje się liczbą "121", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"122. GRECJA — AUSTRIA"

;

(xxxiii) po ostatniej pozycji w rubryce "122. GRECJA — AUSTRIA" dodaje się następujące rubryki:

"123. GRECJA — POLSKA

Żadne."

;

(xxxiv) numeracja rubryki "GRECJA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "66" zastępuje się liczbą "124" oraz dodaje się następujące rubryki:

"125. GRECJA — SŁOWENIA

Brak umowy.

126. GRECJA — SŁOWACJA

Żadne."

;

(xxxv) numeracja rubryki "GRECJA - FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "67" zastępuje się liczbą "127", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"128. GRECJA — SZWECJA"

"129. GRECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xxxvi) numeracja rubryki "HISZPANIA — FRANCJA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "40" zastępuje się liczbą "130", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"131. HISZPANIA — IRLANDIA"

"132. HISZPANIA — WŁOCHY"

;

(xxxvii) po ostatniej pozycji w rubryce "132. HISZPANIA - WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"133. HISZPANIA — CYPR

Brak umowy.

134. HISZPANIA — ŁOTWA

Brak umowy.

135. HISZPANIA — LITWA

Brak umowy."

;

(xxxviii) numeracja rubryki "HISZPANIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "44" zastępuje się liczbą "136"oraz dodaje się następujące rubryki:

"137. HISZPANIA — WĘGRY

Brak umowy.

138. HISZPANIA — MALTA

Brak umowy."

;

(xxxix) numeracja rubryki "HISZPANIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "45" zastępuje się liczbą "139", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"140. HISZPANIA — AUSTRIA"

;

(xl) po ostatniej pozycji w rubryce "140. HISZPANIA — AUSTRIA" dodaje się następujące rubryki:

"141. HISZPANIA — POLSKA

Żadne."

;

(xli) numeracja rubryki "HISZPANIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "47" zastępuje się liczbą "142" oraz dodaje się następujące rubryki:

"143. HISZPANIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

144. HISZPANIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xlii) numeracja rubryki "HISZPANIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "48" zastępuje się liczbą "145", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"146. HISZPANIA — SZWECJA"

"147. HISZPANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xliii) numeracja rubryki "FRANCJA — IRLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "52" zastępuje się liczbą "148" a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"149. FRANCJA — WŁOCHY"

;

(xliv) po ostatniej pozycji w rubryce "149. FRANCJA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"150. FRANCJA — CYPR

Brak umowy.

151. FRANCJA — ŁOTWA

Brak umowy.

152. FRANCJA — LITWA

Brak umowy."

;

(xlv) numeracja rubryki "FRANCJA- LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "54" zastępuje się liczbą "153" oraz dodaje się następujące rubryki:

"154. FRANCJA — WĘGRY

Brak umowy.

155. FRANCJA — MALTA

Brak umowy."

;

(xlvi) numeracja rubryki "FRANCJA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "55" zastępuje się liczbą "156", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"157. FRANCJA — AUSTRIA"

;

(xlvii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "157. FRANCJA — AUSTRIA" dodaje się następujące rubryki:

"158. FRANCJA — POLSKA

Żadne."

;

(xlviii) numeracja rubryki "FRANCJA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "57" zastępuje się liczbą "159" oraz dodaje się następujące rubryki:

"160. FRANCJA — SŁOWENIA

Żadne.

161. FRANCJA — SŁOWACJA

Żadne."

;

(xlix) numeracja rubryki "FRANCJA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "58" zastępuje się liczbą "162", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"163. FRANCJA — SZWECJA"

"164. FRANCJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(l) numeracja rubryki "IRLANDIA — WŁOCHY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "70" zastępuje się liczbą "165" oraz dodaje się następujące rubryki:

"166. IRLANDIA — CYPR

Brak umowy.

167. IRLANDIA — ŁOTWA

Brak umowy.

168. IRLANDIA — LITWA

Brak umowy."

;

(li) numeracja rubryki "IRLANDIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "71" zastępuje się liczbą "169" oraz dodaje się następujące rubryki:

"170. IRLANDIA — WĘGRY

Brak umowy.

171. IRLANDIA — MALTA

Brak umowy."

;

(lii) numeracja rubryki "IRLANDIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "72" zastępuje się liczbą "172", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"173. IRLANDIA — AUSTRIA"

;

(liii) po pozycji w rubryce "173. IRLANDIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"174. IRLANDIA — POLSKA

Brak umowy."

;

(liv) numeracja rubryki "IRLANDIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "74" zastępuje się liczbą "175" oraz dodaje się następujące rubryki:

"176. IRLANDIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

177. IRLANDIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lv) numeracja rubryki "IRLANDIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "75" zastępuje się liczbą "178", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"179. IRLANDIA — SZWECJA"

"180. IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lvi) po pozycji w rubryce "180. IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"181. WŁOCHY — CYPR

Brak umowy.

182. WŁOCHY — ŁOTWA

Brak umowy.

183. WŁOCHY — LITWA

Brak umowy."

;

(lvii) numeracja rubryki "WŁOCHY — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "78" zastępuje się liczbą "184" oraz dodaje się następujące rubryki:

"185. WŁOCHY — WĘGRY

Brak umowy.

186. WŁOCHY — MALTA

Brak umowy."

;

(lviii) numeracja rubryki "WŁOCHY — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "79" zastępuje się liczbą "187", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"188. WŁOCHY — AUSTRIA"

;

(lix) po pozycji w rubryce "188. WŁOCHY — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"189. WŁOCHY — POLSKA

Brak umowy."

;

(lx) numeracja rubryki "WŁOCHY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "81" zastępuje się liczbą "190" oraz dodaje się następującą rubrykę:

"191. WŁOCHY — SŁOWENIA

(a) Porozumienie w sprawie wykonania wzajemnych zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem ust. 7 załącznika XIV do Traktatu o pokoju (zawarte w formie wymiany not dnia 5 lutego 1959 r.).

(b) Art. 45 ust. 3 Konwencji z dnia 7 lipca 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym dotyczący byłej strefy B Wolnego Terytorium Triestu.

192. WŁOCHY — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxi) numeracja rubryki "WŁOCHY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "82" zastępuje się liczbą "193", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"194. WŁOCHY — SZWECJA"

"195. WŁOCHY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "195. WŁOCHY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"196. CYPR — ŁOTWA

Brak umowy.

197. CYPR — LITWA

Brak umowy.

198. CYPR — LUKSEMBURG

Brak umowy.

199. CYPR — WĘGRY

Brak umowy.

200. CYPR — MALTA

Brak umowy.

201. CYPR — NIDERLANDY

Brak umowy.

202. CYPR — AUSTRIA

Żadne.

203. CYPR — POLSKA

Brak umowy.

204. CYPR — PORTUGALIA

Brak umowy.

205. CYPR — SŁOWENIA

Brak umowy.

206. CYPR — SŁOWACJA

Żadne.

207. CYPR — FINLANDIA

Brak umowy.

208. CYPR — SZWECJA

Brak umowy.

209. CYPR — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxiii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "209. CYPR — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"210. ŁOTWA — LITWA

Żadne.

211. ŁOTWA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

212. ŁOTWA — WĘGRY

Brak umowy.

213. ŁOTWA — MALTA

Brak umowy.

214. ŁOTWA — NIDERLANDY

Brak umowy.

215. ŁOTWA — AUSTRIA

Brak umowy.

216. ŁOTWA — POLSKA

Brak umowy.

217. ŁOTWA — PORTUGALIA

Brak umowy.

218. ŁOTWA — SŁOWENIA

Brak umowy.

219. ŁOTWA — SŁOWACJA

Brak umowy.

220. ŁOTWA — FINLANDIA

Żadne.

221. ŁOTWA — SZWECJA

Żadne.

222. ŁOTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(lxiv) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "222. ŁOTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"223. LITWA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

224. LITWA — WĘGRY

Brak umowy.

225. LITWA — MALTA

Brak umowy.

226. LITWA — NIDERLANDY

Brak umowy.

227. LITWA — AUSTRIA

Brak umowy.

228. LITWA — POLSKA

Brak umowy.

229. LITWA — PORTUGALIA

Brak umowy.

230. LITWA — SŁOWENIA

Brak umowy.

231. LITWA — SŁOWACJA

Brak umowy.

232. LITWA — FINLANDIA

Żadne.

233. LITWA — SZWECJA

Żadne.

234. LITWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(lxv) po wyrazach " Brak umowy" w rubryce "234. LITWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"235. LUKSEMBURG — WĘGRY

Brak umowy.

236. LUKSEMBURG — MALTA

Brak umowy."

;

(lxvi) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "85" zastępuje się liczbą "237", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"238. LUKSEMBURG — AUSTRIA"

;

(lxvii) po ostatniej pozycji w rubryce "238. LUKSEMBURG — AUSTRIA" dodaje się następujące rubryki:

"239. LUKSEMBURG — POLSKA

Żadne."

;

(lxviii) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "87" zastępuje się liczbą "240" oraz dodaje się następujące rubryki:

"241. LUKSEMBURG — SŁOWENIA

Żadne.

242. LUKSEMBURG — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxix) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "88" zastępuje się liczbą "243", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"244. LUKSEMBURG — SZWECJA"

"245. LUKSEMBURG — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxx) po wyrazie "Żadne." w rubryce "245. LUKSEMBURG — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"246. WĘGRY — MALTA

Brak umowy.

247. WĘGRY — NIDERLANDY

Żadne.

248. WĘGRY — AUSTRIA

Art. 23 ust. 2 i art. 36 ust. 3 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 31 marca 1999 r.

249. WĘGRY — POLSKA

Żadne.

250. WĘGRY — PORTUGALIA

Brak umowy.

251. WĘGRY — SŁOWENIA

Art. 31 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 7 października 1957 r.

252. WĘGRY — SŁOWACJA

Żadne.

253. WĘGRY — FINLANDIA

Żadne.

254. WĘGRY — SZWECJA

Żadne.

255. WĘGRY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "255. WĘGRY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"256. MALTA — NIDERLANDY

Brak umowy.

257. MALTA — AUSTRIA

Brak umowy.

258. MALTA — POLSKA

Brak umowy.

259. MALTA — PORTUGALIA

Brak umowy.

260. MALTA — SŁOWENIA

Brak umowy.

261. MALTA — SŁOWACJA

Brak umowy.

262. MALTA — FINLANDIA

Brak umowy.

263. MALTA — SZWECJA

Brak umowy.

264. MALTA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxii) numeracja rubryki "NIDERLANDY — AUSTRIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "91" zastępuje się liczbą "265" oraz dodaje się następującą rubrykę:

"266. NIDERLANDY — POLSKA

Brak umowy."

;

(lxxiii) numeracja rubryki "NIDERLANDY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "92" zastępuje się liczbą "267" oraz dodaje się następujące rubryki:

"268. NIDERLANDY — SŁOWENIA

Żadne.

269. NIDERLANDY — SŁOWACJA

Żadne."

;

(lxxiv) numeracja rubryki "NIDERLANDY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "93" zastępuje się liczbą "270", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"271. NIDERLANDY — SZWECJA"

"272. NIDERLANDY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "272. NIDERLANDY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"273. AUSTRIA — POLSKA

Art. 33 ust. 3 Umowy z dnia 7 września 1998 r. o zabezpieczeniu społecznym"

;

(lxxvi) numeracja rubryki "AUSTRIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "96" zastępuje się liczbą "274" oraz dodaje się następujące rubryki:

"275. AUSTRIA — SŁOWENIA

Art. 37 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 10 marca 1997 r.

276. AUSTRIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxxvii) numeracja rubryki "AUSTRIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "97" zastępuje się liczbą "277", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"278. AUSTRIA — SZWECJA"

"279. AUSTRIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxviii) po ostatniej pozycji w rubryce "279. AUSTRIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"280. POLSKA — PORTUGALIA

Brak umowy.

281. POLSKA — SŁOWENIA

Żadne.

282. POLSKA — SŁOWACJA

Żadne.

283. POLSKA — FINLANDIA

Brak umowy.

284. POLSKA — SZWECJA

Żadne.

285. POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxix) po wyrazie "Żadne." w rubryce "285. POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"286. PORTUGALIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

287. PORTUGALIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxxx) numeracja rubryki "PORTUGALIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "100" zastępuje się liczbą "288", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"289. PORTUGALIA — SZWECJA"

"290. PORTUGALIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxxi) po ostatniej pozycji w rubryce "290. PORTUGALIA- ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"291. SŁOWENIA — SŁOWACJA

Żadne.

292. SŁOWENIA — FINLANDIA

Brak umowy.

293. SŁOWENIA — SZWECJA

Żadne.

294. SŁOWENIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxxii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "294. SŁOWENIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"295. SŁOWACJA — FINLANDIA

Brak umowy.

296. SŁOWACJA — SZWECJA

Brak umowy.

297. SŁOWACJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxxiii) numeracja rubryki "FINLANDIA — SZWECJA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "103" zastępuje się liczbą "298", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"299. FINLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

.

(lxxxiv) numeracja rubryki "SZWECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zmienia się w ten sposób, że liczbę "105" zastępuje się liczbą "300".

(i) W załączniku III część "B" Postanowienia Konwencji, których nie stosuje się do wszystkich osób, do których ma zastosowanie rozporządzenie (art. 3 ust. 3 rozporządzenia) "wprowadza się następujące zmiany:"

(i) przed pozycją w rubryce "1. BELGIA - DANIA" dodaje się następującą rubrykę:

"1. BELGIA — REPUBLIKA CZESKA

Brak umowy."

;

(ii) numeracja rubryki "BELGIA — DANIA" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "1" zastępuje się cyfrą "2" a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"3. …"

;

(iii) po rubryce "3……" dodaje się następującą rubrykę:

"4. BELGIA — ESTONIA

Brak umowy."

;

(iv) rubryki 3-7 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"5. BELGIA — GRECJA"

"6. BELGIA — HISZPANIA"

"7. BELGIA — FRANCJA"

"8. BELGIA — IRLANDIA"

"9. BELGIA — WŁOCHY"

;

(v) po pozycji w rubryce "9. BELGIA - WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"10. BELGIA — CYPR

Brak umowy.

11. BELGIA — ŁOTWA

Brak umowy.

12. BELGIA — LITWA

Brak umowy."

;

(vi) numeracja rubryki "BELGIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "8" zastępuje się liczbą "13" oraz dodaje się następujące rubryki:

"14. BELGIA — WĘGRY

Brak umowy.

15. BELGIA — MALTA

Brak umowy."

;

(vii) numeracja rubryki "BELGIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "9" zastępuje się liczbą "16", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"17. BELGIA — AUSTRIA"

;

(viii) po ostatniej pozycji w rubryce "17. BELGIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"18. BELGIA — POLSKA

Żadne."

;

(ix) numeracja rubryki "BELGIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "11" zastępuje się liczbą "19" oraz dodaje się następujące rubryki:

"20. BELGIA — SŁOWENIA

Żadne.

21. BELGIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(x) numeracja rubryki "BELGIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "12" zastępuje się liczbą "22", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"23. BELGIA — SZWECJA"

"24. BELGIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "24. BELGIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"25. REPUBLIKA CZESKA — DANIA

Brak umowy.

26. REPUBLIKA CZESKA — NIEMCY

Brak umowy.

27. REPUBLIKA CZESKA — ESTONIA

Brak umowy.

28. REPUBLIKA CZESKA — GRECJA

Żadne.

29. REPUBLIKA CZESKA — HISZPANIA

Żadne.

30. REPUBLIKA CZESKA — FRANCJA

Żadne.

31. REPUBLIKA CZESKA — IRLANDIA

Brak umowy.

32. REPUBLIKA CZESKA — WŁOCHY

Brak umowy.

33. REPUBLIKA CZESKA — CYPR

Żadne.

34. REPUBLIKA CZESKA — ŁOTWA

Brak umowy.

35. REPUBLIKA CZESKA — LITWA

Żadne.

36. REPUBLIKA CZESKA — LUKSEMBURG

Żadne.

37. REPUBLIKA CZESKA — WĘGRY

Żadne.

38. REPUBLIKA CZESKA — MALTA

Brak umowy.

39. REPUBLIKA CZESKA — NIDERLANDY

Brak umowy.

40. REPUBLIKA CZESKA — AUSTRIA

Art. 32 ust. 3 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 20 lipca 1999 r.

41. REPUBLIKA CZESKA — POLSKA

Żadne.

42. REPUBLIKA CZESKA — PORTUGALIA

Brak umowy.

43. REPUBLIKA CZESKA — SŁOWENIA

Żadne.

44. REPUBLIKA CZESKA — SŁOWACJA

Żadne.

45. REPUBLIKA CZESKA — FINLANDIA

Brak umowy.

46. REPUBLIKA CZESKA — SZWECJA

Brak umowy.

47. REPUBLIKA CZESKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(xii) numeracja rubryki "DANIA — NIEMCY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "15" zastępuje się liczbą "48" oraz dodaje się następujące rubryki:

"49. DANIA — ESTONIA

Brak umowy."

;

(xiii) rubryki 16 do 20 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"50. DANIA — GRECJA"

"51. DANIA — HISZPANIA"

"52. DANIA — FRANCJA"

"53. DANIA — IRLANDIA"

"54. DANIA — WŁOCHY"

;

(xiv) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "54. DANIA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"55. DANIA — CYPR

Brak umowy.

56. DANIA — ŁOTWA

Brak umowy.

57. DANIA — LITWA

Brak umowy."

;

(xv) numeracja rubryki "DANIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "21" zastępuje się liczbą "58" oraz dodaje się następujące rubryki:

"59. DANIA — WĘGRY

Brak umowy.

60. DANIA — MALTA

Brak umowy."

;

(xvi) numeracja rubryki "DANIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "22" zastępuje się liczbą "61", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"62. DANIA — AUSTRIA"

;

(xvii) po ostatniej pozycji w rubryce "62. DANIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"63. DANIA — POLSKA

Brak umowy."

;

(xviii) numeracja rubryki "DANIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "24" zastępuje się liczbą "64" oraz dodaje się następujące rubryki:

"65. DANIA — SŁOWENIA

Żadne.

66. DANIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xix) numeracja rubryki "DANIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "25" zastępuje się liczbą "67", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"68. DANIA — SZWECJA"

"69. DANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xx) po wyrazie "Żadne." w rubryce "69. DANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"70. NIEMCY — ESTONIA

Brak umowy."

;

(xxi) rubryki 28-32 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"71. NIEMCY — GRECJA"

"72. NIEMCY — HISZPANIA"

"73. NIEMCY — FRANCJA"

"74. NIEMCY — IRLANDIA"

"75. NIEMCY — WŁOCHY"

;

(xxii) po ostatniej pozycji w rubryce "75. NIEMCY- WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"76. NIEMCY — CYPR

Brak umowy.

77. NIEMCY — ŁOTWA

Brak umowy.

78. NIEMCY — LITWA

Brak umowy."

;

(xxiii) numeracja rubryki "NIEMCY — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "33" zastępuje się liczbą "79" oraz dodaje się następujące rubryki:

"80. NIEMCY — WĘGRY

Punkt 16 Protokołu Końcowego do Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 2 maja 1998 r.

81. NIEMCY — MALTA

Brak umowy."

;

(xxiv) numeracja rubryki "NIEMCY — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "34" zastępuje się liczbą "82", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"83. NIEMCY — AUSTRIA"

;

(xxv) po ostatniej pozycji w rubryce "83. NIEMCY — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"84. NIEMCY — POLSKA

Żadne."

;

(xxvi) numeracja rubryki "NIEMCY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "36" zastępuje się liczbą "85" oraz dodaje się następujące rubryki:

"86. NIEMCY — SŁOWENIA

(a) Art. 42 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 24 września 1997 r.

(b) Pkt 15 Protokołu Końcowego do powyższej Konwencji.

87. NIEMCY — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xxvii) numeracja rubryki "NIEMCY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "37" zastępuje się liczbą "88", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"89. NIEMCY — SZWECJA"

"90. NIEMCY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xxviii) po ostatniej pozycji w rubryce "90. NIEMCY- ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"91. ESTONIA — GRECJA

Brak umowy.

92. ESTONIA — HISZPANIA

Brak umowy.

93. ESTONIA — FRANCJA

Brak umowy.

94. ESTONIA — IRLANDIA

Brak umowy.

95. ESTONIA — WŁOCHY

Brak umowy.

96. ESTONIA — CYPR

Brak umowy.

97. ESTONIA — ŁOTWA

Żadne.

98. ESTONIA — LITWA

Żadne.

99. ESTONIA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

100. ESTONIA — WĘGRY

Brak umowy.

101. ESTONIA — MALTA

Brak umowy.

102. ESTONIA — NIDERLANDY

Brak umowy.

103. ESTONIA — AUSTRIA

Brak umowy.

104. ESTONIA — POLSKA.

Brak umowy.

105. ESTONIA — PORTUGALIA

Brak umowy.

106. ESTONIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

107. ESTONIA — SŁOWACJA

Brak umowy.

108. ESTONIA — FINLANDIA

Żadne.

109. ESTONIA — SZWECJA

Żadne.

110. ESTONIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(xxix) rubryki 41, 51, 61 i 62 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"111. GRECJA — HISZPANIA"

"112. GRECJA — FRANCJA"

"113. GRECJA — IRLANDIA"

"114. GRECJA — WŁOCHY"

;

(xxx) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "114. GRECJA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"115. GRECJA — CYPR

Żadne.

116. GRECJA — ŁOTWA

Brak umowy.

117. GRECJA — LITWA

Brak umowy."

;

(xxxi) numeracja rubryki "GRECJA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "63" zastępuje się liczbą "118" oraz dodaje się następujące rubryki:

"119. GRECJA — WĘGRY

Brak umowy.

120. GRECJA — MALTA

Brak umowy."

;

(xxxii) numeracja rubryki "GRECJA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "64" zastępuje się liczbą "121", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"122. GRECJA — AUSTRIA"

;

(xxxiii) po ostatniej pozycji w rubryce "122. GRECJA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"123. GRECJA — POLSKA

Żadne."

;

(xxxiv) "GRECJA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "66" zastępuje się liczbą "124" oraz dodaje się następujące rubryki:

"125. GRECJA — SŁOWENIA

Brak umowy.

126. GRECJA — SŁOWACJA

Żadne."

;

(xxxv) numeracja rubryki "GRECJA- FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "67" zastępuje się liczbą "127", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"128. GRECJA — SZWECJA"

"129. GRECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xxxvi) numeracja rubryki "HISZPANIA — FRANCJA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "40" zastępuje się liczbą "130", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"131. HISZPANIA — IRLANDIA"

"132. HISZPANIA — WŁOCHY"

;

(xxxvii) po ostatniej pozycji w rubryce "132. HISZPANIA - WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"133. HISZPANIA — CYPR

Brak umowy.

134. HISZPANIA — ŁOTWA

Brak umowy.

135. HISZPANIA — LITWA

Brak umowy."

;

(xxxviii) numeracja rubryki "HISZPANIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "44" zastępuje się liczbą "136" oraz dodaje się następujące rubryki:

"137. HISZPANIA — WĘGRY

Brak umowy.

138. HISZPANIA — MALTA

Brak umowy."

;

(xxxix) numeracja rubryki "HISZPANIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "45" zastępuje się liczbą "139", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"140. HISZPANIA — AUSTRIA"

;

(xl) po ostatniej pozycji w rubryce "140. HISZPANIA — AUSTRIA" dodaje się następujące rubryki:

"141. HISZPANIA — POLSKA

Żadne."

;

(xli) numeracja rubryki "HISZPANIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "47" zastępuje się liczbą "142" oraz dodaje się następujące rubryki:

"143. HISZPANIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

144. HISZPANIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xlii) numeracja rubryki "HISZPANIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "48" zastępuje się liczbą "145", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"146. HISZPANIA — SZWECJA"

"147. HISZPANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xliii) numeracja rubryki "FRANCJA — IRLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "52" zastępuje się liczbą "148", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"149. FRANCJA — WŁOCHY"

;

(xliv) po ostatniej pozycji w rubryce "149. FRANCJA - WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"150. FRANCJA — CYPR

Brak umowy.

151. FRANCJA — ŁOTWA

Brak umowy.

152. FRANCJA — LITWA

Brak umowy."

;

(xlv) numeracja rubryki "FRANCJA- LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "54" zastępuje się liczbą "153" oraz dodaje się następujące rubryki:

"154. FRANCJA — WĘGRY

Brak umowy.

155. FRANCJA — MALTA

Brak umowy."

;

(xlvi) numeracja rubryki "FRANCJA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "55" zastępuje się liczbą "156", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"157. FRANCJA — AUSTRIA"

;

(xlvii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "157. FRANCJA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"158. FRANCJA — POLSKA

Żadne."

;

(xlviii) numeracja rubryki "FRANCJA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "57" zastępuje się liczbą "159" oraz dodaje się następujące rubryki:

"160. FRANCJA — SŁOWENIA

Żadne.

161. FRANCJA — SŁOWACJA

Żadne."

;

(xlix) numeracja rubryki "FRANCJA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "58" zastępuje się liczbą "162", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"163. FRANCJA — SZWECJA"

"164. FRANCJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(l) numeracja rubryki "IRLANDIA — WŁOCHY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "70" zastępuje się liczbą "165" oraz dodaje się następujące rubryki:

"166. IRLANDIA — CYPR

Brak umowy.

167. IRLANDIA — ŁOTWA

Brak umowy.

168. IRLANDIA — LITWA

Brak umowy."

;

(li) numeracja rubryki "IRLANDIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "71" zastępuje się liczbą "169" oraz dodaje się następujące rubryki:

"170. IRLANDIA — WĘGRY

Brak umowy.

171. IRLANDIA — MALTA

Brak umowy."

;

(lii) numeracja rubryki "IRLANDIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "72" zastępuje się liczbą "172", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"173. IRLANDIA — AUSTRIA"

;

(liii) po ostatniej pozycji w rubryce "173. IRLANDIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"174. IRLANDIA — POLSKA

Brak umowy."

;

(liv) numeracja rubryki "IRLANDIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "74" zastępuje się liczbą "175" oraz dodaje się następujące rubryki:

"176. IRLANDIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

177. IRLANDIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lv) numeracja rubryki "IRLANDIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "75" zastępuje się liczbą "178", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"179. IRLANDIA — SZWECJA"

"180. IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lvi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "180. IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"181. WŁOCHY — CYPR

Brak umowy.

182. WŁOCHY — ŁOTWA

Brak umowy.

183. WŁOCHY — LITWA

Brak umowy."

;

(lvii) numeracja rubryki "WŁOCHY — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "78" zastępuje się liczbą "184" oraz dodaje się następujące rubryki:

"185. WŁOCHY — WĘGRY

Brak umowy.

186. WŁOCHY — MALTA

Brak umowy."

;

(lviii) numeracja rubryki "WŁOCHY — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "79" zastępuje się liczbą "187", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"188. WŁOCHY — AUSTRIA"

;

(lix) po ostatniej pozycji w rubryce "188. WŁOCHY — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"189. WŁOCHY — POLSKA

Brak umowy."

;

(lx) numeracja rubryki "WŁOCHY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "81" zastępuje się liczbą "190" oraz dodaje się następujące rubryki:

"191. WŁOCHY — SŁOWENIA

(a) Porozumienie w sprawie wykonania wzajemnych zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem ust. 7 załącznika XIV do Traktatu o Pokoju (zawarte w formie wymiany not w dniu 5 lutego 1959 r.).

(b) Artykuł 43 ustęp 3 Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie byłej strefy B Wolnego Terytorium Triestu.

192. WŁOCHY — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxi) numeracja rubryki "WŁOCHY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "82" zastępuje się liczbą "193", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"194. WŁOCHY — SZWECJA"

"195. WŁOCHY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "195. WŁOCHY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"196. CYPR — ŁOTWA

Brak umowy.

197. CYPR — LITWA

Brak umowy.

198. CYPR — LUKSEMBURG

Brak umowy.

199. CYPR — WĘGRY

Brak umowy.

200. CYPR — MALTA

Brak umowy.

201. CYPR — NIDERLANDY

Brak umowy.

202. CYPR — AUSTRIA

Żadne.

203. CYPR — POLSKA

Brak umowy.

204. CYPR — PORTUGALIA

Brak umowy.

205. CYPR — SŁOWENIA

Brak umowy.

206. CYPR — SŁOWACJA

Żadne.

207. CYPR — FINLANDIA

Brak umowy.

208. CYPR — SZWECJA

Brak umowy.

209. CYPR — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxiii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "209. CYPR — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"210. ŁOTWA — LITWA

Żadne.

211. ŁOTWA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

212. ŁOTWA — WĘGRY

Brak umowy.

213. ŁOTWA — MALTA

Brak umowy.

214. ŁOTWA — NIDERLANDY

Brak umowy.

215. ŁOTWA — AUSTRIA

Brak umowy.

216. ŁOTWA — POLSKA

Brak umowy.

217. ŁOTWA — PORTUGALIA

Brak umowy.

218. ŁOTWA — SŁOWENIA

Brak umowy.

219. ŁOTWA — SŁOWACJA

Brak umowy.

220. ŁOTWA — FINLANDIA

Żadne.

221. ŁOTWA — SZWECJA

Żadne.

222. ŁOTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(lxiv) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "222. ŁOTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"223. LITWA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

224. LITWA — WĘGRY

Brak umowy.

225. LITWA — MALTA

Brak umowy.

226. LITWA — NIDERLANDY

Brak umowy.

227. LITWA — AUSTRIA

Brak umowy.

228. LITWA — POLSKA

Brak umowy.

229. LITWA — PORTUGALIA

Brak umowy.

230. LITWA — SŁOWENIA

Brak umowy.

231. LITWA — SŁOWACJA

Brak umowy.

232. LITWA — FINLANDIA

Żadne.

233. LITWA — SZWECJA

Żadne.

234. LITWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(lxv) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "234. LITWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"235. LUKSEMBURG — WĘGRY

Brak umowy.

236. LUKSEMBURG — MALTA

Brak umowy."

;

(lxvi) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "85" zastępuje się liczbą "237", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"238. LUKSEMBURG — AUSTRIA"

;

(lxvii) po ostatniej pozycji w rubryce "238. LUKSEMBURG — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"239. LUKSEMBURG — POLSKA

Żadne."

;

(lxviii) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "87" zastępuje się liczbą "240" oraz dodaje się następujące rubryki:

"241. LUKSEMBURG — SŁOWENIA

Żadne.

242. LUKSEMBURG — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxix) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczba "88" zostaje zastąpiona liczbą "243", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"244. LUKSEMBURG — SZWECJA"

"245. LUKSEMBURG — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxx) po wyrazie "Żadne." w rubryce "245. LUKSEMBURG — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"246. WĘGRY — MALTA

Brak umowy.

247. WĘGRY — NIDERLANDY

Żadne.

248. WĘGRY — AUSTRIA

Art. 36 ust. 3 Konwencji z dnia 31 marca 1999 r. o zabezpieczeniu społecznym.

249. WĘGRY — POLSKA

Żadne.

250. WĘGRY — PORTUGALIA

Brak umowy.

251. WĘGRY — SŁOWENIA

Art. 31 Konwencji z dnia 7 października 1957 r. o zabezpieczeniu społecznym.

252. WĘGRY — SŁOWACJA

Żadne.

253. WĘGRY — FINLANDIA

Żadne.

254. WĘGRY — SZWECJA

Żadne.

255. WĘGRY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "255. WĘGRY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"256. MALTA — NIDERLANDY

Brak umowy.

257. MALTA — AUSTRIA

Brak umowy.

258. MALTA — POLSKA

Brak umowy.

259. MALTA — PORTUGALIA

Brak umowy.

260. MALTA — SŁOWENIA

Brak umowy.

261. MALTA — SŁOWACJA

Brak umowy.

262. MALTA — FINLANDIA

Brak umowy.

263. MALTA — SZWECJA

Brak umowy.

264. MALTA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxii) numeracja rubryki "NIDERLANDY — AUSTRIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "91" zastępuje się liczbą "265" oraz dodaje się następującą rubrykę:

"266. NIDERLANDY — POLSKA

Brak umowy."

;

(lxxiii) numeracja rubryki "NIDERLANDY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "92" zastępuje się liczbą "267" oraz dodaje się następujące rubryki:

"268. NIDERLANDY — SŁOWENIA

Żadne.

269. NIDERLANDY — SŁOWACJA

Żadne."

;

(lxxiv) numeracja rubryki "NIDERLANDY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "93" zastępuje się liczbą "270", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"271. NIDERLANDY — SZWECJA"

"272. NIDERLANDY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "272. NIDERLANDY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następującą rubrykę:

"273. AUSTRIA — POLSKA

Artykuł 33 ustęp 3 Umowy z dnia 7 września 1998 r. o zabezpieczeniu społecznym."

;

(lxxvi) numeracja rubryki "AUSTRIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "96" zastępuje się liczbą "274" oraz dodaje się, co następuje:

"275. AUSTRIA — SŁOWENIA

Art. 37 Konwencji z dnia 10 marca 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym.

276. AUSTRIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxxvii) numeracja rubryki "AUSTRIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "97" zastępuje się liczbą "277", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"278. AUSTRIA — SZWECJA"

"279. AUSTRIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxviii) po ostatniej pozycji w rubryce "279. AUSTRIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"280. POLSKA — PORTUGALIA

Brak umowy.

281. POLSKA — SŁOWENIA

Żadne.

282. POLSKA — SŁOWACJA

Żadne.

283. POLSKA — FINLANDIA

Brak umowy.

284. POLSKA — SZWECJA

Żadne.

285. POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxix) po wyrazie "Żadne." w rubryce "285. POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"286. PORTUGALIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

287. PORTUGALIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxxx) numeracja rubryki "PORTUGALIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "100" zastępuje się liczbą "288", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"289. PORTUGALIA — SZWECJA"

"290. PORTUGALIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxxi) po ostatniej pozycji w rubryce "290. PORTUGALIA- ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"291. SŁOWENIA — SŁOWACJA

Żadne.

292. SŁOWENIA — FINLANDIA

Brak umowy.

293. SŁOWENIA — SZWECJA

Żadne.

294. SŁOWENIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxxii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "294. SŁOWENIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"295. SŁOWACJA — FINLANDIA

Brak umowy.

296. SŁOWACJA — SZWECJA

Brak umowy.

297. SŁOWACJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxxiii) numeracja rubryki "FINLANDIA — SZWECJA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "103" zastępuje się liczbą "298", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"299. FINLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxxiv) numeracja rubryki "SZWECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zmienia się w ten sposób, że liczbę "105" zastępuje się liczbą "300".

(j) W załączniku IV część A "Ustawodawstwa, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którymi wysokość świadczeń z tytułu inwalidztwa nie zależy od długości okresów ubezpieczenia" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Żadne."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

(a) Renty inwalidzkie przyznane przed dniem 1 kwietnia 2000 r. na mocy ustawy o zasiłkach państwowych oraz zachowane pod rządami ustawy o państwowym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym.

(b) Renty krajowe z tytułu inwalidztwa przyznane na mocy ustawy o państwowym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym.

(c) Renty inwalidzkie przyznane na mocy ustawy o służbie w siłach zbrojnych, ustawy o służbie w policji, ustawy o prokuraturze, ustawy o statusie sędziów, ustawy o wynagrodzeniach, emeryturach i innych świadczeniach socjalnych dla członków Riigikogu oraz ustawy o urzędowych świadczeniach na rzecz Prezydenta Republiki"

;

(iv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Żadne.

L. ŁOTWA

Artykuł 16 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 1 stycznia 1996 r. o emeryturach i rentach państwowych.

M. LITWA

Żadne."

;

(v) po wyrazie "Żadne." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Żadne."

;

(vi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Żadne."

;

(vii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne."

;

(k) W części B załącznika IV "Systemy specjalne dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, w rozumieniu postanowień przepisów art. 38 ust. 3 oraz art. 45 ust. 3 rozporządzenia 1408/71" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po wyrazie "Żadne." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Żadne."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Żadne."

;

(iv) po pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Żadne.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Żadne."

;

(v) po wyrazie "Żadne." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Żadne."

;

(vi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Żadne."

;

(vii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne."

;

(l) W części C załącznika IV "Przypadki, o których mowa w art. 46 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, w których możliwe jest zaniechanie ustalania wysokości świadczenia zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po wyrazie "Żadne." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Renty inwalidzkie (inwalidztwo całkowite i częściowe) oraz renty rodzinne (dla wdów, wdowców i osieroconych dzieci)."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zostają odpowiednio przekształcone w "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Żadne."

;

(iv) po pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Wszystkie wnioski o emerytury, renty inwalidzkie oraz renty dla wdów i wdowców.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Żadne."

;

(v) po wyrazie "Żadne." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Roszczenia o emerytury oraz renty inwalidzkie, o ile wnioskodawca posiada co najmniej 20-letni okres ubezpieczenia na Węgrzech. Roszczenia o renty rodzinne, o ile osoba zmarła uzyskała prawo do pełnej emerytury/renty wyłącznie na podstawie przepisów prawa węgierskiego.

P. MALTA

Żadne."

;

(vi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Wszystkie wnioski o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne."

(vii) po pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne."

;

(m) Część D załącznika IV otrzymuje brzmienie:

"Świadczenia i porozumienia, o których mowa w art. 46b ust. 2 rozporządzenia

1. Świadczenia, o których mowa w art. 46b ust. 2 lit. a) rozporządzenia, których wysokość nie zależy od długości przebytych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania:

(a) Świadczenia z tytułu inwalidztwa przewidziane przez ustawodawstwo, o którym mowa w części A niniejszego Załącznika.

(b) Pełna duńska emerytura krajowa nabywana po upływie 10-letniego okresu zamieszkiwania przez osoby, które uzyskałyby uprawnienia emerytalne najpóźniej do dnia 1 października 1989 r.

(c) Estońska emerytura/renta krajowa przyznawana na podstawie ustawy o państwowym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym, emerytury przyznawane na podstawie ustawy o audycie państwowym, ustawy o służbie w policji i ustawy o prokuraturze oraz emerytury i renty rodzinne przyznawane na podstawie ustawy o rzeczniku praw, ustawy o służbie w siłach zbrojnych, ustawy o statusie sędziów, ustawy o wynagrodzeniach, emeryturach i innych świadczeniach socjalnych dla członków Riigikogu oraz ustawy o urzędowych świadczeniach na rzecz Prezydenta Republiki.

(d) Hiszpańskie zasiłki z tytułu śmierci oraz renty rodzinne przyznawane w ramach systemu powszechnego i specjalnego.

(e) Zasiłek wdowi z ubezpieczenia na wypadek wdowieństwa, w ramach francuskiego powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego lub systemu dla osób zatrudnionych w rolnictwie.

(f) Renta inwalidzka dla wdów i wdowców w ramach francuskiego powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego lub systemu dla osób zatrudnionych w rolnictwie, o ile jest obliczana na podstawie renty inwalidzkiej zmarłego współmałżonka, wypłacana zgodnie z art. 46 ust. 1 lit. a) pkt (i).

(g) Niderlandzka renta rodzinna przewidziana ustawą z dnia 21 grudnia 1995 r. o powszechnym ubezpieczeniu dla osób pozostałych po śmierci żywiciela.

(h) Fińskie emerytury i renty krajowe ustalane zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 1956 r. o emeryturach i rentach krajowych i przyznawane na podstawie przepisów przejściowych ustawy o emeryturach i rentach krajowych (547/93) oraz dodatkowa kwota świadczenia na rzecz dziecka zgodnie z ustawą z dnia 17 stycznia 1969 r. o rentach rodzinnych.

(i) Pełna szwedzka emerytura podstawowa przyznana na podstawie przepisów o emeryturze podstawowej, stosowanych przed dniem 1 stycznia 1993 r. oraz pełna emerytura podstawowa przyznawana na mocy z przepisów przejściowych do aktów prawnych stosowanych od tej daty.

2. Świadczenia, o których mowa w art. 46b ust. 2 lit. b) rozporządzenia, których wysokość jest ustalana na podstawie okresu hipotetycznego, uznawanego za wypełniony pomiędzy datą realizacji ryzyka a datą późniejszą:

(a) Duńskie wcześniejsze emerytury, których wysokość ustalana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 października 1984 r.

(b) Niemieckie renty inwalidzkie i rodzinne, w odniesieniu do których uwzględniany jest okres uzupełniający oraz niemieckie emerytury, w odniesieniu do których uwzględniany jest już nabyty okres uzupełniający.

(c) Włoskie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (inabilità).

(d) Łotewskie renty inwalidzkie i rodzinne, w odniesieniu do których uwzględniany jest hipotetyczny okres ubezpieczenia.

(e) Litewskie renty inwalidzkie i rodzinne z systemu ubezpieczeń społecznych.

(f) Luksemburskie renty inwalidzkie i rodzinne.

(g) Słowackie renty inwalidzkie i renty z tytułu częściowego inwalidztwa oraz renty rodzinne z nich wynikające.

(h) Fińskie emerytury pracownicze, w odniesieniu do których uwzględniane są przyszłe okresy zgodnie z przepisami krajowymi.

(i) Szwedzkie renty inwalidzkie i rodzinne, w odniesieniu do których uwzględniany jest hipotetyczny okres ubezpieczenia oraz szwedzkie emerytury, w odniesieniu do których uwzględniane są okresy hipotetyczne już nabyte.

3. Porozumienia, o których mowa w art. 46b ust. 2 lit. b) pkt (i) rozporządzenia, zmierzające do unikania uwzględniania tego samego okresu hipotetycznego dwa lub więcej razy.

(a) Konwencja Nordycka o zabezpieczeniu społecznym z dnia 15 czerwca 1992 r.

(b) Umowa z dnia 28 kwietnia 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym zawarta pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Finlandią."

(n) W załączniku VI "Szczególne warunki stosowania ustawodawstw niektórych Państw Członkowskich" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Żadne."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", G. HISZPANIA, "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się następującą rubrykę:

"E. ESTONIA

Żadne."

;

(iv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Do celów stosowania przepisów art. 18 ust. 1, art. 38, art. 45 ust. 1-3, art. 64, art. 67 ust. 1 i 2 oraz art. 72 rozporządzenia, dla jakiegokolwiek okresu rozpoczynającego się w dniu lub po dniu 6 października 1980 r., tydzień ubezpieczenia zgodnie z przepisami cypryjskimi ustala się dzieląc całkowitą kwotę zarobków, uwzględnianych dla celów ubezpieczenia, za dany okres przez tygodniową kwotę podstawowego wynagrodzenia uwzględnianego do celów ubezpieczenia, przyjętą w danym roku składkowym, pod warunkiem, że liczba tygodni w ten sposób ustalonych nie przekracza liczby tygodni kalendarzowych w danym okresie.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Żadne."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Żadne."

;

(vi) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Do celów stosowania art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela dotyczącego prawa nauczycieli do wcześniejszej emerytury, okresy zatrudnienia w charakterze nauczyciela przebyte zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego, traktowane są jak okresy zatrudnienia w charakterze nauczyciela przebyte zgodnie z ustawodawstwem polskim, a rozwiązanie stosunku pracy w charakterze nauczyciela, dokonane zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego traktuje się jak rozwiązanie stosunku pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z ustawodawstwem polskim."

(vii) po pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne."

;

(o) Załącznik VII otrzymuje następujące brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK VII

PRZYPADKI, W KTÓRYCH DANA OSOBA PODLEGA JENOCZEŚNIE USTAWODAWSTWOM DWÓCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

(artykuł 14c ustęp 1 litera b) rozporządzenia)

1. Prowadzenie działalności na własny rachunek w Belgii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

2. Prowadzenie działalności na własny rachunek w Republice Czeskiej oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

3. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Danii, prowadzenie działalności na własny rachunek w Danii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

4. W zakresie rolniczego systemu ubezpieczenia wypadkowego oraz systemu ubezpieczenia emerytalnego rolników: prowadzenie działalności rolniczej jako rolnicy indywidualni w Niemczech oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

5. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Estonii, prowadzenie działalności na własny rachunek w Estonii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

6. W zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych dla osób prowadzących działalność na własny rachunek: prowadzenie działalności na własny rachunek w Grecji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

7. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Hiszpanii: prowadzenie działalności na własny rachunek w Hiszpanii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

8. Prowadzenie działalności na własny rachunek we Francji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim, z wyjątkiem Luksemburga.

9. Prowadzenie działalności rolniczej jako rolnicy indywidualni we Francji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w Luksemburgu.

10. Prowadzenie działalności na własny rachunek we Włoszech oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

11. W odniesieniu do osób zamieszkałych na Cyprze: prowadzenie działalności na własny rachunek na Cyprze oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

12. Prowadzenie działalności na własny rachunek na Malcie oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

13. Prowadzenie działalności na własny rachunek w Portugalii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

14. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Finlandii, prowadzenie działalności na własny rachunek w Finlandii oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

15. Prowadzenie działalności na własny rachunek w Słowacji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim.

16. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Szwecji, prowadzenie działalności na własny rachunek w Szwecji oraz zatrudnienie za wynagrodzeniem w innym Państwie Członkowskim."

;

(p) W załączniku VIII "Systemy przewidujące wyłącznie zasiłki rodzinne lub uzupełniające lub specjalne zasiłki dla sierot (art. 78a rozporządzenia)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Żadne."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Żadne."

;

(iv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Żadne.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Żadne."

;

(v) po wyrazie "Żadne." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Żadne."

;

(vi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Żadne."

;

(vii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne."

.

2. 31972 R 0574: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1), zmienione i ostatnio zaktualizowane przez:

- 31997 R 0118: Rozporządzenie Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2.12.1996 r. (Dz.U. L 28 z 30.1.1997, str. 1),

następnie zmienione przez:

- 31997 R 1290: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/97 z dnia 27.6.1997 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1997, str. 1),

- 31998 R 1223: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1223/98 z dnia 4.6.1998 r. (Dz.U. L 168 z 13.6.1998, str. 1),

- 31998 R 1606: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29.6.1998 r. (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, str. 1),

- 31999 R 0307: Rozporządzenie Rady (WE) nr 307/1999 z dnia 8.2.1999 r. (Dz.U. L 38 z 12.2.1999, str. 1),

- 31999 R 1399: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1399/1999 z dnia 29.4.1999 r. (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 1),

- 32001 R 0089: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2001 z dnia 17.1.2001 r. (Dz.U. L 14 z 18.1.2001, str. 16),

- 32001 R 1386: Rozporządzenie (WE) nr 1386/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.6.2001 r. (Dz.U. L 187 z 10.7.2001, str. 1),

- 32002 R 0410: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2002 z dnia 27.2.2002 r. (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 17).

(a) W załączniku 1 "Właściwe organy (art. 1 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 4 ust. 1 i art. 122 rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Ministerstwo Zdrowia), Praha.

3. Ministerstvo obrany (Ministerstwo Obrony), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstwo Sprawiedliwości), Praha.

6. Ministerstvo financí (Ministerstwo Finansów), Praha."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Sotsiaalministeerium (Ministerstwo Spraw Społecznych), Tallinn."

;

(iv) po ostatniej pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Minister Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (Minister Zdrowia), Λευκωσία.

L. ŁOTWA

Labklājības ministrija (Ministerstwo Opieki Społecznej), Rīga.

M. LITWA

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Minister Zabezpieczenia Społecznego i Pracy), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (Minister Zdrowia), Vilnius."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerstwo Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodzinnych), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstwo Zatrudnienia i Pracy), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Ministerstwo Finansów), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (Minister Polityki Społecznej), Valetta.

2. Ministru tas-Saħħa (Minister Zdrowia), Valetta."

;

(vi) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

2. Minister Zdrowia, Warszawa."

;

(vii) po ostatniej pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się

"U. SŁOWENIA

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Ministerstwo Zdrowia), Ljubljana.

V. SŁOWACJA

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej), Bratislava."

;

(b) W załączniku 2 "Właściwe organy (art. 1 lit. (o) rozporządzenia oraz art. 4 ust. 2 i art. 122)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

1. Choroba i macierzyństwo (a) Świadczenia rzeczowe : towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych, w którym osoba jest ubezpieczona;

(i)

ogólnie: Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego) Praha i jej oddziały regionalne;(ii)

w odniesieniu do funkcjonariuszy służb mundurowych:

żołnierze zawodowi: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Obrony;

funkcjonariusze policji: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

funkcjonariusze służby więziennej: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Sprawiedliwości;

funkcjonariusze administracji celnej: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Finansów.

2. Inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury i renty) (a) ogólnie : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha;

żołnierze zawodowi: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Obrony

funkcjonariusze policji: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

funkcjonariusze służby więziennej: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Sprawiedliwości

funkcjonariusze administracji celnej: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Finansów

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) Świadczenia rzeczowe : towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych, w którym osoba jest ubezpieczona

(i)

ogólnie:

odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

pracodawca lub działający w jego miejsce ubezpieczyciel:

Česká pojišťovna a.s. (Czeskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Kooperativa S.A.);

renty: Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha;

świadczenia krótkoterminowe: Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha i jej oddziały regionalne;(ii)

dla funkcjonariuszy sił zbrojnych:

żołnierze zawodowi: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Obrony, Praha;

funkcjonariusze policji: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Praha;

funkcjonariusze służby więziennej: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Sprawiedliwości, Praha;

funkcjonariusze administracji celnej: Agencja Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Finansów, Praha.

4. Świadczenia z tytułu śmierci wyznaczone władze lokalne właściwe ze względu na miejsca zamieszkania (miejsce pobytu) osoby.

5. Zasiłki dla bezrobotnych urząd pracy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania (miejsca pobytu) osoby.

6. Świadczenia rodzinne wyznaczone władze lokalne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania (miejsce pobytu) osoby."

(ii) rubryki "B. DANIA" , "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

1. Choroba i macierzyństwo : Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Tallinn.

2. Emerytury, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne : Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn.

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego : pracodawcy;

(b) renty : Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn.

4. Świadczenia z tytułu śmierci Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn.

5. Bezrobocie Tööturuamet (Urząd Rynku Pracy), Tallinn.

6. Świadczenia rodzinne Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn.

7. Kwestie związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne (podatki socjalne) Maksuamet (Urząd Podatkowy), Tallinn."

;

(iv) po ostatniej pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

1. Świadczenia rzeczowe : Υπουργείο Υγείας (Ministerstwo Zdrowia), Λευκωσία.

2. Świadczenia pieniężne : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

L. ŁOTWA

Właściwość organów będzie ustalana zgodnie z przepisami prawa łotewskiego, o ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej.

1. Dla wszystkich świadczeń, z wyłączeniem zdrowotnych świadczeń rzeczowych : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

2. Zdrowotne świadczenia rzeczowe : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego), Rīga.

M. LITWA

(i)

świadczenia rzeczowe: Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów), Vilnius;(ii)

świadczenia pieniężne: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakładu Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);

(i)

świadczenia rzeczowe: Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów), Vilnius;(ii)

świadczenia pieniężne: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

2. Inwalidztwo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

3. Starość i śmierć (emerytury i renty rodzinne) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

4. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów), Vilnius;

(b) świadczenia pieniężne : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

5. Świadczenie z tytułu śmierci Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Gminne wydziały pomocy społecznej).

6. Bezrobocie Respublikinė darbo birža (Krajowy Urząd Pracy), Vilnius.

7. Świadczenia rodzinne Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Gminne wydziały pomocy społecznej)."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

1. Choroba i macierzyństwo świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

2. Inwalidztwo (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

3. Starość i śmierć (emerytury i renty rodzinne) (a) emerytury — filar ubezpieczeń społecznych : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest;

(b) emerytury — filar ubezpieczeń prywatnych : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Państwowy Urząd Nadzoru Finansowego), Budapest;

(c) renty rodzinne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest;

(d) zasiłki emerytalne o charakterze nieskładkowym : Illetékes helyi önkormányzat(właściwe organy samorządu terytorialnego).

4. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) świadczenia pieniężne — wypadki przy pracy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(c) inne świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

5. Bezrobocie świadczenia pieniężne : Foglalkoztatási Hivatal (Urząd Zatrudnienia), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (biuro zakładowego funduszu świadczeń rodzinnych, jeśli takie biuro istnieje u pracodawcy);

Államháztartási Hivatal (Urząd Finansów Publicznych);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

P. MALTA

1. Świadczenia pieniężne : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departament Zabezpieczenia Społecznego), Valetta.

2. Świadczenia rzeczowe : Diviżjoni tas-Saħħa (Wydział Zdrowia), Valetta."

;

(vi) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. RZECZPOSPOLITA POLSKA

1. Choroba i macierzyństwo (a) świadczenia rzeczowe : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona;

(i)

pracodawca zobowiązany do wypłaty świadczeń;(ii)

terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy osoby ubezpieczonej lub siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w okresie trwania okresu ubezpieczenia, oraz terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubezpieczonej, po ustaniu ubezpieczenia;(iii)

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia rolnika.

2. Inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury i renty) (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych : jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich.

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

(c) dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane organy Ministerstwa Obrony Narodowej;

(d) dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

(e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(f) dla sędziów i prokuratorów : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona;

(i)

z tytułu choroby:

pracodawcy zobowiązani do wypłacania świadczeń;

terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy osoby ubezpieczonej lub siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w okresie trwania ubezpieczenia, oraz terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego, po ustaniu ubezpieczenia;

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia rolnika;(ii)

inwalidztwo lub śmierć żywiciela rodziny:

dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników indywidualnych) oraz dla bezrobotnych absolwentów skierowanych na szkolenie lub staż: jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

dla rolników indywidualnych: oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

dla sędziów i prokuratorów: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. Zasiłki pogrzebowe (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników indywidualnych) oraz dla bezrobotnych uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych : terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia rolnika;

(c) dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

(d) dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

(e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(f) dla sędziów i prokuratorów : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich.

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej (emeryci i renciści — byli żołnierze zawodowi, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (byli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, jak również byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (byli funkcjonariusze Służby Więziennej, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku);

(h) dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne : wojewódzkie urzędy pracy właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

5. Bezrobocie (a) świadczenia rzeczowe : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona;

(b) świadczenia pieniężne : wojewódzkie urzędy pracy właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

pracodawcy zobowiązani do wypłaty świadczenia;

terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy osoby ubezpieczonej lub dla siedziby osoby pracującej na własny rachunek;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia rolnika;

jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich.

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej (byli żołnierze zawodowi, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (byli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę w dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (byli funkcjonariusze Służby Więziennej, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku);

(d) dla osób bezrobotnych : wojewódzkie urzędy pracy właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu;

ośrodki pomocy społecznej w gminie miejsca zamieszkania;

powiatowe centra pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania;"

(vii) po ostatniej pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

1. Świadczenia pieniężne (a) Świadczenia chorobowe i świadczenia z tytułu śmierci : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(b) Starość, inwalidztwo i śmierć : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Emerytalnego i Inwalidzkiego);

(c) Bezrobocie : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Słoweński Urząd Zatrudnienia);

(d) Świadczenia rodzinne i macierzyńskie : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Centrum Pracy Socjalnej — Centralna Jednostka Bežigrad).

2. Świadczenia rzeczowe Choroba i macierzyństwo : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Zdrowotnego).

V. SŁOWACJA

1. Choroba i macierzyństwo A. Świadczenia pieniężne (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla członków oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla zawodowych żołnierzy oddziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji Republiki Słowackiej : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe oddziałów wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(d) dla funkcjonariuszy Sił Policyjnych : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe i składkowe Sił Policyjnych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(e) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(g) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(h) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

B. Świadczenia rzeczowe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

2. Inwalidztwo (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy oddziałów zawodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla funkcjonariuszy Sił Zbrojnych oraz dla żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej), Bratislava;

(d) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(e) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(g) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

3. Emerytury (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla żołnierzy oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla funkcjonariuszy Sił Zbrojnych oraz dla żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej), Bratislava;

(d) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(e) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(g) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

4. Renty rodzinne (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla żołnierzy oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe oddziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(d) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(e) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(g) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe A. Świadczenia pieniężne (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla żołnierzy oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe oddziałów wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(d) dla funkcjonariuszy Sił Policyjnych : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe i składkowe Sił Policyjnych działających w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(e) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(g) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

B. Świadczenia rzeczowe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

6. Świadczenia z tytułu śmierci (a) zasiłek pogrzebowy, ogólnie : urzędy okręgowe;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla członków oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla funkcjonariuszy Sił Policji oraz żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe i składkowe Sił Policyjnych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

7. Bezrobocie Národný úrad práce (Krajowy Urząd Pracy), Bratislava.

8. Świadczenia rodzinne (a) dla pracowników : pracodawcy;

(b) dla osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla emerytów : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(c) dla innych osób : urzędy okręgowe"

;

(c) W załączniku 3 "Instytucje miejsca zamieszkania i instytucje miejsca pobytu (art. 1 lit. p) rozporządzenia oraz art. 4 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

1. Świadczenia rzeczowe : towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych (w którym osoba jest ubezpieczona zgodnie z wyborem).

2. Świadczenia pieniężne (a) w razie choroby lub macierzyństwa : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha i jednostki regionalne;

(b) inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury i renty) : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha i jednostki regionalne;

(c) odszkodowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha i jednostki regionalne;

(d) w przypadku bezrobocia : urząd zatrudnienia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (miejsce pobytu) osoby.

(e) świadczenia rodzinne i inne świadczenia : wyznaczone organy lokalne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania (miejsce pobytu) osoby."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

1. Choroba i macierzyństwo : Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Tallinn.

2. Renty inwalidzkie, emerytury oraz renty rodzinne, świadczenia z tytułu śmierci i świadczenia rodzinne : Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych);

3. Bezrobocie : rejonowy urząd pracy."

;

(iv) po ostatniej pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się rubrykę K w brzmieniu:

"K. CYPR

1. Świadczenia rzeczowe : Υπουργείο Υγείας, (Ministerstwo Zdrowia), Λευκωσία;

2. Świadczenia pieniężne : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

L. ŁOTWA

1. Dla wszystkich przypadków, z wyłączeniem zdrowotnych świadczeń rzeczowych : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

2. Zdrowotne świadczenia rzeczowe : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego), Rīga.

M. LITWA

(i)

świadczenia rzeczowe: Teritorinės ligonių kasos (Rejonowe Fundusze Pacjentów);(ii)

świadczenia pieniężne: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych);

(i)

świadczenia rzeczowe: Teritorinės ligonių kasos (Rejonowe Fundusze Pacjentów);(ii)

świadczenia pieniężne: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

2. Inwalidztwo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

3. Starość i śmierć (emerytury i renty rodzinne) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : Teritorinės ligonių kasos (Rejonowe Fundusze Pacjentów);

(b) świadczenia pieniężne : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

5. Świadczenia z tytułu śmierci Savivaldybių socialinės paramos skyriai (gminne wydziały pomocy społecznej).

6. Bezrobocie Respublikinė darbo birža (Krajowa Giełda Pracy), Vilnius.

7. Świadczenia rodzinne Savivaldybių socialinės paramos skyriai (wydziały pomocy społecznej)."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się rubrykę O w brzmieniu:

"O. WĘGRY

I. INSTYTUCJE WŁAŚCIWE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1. Choroba i macierzyństwo Świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (biuro okręgowe Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego).

2. Inwalidztwo (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Okręgowy Urząd Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(b) świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego) Budapest.

3. Starość i śmierć (emerytury i renty rodzinne) (a) emerytury — filar ubezpieczeń społecznych : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego);

(b) emerytury — filar ubezpieczeń prywatnych : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Państwowy Urząd Nadzoru Finansowego), Budapest;

(c) renty rodzinne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego);

(d) zasiłki emerytalne o charakterze nieskładkowym : Illetékes helyi önkormányzat (właściwy organ samorządu terytorialnego).

4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (biuro okręgowe Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(b) świadczenia pieniężne — wypadki przy pracy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(c) inne świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego).

5. Bezrobocie Świadczenia pieniężne : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (biura okręgowe Urzędu Pracy).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (biuro zakładowego funduszu świadczeń rodzinnych, jeśli takie biuro istnieje u pracodawcy);

Területi Államháztartás i Hivatal (regionalny oddział Urzędu Finansów Publicznych);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

II. INSTYTUCJE WŁAŚCIWE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE POBYTU

1. Choroba i macierzyństwo Świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (biuro okręgowe Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego).

2. Inwalidztwo (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (biuro okręgowe Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(b) świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego) Budapest.

3. Starość i śmierć (emerytury i renty rodzinne) (a) emerytury — filar ubezpieczeń społecznych : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego);

(b) emerytury — filar ubezpieczeń prywatnych : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Państwowy Urząd Nadzoru Finansowego), Budapest;

(c) renty rodzinne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego);

(d) zasiłek emerytalny o charakterze nieskładkowym : Illetékes helyi önkormányzat(właściwy organ samorządu terytorialnego).

4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (biuro okręgowe Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(b) świadczenia pieniężne — wynagrodzenie w razie wypadku przy pracy lub choroby : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(c) inne świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego).

5. Bezrobocie Świadczenia pieniężne : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (biura okręgowe Urzędu Zatrudnienia).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (biuro zakładowego funduszu świadczeń rodzinnych, jeśli takie biuro istnieje u pracodawcy);

Területi Államháztartás i Hivatal (regionalny oddział Urzędu Finansów Publicznych);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

P. MALTA

1. Świadczenia pieniężne : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departament Zabezpieczenia Społecznego), Valetta.

2. Świadczenia rzeczowe : Diviżjoni tas-Saħħa (Wydział Zdrowia), Valetta."

;

(vi) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

1. Choroba i macierzyństwo (a) świadczenia rzeczowe : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona lub zarejestrowana;

(i)

w odniesieniu do pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników indywidualnych: terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu;(ii)

w odniesieniu do rolników indywidualnych: oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.

2. Inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury i renty) (a) w odniesieniu do pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników indywidualnych : jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

(c) dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

(d) dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

(e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(f) dla sędziów i prokuratorów : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona lub zarejestrowana;

(i)

w przypadku choroby:

terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu;

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu;(ii)

inwalidztwo lub śmierć żywiciela:

dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników indywidualnych) oraz dla bezrobotnych absolwentów skierowanych na szkolenie lub praktykę:

jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

dla rolników indywidualnych: oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

dla sędziów i prokuratorów: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. Zasiłki pogrzebowe (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników indywidualnych) oraz dla bezrobotnych uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych : terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe dla miejsca ubezpieczenia rolnika;

(c) dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

(d) dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

(e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(f) dla sędziów i prokuratorów : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej (byli żołnierze zawodowi, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (byli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (byli funkcjonariusze Służby Więziennej, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku);

(h) dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne : wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.

5. Bezrobocie (a) świadczenia rzeczowe : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona lub zarejestrowana;

(b) świadczenia pieniężne : wojewódzkie urzędy pracy właściwe miejscowo dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

6. Świadczenia rodzinne (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych : terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu;

jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej (byli żołnierze zawodowi, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (byli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (byli funkcjonariusze Służby Więziennej, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.);

wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości (sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku);

(d) dla osób bezrobotnych : wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.

ośrodki pomocy społecznej w gminie miejsca zamieszkania;

powiatowe centra pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania;"

(vii) po ostatniej pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się rubrykę U w brzmieniu:

"U. SŁOWENIA

1. Świadczenia pieniężne (a) Świadczenia chorobowe i świadczenia z tytułu śmierci : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (regionalny oddział Słoweńskiego Urzędu Ubezpieczenia Zdrowotnego);

(b) Starość, inwalidztwo oraz śmierć : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Emerytalnego i Inwalidzkiego), Ljubljana;

(c) Bezrobocie : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (regionalny oddział Słoweńskiego Urzędu Zatrudnienia);

(d) Świadczenia rodzinne i macierzyńskie : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Centrum Pracy Socjalnej — Jednostka Centralna Bežigrad).

2. Świadczenia rzeczowe Choroba i macierzyństwo : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (regionalny oddział Słoweńskiego Urzędu Ubezpieczenia Zdrowotnego).

V. SŁOWACJA

1. Choroba i macierzyństwo A. Świadczenia pieniężne (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla członków oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla formacji zawodowych żołnierzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe oddziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(d) dla funkcjonariuszy Sił Policyjnych : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe i składkowe organizacje Sił Policyjnych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(e) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(g) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(h) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

B. Świadczenia rzeczowe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

2. Inwalidztwo (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz wojskowych oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla funkcjonariuszy Sił Zbrojnych oraz dla żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej), Bratislava;

(d) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(e) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(g) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

3. Emerytury (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla funkcjonariuszy Sił Policyjnych oraz dla żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej), Bratislava;

(d) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(e) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(g) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

4. Renty rodzinne (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla żołnierzy zawodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe oddziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(d) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(e) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(g) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe A. Świadczenia pieniężne (a) ogólnie : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla żołnierzy zawodowych formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budżetowe zakłady oddziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(d) dla funkcjonariuszy Sił Policyjnych : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe i składkowe Sił Policyjnych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

(e) dla funkcjonariuszy Policji Kolejowej : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratislava;

(f) dla funkcjonariuszy Słowackiej Służby Wywiadowczej : Slovenská informačná služba (Słowacka Służba Wywiadowcza), Bratislava;

(g) dla funkcjonariuszy Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej oraz Korpusu Straży Więziennej), Bratislava;

(h) dla celników : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Ceł Republiki Słowackiej), Bratislava.

6. Świadczenia z tytułu śmierci (a) zasiłek pogrzebowy ogólnie : urzędy okręgowe;

(b) dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej oraz dla oddziałów kolejowych formacji wojskowych : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Urząd Zabezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych), Bratislava;

(c) dla funkcjonariuszy Sił Zbrojnych oraz dla członków formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zakłady budżetowe i składkowe Sił Policyjnych działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej).

7. Bezrobocie Národný úrad práce — okresné úrady práce (Krajowy Urząd Pracy - okręgowe urzędy pracy).

8. Świadczenia rodzinne (a) dla pracowników : pracodawcy;

(b) dla osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla emerytów : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(c) dla innych osób : urzędy okręgowe"

;

(d) w załączniku 4 "Instytucje wyznaczone do kontaktu (art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 4 i art. 122 rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

1. Świadczenia rzeczowe :

Centrum mezistátních úhrad (Centrum Rozliczeń Międzynarodowych), Praha.

2. Świadczenia pieniężne (a) w razie choroby lub macierzyństwa : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha;

(b) inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury) : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha;

(c) w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacanych przez pracodawcę : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych), Praha;

(d) w przypadku bezrobocia : Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych — Administracja Służb Zatrudnienia), Praha;

(e) świadczenia rodzinne i inne świadczenia : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych), Praha."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO",

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

1. Choroba i macierzyństwo : Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego).

2. Renty inwalidzkie, emerytury oraz renty rodzinne, świadczenia z tytułu śmierci i świadczenia rodzinne : Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

3. Bezrobocie : Tööturuamet (Urząd Pracy)."

;

(iv) po ostatniej pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się rubrykę K w brzmieniu:

"K. CYPR

1. Świadczenia rzeczowe : Υπουργείο Υγείας — Ιατρικές Υπηρεσίες (Ministerstwo Zdrowia, Służby Medyczne), Λευκωσία.

2. Świadczenia pieniężne : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

L. ŁOTWA

1. Dla wszystkich przypadków, z wyłączeniem zdrowotnych świadczeń rzeczowych : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

2. Zdrowotne świadczenia rzeczowe : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego), Rīga.

M. LITWA

1. Choroba i macierzyństwo (a) świadczenia rzeczowe : Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów), Vilnius;

(b) świadczenia pieniężne : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

2. Inwalidztwo, starość i śmierć (emerytury i renty) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

4. Świadczenia z tytułu śmierci Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy), Vilnius.

5. Bezrobocie Respublikinė darbo birža (Krajowa Giełda Pracy), Vilnius.

6. Świadczenia rodzinne Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy), Vilnius."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się rubrykę O w brzmieniu:

"O. WĘGRY

1. Choroba i macierzyństwo Świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

2. Inwalidztwo (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

3. Starość i śmierć (emerytury i renty rodzinne) (a) emerytury — filar ubezpieczenia społecznego : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest;

(b) emerytury — filar ubezpieczenia prywatnego : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Państwowy Urząd Nadzoru Finansowego), Budapest;

(c) renty rodzinne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (a) świadczenia rzeczowe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) świadczenia pieniężne — wynagrodzenie w razie wypadku przy pracy lub choroby : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(c) inne świadczenia pieniężne : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

5. Bezrobocie Świadczenia pieniężne : Foglalkoztatási Hivatal (Urząd Zatrudnienia), Budapest.

6. Świadczenia rodzinne Świadczenia pieniężne : Államháztartási Hivatal (Urząd Finansów Publicznych), Budapest;

— świadczenie macierzyńskie oraz zasiłek macierzyński : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departament Zabezpieczenia Społecznego), Valletta."

;

(vi) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala, Warszawa;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Warszawa;

(b) w przypadku bezrobocia : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa;

(c) świadczenia rodzinne i inne świadczenia o charakterze nieskładkowym : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa."

;

(vii) po pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się:

"U. SŁOWENIA

1. Choroba i macierzyństwo : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Zdrowotnego), Ljubljana.

2. Starość, inwalidztwo i śmierć : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Emerytalnego i Inwalidzkiego), Ljubljana.

3. Bezrobocie : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Słoweński Urząd Zatrudnienia), Ljubljana.

4. Świadczenia rodzinne i świadczenia macierzyńskie : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych), Ljubljana.

5. Świadczenia z tytułu śmierci : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Zdrowotnego), Ljubljana.

V. SŁOWACJA

1. Świadczenia pieniężne (a) Choroba i macierzyństwo : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) Świadczenia na wypadek inwalidztwa : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(c) Emerytury : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(d) Renty rodzinne : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(e) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(f) Świadczenia z tytułu śmierci : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej), Bratislava;

(g) Bezrobocie : Národný úrad práce (Krajowy Urząd Pracy), Bratislava;

(h) Świadczenia rodzinne : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej), Bratislava.

2. Świadczenia rzeczowe Všeobecná zdravotná poisťovňa (Zakład Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego), Bratislava."

;

(e) W załączniku 5 "Przepisy wykonawcze do umów dwustronnych pozostających w mocy (art. 4 ust. 5, art. 5, art. 53 ust. 3, art. 104, art. 105 ust. 2, art. 116, art. 121 oraz art. 122 rozporządzenia wykonawczego" wprowadza się następujące zmiany:

(i) przed pozycją w rubryce "1. BELGIA - DANIA" dodaje się następującą rubrykę:

"1. BELGIA — REPUBLIKA CZESKA

Brak umowy."

;

(ii) numeracja rubryki "BELGIA — DANIA" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "1" zastępuje się cyfrą "2", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"3. BELGIA — NIEMCY"

;

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "3. BELGIA — NIEMCY" dodaje się następującą rubrykę:

"4. BELGIA — ESTONIA

Brak umowy."

;

(iv) rubryki 3-7 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"5. BELGIA — GRECJA"

"6. BELGIA — HISZPANIA"

"7. BELGIA — FRANCJA"

"8. BELGIA — IRLANDIA"

"9. BELGIA — WŁOCHY"

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "9. BELGIA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"10. BELGIA — CYPR

Brak umowy.

11. BELGIA — ŁOTWA

Brak umowy.

12. BELGIA — LITWA

Brak umowy."

;

(vi) numeracja rubryki "BELGIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "8" zastępuje się liczbą "13" oraz dodaje się następujące rubryki:

"14. BELGIA — WĘGRY

Brak umowy.

15. BELGIA — MALTA

Brak umowy."

;

(vii) numeracja rubryki "BELGIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że cyfrę "9" zastępuje się liczbą "16", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"17. BELGIA — AUSTRIA"

;

(viii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "17. BELGIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"18. BELGIA — POLSKA

Żadne."

;

(ix) numeracja rubryki "BELGIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "11" zastępuje się liczbą "19" oraz dodaje się następujące rubryki:

"20. BELGIA — SŁOWENIA

Żadne.

21. BELGIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(x) numeracja rubryki "BELGIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "12" zastępuje się liczbą "22", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"23. BELGIA — SZWECJA"

"24. BELGIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xi) po ostatniej pozycji w rubryce "24. BELGIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następującą rubrykę:

"25. REPUBLIKA CZESKA — DANIA

Brak umowy.

26. REPUBLIKA CZESKA — NIEMCY

Brak umowy.

27. REPUBLIKA CZESKA — ESTONIA

Brak umowy.

28. REPUBLIKA CZESKA — GRECJA

Żadne.

29. REPUBLIKA CZESKA — HISZPANIA

Żadne.

30. REPUBLIKA CZESKA — FRANCJA

Żadne.

31. REPUBLIKA CZESKA — IRLANDIA

Brak umowy.

32. REPUBLIKA CZESKA — WŁOCHY

Brak umowy.

33. REPUBLIKA CZESKA — CYPR

Żadne.

34. REPUBLIKA CZESKA — ŁOTWA

Brak umowy.

35. REPUBLIKA CZESKA — LITWA

Żadne.

36. REPUBLIKA CZESKA — LUKSEMBURG

Żadne.

37. REPUBLIKA CZESKA — WĘGRY

Żadne.

38. REPUBLIKA CZESKA — MALTA

Brak umowy.

39. REPUBLIKA CZESKA — NIDERLANDY

Brak umowy.

40. REPUBLIKA CZESKA — AUSTRIA

Żadne.

41. REPUBLIKA CZESKA — POLSKA

Żadne.

42. REPUBLIKA CZESKA — PORTUGALIA

Brak umowy.

43. REPUBLIKA CZESKA — SŁOWENIA

Żadne.

44. REPUBLIKA CZESKA — SŁOWACJA

Żadne.

45. REPUBLIKA CZESKA — FINLANDIA

Brak umowy.

46. REPUBLIKA CZESKA — SZWECJA

Brak umowy.

47. REPUBLIKA CZESKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(xii) numeracja rubryki "DANIA — NIEMCY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "15" zastępuje się liczbą "48" oraz dodaje się następującą rubrykę:

"49. DANIA — ESTONIA

Brak umowy."

;

(xiii) rubryki 16-20 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"50. DANIA — GRECJA"

"51. DANIA — HISZPANIA"

"52. DANIA — FRANCJA"

"53. DANIA — IRLANDIA"

"54. DANIA — WŁOCHY"

;

(xiv) po ostatniej pozycji w rubryce "54. DANIA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"55. DANIA — CYPR

Brak umowy.

56. DANIA — ŁOTWA

Brak umowy.

57. DANIA — LITWA

Brak umowy."

;

(xv) numeracja rubryki "DANIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "21" zastępuje się liczbą "58" oraz dodaje się następujące rubryki:

"59. DANIA — WĘGRY

Brak umowy.

60. DANIA — MALTA

Brak umowy."

;

(xvi) numeracja rubryki "DANIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "22" zastępuje się liczbą "61", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"62. DANIA — AUSTRIA"

;

(xvii) po ostatniej pozycji w rubryce "62. DANIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"63. DANIA — POLSKA

Brak umowy."

;

(xviii) numeracja rubryki "DANIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "24" zastępuje się liczbą "64" oraz dodaje się następujące rubryki:

"65. DANIA — SŁOWENIA

Żadne.

66. DANIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xix) numeracja rubryki "DANIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "25" zastępuje się liczbą "67", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"68. DANIA — SZWECJA"

"69. DANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xx) po ostatniej pozycji w rubryce "69. DANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następującą rubrykę:

"70. NIEMCY — ESTONIA

Brak umowy."

;

(xxi) rubryki 28-32 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"71. NIEMCY — GRECJA"

"72. NIEMCY — HISZPANIA"

"73. NIEMCY — FRANCJA"

"74. NIEMCY — IRLANDIA"

"75. NIEMCY — WŁOCHY"

;

(xxii) po ostatniej pozycji w rubryce "75. NIEMCY — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"76. NIEMCY — CYPR

Brak umowy.

77. NIEMCY — ŁOTWA

Brak umowy.

78. NIEMCY — LITWA

Brak umowy."

;

(xxiii) numeracja rubryki "NIEMCY — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "33" zastępuje się liczbą "79" oraz dodaje się następujące rubryki:

"80. NIEMCY — WĘGRY

Żadne.

81. NIEMCY — MALTA

Brak umowy."

;

(xxiv) numeracja rubryki "NIEMCY — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "34" zastępuje się liczbą "82", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"83. NIEMCY — AUSTRIA"

;

(xxv) po ostatniej pozycji w rubryce "83. NIEMCY — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"84. NIEMCY — POLSKA

(a) Porozumienie z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie realizacji Umowy o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym z dnia 9 października 1975 r.

(b) Art. 5 Porozumienia z dnia 19 grudnia 1995 r. dotyczącego realizacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym z dnia 8 grudnia 1990 r. (dotyczy wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych za pośrednictwem instytucji wyznaczonych do kontaktów).

(c) Art. 26 Porozumienia z dnia 24 października 1996 r. dotyczy rezygnacji z wzajemnego zwrotu kosztów kontrolnych badań lekarskich, obserwacji, przejazdu lekarzy i ubezpieczonych — dla celów świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa"

;

(xxvi) numeracja rubryki "NIEMCY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "36" zastępuje się liczbą "85" oraz dodaje się następujące rubryki:

"86. NIEMCY — SŁOWENIA

Żadne.

87. NIEMCY — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xxvii) numeracja rubryki "NIEMCY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "37" zastępuje się liczbą "88", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"89. NIEMCY — SZWECJA"

"90. NIEMCY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xxviii) po ostatniej pozycji w rubryce "90. NIEMCY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"91. ESTONIA — GRECJA

Brak umowy.

92. ESTONIA — HISZPANIA

Brak umowy.

93. ESTONIA — FRANCJA

Brak umowy.

94. ESTONIA — IRLANDIA

Brak umowy.

95. ESTONIA — WŁOCHY

Brak umowy.

96. ESTONIA — CYPR

Brak umowy.

97. ESTONIA — ŁOTWA

Żadne.

98. ESTONIA — LITWA

Żadne.

99. ESTONIA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

100. ESTONIA — WĘGRY

Brak umowy.

101. ESTONIA — MALTA

Brak umowy.

102. ESTONIA — NIDERLANDY

Brak umowy.

103. ESTONIA — AUSTRIA

Brak umowy.

104. ESTONIA — POLSKA

Brak umowy.

105. ESTONIA — PORTUGALIA

Brak umowy.

106. ESTONIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

107. ESTONIA — SŁOWACJA

Brak umowy.

108. ESTONIA — FINLANDIA

Żadne.

109. ESTONIA — SZWECJA

Żadne.

110. ESTONIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(xxix) rubryki 41, 51, 59 i 60 otrzymują następującą kolejność i numerację:

"111. GRECJA — HISZPANIA"

"112. GRECJA — FRANCJA"

"113. GRECJA — IRLANDIA"

"114. GRECJA — WŁOCHY"

;

(xxx) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "114. GRECJA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"115. GRECJA — CYPR

Żadne.

116. GRECJA — ŁOTWA

Brak umowy.

117. GRECJA — LITWA

Brak umowy."

;

(xxxi) numeracja rubryki "GRECJA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "61" zastępuje się liczbą "118" oraz dodaje się następujące rubryki:

"119. GRECJA — WĘGRY

Brak umowy.

120. GRECJA — MALTA

Brak umowy."

;

(xxxii) numeracja rubryki "GRECJA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "62" zastępuje się liczbą "121", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"122. GRECJA — AUSTRIA"

;

(xxxiii) po ostatniej pozycji w rubryce "122. GRECJA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"123. GRECJA — POLSKA

Żadne."

;

(xxxiv) numeracja rubryki "GRECJA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "64" zastępuje się liczbą "124" oraz dodaje się następujące rubryki:

"125. GRECJA — SŁOWENIA

Brak umowy.

126. GRECJA — SŁOWACJA

Żadne."

;

(xxxv) numeracja rubryki "GRECJA- FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "65" zastępuje się liczbą "127", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"128. GRECJA — SZWECJA"

"129. GRECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xxxvi) numeracja rubryki "HISZPANIA — FRANCJA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "40" zastępuje się liczbą "130", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"131. HISZPANIA — IRLANDIA"

"132. HISZPANIA — WŁOCHY"

;

(xxxvii) po ostatniej pozycji w rubryce "132. HISZPANIA - WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"133. HISZPANIA — CYPR

Brak umowy.

134. HISZPANIA — ŁOTWA

Brak umowy.

135. HISZPANIA — LITWA

Brak umowy."

;

(xxxviii) numeracja rubryki "HISZPANIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "44" zastępuje się liczbą "136" oraz dodaje się następujące rubryki:

"137. HISZPANIA — WĘGRY

Brak umowy.

138. HISZPANIA — MALTA

Brak umowy."

;

(xxxix) numeracja rubryki "HISZPANIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "45" zastępuje się liczbą "139", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"140. HISZPANIA — AUSTRIA"

;

(xl) po wyrazie "Żadne." w rubryce "140. HISZPANIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"141. HISZPANIA — POLSKA

Żadne."

;

(xli) numeracja rubryki "HISZPANIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "47" zastępuje się liczbą "142" oraz dodaje się następujące rubryki:

"143. HISZPANIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

144. HISZPANIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(xlii) numeracja rubryki "HISZPANIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "48" zastępuje się liczbą "145", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"146. HISZPANIA — SZWECJA"

"147. HISZPANIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(xliii) numeracja rubryki "FRANCJA — IRLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "52" zastępuje się liczbą "148", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"149. FRANCJA — WŁOCHY"

;

(xliv) po ostatniej pozycji w rubryce "149. FRANCJA — WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"150. FRANCJA — CYPR

Brak umowy.

151. FRANCJA — ŁOTWA

Brak umowy.

152. FRANCJA — LITWA

Brak umowy."

;

(xlv) numeracja rubryki "FRANCJA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "54" zastępuje się liczbą "153" oraz dodaje się następujące rubryki:

"154. FRANCJA — WĘGRY

Brak umowy.

155. FRANCJA — MALTA

Brak umowy."

;

(xlvi) numeracja rubryki "FRANCJA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "55" zastępuje się liczbą "156", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"157. FRANCJA — AUSTRIA"

;

(xlvii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "157. FRANCJA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"158. FRANCJA — POLSKA

Żadne."

;

(xlviii) numeracja rubryki "FRANCJA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "57" zastępuje się liczbą "159" oraz dodaje się następujące rubryki:

"160. FRANCJA — SŁOWENIA

Żadne.

161. FRANCJA — SŁOWACJA

Żadne."

;

(xlix) numeracja rubryki "FRANCJA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "58a" zastępuje się liczbą "162", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"163. FRANCJA — SZWECJA

Żadne.

164. FRANCJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(l) numeracja rubryki "IRLANDIA — WŁOCHY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "68" zastępuje się liczbą "165" oraz dodaje się następujące rubryki:

"166. IRLANDIA — CYPR

Brak umowy.

167. IRLANDIA — ŁOTWA

Brak umowy.

168. IRLANDIA — LITWA

Brak umowy."

;

(li) numeracja rubryki "IRLANDIA — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "69" zastępuje się liczbą "169" oraz dodaje się następujące rubryki:

"170. IRLANDIA — WĘGRY

Brak umowy.

171. IRLANDIA — MALTA

Brak umowy."

;

(lii) numeracja rubryki "IRLANDIA — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "70" zastępuje się liczbą "172", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"173. IRLANDIA — AUSTRIA"

;

(liii) po pozycji w rubryce "173. IRLANDIA — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"174. IRLANDIA — POLSKA

Brak umowy."

;

(liv) oraz dodaje się następujące rubryki:

"176. IRLANDIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

177. IRLANDIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lv) numeracja rubryki "IRLANDIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "73" zastępuje się liczbą "178", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"179. IRLANDIA — SZWECJA"

"180. IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lvi) po pozycji w rubryce "180. IRLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"dodaje się następujące rubryki:

"181. WŁOCHY — CYPR

Brak umowy.

182. WŁOCHY — ŁOTWA

Brak umowy.

183. WŁOCHY — LITWA

Brak umowy."

;

(lvii) numeracja rubryki "WŁOCHY — LUKSEMBURG" zmienia się w ten sposób, że liczbę "76" zastępuje się liczbą "184" oraz dodaje się następujące rubryki:

"185. WŁOCHY — WĘGRY

Brak umowy.

186. WŁOCHY — MALTA

Brak umowy."

;

(lviii) numeracja rubryki "WŁOCHY — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "77" zastępuje się liczbą "187", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"188. WŁOCHY — AUSTRIA"

;

(lix) po wyrazie "Żadne" w rubryce "188. WŁOCHY — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"189. WŁOCHY — POLSKA

Brak umowy."

;

(lx) numeracja rubryki "WŁOCHY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "79" zastępuje się liczbą "190" oraz dodaje się następujące rubryki:

"191. WŁOCHY — SŁOWENIA

Żadne.

192. WŁOCHY — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxi) numeracja rubryki "WŁOCHY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "80" zastępuje się liczbą "193", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"194. WŁOCHY — SZWECJA"

"195. WŁOCHY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxii) po ostatniej pozycji w rubryce "195. WŁOCHY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"196. CYPR — ŁOTWA

Brak umowy.

197. CYPR — LITWA

Brak umowy.

198. CYPR — LUKSEMBURG

Brak umowy.

199. CYPR — WĘGRY

Brak umowy.

200. CYPR — MALTA

Brak umowy.

201. CYPR — NIDERLANDY

Brak umowy.

202. CYPR — AUSTRIA

Żadne.

203. CYPR — POLSKA

Brak umowy.

204. CYPR — PORTUGALIA

Brak umowy.

205. CYPR — SŁOWENIA

Brak umowy.

206. CYPR — SŁOWACJA

Żadne.

207. CYPR — FINLANDIA

Brak umowy.

208. CYPR — SZWECJA

Brak umowy.

209. CYPR — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxiii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "209. CYPR — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"210. ŁOTWA — LITWA

Żadne.

211. ŁOTWA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

212. ŁOTWA — WĘGRY

Brak umowy.

213. ŁOTWA — MALTA

Brak umowy.

214. ŁOTWA — NIDERLANDY

Brak umowy.

215. ŁOTWA — AUSTRIA

Brak umowy.

216. ŁOTWA — POLSKA

Brak umowy.

217. ŁOTWA — PORTUGALIA

Brak umowy.

218. ŁOTWA — SŁOWENIA

Brak umowy.

219. ŁOTWA — SŁOWACJA

Brak umowy.

220. ŁOTWA — FINLANDIA

Żadne.

221. ŁOTWA — SZWECJA

Żadne.

222. ŁOTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(lxiv) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "222. ŁOTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"223. LITWA — LUKSEMBURG

Brak umowy.

224. LITWA — WĘGRY

Brak umowy.

225. LITWA — MALTA

Brak umowy.

226. LITWA — NIDERLANDY

Brak umowy.

227. LITWA — AUSTRIA

Brak umowy.

228. LITWA — POLSKA

Brak umowy.

229. LITWA — PORTUGALIA

Brak umowy.

230. LITWA — SŁOWENIA

Brak umowy.

231. LITWA — SŁOWACJA

Brak umowy.

232. LITWA — FINLANDIA

Żadne.

233. LITWA — SZWECJA

Żadne.

234. LITWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brak umowy."

;

(lxv) po wyrazach "Brak umowy" w rubryce "234. LITWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"235. LUKSEMBURG — WĘGRY

Brak umowy.

236. LUKSEMBURG — MALTA

Brak umowy."

;

(lxvi) (numeracja rubryki "LUKSEMBURG — NIDERLANDY" zmienia się w ten sposób, że liczbę "83" zastępuje się liczbą "237", a kolejna rubryka otrzymuje następującą numerację:

"238. LUKSEMBURG — AUSTRIA"

;

(lxvii) po ostatniej pozycji w rubryce "238. LUKSEMBOURG — AUSTRIA" dodaje się następującą rubrykę:

"239. LUKSEMBURG — POLSKA

Żadne."

;

(lxviii) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "85" zastępuje się liczbą "240" oraz dodaje się następujące rubryki:

"241. LUKSEMBURG — SŁOWENIA

Żadne.

242. LUKSEMBURG — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxix) numeracja rubryki "LUKSEMBURG — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "86" zastępuje się liczbą "243", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"244. LUKSEMBURG — SZWECJA"

"245. LUKSEMBURG — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxx) po ostatniej pozycji w rubryce "245. LUKSEMBURG — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"246. WĘGRY — MALTA

Brak umowy.

247. WĘGRY — NIDERLANDY

Żadne.

248. WĘGRY — AUSTRIA

Żadne.

249. WĘGRY — POLSKA

Żadne.

250. WĘGRY — PORTUGALIA

Brak umowy.

251. WĘGRY — SŁOWENIA

Żadne.

252. WĘGRY — SŁOWACJA

Żadne.

253. WĘGRY — FINLANDIA

Żadne.

254. WĘGRY — SZWECJA

Żadne.

255. WĘGRY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "255. WĘGRY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"256. MALTA — NIDERLANDY

Brak umowy.

257. MALTA — AUSTRIA

Brak umowy.

258. MALTA — POLSKA

Brak umowy.

259. MALTA — PORTUGALIA

Brak umowy.

260. MALTA — SŁOWENIA

Brak umowy.

261. MALTA — SŁOWACJA

Brak umowy.

262. MALTA — FINLANDIA

Brak umowy.

263. MALTA — SZWECJA

Brak umowy.

264. MALTA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxii) numeracja rubryki "NIDERLANDY — AUSTRIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "89" zastępuje się liczbą "265" oraz dodaje się następującą rubrykę:

"266. NIDERLANDY — POLSKA

Brak umowy."

;

(lxxiii) numeracja rubryki "NIDERLANDY — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "90" zastępuje się liczbą "267" oraz dodaje się następujące rubryki:

"268. NIDERLANDY — SŁOWENIA

Żadne.

269. NIDERLANDY — SŁOWACJA

Żadne."

;

(lxxiv) numeracja rubryki "NIDERLANDY — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "91" zastępuje się liczbą "270", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"271. NIDERLANDY — SZWECJA"

"272. NIDERLANDY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxv) po ostatniej pozycji w rubryce "272. NIDERLANDY — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następującą rubrykę:

"273. AUSTRIA — POLSKA

Żadne."

(lxxvi) numeracja rubryki "AUSTRIA — PORTUGALIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "94" zastępuje się liczbą "274" oraz dodaje się następujące rubryki:

"275. AUSTRIA — SŁOWENIA

Żadne.

276. AUSTRIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxxvii) numeracja rubryki "AUSTRIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "95" zastępuje się liczbą "277", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"278. AUSTRIA — SZWECJA"

"279. AUSTRIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxviii) po ostatniej pozycji w rubryce "279. AUSTRIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"280. POLSKA — PORTUGALIA

Brak umowy.

281. POLSKA — SŁOWENIA

Żadne.

282. POLSKA — SŁOWACJA

Żadne.

283. POLSKA — FINLANDIA

Brak umowy.

284. POLSKA — SZWECJA

Żadne.

285. POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxix) po wyrazie "Żadne." w rubryce "285. POLSKA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"286. PORTUGALIA — SŁOWENIA

Brak umowy.

287. PORTUGALIA — SŁOWACJA

Brak umowy."

;

(lxxx) numeracja rubryki "PORTUGALIA — FINLANDIA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "98" zastępuje się liczbą "288", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"289. PORTUGALIA — SZWECJA"

"290. PORTUGALIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxxi) po ostatniej pozycji w rubryce "290. PORTUGALIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"291. SŁOWENIA — SŁOWACJA

Żadne.

292. SŁOWENIA — FINLANDIA

Brak umowy.

293. SŁOWENIA — SZWECJA

Żadne.

294. SŁOWENIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxxii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "294. SŁOWENIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" dodaje się następujące rubryki:

"295. SŁOWACJA — FINLANDIA

Brak umowy.

296. SŁOWACJA — SZWECJA

Brak umowy.

297. SŁOWACJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Żadne."

;

(lxxxiii) numeracja rubryki "FINLANDIA — SZWECJA" zmienia się w ten sposób, że liczbę "101" zastępuje się liczbą "298", a kolejne rubryki otrzymują następującą numerację:

"299. FINLANDIA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO"

;

(lxxxiv) numeracja rubryki "SZWECJA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" zmienia się w ten sposób, że liczbę "103" zastępuje się liczbą "300".

(f) W załączniku 6 "Procedura wypłaty świadczeń (art. 4 ust. 6, art. 53 ust. 1 oraz art. 122 rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Wypłata bezpośrednia."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

1. Ogólnie: wypłata bezpośrednia.

2. W stosunkach z Łotwą i Litwą: wypłaty za pośrednictwem instytucji wyznaczonych do kontaktów."

;

(iv) po ostatniej pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Wypłata bezpośrednia.

L. ŁOTWA

1. Wypłata bezpośrednia.

2. W stosunkach z Republiką Estońską oraz Republiką Litewską: wypłaty za pośrednictwem instytucji wyznaczonych do kontaktów.

M. LITWA

1. W stosunkach z Belgią, Republiką Czeską, Danią, Niemcami, Grecją, Hiszpanią, Francją, Irlandią, Włochami, Cyprem, Luksemburgiem, Węgrami, Maltą, Niderlandami, Austrią, Polską, Portugalią, Słowenią, Słowacją, Finlandią, Szwecją i ze Zjednoczonym Królestwem: wypłata bezpośrednia.

2. W stosunkach z Estonią i Łotwą: wypłaty za pośrednictwem instytucji wyznaczonych do kontaktów (łączne wykonanie art. 53 i 58 rozporządzenia wykonawczego)."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Wypłata bezpośrednia.

P. MALTA

Wypłata bezpośrednia."

;

(vi) po pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

1. Zasada ogólna: wypłata bezpośrednia;

2. W stosunkach z Niemcami na podstawie zawartych umów: wypłaty za pośrednictwem instytucji miejsca zamieszkania uprawnionych (łączne stosowanie przepisów art. 53 — 58 oraz art. 77 rozporządzenia wykonawczego oraz przepisów wymienionych w załączniku 5)."

;

(vii) po pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Wypłata bezpośrednia.

V. SŁOWACJA

Wypłata bezpośrednia."

;

(g) W załączniku 7 "Banki (art. 4 ust. 7, art. 55 ust. 3 i art. 122 rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po wyrazie "Żadne." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Česká národní banka (Narodowy Bank Czeski), Praha."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", C. NIEMCY, "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(iii) po pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Hansapank (Bank Hansa), Tallinn."

;

(iv) po pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Bank Centralny Cypru), Λευκωσία.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Hansa - LTB (Hansa - LTB), Vilnius."

;

(v) po pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Bank Ċentrali ta' MALTA (Centralny Bank Malty), Valletta."

;

(vi) po pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Narodowy Bank Polski, Warszawa."

;

(vii) po pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Banka Slovenije (Bank Słowenii), Ljubljana.

V. SŁOWACJA

Národná banka Slovenska (Narodowy Bank Słowacki), Bratislava."

;

(h) Załącznik 8 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK 8

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

(Art. 4 ust. 8, art. 10a lit. d) oraz art. 122 rozporządzenia wykonawczego)

Art. 10a lit. d) rozporządzenia wykonawczego stosuje się do:

A. Pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek

(a) z okresem odniesienia wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy w stosunkach pomiędzy:

- Belgią i Republiką Czeską,

- Belgią i Niemcami,

- Belgią i Grecją,

- Belgią i Hiszpanią,

- Belgią i Francją,

- Belgią i Irlandią,

- Belgią i Litwą,

- Belgią i Luksemburgiem,

- Belgią i Austrią,

- Belgią i Polską,

- Belgią i Portugalią,

- Belgią i Słowacją,

- Belgią i Finlandią,

- Belgią i Szwecją,

- Belgią i Zjednoczonym Królestwem,

- Republiką Czeską i Danią,

- Republiką Czeską i Niemcami,

- Republiką Czeską i Grecją,

- Republiką Czeską i Hiszpanią,

- Republiką Czeską i Francją,

- Republiką Czeską i Irlandią,

- Republiką Czeską i Łotwą,

- Republiką Czeską i Litwą,

- Republiką Czeską i Luksemburgiem,

- Republiką Czeską i Węgrami,

- Republiką Czeską i Maltą,

- Republiką Czeską i Niderlandami,

- Republiką Czeską i Austrią,

- Republiką Czeską i Polską,

- Republiką Czeską i Portugalią,

- Republiką Czeską i Słowenią,

- Republiką Czeską i Słowacją,

- Republiką Czeską i Finlandią,

- Republiką Czeską i Szwecją,

- Republiką Czeską i Zjednoczonym Królestwem,

- Danią i Litwą,

- Danią i Polską,

- Danią i Słowacją,

- Niemcami i Grecją,

- Niemcami i Hiszpanią,

- Niemcami i Francją,

- Niemcami i Irlandią,

- Niemcami i Litwą,

- Niemcami i Luksemburgiem,

- Niemcami i Austrią,

- Niemcami i Polską,

- Niemcami i Portugalią,

- Niemcami i Słowacją,

- Niemcami i Finlandią,

- Niemcami i Szwecją,

- Niemcami i Zjednoczonym Królestwem,

- Grecją i Litwą,

- Grecją i Polską,

- Grecją i Słowacją,

- Hiszpanią i Litwą,

- Hiszpanią i Austrią,

- Hiszpanią i Polską,

- Hiszpanią i Słowenią,

- Hiszpanią i Słowacją,

- Hiszpanią i Finlandią,

- Hiszpanią i Szwecją,

- Francją i Litwą,

- Francją i Luksemburgiem,

- Francją i Austrią,

- Francją i Polską,

- Francją i Portugalią,

- Francją i Słowenią,

- Francją i Słowacją,

- Francją i Finlandią,

- Francją i Szwecją,

- Irlandią i Litwą,

- Irlandią i Austrią,

- Irlandią i Polską,

- Irlandią i Portugalią,

- Irlandią i Słowacją,

- Irlandią i Szwecją,

- Łotwą i Litwą,

- Łotwą i Luksemburgiem,

- Łotwą i Węgrami,

- Łotwą i Polską,

- Łotwą i Słowenią,

- Łotwą i Słowacją,

- Łotwą i Finlandią,

- Litwą i Luksemburgiem,

- Litwą i Węgrami,

- Litwą i Niderlandami,

- Litwą i Austrią,

- Litwą i Portugalią,

- Litwą i Słowenią,

- Litwą i Słowacją,

- Litwą i Finlandią,

- Litwą i Szwecją,

- Litwą i Zjednoczonym Królestwem,

- Luksemburgiem i Austrią,

- Luksemburgiem i Polską,

- Luksemburgiem i Portugalią,

- Luksemburgiem i Słowenią,

- Luksemburgiem i Słowacją,

- Luksemburgiem i Finlandią,

- Luksemburgiem i Szwecją,

- Węgrami i Polską,

- Węgrami i Słowenią,

- Węgrami i Słowacją,

- Maltą i Słowacją,

- Niderlandami i Austrią,

- Niderlandami i Polską,

- Niderlandami i Słowacją,

- Niderlandami i Finlandią,

- Niderlandami i Szwecją,

- Austrią i Polską,

- Austrią i Portugalią,

- Austrią i Słowenią

- Austrią i Słowacją,

- Austrią i Finlandią,

- Austrią i Szwecją,

- Austrią i Zjednoczonym Królestwem,

- Polską i Portugalią,

- Polską i Słowenią,

- Polską i Słowacją,

- Polską i Finlandią,

- Polską i Szwecją,

- Polską i Zjednoczonym Królestwem,

- Portugalią i Słowenią,

- Portugalią i Słowacją,

- Portugalią i Finlandią,

- Portugalią i Szwecją,

- Portugalią i Zjednoczonym Królestwem,

- Słowenią i Słowacją,

- Słowenią i Finlandią,

- Słowenią i Zjednoczonym Królestwem,

- Słowacją i Finlandią,

- Słowacją i Szwecją,

- Słowacją i Zjednoczonym Królestwem,

- Finlandią i Szwecją,

- Finlandią i Zjednoczonym Królestwem,

- Szwecją i Zjednoczonym Królestwem,

(b) z okresem odniesienia wynoszącym kwartał roku kalendarzowego w stosunkach pomiędzy: z kwartalnym okresem odniesienia w stosunkach pomiędzy:

- Danią a Niemcami,

- Niderlandami a Danią, Niemcami, Francją, Luksemburgiem i Portugalią.

B. Osoby pracujące na własny rachunek

Z okresem odniesienia wynoszącym kwartał roku kalendarzowego w stosunkach pomiędzy:

- Belgią i Niderlandami.

C. Pracownicy najemni

Z okresem odniesienia wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy w stosunkach pomiędzy:

- Belgią a Niderlandami."

.

(i) W załączniku 9 "Ustalanie wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych (art. 4 ust. 9, art. 94 ust. 3 lit. a) i 95 ust. 3 lit. a) rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się powszechny system ubezpieczenia zdrowotnego."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(iii) po pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się świadczenia zdrowotne finansowane przez Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego."

;

(iv) po pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następującą rubrykę:

"K. CYPR

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się świadczenia udzielane przez Rządową Służbę Zdrowia na Cyprze.

L. ŁOTWA

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń uwzględnia się świadczenia rzeczowe (świadczenia zdrowotne) udzielane przez Agencję Państwowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

M. LITWA

Ustalanie wysokości rocznych średnich kosztów rzeczowych jest dokonywane na podstawie przepisów Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym."

;

(v) po pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następującą rubrykę:

"O. WĘGRY

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane zgodnie z przepisami Ustawy o zdrowiu.

P. MALTA

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się świadczenia przyznawane z Krajowego Systemu Ochrony Zdrowia."

;

(vi) po pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się świadczenia udzielane w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego."

;

(vii) po pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się powszechny system opieki zdrowotnej.

V. SŁOWACJA

Dla celów ustalania wysokości rocznych średnich kosztów świadczeń rzeczowych uwzględnia się wydatki poniesione na cele opieki zdrowotnej w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego."

;

(j) W załączniku 10 "Instytucje i organy wyznaczone przez właściwe organy (art. 4 ust. 10 rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po ostatniej pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

1. Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia oraz art. 10 lit. b), art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1), art. 12 lit. a), art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 80 ust. 2, art. 81 oraz art. 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha;

2. Do celów stosowania art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : władze lokalne (organ administracji) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny;

3. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (w związku z refundacją wydatków na świadczenia rzeczowe zgodnie z art. 36 i 63 rozporządzenia) : Centrum mezistátních úhrad (Centrum Rozliczeń Międzynarodowych), Praha;

4. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (w związku z refundacją zasiłków dla bezrobotnych zgodnie z art. 70 rozporządzenia) : Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych — Administracja Służb Zatrudnienia), Praha."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(iii) po ostatniej pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

1. Do celów stosowania art. 14c i art. 14d ust. 3 rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1, art. 10b, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 82 ust. 2 i art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Sotsiaalkindlustusamet (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn.

2. Do celów stosowania art. 17 rozporządzenia oraz art. 8 i 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Tallinn.

3. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) Choroba, macierzyństwo, wypadki przy pracy i choroby zawodowe : Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Tallinn;

(b) Bezrobocie : Eesti Töötukassa (Estoński Fundusz Ubezpieczenia na wypadek Bezrobocia), Tallinn.

4. Do celów stosowania art. 109 rozporządzenia wykonawczego Maksuamet (Urząd Podatkowy), Tallin."

;

(iv) po ostatniej pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

1. Do celów stosowania art. 14c i art. 14d ust. 3 oraz art. 17 rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1, art. 10b, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 85 ust. 2, art. 86 ust. 2, art. 91 ust. 2 i art. 109 rozporządzenia wykonawczego : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

2. Do celów stosowania art. 8, art. 102 ust. 2 oraz art. 110 rozporządzenia wykonawczego (dla świadczeń pieniężnych) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

3. Do celów stosowania art. 8, art. 102 ust. 2, art. 110 i art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (dla świadczeń rzeczowych) oraz art. 36 i art. 63 rozporządzenia : Υπουργείο Υγείας (Ministerstwo Zdrowia), Λευκωσία.

L. ŁOTWA

Do celów stosowania:

(a) art. 14 ust. 1, art. 14a ust. 1 i 4, art. 14b ust. 1, art. 14d ust. 3 oraz art. 17 rozporządzenia : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

(b) art. 10 b, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 82 ust. 2 i art. 109 rozporządzenia wykonawczego : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

(c) art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (w związku z art. 36 i art. 63 rozporządzenia) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego), Rīga.

(d) art. 70 ust. 2 rozporządzenia : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

M. LITWA

1. Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. b), art. 14a ust. 1 lit. b), art. 14b ust. 1 i 2, art. 14d ust. 3 i art. 17 rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1, art. 10b, art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 12a, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 2 i art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

2. Do celów stosowania art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1 i art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (organy komunalne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby).

3. Do celów stosowania art. 80 ust. 2, art. 81 i art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Respublikinė darbo birža (Krajowa Giełda Pracy), Vilnius.

4. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) zwroty dokonywane na podstawie art. 36 i 63 rozporządzenia : Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów), Vilnius;

(b) zwroty dokonywane na podstawie art. 70 ust. 2 : Respublikinė darbo birža (Krajowa Giełda Pracy), Vilnius.

5. Do celów stosowania art. 110 rozporządzenia wykonawczego (a) świadczenia rzeczowe przewidziane w tytule III rozdziałów 1 i 4 rozporządzenia : Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów), Vilnius;

(b) świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie tytułu III rozdziały 1 — 4 i 8 rozporządzenia : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius;

(c) świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie tytułu III rozdział 6 rozporządzenia : Respublikinė darbo birža (Krajowa Giełda Pracy), Vilnius;

(d) świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie tytułu III rozdziały 5 i 7 rozporządzenia : Savivaldybių socialinės paramos skyriai (gminne wydziały pomocy społecznej).

6. Do celów stosowania art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Valstybinė ligonių kasa (Państwowy Fundusz Pacjentów), Vilnius."

;

(v) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

1. Do celów stosowania art. 14c, art. 14d ust. 3 i art. 17 rozporządzenia : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

2. Do celów stosowania art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (a) choroba, macierzyństwo, wypadki przy pracy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) starość i inwalidztwo : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest;

(c) bezrobocie : Foglalkoztatási Hivatal (Urząd Zatrudnienia), Budapest;

(d) fundusz prywatnego ubezpieczenia emerytalnego, fundusz dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Węgierski Urząd Nadzoru Finansowego), Budapest.

3. Do celów stosowania art. 8, art. 10b, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

4. Do celów stosowania art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

5. Do celów stosowania art. 70 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (a) wynagrodzenie w razie wypadku przy pracy lub choroby i renta powypadkowa : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) inne świadczenia : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

6. Do celów stosowania art. 80 ust. 2, art. 81 i art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Foglalkoztatási Hivatal (Urząd Zatrudnienia), Budapest.

7. Do celów stosowania art. 85 ust. 2, art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) świadczenie macierzyńskie oraz zasiłek macierzyński : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) inne świadczenia rodzinne : Államháztartási Hivatal (Urząd Finansów Publicznych), Budapest.

8. Do celów stosowania art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

9. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) choroba, macierzyństwo, wypadki przy pracy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) bezrobocie : Foglalkoztatási Hivatal (Urząd Zatrudnienia), Budapest.

10. Do celów stosowania art. 109 rozporządzenia wykonawczego Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

11. Do celów stosowania art. 110 rozporządzenia wykonawczego (a) choroba, macierzyństwo, wypadki przy pracy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest;

(b) starość, inwalidztwo : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest;

(c) zasiłki dla bezrobotnych : Foglalkoztatási Hivatal (Urząd Zatrudnienia), Budapest;

Államháztartási Hivatal (Urząd Finansów Publicznych), Budapest;

w przypadku świadczenia macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

12. Do celów stosowania art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego), Budapest.

P. MALTA

Do celów stosowania art. 14c i art. 14d ust. 3 oraz art. 17 rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10b, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12 lit. a), art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 80 ust. 2, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 85 ust. 2, art. 86 ust. 2, art. 89 ust. 1) art. 91 ust. 2, art. 102 ust. 2, art. 109 i 110 rozporządzenia wykonawczego : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departament Zabezpieczenia Społecznego), Valletta;

Do celów stosowania art. 8 ust. 3 i art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Diviżjoni tas-Saħħa (Wydział Zdrowia), Valletta."

;

(vi) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

1. Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. a) i art. 17 rozporządzenia, w związku z art. 11 rozporządzenia wykonawczego, art. 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia, w związku z art. 12a rozporządzenia wykonawczego, art. 14a ust. 1 lit. a) i art. 17 rozporządzenia, w związku z art. 11a rozporządzenia wykonawczego, art. 14a ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia, w związku z art. 12a rozporządzenia wykonawczego, art. 14b ust. 1 i 2, w związku z art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, art. 14c rozporządzenia, w związku z art. 12a rozporządzenia wykonawczego oraz art. 14d ust. 3 rozporządzenia : terenowe jednostki organizacyjne Zakład Ubezpieczeń Społecznych właściwe miejscowo ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba jest zatrudniona (lub właściwe miejscowo ze względu na siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek).

2. Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia, w związku z art. 11 rozporządzenia wykonawczego, art. 14a ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia, w związku z art. 11a rozporządzenia wykonawczego, art. 14b ust. 1 i 2, w związku z art. 14 ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia : Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala Warszawa.

3. Do celów stosowania art. 6 ust. 1, art. 10b, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 oraz 109 rozporządzenia wykonawczego (a) świadczenia zdrowotne : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona;

(i)

dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych: terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba ubezpieczona jest zatrudniona (lub właściwe miejscowo ze względu na siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek);(ii)

dla rolników indywidualnych: oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia rolnika.

4. Do celów stosowania art. 8 rozporządzenia wykonawczego (a) świadczenia zdrowotne : kasa chorych, w której osoba jest ubezpieczona;

terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe miejscowo ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba ubezpieczona jest zatrudniona (lub właściwe miejscowo ze względu na siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek) w okresie ubezpieczenia, w stosunku do pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników indywidualnych;

terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w stosunku do pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników indywidualnych, po ustaniu ubezpieczenia;

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia rolnika indywidualnego.

5. Do celów stosowania art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych : terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

(c) dla żołnierzy zawodowych : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

(d) dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

(e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(f) dla sędziów i prokuratorów : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości.

(i)

dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych: jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;(ii)

dla rolników indywidualnych: oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;(iii)

dla żołnierzy zawodowych: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;(iv)

dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;(v)

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej: wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;(vi)

dla sędziów i prokuratorów wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(i)

dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych: terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu członków rodziny osoby ubezpieczonej;(ii)

dla rolników indywidualnych: oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu członków rodziny rolnika.

7. Do celów stosowania art. 80 ust. 2, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 83 ust. 1 i art. 84 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Wojewódzkie urzędy pracy właściwe miejscowo dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

8. Do celów stosowania art. 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych : terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe miejscowo ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba ubezpieczona jest zatrudniona (lub właściwe miejscowo ze względu na siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek);

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia rolnika;

(c) dla bezrobotnych : wojewódzkie urzędy pracy właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.

9. Do celów stosowania art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych : terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu członków rodziny osoby ubezpieczonej;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu członków rodziny rolnika;

(c) dla żołnierzy zawodowych : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

(d) dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, i Biura Ochrony Rządu : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

(e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(f) dla sędziów i prokuratorów : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości.

10. Do celów stosowania art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) dla pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników indywidualnych : jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

(b) dla rolników indywidualnych : oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami w poszczególnych Państwach Członkowskich;

(c) dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Obrony Narodowej;

(d) dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, z wyłączeniem tych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

(e) dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z wyłączeniem tych którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości;

(f) dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku : wyspecjalizowane wydziały Ministerstwa Sprawiedliwości.

11. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, w związku z art. 36 i 63 rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, Warszawa.

12. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, w związku z art. 70 rozporządzenia Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa."

(vii) po ostatniej pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

1. Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. b), art. 14a ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych).

2. Do celów stosowania art. 10b rozporządzenia wykonawczego : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Zdrowotnego).

3. Do celów stosowania art. 11, 11a, 12a, 12b, 13 i 14 rozporządzenia wykonawczego : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Zdrowotnego).

4. Do celów stosowania art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych).

5. Do celów stosowania art. 70 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych).

6. Do celów stosowania art. 80 ust. 1, art. 81 i art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Słoweński Urząd Zatrudnienia);

7. Do celów stosowania art. 85 ust. 2, art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych).

8. Do celów stosowania art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych).

9. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, w związku z art. 36 i 63 rozporządzenia : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Zdrowotnego).

10. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, w związku z art. 70 rozporządzenia : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Słoweński Urząd Zatrudnienia);

11. Do celów stosowania art. 110 rozporządzenia wykonawczego : właściwe instytucje.

V. SŁOWACJA

1. Do celów stosowania art. 17 rozporządzenia wykonawczego : Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej), Bratislava.

2. Do celów stosowania art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczenia Społecznego), Bratislava.

3. Do celów stosowania art. 8 rozporządzenia wykonawczego (a) świadczenia pieniężne : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) świadczenia rzeczowe : właściwe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

4. Do celów stosowania art. 10b rozporządzenia wykonawczego (a) świadczenia w razie choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy i chorób zawodowych : Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) świadczenia rodzinne : właściwe instytucje wypłacające świadczenia rodzinne;

(c) zasiłki dla bezrobotnych : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Krajowy Urząd Pracy - okręgowe urzędy pracy);

(d) świadczenia rzeczowe : właściwe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

5. Do celów stosowania art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczenia Społecznego), Bratislava.

6. Do celów stosowania art. 11a ust. 1, art. 12a, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczenia Społecznego), Bratislava; dla świadczeń rzeczowych: właściwe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

7. Do celów stosowania art. 38 ust. 1, art. 70 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczenia Społecznego), Bratislava.

8. Do celów stosowania art. 80 ust. 2, art. 81 i art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Národný úrad práce (Krajowy Urząd Pracy), Bratislava.

9. Do celów stosowania art. 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Sociálna poisťovňa (Zakład Ubezpieczenia Społecznego), Bratislava.

10. Do celów stosowania art. 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komunalne organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny, właściwe w sprawach stanu cywilnego.

11. Do celów stosowania art. 91 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (w związku z wypłatą świadczeń zgodnie z art. 77 i 78 rozporządzenia) (a) dla pracowników : pracodawcy;

(b) dla osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla emerytów : Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczenia Społecznego), Bratislava;

(c) dla innych osób : urzędy okręgowe.

12. Do celów stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (a) w związku ze zwrotami dokonywanymi na podstawie art. 36 i 63 rozporządzenia : Všeobecná zdravotná poisťovňa (Zakład Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych), Bratislava;

(b) w związku ze zwrotami dokonywanymi na podstawie art. 70 rozporządzenia : Národný úrad práce (Krajowy Urząd Pracy), Bratislava.

13. Do celów stosowania art. 109 i 110 rozporządzenia wykonawczego (a) świadczenia w razie choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy i chorób zawodowych : Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava;

(b) świadczenia rzeczowe : właściwe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych;

(c) zasiłki dla bezrobotnych : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Krajowy Urząd Pracy - okręgowe urzędy pracy);

14. Do celów stosowania art. 113 rozporządzenia wykonawczego właściwe towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych."

;

(k) W załączniku 11 "Systemy, o których mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia (art. 4 ust. 11 rozporządzenia wykonawczego)" wprowadza się następujące zmiany:

(i) po pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Żadne."

;

(ii) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(iii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Żadne."

;

(iv) po wyrazie "Żadne." w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Żadne.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Żadne."

;

(v) po wyrazie "Żadne." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Żadne."

;

(vi) po wyrazie "Żadne." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Żadne."

;

(vii) po wyrazie "Żadne." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne."

;

3. 31983 Y 0117: Decyzja nr 117 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących z dnia 7 lipca 1982 r. dotycząca warunków wykonywania art. 50 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. (Dz.U. C 238 z 7.9.1983, str. 3.), zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

Punkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Do celów niniejszej decyzji, za organy wyznaczone uważa się:

Belgia : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Krajowy Urząd Emerytur), Bruxelles/Brussel.

Republika Czeska : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha.

Dania : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Krajowa Dyrekcja ds. Zabezpieczenia Społecznego i Pomocy Społecznej), København.

Niemcy : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Centrum Przetwarzania Danych przy Federacji Niemieckich Instytucji Ubezpieczenia Rentowego), Würzburg.

Estonia : Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn.

Grecja : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Αθήνα.

Hiszpania : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego), Madrid.

Francja : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Krajowa Kasa Ubezpieczenia Emerytalnego — Krajowe Centrum Informatyki — Pracownicy migrujący SCOM), Tours.

Irlandia : Department of Social Welfare (Ministerstwo Ochrony Socjalnej), Dublin.

Włochy : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych), Roma.

Cypr : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

Łotwa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

Litwa : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

Luksemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Centrum Przetwarzania Danych, Rejestracji i Poboru Składek, wspólne dla instytucji zabezpieczenia społecznego), Luxembourg.

Węgry : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departament Zabezpieczenia Społecznego), Valletta.

Niderlandy : Sociale Verzekeringsbank (Bank Ubezpieczeń Społecznych), Amsterdam.

Austria : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Federacja Austriackich Zakładów Ubezpieczenia Społecznego), Wien.

Polska : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.

Portugalia : Centro Nacional de Pensões (Krajowe Centrum Emerytur), Lisboa.

Słowenia : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Emerytalnego i Inwalidzkiego) Ljubljana.

Słowacja : Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava.

Finlandia : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centralny Instytut Zabezpieczenia Emerytalnego), Helsinki.

Szwecja : Riksförsäkringsverket (Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Stockholm.

Zjednoczone Królestwo : Department of Social Security, Records Branch, (Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego, Wydział Dokumentacji) Newcastle-upon-Tyne."

.

4. 31983 Y 1112(02): Decyzja nr 118 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących z dnia 20 kwietnia 1983 r. dotycząca warunków wykonywania art. 50 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. (Dz.U. C 306 z 12.11.1983, str. 2.), zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

Punkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

"Do celów niniejszej decyzji, za organy wyznaczone uważa się:

Belgia : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Krajowy Urząd Emerytur), Bruxelles/Brussel.

Republika Czeska : Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha.

Dania : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Krajowa Dyrekcja ds. Zabezpieczenia Społecznego i Pomocy Społecznej), København.

Niemcy : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Centrum Przetwarzania Danych przy Federacji Niemieckich Instytucji Ubezpieczenia Rentowego), Würzburg.

Estonia : Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn.

Grecja : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Αθήνα.

Hiszpania : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego), Madrid.

Francja : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Krajowa Kasa Ubezpieczenia Emerytalnego — Krajowe Centrum Informatyki — Pracownicy migrujący SCOM), Tours.

Irlandia : Department of Social Welfare (Ministerstwo Ochrony Socjalnej), Dublin.

Włochy : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego), Roma.

Cypr : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

Łotwa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

Litwa : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius.

Luksemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Wspólne Centrum Przetwarzania Danych, Rejestracji i Poboru Składek, wspólne dla instytucji zabezpieczenia społecznego), Luxembourg.

Węgry : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departament Zabezpieczenia Społecznego), Valletta.

Niderlandy : Sociale Verzekeringsbank (Bank Ubezpieczeń Społecznych), Amsterdam.

Austria : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Federacja Austriackich Zakładów Ubezpieczenia Społecznego), Wien.

Polska : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.

Portugalia : Centro Nacional de Pensões (Krajowe Centrum Emerytur), Lisboa.

Słowenia : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Słoweński Instytut Ubezpieczenia Emerytalnego i Inwalidzkiego), Ljubljana.

Słowacja : Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava.

Finlandia : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centralny Instytut Zabezpieczenia Emerytalnego), Helsinki.

Szwecja : Riksförsäkringsverket (Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Stockholm.

Zjednoczone Królestwo : Department of Social Security, Records Branch, (Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego, Wydział Dokumentacji), Newcastle-upon-Tyne."

.

5. 31988 Y 0309(02): Decyzja nr 136 Komitetu Administracyjnego Wspólnot Europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących z dnia 1 lipca 1987 r. dotycząca wykładni art. 45 ust. 1-3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w zakresie uwzględniania okresów ubezpieczeniowych odbytych według ustawodawstwa innych Państw Członkowskich w celu nabycia, zachowania lub odzyskania prawa do świadczeń (Dz.U. C 64 z 9.3.1988, str. 7.), zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

W Załączniku wprowadza się następujące zmiany:

(a) po wyrazie "Żadne." w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

Żadne."

;

(b) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. GRECJA", "E. HISZPANIA", "F. FRANCJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(c) po pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Żadne."

;

(d) po pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Żadne.

L. ŁOTWA

Żadne.

M. LITWA

Żadne."

;

(e) po wyrazie "Żadne." w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

Żadne.

P. MALTA

Żadne."

;

(f) po wyrazie "Żadne." w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Żadne."

;

(g) po wyrazie "Żadne." w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Żadne.

V. SŁOWACJA

Żadne."

;

6. 31993 Y 0825(02): Decyzja Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących nr 150 z dnia 26 czerwca 1992 r. dotycząca wykonywania art. 77, 78 i 79 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art. 10 ust. 1 lit. b) pkt ii) rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (Dz.U. C 229 z 25.8.1993, str. 5), zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

W Załączniku wprowadza się następujące zmiany:

(a) po pozycji w rubryce "A. BELGIA" dodaje się rubrykę B w brzmieniu:

"B. REPUBLIKA CZESKA

1. W zakresie świadczeń rodzinnych/zasiłków na dziecko — wyznaczone władze lokalne.

2. W zakresie rent dla sierot — Česká správa sociálního zabezpečení (Czeska Administracja Zabezpieczenia Społecznego), Praha."

(b) rubryki "B. DANIA", "C. NIEMCY", "D. HISZPANIA", "E. FRANCJA", "F. GRECJA", "G. IRLANDIA", "H. WŁOCHY", "I. LUKSEMBURG", "J. NIDERLANDY", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGALIA", "M. FINLANDIA", "N. SZWECJA" oraz "O. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO" nadaje się brzmienie: "C. DANIA", "D. NIEMCY", "F. GRECJA", "G. HISZPANIA", "H. FRANCJA", "I. IRLANDIA", "J. WŁOCHY", "N. LUKSEMBURG", "Q. NIDERLANDY", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGALIA", "W. FINLANDIA", "X. SZWECJA" oraz "Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO";

(c) po pozycji w rubryce "D. NIEMCY" dodaje się rubrykę E w brzmieniu:

"E. ESTONIA

Sotsiaalkindlustusamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Tallinn."

;

(d) po pozycji w rubryce "J. WŁOCHY" dodaje się następujące rubryki:

"K. CYPR

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departament Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Λευκωσία.

L. ŁOTWA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agencja Państwowego Ubezpieczenia Społecznego), Rīga.

M. LITWA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Zakład Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), Vilnius."

;

(e) po ostatniej pozycji w rubryce "N. LUKSEMBURG" dodaje się następujące rubryki:

"O. WĘGRY

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administracja Centralna Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego), Budapest.

2. Államháztartási Hivatal (Urząd Finansów Publicznych), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departament Zabezpieczenia Społecznego), Valletta."

;

(f) po ostatniej pozycji w rubryce "R. AUSTRIA" dodaje się rubrykę S w brzmieniu:

"S. POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa."

;

(g) po ostatniej pozycji w rubryce "T. PORTUGALIA" dodaje się następujące rubryki:

"U. SŁOWENIA

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych), Ljubljana.

V. SŁOWACJA

1. Jeżeli dotyczy wyłącznie świadczeń rodzinnych: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej), Bratislava.

2. We wszystkich innych przypadkach: Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratislava."

;

7. 32001 D 0548: Decyzja Komisji 2001/548/WE z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia komitetu do spraw dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. L 196 z 20.7.2001, str. 26).

W artykule 3 ustęp 1, liczbę "45" zastępuje się liczbą "55".

B. SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW

31968 L 0360: Dyrektywa Rady 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się i pobycie pracowników Państw Członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie (Dz.U. L 257 z 19.10.1968, str. 13), zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

Przypis nr 1 do Załącznika otrzymuje brzmienie:

"belgijski, czeski, duński, niemiecki, estoński, grecki, hiszpański, francuski, irlandzki, włoski, cypryjski, łotewski, litewski, luksemburski, węgierski, maltański, niderlandzki, austriacki, polski, portugalski, słoweński, słowacki, fiński, szwedzki, brytyjski, w zależności od kraju wydającego pozwolenie."

C. WZAJEMNE UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. OGÓLNY SYSTEM

31992 L 0051: Dyrektywa Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG (Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 25) zmieniona przez:

- 31994 L 0038: Dyrektywa Komisji 94/38/WE z dnia 26.7.1994 r. (Dz.U. L 217 z 23.8.1994, str. 8),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31995 L 0043: Dyrektywa Komisji 95/43/WE z dnia 20.7.1995 r. (Dz.U. L 184 z 3.8.1995, str. 21),

- 31997 L 0038: Dyrektywa Komisji 97/38/WE z dnia 20.6.1997 r. (Dz.U. L 184 z 12.7.1997, str. 31),

- 32000 L 0005: Dyrektywa Komisji 2000/5/WE z dnia 25.2.2000 r. (Dz.U. L 54 z 26.2.2000, str. 42),

- 32001 L 0019: Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.5.2001 r. (Dz.U. L 206 z 31.7.2001, str. 1).

W załączniku C "SPIS KURSÓW O SZCZEGÓLNYM PROFILU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 LIT. a) AKAPIT PIERWSZY TIRET DRUGIE PKT ii)":

(a) W pozycji "1. Dziedzina paramedyczna i socjo-pedagogiczna" przed pozycją dotyczącą Niemiec wprowadza się następującą pozycję:

"w Republice Czeskiej

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- asystent sanitarny ("zdravotnický asistent"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim w medycznej szkole średniej, zakończone egzaminem "maturitní zkouška",

- asystent dietetyk ("nutriční asistent")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim w medycznej szkole średniej, zakończone egzaminem "maturitní zkouška"."

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:

"na Cyprze:

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- technik dentystyczny ("οδοντοτεχνίτης")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 14 lat, w tym zawierające co najmniej 6 lat kształcenia podstawowego, 6 lat kształcenia na poziomie średnim i 2 lata pomaturalnego kształcenia zawodowego, a następnie 1 rok stażu zawodowego.

- optyk ("τεχνικόςoπτικός")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 14 lat, w tym co najmniej 6 lat kształcenia podstawowego, 6 lat kształcenia na poziomie średnim i 2 lata kształcenia pomaturalnego, a następnie 1 rok stażu zawodowego.

na Łotwie:

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- pomoc dentystyczna ("zobārstniecības māsa")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 10 lat nauki w szkole powszechnej i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej, a następnie 3 lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym świadectwo w tej specjalności.

- biomedyczny technik laborant ("biomedicīnas laborants")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 10 lat nauki w szkole powszechnej i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej, a następnie 2 lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym świadectwo w tej specjalności.

- technik dentystyczny ("zobu tehniķis")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 10 lat nauki w szkole powszechnej i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej, a następnie 2 lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym świadectwo w tej specjalności.

- technik farmaceutyczny ("fizioterapeita asistents")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 10 lat nauki w szkole powszechnej i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej zakończonego specjalnym egzaminem końcowym, a następnie co najmniej 17 tygodni stażu zawodowego;"

oraz po pozycji dotyczącej Austrii:

"na Słowacji

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- nauczyciel w sekcji tańca w podstawowych szkołach artystycznych ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 14,5 roku, w tym 8 lat kształcenia podstawowego, 4 lata nauki w średniej szkole specjalistycznej i 5 semestrów kursu nauczania tańca.

- wychowawca w specjalnych placówkach edukacyjnych i placówkach służb socjalnych ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb")

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 14 lat, w tym 8/9 lat kształcenia podstawowego, 4 lata nauki w średniej szkole pedagogicznej lub innej szkole średniej oraz 2 lata dodatkowych studiów pedagogicznych w niepełnym wymiarze czasu."

(b) W pozycji "2. Sektor mistrzowski (Master/Meister/Maître), odpowiadający kursom kształcącym i szkoleniowym w zakresie działalności rzemieślniczej nieobjętej dyrektywami wymienionymi w załączniku A" dodaje się następujące pozycje:

"w Polsce:

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- "Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"

którym odpowiada kształcenie trwające:

- albo 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej lub równoważnego kształcenia średniego w odpowiednich dziedzinach, a następnie kurs pedagogiczny trwający co najmniej 150 godzin, kurs bezpieczeństwa i higieny pracy i 2 lata stażu zawodowego w zawodzie, którego będzie nauczać;

- albo 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej oraz dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego;

- lub 8 lat kształcenia podstawowego i 2-3 lata zasadniczego kształcenia zawodowego i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego poświadczonego tytułem mistrza w danym zawodzie, po którym następuje przygotowanie pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin.

na Słowacji

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- mistrz kształcenia zawodowego — ("majster odbornej výchovy"),

któremu odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym 8 lat kształcenia podstawowego, 4 lata kształcenia zawodowego (pełne kształcenie zawodowe na poziomie średnim i/lub staż na odpowiednich (podobnych) kursach zawodowych lub praktykach), doświadczenie zawodowe trwające co najmniej 3 lata w dziedzinie, w której odbyte było kształcenie lub staż oraz dodatkowe studia pedagogiczne na wydziale pedagogicznym lub na uniwersytecie technicznym, lub pełne wykształcenie na poziomie średnim i staż na odpowiednich (podobnych) kursach zawodowych lub praktykach, doświadczenie zawodowe trwające 3 lata w dziedzinie, w której odbyte było kształcenie lub praktyka oraz dodatkowe studia pedagogiczne na wydziale pedagogicznym, lub do 1 września 2005 r. kształcenie specjalistyczne w dziedzinie pedagogiki specjalnej odbyte w centrach metodycznych dla mistrzów kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych bez dodatkowych studiów pedagogicznych."

(c) W pozycji "3. Sektor żeglugi morskiej a) żegluga morska" przed pozycją dotyczącą Danii dodaje się następującą pozycję:

"w Republice Czeskiej:

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- asystent pokładowy ("Palubní asistent")

- oficer odpowiedzialny za wachtę nawigacyjną ("Námořní poručík")

- starszy oficer ("První palubní důstojník")

- kapitan statku ("Kapitán")

- asystent maszynowy ("Strojní asistent")

- oficer mechanik wachtowy ("Strojní důstojník")

- drugi oficer mechanik ("Druhý strojní důstojník")

- starszy mechanik ("První strojní důstojník")

- elektryk ("Elektrotechnik")

- pierwszy elektryk ("Elektrodůstojník")."

(d) W pozycji 3. Sektor żeglugi morskiej, a) żegluga morska dodaje się następujące pozycje pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"Na Łotwie

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- dla oficera elektryka okrętowego ("Kuģu elektromehāniķis")

- dla mechanika chłodniczego ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")"

(e) W pozycji "3. Sektor żeglugi morskiej, a) żegluga morska" dodaje się następujące pozycje po wyrazach, "którym odpowiada kształcenie trwające" i przed pozycją dotyczącą Danii:

"— w Republice Czeskiej,

- dla asystenta pokładowego ("Palubní asistent"),

1. Osoba, która ukończyła 20 lat.

2. (a) Akademia morska lub inna wyższa szkoła morska — wydział nawigacji, "maturitní zkouška" oba szkolenia muszą być zakończone egzaminem "maturitní zkouška"; oraz zatwierdzona praktyka morska nie krótsza niż sześć miesięcy na statku podczas studiów, lub

(b) Zatwierdzona praktyka morska nie krótsza niż dwa lata w charakterze marynarza wchodzącego w skład wachty nawigacyjnej na statku i ukończenie zatwierdzonego szkolenia odpowiadającego standardom umiejętności wymienionych w sekcji A-II/1 kodeksu STCW (Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht) zatwierdzonego przez akademię morską lub inną wyższą szkołę morską jako stronę Konwencji STCW, oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną uznaną przez MTC (Komitet Transportu Morskiego Republiki Czeskiej).

- dla oficerów odpowiedzialnych za wachtę nawigacyjną ("Námořní poručík"),

1. Zatwierdzona praktyka morska w charakterze asystenta pokładowego na statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 500 trwająca co najmniej 6 miesięcy w przypadku absolwentów akademii morskiej lub innej wyższej szkoły morskiej lub 1 rok w przypadku absolwentów zatwierdzonych kursów, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki w charakterze marynarza wchodzącego w skład wachty nawigacyjnej.

2. Całkowicie uzupełniony oraz zatwierdzony dziennik pokładowy szkolenia kadetów na marynarzy.

- dla starszego oficera ("První palubní důstojník"),

Świadectwo uprawnień oficera odpowiedzialnego za wachty nawigacyjne na statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 500 oraz trwająca co najmniej 12 miesięcy zatwierdzona praktyka morska w tym charakterze.

- dla kapitana statku ("Kapitán"),

Świadectwo służby w charakterze kapitana na statkach o tonażu brutto pomiędzy 500 i 3000.

Świadectwo uprawnień drugiego oficera na statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 3000 oraz trwająca co najmniej 6 miesięcy zatwierdzona praktyka morska w charakterze drugiego oficera na statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 500 oraz trwająca co najmniej 6 miesięcy zatwierdzona praktyka morska w charakterze drugiego oficera na statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 3000.

- dla asystenta maszynowego ("Strojní asistent"),

1. Osoba, która ukończyła 20 lat.

2. Akademia morska lub inna wyższa szkoła morska — wydział inżynierii morskiej i zatwierdzona praktyka morska nie krótsza niż 6 miesięcy na statkach w czasie studiów.

- dla oficera mechanika wachtowego ("Strojní důstojník"),

Zatwierdzona praktyka morska w charakterze motorzysty wachtowego trwająca co najmniej 6 miesięcy w przypadku absolwentów akademii morskiej lub innej wyższej szkoły morskiej.

- dla drugiego oficera mechanika ("Druhý strojní důstojník"),

Zatwierdzona praktyka morska trwająca co najmniej 12 miesięcy w charakterze trzeciego oficera mechanika na statkach zasilanych urządzeniami napędowymi o mocy równej lub większej niż 750 kW.

- dla starszego mechanika ("První strojní důstojník"),

Właściwe świadectwo służby w charakterze drugiego oficera mechanika okrętowego na statkach zasilanych urządzeniami napędowymi o mocy równej lub większej niż 3000 kW i mający nie mniej niż 6 miesięcy zatwierdzonej praktyki morskiej w tym charakterze.

- dla elektryka ("Elektrotechnik"),

1. Osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Wydział inżynieryjno-elektroniczny akademii morskiej lub innej, lub szkoła techniczna lub szkoła wyższa o kierunku elektrotechnicznym, wszystkie szkolenia muszą być zakończone egzaminem "maturitní zkouška" i trwająca co najmniej 12 miesięcy zatwierdzona praktyka w dziedzinie inżynierii elektrotechnicznej.

- pierwszego elektryka ("Elektrodůstojník"),

1. Akademia morska lub wyższa szkoła morska — wydział elektrotechniki okrętowej lub inna akademia lub policealna szkoła o specjalności elektrotechniki; wszystkie szkolenia muszą być zakończone egzaminem "maturitní zkouška" lub egzaminem państwowym.

2. Zatwierdzona praktyka morska w charakterze elektryka trwająca co najmniej 12 miesięcy w przypadku absolwentów akademii lub szkoły wyższej, lub 24 miesięcy w przypadku absolwentów szkoły średniej."

(f) W pozycji "3. Sektor żeglugi morskiej, a) żegluga morska" dodaje się następujące pozycje po wyrazach, "którym odpowiada kształcenie trwające" oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"— na Łotwie:

- dla oficera elektryka okrętowego ("Kuģu elektromehāniķis"),

1. Osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Wymagane co najmniej 12 lat i 6 miesięcy nauki, w tym co najmniej 9 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. Dodatkowo wymagana jest praktyka morska trwająca co najmniej 6 miesięcy w charakterze elektryka okrętowego lub pomocnika inżyniera elektronika na statkach o mocy silnika wyższej niż 750 kW. Kształcenie zawodowe jest zakończone specjalnym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy organ zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu,

- dla mechanika chłodniczego ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"),

1. Osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Wymagane co najmniej 13 lat nauki, w tym co najmniej 9 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. Dodatkowo wymagana jest praktyka morska w charakterze pomocnika inżyniera urządzeń chłodzących trwająca co najmniej 12 miesięcy. Kształcenie zawodowe jest zakończone specjalnym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy organ zgodnie programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu"

,

(g) w pozycji 4. Sektor techniczny"przed pozycją dotyczącą Włoch dodaje się następującą pozycję:"

"w Republice Czeskiej

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- autoryzowany technik, autoryzowany pracownik budowlany"autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),

którym odpowiada kształcenie zawodowe trwające co najmniej 9 lat, w tym 4 lata technicznego średniego wykształcenia zakończonego egzaminem "maturitní zkouška" (egzamin średniej szkoły technicznej), 5 lat doświadczenia zawodowego zakończonego testem kwalifikacji zawodowych w celu podejmowania niektórych czynności zawodowych w dziedzinie budownictwa (zgodnie z ustawą nr 50/1976 Sb. (ustawa o budownictwie) i ustawą nr 360/1992 Sb.).

- maszynista ("Fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem "maturitní zkouška", oraz zakończonego egzaminem państwowym wprowadzania w ruch pojazdów.

- technik przeglądu trakcji ("Drážní revizní technik"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego w średniej szkole mechanicznej lub elektrycznej zakończonego egzaminem "maturitní zkouška".

- instruktor jazdy ("Učitel autoškoly"),

osoba która ukończyła 24 lata, mająca wykształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim nastawionego na ruch drogowy lub mechanikę zakończonego egzaminem "maturitní zkouška".

- technik administracji kontroli technicznej pojazdów ("Kontrolní technik STK"),

osoba która ukończyła 21 lat, wymagane co najmniej 12 lat nauki, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem "maturitní zkouška", a następnie co najmniej 2 lata praktyki technicznej; zainteresowana osoba musi posiadać prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności oraz ukończyć specjalne szkolenie dla państwowych techników trwające co najmniej 120 godzin oraz zdać egzamin.

- mechanik odpowiedzialny za kontrolę emisji samochodowych ("Mechanik měření emisí"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem "maturitní zkouška", ponadto zgłaszający musi ukończyć co najmniej trzyletnią techniczną praktykę i specjalne szkolenie dla "mechaników odpowiedzialnych za kontrolę emisji samochodowych" trwające 8 godzin oraz zdać egzamin.

- kapitan statku klasy I ("Kapitán I. třídy"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 15 lat, w tym 8 lat kształcenia podstawowego i 3 lata kształcenia zawodowego zakończonego egzaminem "maturitní zkouška" i kończące się egzaminem potwierdzonym świadectwem posiadanych umiejętności. Po kształceniu zawodowym musi nastąpić czteroletnia praktyka zawodowa zakończonego egzaminem.

- konserwator zabytków stanowiących dzieła rzemiosła artystycznego ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),

którym odpowiada kształcenie trwające 12 lat, jeżeli zawiera pełne kształcenie techniczne na poziomie średnim na kursie konserwatorskim, lub 10 do 12 lat studiów na kursach spokrewnionych, ponad 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku pełnego kształcenia technicznego na poziomie średnim zakończonego egzaminem "maturitní zkouška", lub 8 lat stażu zawodowego w przypadku technicznego kształcenia na poziomie średnim z końcowym egzaminem praktycznym.

- konserwator dzieł sztuki, które nie są zabytkami i są przechowywane w kolekcjach muzeów i galerii oraz innych przedmiotów o wartości kulturowej ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),

którym odpowiada kształcenie trwające 12 lat oraz 5 lat stażu zawodowego w przypadku pełnego kształcenia na poziomie średnim na kursach konserwatorskich zakończonego egzaminem "maturitní zkouška",

- zarządzający odpadami ("odpadový hospodář"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem "maturitní zkouška" i co najmniej 5 lat doświadczenia w sektorze zarządzania odpadami w ciągu ostatnich 10 lat.

- zarządzający technicznymi pracami wybuchowymi ("Technický vedoucí odstřelů"),

którym odpowiada kształcenie trwające co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem "maturitní zkouška",

po których następują:

- 2 lata stażu w charakterze strzałowego pod ziemią (dla działań podziemnych) lub 1 rok na powierzchni (dla działań naziemnych), w tym 6 miesięcy w charakterze pomocnika strzałowego;

- kurs trwający 100 godzin, obejmujący teoretyczne i praktyczne szkolenie zakończone egzaminem przed odpowiednim Okręgowym Urzędem Górnictwa;

- sześciomiesięczny lub dłuższy staż zawodowy w planowaniu i wykonywaniu dużych prac wybuchowych;

- kurs trwający 32 godziny obejmujący teoretyczne i praktyczne szkolenie zakończone egzaminem przed Czeskim Urzędem Górnictwa;"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"na Łotwie

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- pomocnik maszynisty lokomotywy ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"),

- osoba, która ukończyła 18 lat.

- wymagane co najmniej 12 lat nauki, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego; kształcenie zawodowe zakończone specjalnym egzaminem u pracodawcy; świadectwo uprawnień wydawany przez właściwy organ na okres 5 lat."

i po pozycji dotyczącej Austrii:

"w Polsce:

szkolenia przygotowujące do zawodu:

- diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań,

którym odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego, 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o specjalności samochodowej i 3 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów, obejmującej 51 godzin szkolenia podstawowego w zakresie kontroli technicznej pojazdu i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

- diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów,

którym odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego, 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o specjalności samochodowej oraz 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów, obejmującej 51 godzin szkolenia podstawowego w zakresie kontroli technicznej pojazdów i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje,

- diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów

wymagane:

którym odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o specjalności samochodowej oraz 4 lata potwierdzonej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów, lub

8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o specjalności innej niż samochodowa i 8 lat potwierdzonej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów,

obejmującej w całości 113 godzin pełnego szkolenia zawierającego szkolenie podstawowe i specjalistyczne, z egzaminem po każdym etapie.

Ilość godzin i ogólny zakres poszczególnych kursów w ramach pełnego szkolenia diagnostów są odrębnie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2002 r., Nr 208, poz. 1769).

- Dyżurny ruchu,

którym odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 45 dni i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, lub którym odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 63 dni i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."

II. ZAWODY PRAWNICZE

1. 31977 L 0249: Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, str. 17), zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

W artykule 1 ustęp 2 dodaje się następujące wyrazy:

"Republika Czeska | Advokát |

Estonia | Vandeadvokaat |

Cypr | Δικηγόρος |

Łotwa | Zvērināts advokāts |

Litwa | Advokatas |

Węgry | Ügyvéd |

Malta | Avukat/Prokuratur Legali |

Polska | Adwokat/Radca prawny |

Słowenia | Odvetnik/Odvetnica |

Słowacja | Advokát/Komerčný právnik" |

.

2. 31998 L 0005: Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, str. 36).

W artykule 1 ustęp 2 litera a), pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następującą pozycję:

"Republika Czeska Advokát"

,

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:

"Estonia Vandeadvokaat"

,

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:

"Cypr Δικηγόρος

Łotwa Zvērināts advokāts

Litwa Advokatas"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"Węgry Ügyvéd

Malta Avukat/Prokuratur Legali"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:

"Polska Adwokat/Radca prawny"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:

"Słowenia Odvetnik/Odvetnica

Słowacja Advokát/Komerčný právnik"

.

III. ZAWODY MEDYCZNE I PARAMEDYCZNE

1. Lekarze

31993 L 0016: Dyrektywa Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji (Dz.U. L 165 z 7.7.1993, str. 1), zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 31997 L 0050: Dyrektywa 97/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6.10.1997 r. (Dz.U. L 291 z 24.10.1997, str. 35),

- 31998 L 0021: Dyrektywa Rady 98/21/WE z dnia 8.4.1998 r. (Dz.U. WE 119 z 22.4.1998, str. 15),

- 31998 L 0063: Dyrektywa Komisji 98/63/WE z dnia 3.9.1998 r. (Dz.U. L 253 z 15.9.1998, str. 24),

- 31999 L 0046: Dyrektywa Komisji 1999/46/WE z dnia 21.5.1999 r. (Dz.U. L 139 z 2.6.1999, str. 25),

- 32001 L 0019: Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.5.2001 r. (Dz.U. L 206 z 31.7.2001, str. 1),

- 52002 XC 0316(02) Komunikat Komisji z dnia 16.3.2002 r. (Dz.U. C 67 z 16.3.2002, str. 26).

(a) W artykule 9 ustęp 1 po tiret czwarte dodaje się następujące tiret:

"— data przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,"

;

(b) W artykule 9 ustęp 2 punkt 1 po tiret czwarte dodaje się następujące tiret:

"— data przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji."

;

(c) Po artykule 9 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 9a

1. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłej Czechosłowacji przed 1 stycznia 1993 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Republiki Czeskiej potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak czeskie kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów medycznych i prowadzenia praktyki medycznej. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Republiki Czeskiej przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

2. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 20 sierpnia 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Estonii potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak estońskie kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów medycznych i prowadzenia praktyki medycznej. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Estonii przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

3. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 21 sierpnia 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Łotwy potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak łotewskie kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych jeśli chodzi o dostęp do zawodów medycznych i prowadzenia praktyki medycznej. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Łotwy przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

4. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 11 marca 1990 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Litwy potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak litewskie kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów medycznych i prowadzenia praktyki medycznej. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Litwy przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

5. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłej Czechosłowacji przed 1 stycznia 1993 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Słowacji potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak słowackie kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów medycznych i prowadzenia praktyki medycznej. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Słowacji przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

6. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w Jugosławii przed 25 czerwca 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Słowenii potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak słoweńskie kwalifikacje w zakresie medycyny i specjalizacji medycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów medycznych i prowadzenia praktyki medycznej. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Słowenii przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia."

;

(d) Wprowadza się następujące odniesienia w informacji publikowanej zgodnie z artykułem 41, wskazujące nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje dla lekarzy ogólnych:

(i) nazwa dyplomu, świadectwa lub innego dowodu kwalifikacji:

Pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następujące słowa:

"Republika Czeska: diplom o specializaci"všeobecné lékařství""

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:

"Estonia: diplom peremeditsiini erialal"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:

"Cypr: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Łotwa: Ģimenes ārsta sertifikāts

Litwa: Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"Węgry: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Malta: Tabib tal-familja"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:

"Polska: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:

"Słowenia: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Słowacja: diplom o špecializácii v odbore"všeobecné lekárstvo""

,

(ii) nazwy zawodów:

Pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii i pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następujące słowa:

"Republika Czeska: všeobecný lékař"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:

"Estonia: Perearst"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:

"Cypr: Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Łotwa: "ģimenes (vispārējās prakses) ārsts"

Litwa: Šeimos medicinos gydytojas"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"Węgry: Háziorvostan szakorvosa

Malta: Mediċina tal-familja"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:

"Polska: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:

"Słowenia: Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine

Słowacja: Všeobecný lekár"

,

(e) W załączniku A, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następującą tabelę:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:

"Eesti | Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού, | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją" |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abrév.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija. | Universita' ta' Malta | Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku" |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

(f) W załączniku B, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następującą tabelę:

"Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:

"Eesti | Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" - kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

(g) Załącznik C otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK C

Nazwy szkoleń w zakresie medycyny specjalistycznej

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

ANESTEZJOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA OGÓLNA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie / Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Ķirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

NEUROCHIRURGIA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Gynécologie - obstétrique / Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie - obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική - Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie - obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MEDYCYNA OGÓLNA (CHORÓB WEWNĘTRZNYCH)

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Médecine interne / Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / Inre medicin | |

Sverige | Internmedicine | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

OKULISTYKA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie / Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

OTORYNOLARYNGOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringológia | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

PEDIATRIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie / Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder - und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MEDYCYNA UKŁADU ODDECHOWEGO

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία - Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

UROLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia / Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

ORTOPEDIA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

ANATOMIA PATOLOGICZNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία - Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia / Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

NEUROLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia / Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

PSYCHIATRIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

RADIOLOGIA DIAGNOSTYCZNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic / Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia / Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

RADIOTERAPIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie - Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

BIOLOGIA KLINICZNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique / Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

HEMATOLOGIA BIOLOGICZNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MIKROBIOLOGIA-BAKTERIOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHEMIA BIOLOGICZNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

IMMUNOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA DZIECIĘCA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA NACZYNIOWA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

KARDIOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

GASTROENTEROLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

REUMATOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie / reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

HEMATOLOGIA OGÓLNA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

ENDOKRYNOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

FIZJOTERAPIA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

STOMATOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

NEUROPSYCHIATRIA

Minimalna długość szkolenia: 5 lata

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

DERMATOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

WENEROLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

RADIOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία - Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MEDYCYNA TROPIKALNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

PSYCHIATRIA DZIECIĘCA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und- psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

GERIATRIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHOROBY NEREK

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHOROBY ZAKAŹNE

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MEDYCYNA SPOŁECZNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Κύπρος | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Santé publique | |

Magyarország | Megelőző orvostan és népegészségtan | |

Malta | Saħħa Pubblika | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Polska | Zdrowie publiczne, epidemiologia | |

Portugal | | |

Slovenija | Javno zdravje | |

Slovensko | Hygiena a epidemiológia | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

FARMAKOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická farmakologie | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Klinikai farmakológia | |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Polska | Farmakologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická farmakológia | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MEDYCYNA PRACY

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde | |

Česká republika | Pracovní lékařství | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Κύπρος | Ιατρική της Εργασίας | |

Latvija | Arodslimības | |

Lietuva | Darbo medicina | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Magyarország | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | |

Malta | Mediċina Okkupazzjonali | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Polska | Medycyna pracy | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Slovenija | Medicina dela, prometa in športa | |

Slovensko | Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

ALERGOLOGIA

Minimalna długość szkolenia: 3 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | |

Latvija | Alergoloģija | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Polska | Alergologia | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'aparato digestivo | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MEDYCYNA NUKLEARNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde | |

Česká republika | Nukleární medicína | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Κύπρος | Πυρηνική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Magyarország | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) | |

Malta | Mediċina Nukleari | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Polska | Medycyna nuklearna | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Slovenija | Nuklearna medicina | |

Slovensko | Nukleárna medicína | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | Nukleärmedicin | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

MEDYCYNA RATUNKOWA

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Traumatologie Urgentní medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Traumatológia | |

Malta | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Medycyna ratunkowa | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Úrazová chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

NEUROFIZJOLOGA KLINICZNA

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiologia clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA (PODSTAWOWE SZKOLENIE MEDYCZNE)

Minimalna długość szkolenia: 5 lat

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Κύπρος | | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija | |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Magyarország | Szájsebészet | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie | |

Polska | Chirurgia szczękowo-twarzowa | |

Portugal | | |

Slovenija | Maksilofacialna kirurgija | |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Kraj | Tytuł/nazwa kwalifikacji | Organ wydający |

CHIRURGIA ZĘBOWA, JAMY USTNEJ I SZCZĘKOWO-TWARZOWA (PODSTAWOWE SZKOLENIE MEDYCZNE I STOMATOLOGICZNE)

Minimalna długość szkolenia: 4 lata

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Κύπρος | Στοματο -Γναθο-Προσωποχειρουργική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Magyarország | Arc-állcsont-szájsebészet | |

Malta | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

2. Pielęgniarki

31977 L 0452: Dyrektywa Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz.U. L 176 z 15.7.1977, str. 1), zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31981 L 1057: Dyrektywa Rady 81/1057/EWG z dnia 14.12.1981 r. (Dz.U. L 385, z 31.12.1981, str. 25),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugaliaskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31989 L 0594: Dyrektywa Rady 89/594/EWG z dnia 30.10.1989 r. (Dz.U. L 341, z 23.11.1989, str. 19),

- 31989 L 0595: Dyrektywa Rady 89/595/EWG z dnia 10.10.1989 r. (Dz.U. L 341, z 23.11.1989, str. 30),

- 31990 L 0658: Dyrektywa Rady 90/658/EWG z dnia 4.12.1990 r. (Dz.U. L 353, z 17.12.1990, str. 73),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 32001 L 0019: Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.5.2001 r. (Dz.U. L 206 z 31.7.2001, str. 1)

(a) W artykule 1 ustęp 2 dodaje się następujące wyrazy:

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel";

w Estonii:

"õde";

na Cyprze:

"Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής";

na Łotwie:

"māsa";

na Litwie:

"Bendrosios praktikos slaugytojas";

na Węgrzech:

"ápoló";

na Malcie:

"Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell";

w Polsce:

"pielęgniarka";

w Słowenii:

"diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik";

na Słowacji:

"sestra".

(b) Po artykule 4a dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 4b

W odniesieniu do polskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, będą stosowane jedynie następujące przepisy dotyczące praw nabytych:

W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną zostały wydane lub których kształcenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule 1 dyrektywy 77/453/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarskiej opieki ogólnej jako wystarczające dowody, jeśli będzie do nich załączone zaświadczenie stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w Polsce w niżej wymienionych okresach:

- dyplom licencjata pielęgniarstwa — co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia,

- dyplom pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznejco najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

Wymieniona działalność musiała obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem.

Artykuł 4c

1. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłej Czechosłowacji przed 1 stycznia 1993 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa ogólnego jako wystarczający dowód, jeżeli władze Republiki Czeskiej potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak czeskie kwalifikacje pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną jeśli chodzi o dostęp do zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich wykonywali rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Republiki Czeskiej przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

2. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 20 sierpnia 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa ogólnego jako wystarczający dowód, jeżeli władze Estonii potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak estońskie kwalifikacje pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, jeśli chodzi o dostęp do zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich wykonywali rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Estonii przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

3. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 21 sierpnia 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa ogólnego jako wystarczający dowód, jeżeli władze Łotwy potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak łotewskie kwalifikacje pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, jeśli chodzi o dostęp do zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich wykonywali rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Łotwy przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

4. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 11 marca 1990 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacji w zakresie pielęgniarstwa ogólnego jako wystarczający dowód, jeżeli władze Litwy potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak litewskie kwalifikacje pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, jeśli chodzi o dostęp do zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich wykonywali rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Litwy przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

5. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłej Czechosłowacji przed 1 stycznia 1993 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa ogólnego jako wystarczający dowód, jeżeli władze Słowacji potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak słowackie kwalifikacje pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, jeśli chodzi o dostęp do zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich wykonywali rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Słowacji przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

6. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłej Jugosławii przed 25 czerwca 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa ogólnego jako wystarczający dowód, jeżeli władze Słowenii potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak słoweńskie kwalifikacje pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, jeśli chodzi o dostęp do zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich wykonywali rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Słowenii przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia."

(c) W załączniku, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii i pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następującą tabelę:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:

"Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:

"Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | 1.diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.māsas diploms | 1.Māsu skolas2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:

"Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány2.Diplomás ápoló oklevél3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 1.Iskola2.Egyetem / főiskola3.Egyetem | |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita 'ta' Malta" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | 1.Uniwersytet Medyczny2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.")3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 1.Vysoká škola2.Vysoká škola3.Stredná zdravotnícka škola" | |

3. Lekarze dentyści

(a) 31978 L 0686: Dyrektywa Rady 78/686/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji osób wykonujących zawód lekarza dentysty, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz.U. L 233 z 24.8.1978, str. 1), zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31981 L 1057: Dyrektywa Rady 81/1057/EWG z dnia 14.12.1981 r. (Dz.U. L 385, z 31.12.1981, str. 25),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31989 L 0594: Dyrektywa Rady 89/594/EWG z dnia 30.10.1989 r. (Dz.U. L 341, z 23.11.1989, str. 19),

- 31990 L 0658: Dyrektywa Rady 90/658/EWG z dnia 4.12.1990 r. (Dz.U. L 353, z 17.12.1990, str. 73),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 32001 L 0019: Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.5.2001 r. (Dz.U. L 206 z 31.7.2001, str. 1)

(i) W artykule 1 dodaje się:

"— w Republice Czeskiej:

Zubní lékař,

— w Estonii:

Hambaarst,

— na Cyprze:

Οδοντίατρος,

— na Łotwie:

Zobārsts,

— na Litwie:

Gydytojas odontologas,

— na Węgrzech:

Fogorvos,

— na Malcie:

Kirurgu Dentali,

— w Polsce:

Lekarz dentysta,

— w Słowenii:

Doktor dentalne medicine /Doktorica dentalne medicine,

— na Słowacji:

Zubný lekár"

.

(ii) Po artykule 7a dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 7b

1. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentysty lub specjalizacji dentystycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 20 sierpnia 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentysty i specjalizacji dentystycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Estonii potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak estońskie kwalifikacje lekarza dentysty lub specjalizacji dentystycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów dentystycznych i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Estonii przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

2. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentysty i specjalizacji dentystycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 21 sierpnia 1991 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentysty lub specjalizacji dentystycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Łotwy potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak łotewskie kwalifikacje lekarza dentysty lub specjalizacji dentystycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów dentystycznych i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rzeczywiście i zgodnie z prawem przedmiotową działalność na terytorium Łotwy przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

3. W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentysty lub specjalizacji dentystycznych były wydane, lub których kształcenie rozpoczęło się w byłym Związku Radzieckim przed 11 marca 1990 r., każde Państwo Członkowskie uzna te dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentysty lub specjalizacji dentystycznych jako wystarczający dowód, jeżeli władze Litwy potwierdzą, że kwalifikacje te mają na ich terytorium taką samą moc prawną jak litewskie kwalifikacje lekarza dentysty lub specjalizacji dentystycznych, jeśli chodzi o dostęp do zawodów dentystycznych i prowadzenia tej praktyki. Do potwierdzenia tego musi być dołączone zaświadczenie wydane przez ten sam organ stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich prowadzili rz