02022R0263 — PL — 07.10.2022 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

▼M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/263

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich

▼B

(Dz.U. L 042I z 23.2.2022, s. 77)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

  L 114

60

12.4.2022

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/626 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

  L 116

3

13.4.2022

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/1903 z dnia 6 października 2022 r.

  L 259I

1

6.10.2022


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 062, 1.3.2022, s.  26 (2022/263)
▼B

▼M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/263

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich

▼C1Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) 

„usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) 

negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do któregokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) 

sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

b) 

„roszczenie” oznacza każde roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, zgłoszone przed dniem 24 lutego 2022 r. lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności obejmujące:

(i) 

roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy umowy lub transakcji, lub w związku z nimi;

(ii) 

roszczenie o przedłużenie terminu zapłaty lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie;

(iii) 

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) 

roszczenie wzajemne;

(v) 

żądanie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

c) 

„umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, oraz niezależnie od tego, czy obejmuje jedną czy większą liczbę umów zawartych lub podobnych zobowiązań powstałych przez te same lub różne strony między nimi; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

▼M3

d) 

„określone terytoria” oznaczają niekontrolowane przez rząd obszary ukraińskich obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego;

▼C1

e) 

„podmiot na określonych terytoriach” oznacza każdy podmiot mający siedzibę statutową, administrację centralną lub główne miejsce prowadzenia działalności na określonych terytoriach, jego podmioty zależne lub podmioty powiązane pozostające pod jego kontrolą na określonych terytoriach, a także oddziały i inne podmioty działające na określonych terytoriach;

f) 

„towary pochodzące z określonych terytoriów” oznaczają towary, które są w całości uzyskane w określonych terytoriach lub które zostały tam poddane ostatniemu istotnemu przetworzeniu zgodnie z, odpowiednio, art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny ( 1 );

g) 

„usługi inwestycyjne” oznaczają następujące usługi i działalność:

(i) 

przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z jednym instrumentem finansowym lub większą ich liczbą;

(ii) 

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii) 

prowadzenie transakcji na własny rachunek;

(iv) 

zarządzanie portfelem;

(v) 

doradztwo inwestycyjne;

(vi) 

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii) 

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

h) 

„pomoc techniczna” oznacza każde wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub jakąkolwiek inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje werbalne formy pomocy;

i) 

„terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

j) 

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku I.

Artykuł 2

1.  

Zabrania się:

a) 

przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z określonych terytoriów;

b) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, jak również ubezpieczenia i reasekuracji, mających związek z przywozem towarów, o których mowa w lit. a).

2.  

Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do:

a) 

wykonania do dnia 24 maja 2022 r. umów handlowych zawartych przed dniem 23 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy chcące wykonywać daną umowę zgłosiły z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;

b) 

towarów pochodzących z określonych terytoriów, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

Artykuł 3

1.  

Zakazuje się:

a) 

nabywania jakichkolwiek nowych lub zwiększania jakichkolwiek istniejących udziałów we własności nieruchomości znajdujących się na określonych terytoriach;

b) 

nabywania jakichkolwiek nowych lub zwiększania jakichkolwiek istniejących udziałów we własności podmiotów na określonych terytoriach, lub kontrolą nad tymi podmiotami, w tym nabywania takiego podmiotu w całości, oraz nabywania jego udziałów lub akcji, oraz innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym takiego podmiotu;

c) 

udzielania pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu pożyczek lub kredytów lub udzielaniu finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz podmiotu na określonych terytoriach, lub w udokumentowanym celu finansowania takiego podmiotu;

d) 

tworzenia jakichkolwiek wspólnych przedsięwzięć na określonych terytoriach lub z podmiotem na określonych terytoriach;

e) 

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a)–d).

2.  
Zakazy i ograniczenia ustanowione w niniejszym artykule nie mają zastosowania do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej z podmiotami spoza określonych terytoriów, pod warunkiem że powiązane inwestycje nie są przeznaczone dla podmiotów na określonych terytoriach.
3.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 23 lutego 2022 r., lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

Artykuł 4

1.  

Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii wymienionych w wykazie w załączniku II:

a) 

na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na określonych terytoriach; lub

b) 

w celu wykorzystania na określonych terytoriach.

Załącznik II obejmuje określone towary i technologie nadające się do wykorzystania w następujących kluczowych sektorach:

(i) 

transport;

(ii) 

telekomunikacja;

(iii) 

energetyka;

(iv) 

poszukiwanie, badanie i wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych.

2.  

Zakazuje się:

a) 

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i wykorzystywaniem takich przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach;

b) 

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach.

3.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 24 sierpnia 2022 r. zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 23 lutego 2022 r. lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

▼M2

Artykuł 4a

1.  

Zakazy ustanowione w art. 4 nie mają zastosowania do:

a) 

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii wymienionych w wykazie w załączniku II,

b) 

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i wykorzystywaniem takich przedmiotów; lub

c) 

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach, przez:

— 
organy publiczne ani przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie publiczne od Unii lub państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach,
— 
organizacje i agencje, które zostały przez Unię poddane ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach,
— 
organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach, lub
— 
wyspecjalizowane agencje państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.
2.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 4, w przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu właściwe organy mogą udzielić udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia – na takich ogólnych i szczegółowych zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – na:

a) 

sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów lub technologii wymienionych w wykazie w załączniku II;

b) 

dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i wykorzystywaniem takich przedmiotów; lub

c) 

dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II,

jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

3.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
4.  
Żaden przepis niniejszego artykułu nie ma wpływu na przestrzeganie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 ( 2 ).

▼C1

Artykuł 5

1.  
Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na określonych terytoriach w sektorach, o których mowa w art. 4 ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów i technologii.
2.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 24 sierpnia 2022 r. zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 23 lutego 2022 r., lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy.
3.  
Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2.

▼M2

Artykuł 5a

1.  

Zakazy ustanowione w art. 5 ust. 1 nie mają zastosowania do świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na określonych terytoriach w sektorach, o których mowa w art. 4 ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów lub technologii, przez:

a) 

organy publiczne ani przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie publiczne od Unii lub państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach;

b) 

organizacje i agencje, które zostały przez Unię poddane ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej, pod warunkiem że taka pomoc i usługi są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach;

c) 

organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach; lub

d) 

wyspecjalizowane agencje państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

2.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1, w przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu właściwe organy mogą udzielić udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia – na takich ogólnych i szczegółowych zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – na świadczenie pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na określonych terytoriach w sektorach, o których mowa w art. 4 ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów lub technologii, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.
3.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
4.  
Żaden przepis niniejszego artykułu nie ma wpływu na przestrzeganie rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

▼C1

Artykuł 6

1.  
Zakazuje się świadczenia usług bezpośrednio związanych z działalnością turystyczną na określonych terytoriach.
2.  
Zakazy ustanowione w pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 24 sierpnia 2022 r. zobowiązań wynikających z umowy lub umowy dodatkowej, która została zawarta przed dniem 23 lutego 2022 r. lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

Artykuł 7

1.  

Właściwe organy mogą przyznać – na zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – zezwolenie w związku z działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2, oraz z towarami i technologiami, o których mowa w art. 4 ust. 1, pod warunkiem że są one:

a) 

niezbędne do oficjalnych celów placówek konsularnych lub misji organizacji międzynarodowych objętych immunitetem na mocy prawa międzynarodowego, znajdujących się na określonych terytoriach;

b) 

związane z projektami mającymi na celu wyłącznie wsparcie dla szpitali lub innych instytucji służby zdrowia świadczących usługi medyczne lub cywilnych instytucji oświatowych, znajdujących się na określonych terytoriach; lub

c) 

sprzętem lub wyposażeniem do użytku medycznego.

2.  
Właściwe organy mogą również przyznać – na zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – zezwolenie w związku z działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 1, pod warunkiem że dana transakcja ma na celu utrzymanie istniejącej infrastruktury w stanie zapewniającym bezpieczeństwo.
3.  
Właściwe organy mogą również przyznać – na zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – zezwolenie w związku z działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2, a także w związku z towarami i technologiami, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz w związku z usługami, o których mowa w art. 5, w przypadku gdy sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz tych przedmiotów lub prowadzenie tej działalności jest konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo, w tym na bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury, lub na środowisko, lub do zminimalizowania skutków takiego zdarzenia. W należycie uzasadnionych przypadkach nadzwyczajnych, sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu można dokonywać bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że eksporter powiadomi właściwe organy w ciągu pięciu dni roboczych po dniu sprzedaży, dostarczenia, przekazania lub wywozu, przedstawiając szczegóły dotyczące odpowiedniego uzasadnienia sprzedaży, dostarczenia, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia.

Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego ustępu oraz dzielą się wszelkimi odpowiednimi informacjami, którymi dysponują.

Artykuł 8

Zakazuje się świadomego i celowego, w tym pośredniego, udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 9

Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy do jakiejkolwiek odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 10

1.  

Nie zaspokaja się jakichkolwiek roszczeń w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczeń odszkodowawczych lub jakichkolwiek innych roszczeń tego rodzaju, takich jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę obligacji, gwarancji lub odszkodowania, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowania finansowego w jakiejkolwiek formie — jeżeli zostały one wniesione przez:

a) 

wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 ( 3 );

b) 

jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a);

c) 

jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, wobec których w drodze decyzji arbitrażowej, sądowej lub administracyjnej uznano, że naruszyły one zakazy określone w niniejszym rozporządzeniu;

d) 

jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, jeżeli roszczenie dotyczy towarów, których przywóz jest zabroniony na mocy art. 2 ust. 1.

2.  
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.
3.  
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do sądowej kontroli zgodności z prawem niewykonywania zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 11

1.  
Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
2.  
Państwa członkowskie natychmiast przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika I na podstawie informacji dostarczanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 13

1.  
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2.  
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.

Artykuł 14

1.  
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, oraz wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku I. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku I.
2.  
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3.  
W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia, poinformowania Komisji lub innej formy przekazywania informacji do Komisji, wykorzystywane mają być w tym celu adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku I.

Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) 

na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b) 

na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;

c) 

do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) 

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) 

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, w Unii.

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach państw członkowskich oraz adres, na który należy wysyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

▼M1

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼C1
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 4Dział/kod CN

Opis produktu

Dział 25

SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT

Dział 26

RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ

Dział 27

PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE

Dział 28

CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW

Dział 29

CHEMIKALIA ORGANICZNE

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

3826 00

Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Dział 72

Żeliwo i stal

Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali

Dział 74

Miedź i wyroby z miedzi

Dział 75

Nikiel i wyroby z niklu

Dział 76

Aluminium i wyroby z aluminium

Dział 78

Ołów i wyroby z ołowiu

Dział 79

Cynk i wyroby z cynku

Dział 80

Cyna i wyroby z cyny

Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów

8207 13 00

NARZĘDZIA DO WIERCENIA W KAMIENIU LUB DO WIERCEŃ ZIEMNYCH, WYMIENNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ ZE SPIEKANYCH WĘGLIKÓW METALI LUB CERMETALI

8207 19 10

NARZĘDZIA DO WIERCENIA W KAMIENIU LUB DO WIERCEŃ ZIEMNYCH, WYMIENNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ Z DIAMENTU LUB Z DIAMENTÓW SPIEKANYCH

8401

Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów

8402

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe

8403

Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402

8404

Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 (na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

8405

Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich

8406

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary

8407

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

8408

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

8409

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408

8410

Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory

8411

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe

8412

Pozostałe silniki i siłowniki

8413

Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy

8414

Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami

8415

Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

8416

Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

8417

Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania, nieelektryczne

8418

Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

8420

Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń

8421

Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów

8422

Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów

8423

Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag

8424

Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego

8425

Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki

8426

Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi

8427

Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące

8428

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe)

8429

Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne

8430

Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe

8431

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430

8432

Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych

8435

Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów

8436

Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, włączając kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu

8437

Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym

8439

Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury

8440

Maszyny introligatorskie, włączając niciarki

8441

Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów

8442

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do 8465 ) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)

8443

Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442 ; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, połączone lub nie; ich części i akcesoria

8444 00

Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych;

8445

Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (włączając przewijarki wątkowe), włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447

8447

Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do igłowania

8448

Urządzenia pomocnicze stosowane z maszynami objętymi pozycja 8444 , 8445 , 8446 lub 8447 (na przykład nicielnice, żakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami i urządzeniami objętymi niniejszą pozycją lub pozycją 8444 , 8445 , 8446 lub 8447 (na przykład wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, igły do wyrobów pończoszniczych)

8449 00 00

Urządzenia do produkcji lub wykańczania filcu lub włóknin, w kawałkach lub w postaci kształtowej, włączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; wzorniki kapelusznicze

8450

Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące:

8452

Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek objęte pozycją 8440 ; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia

8453

Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych, lub wyprawionych, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych, lub wyprawionych, z wyłączeniem maszyn do szycia

8454

Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali

8455

Walcarki do metali oraz ich walce

8456

Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego; maszyny do cięcia strumieniem wody

8457

Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu

8458

Tokarki (włączając centra tokarskie) do usuwania metalu

8459

Obrabiarki (włączając obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do obróbki metalu przez jego skrawanie, inne niż tokarki (włączając centra tokarskie) objęte pozycją 8458

8460

Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykańczającej powierzchnie metali lub cermetali za pomocą toczaków (okrągłych tarcz z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień kół zębatych objęte pozycją 8461

8461

Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermetali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

8462

Obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metoda kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, rozpłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali, wyżej niewymienione

8463

Pozostałe obrabiarki do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania materiału

8464

Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno

8465

Obrabiarki (włączając maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, klejenia lub innego łączenia) do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów

8466

Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465 , włączając uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające), podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej

8467

Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym:

8468

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nawet przystosowane do cięcia, inne niż te objęte pozycją 8515 ; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego

8469 00

Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443 ; maszyny do redagowania tekstów

8470

Maszyny liczące i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące

8471

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

8472

Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze)

8473

Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami objętymi pozycjami od 8469 do 8472

8474

Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji mineralnych, w postaci stałej (włączając proszek lub pastę); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych

8475

Maszyny do montażu lamp elektrycznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych albo żarówek, w obudowach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych

8476

Automaty do sprzedaży różnych towarów (na przykład znaczków pocztowych, papierosów, potraw lub napojów), włączając automaty do rozmieniania pieniędzy

8477

Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8478

Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8479

Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8480

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych

8481

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie

8482

Łożyska toczne

8483

Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)

8484

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne

8486

Maszyny i aparatura w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych; maszyny i aparaty wyszczególnione w uwadze 9 C do niniejszego działu; części i akcesoria

8487

Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)

8502

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

8503

Części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych i prądnic, zespołów prądotwórczych lub przetwornic jednotwornikowych, niewymienione gdzie indziej

8504

Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki; ich części

8505

Elektromagnesy (z wyjątkiem magnesów stosowanych w medycynie); magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące; elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, sprzęgła rozłączne i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe; ich części

8507

Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe); ich części (z wyjątkiem tych zużytych i innych niż z gumy innej niż ebonit lub z materiałów włókienniczych)

8511

Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami; ich części

8514

Elektryczne piece i kuchenki przemysłowe lub laboratoryjne (włączając działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne, do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych; ich części

8515

Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub spawania, metodą elektryczną (łącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową lub inną wiązką światła lub fotonów, ultradźwiękami, za pomocą impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego, nawet nadające się do cięcia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali, węglików metali lub cermetali; ich części (z wyjątkiem pistoletów do natryskiwania na gorąco)

8525

Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo

8526

Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową

8527

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

8528

Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza do telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

8529

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528

8530

Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne (inne niż urządzenia do przekazywania wiadomości), zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach; ich części (inne niż urządzenia mechaniczne lub elektromechaniczne objęte pozycją 8608 )

8531

Aparatura elektryczna do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej; jej części (na przykład dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe) (inne niż do samochodów, rowerów lub komunikacyjnych urządzeń sygnalizacyjnych)

8532

Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe; ich części

8533

Rezystory (włączając reostaty i potencjometry), inne niż rezystory grzejne; ich części

8534

Obwody drukowane

8535

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, wtyki i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć przekraczających 1 000  V (z wyjątkiem szaf, pulpitów, sterowników itd. objętych pozycją 8537 )

8536

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lamp i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć nieprzekraczających 1 000  V (z wyjątkiem szaf, pulpitów, sterowników itd. objętych pozycją 8537 )

8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją nr 8535 lub 8536 , służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie (inna niż aparatura połączeniowa telefonii i telegrafii liniowej i wideofony)

8538

Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535 , 8536 lub 8537 , niewymienione gdzie indziej

8539

Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe; ich części

8540

Lampy elektronowe z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotokatodą (na przykład elektronowe lampy próżniowe, wyładowcze lub gazowane, rtęciowe lampy prostownicze, lampy elektronopromieniowe, telewizyjne lampy analizujące); ich części

8541

Diody, tranzystory i podobne elementy półprzewodnikowe; światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele (z wyjątkiem systemów fotowoltaicznych); diody elektroluminescencyjne; oprawione kryształy piezoelektryczne; ich części

8542

Elektroniczne układy scalone; ich części

8543

Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje, niewymienione gdzie indziej w dziale 85; ich części

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza

8545

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice

8546

Izolatory elektryczne z dowolnego materiału (z wyjątkiem elementów izolujących)

8547

Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546 ; elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym

8548

Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione gdzie indziej w dziale 85

 

Produkty wymienione w dziale 85 objęte poufnością; towary wymienione w dziale 85 transportowane drogą pocztową lub przesyłką pocztową (extra)/kod odtworzony do rozpowszechniania informacji statystycznych

Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych oraz ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

8701

Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709 )

8702

Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

8704

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

8705

Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

8706 00

Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

8709

Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

8710 00 00

Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów

8716

Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części

Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

Dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

Dział 98

Kompletny zakład przemysłowy

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7107

Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7109

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7110

Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7111

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7112

Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych

9013

Urządzenia ciekłokrystaliczne niestanowiące artykułów uwzględnionych bardziej szczegółowo w innych pozycjach; lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:

9014

Kompasy, busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne

9015

Przyrządy i urządzenia miernicze (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze

9025

Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów

9026

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyłączeniem przyrządów i aparatury objętych pozycją 9014 , 9015 , 9028 lub 9032

9027

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy

9028

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015 ; stroboskopy

9030

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028 ; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących

9031

Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe

9032

Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

9033

Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale), do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90( 1 ) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

( 2 ) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6).

( 3 ) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6).