02021R0451 — PL — 03.03.2022 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/451

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 097 z 19.3.2021, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/185 z dnia 10 lutego 2022 r.

  L 30

5

11.2.2022


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 136, 21.4.2021, s.  328 (2021/451)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 178, 20.5.2021, s.  29 (2021/451)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/451

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu określa się jednolite formaty i wzory do celów sprawozdawczości, instrukcje i metodę ich stosowania, częstotliwość i terminy przekazywania informacji, definicje oraz rozwiązania informatyczne na potrzeby przekazywania przez instytucje informacji ich właściwym organom zgodnie z art. 415 ust. 3 i 3a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz art. 430 ust. 1–4, 7 i 9 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprawozdawcze dni odniesienia

1.  

Instytucje przedstawiają właściwym organom bieżące informacje w następujących sprawozdawczych dniach odniesienia:

a) 

sprawozdawczość miesięczna: ostatniego dnia każdego miesiąca;

b) 

sprawozdawczość kwartalna: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia;

c) 

sprawozdawczość półroczna: 30 czerwca i 31 grudnia;

d) 

sprawozdawczość roczna: 31 grudnia.

2.  
Informacje przedstawiane zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach III i IV stosownie do instrukcji zawartych w załączniku V, które odnoszą się do określonego okresu, przedstawia się łącznie od pierwszego dnia roku obrotowego do dnia odniesienia.
3.  
W przypadku gdy przepisy krajowe pozwalają instytucjom na przekazywanie informacji finansowych na podstawie ich roku obrotowego, którego koniec nie pokrywa się z końcem roku kalendarzowego, sprawozdawcze dni odniesienia można odpowiednio dostosować, tak aby przekazywanie informacji finansowych i informacji do celów określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) i przypisywania wskaźników bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym odbywało się odpowiednio co trzy, sześć lub dwanaście miesięcy, począwszy od końca ich roku obrotowego.

Artykuł 3

Dni przekazania formularzy

1.  

Instytucje przedstawiają właściwym organom informacje przed zakończeniem dnia roboczego w następujących dniach przekazania formularzy:

a) 

sprawozdawczość miesięczna: 15 dzień kalendarzowy po sprawozdawczym dniu odniesienia;

b) 

sprawozdawczość kwartalna: 12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada i 11 lutego;

c) 

sprawozdawczość półroczna: 11 sierpnia i 11 lutego;

d) 

sprawozdawczość roczna: 11 lutego.

2.  
Jeżeli dzień przekazania formularzy jest dniem ustawowo wolnym od pracy w państwie członkowskim właściwego organu, któremu należy przedstawić sprawozdanie, bądź wypada w sobotę lub niedzielę, dane przekazuje się następnego dnia roboczego.
3.  
W przypadku gdy instytucje przedstawiają swoje informacje finansowe lub informacje do celów określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przypisywania wskaźników bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym według dostosowanych sprawozdawczych dni odniesienia na podstawie końca ich roku obrotowego, jak określono w art. 2 ust. 3, dni przekazania formularzy również można odpowiednio dostosować, tak aby zachować taki sam okres przekazywania formularzy, jak wynika z dostosowanego sprawozdawczego dnia odniesienia.
4.  
Instytucje mogą przekazywać niezweryfikowane dane. Jeżeli zweryfikowane dane różnią się od danych niezweryfikowanych, wówczas zweryfikowane dane przekazuje się bez zbędnej zwłoki. Dane niezweryfikowane są to dane, w odniesieniu do których nie została wydana opinia audytora zewnętrznego, natomiast dane zweryfikowane stanowią dane poddane weryfikacji audytora zewnętrznego, który wydał opinię.
5.  
Inne korekty do przedstawionych sprawozdań również przekazuje się właściwym organom bez zbędnej zwłoki.

Artykuł 4

Progi sprawozdawczości – kryteria wejściowe i wyjściowe

1.  
Instytucje, które spełniają warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozpoczynają przekazywanie informacji jako małe i niezłożone instytucje w pierwszym sprawozdawczym dniu odniesienia po spełnieniu tych warunków. Jeżeli instytucje nie spełniają już tych warunków, zaprzestają przekazywania informacji w pierwszym sprawozdawczym dniu odniesienia po tym terminie.
2.  
Instytucje, które spełniają warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 146 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozpoczynają przekazywanie informacji jako duże instytucje w pierwszym sprawozdawczym dniu odniesienia po spełnieniu tych warunków. Jeżeli instytucje nie spełniają już tych warunków, zaprzestają przekazywania informacji w pierwszym sprawozdawczym dniu odniesienia po tym terminie.
3.  
Instytucje rozpoczynają przekazywanie informacji zgodnie z progami, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, w przypadku gdy przekroczyły próg określony w niniejszym rozporządzeniu w dwóch kolejnych sprawozdawczych dniach odniesienia. Instytucje mogą zaprzestać przekazywania informacji zgodnie z progami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, w przypadku gdy nie przekraczały odpowiednich progów w trzech kolejnych sprawozdawczych dniach odniesienia.

Artykuł 5

Sprawozdawczość dotycząca funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych na zasadzie indywidualnej – sprawozdawczość kwartalna

1.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w niniejszym artykule, z częstotliwością kwartalną.
2.  
Instytucje przekazują informacje na temat funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych określone we wzorach 1–5 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 1.
3.  
Instytucje przekazują informacje na temat ryzyka kredytowego i ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta ujmowanych zgodnie z metodą standardową, określone we wzorze 7 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.2.
4.  
Instytucje przekazują informacje na temat ryzyka kredytowego i ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta ujmowanych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów, określone we wzorach 8.1 i 8.2 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.3.
5.  
Instytucje przekazują informacje na temat geograficznego rozkładu ekspozycji według państw, jak również na temat zagregowanych ekspozycji na poziomie łącznym, określone we wzorze 9 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.4

Instytucje przekazują informacje określone we wzorach 9.1 i 9.2, w szczególności informacje na temat geograficznego rozkładu ekspozycji według państw, w przypadku gdy zagraniczne ekspozycje pierwotne we wszystkich państwach „zewnętrznych” we wszystkich kategoriach ekspozycji, jak wskazano we wzorze 4 wiersz 0850 przedstawionym w załączniku I, wynoszą co najmniej 10 % całkowitych krajowych i zagranicznych ekspozycji pierwotnych, jak wskazano we wzorze 4 wiersz 0860 przedstawionym w załączniku I. Ekspozycje uznaje się za krajowe, w przypadku gdy są to ekspozycje wobec kontrahentów zlokalizowanych w państwie członkowskim, w którym dana instytucja ma siedzibę.

Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe określone w art. 4.

6.  
Instytucje przekazują informacje na temat ryzyka kredytowego kontrahenta określone we wzorach 34.01–34.05 i 34.08–34.10 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.9.
7.  
Instytucje stosujące metodę standardową lub metodę modeli wewnętrznych do obliczania ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta zgodnie z częścią trzecią tytuł II rozdział 6 sekcje 3 i 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przekazują informacje na temat ryzyka kredytowego kontrahenta określone we wzorze 34.06 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.9.7.
8.  
Instytucje przekazują informacje na temat ekspozycji kapitałowych ujmowanych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów określone we wzorze 10 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.5.
9.  
Instytucje przekazują informacje na temat ryzyka rozliczenia określone we wzorze 11 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.6.
10.  
Instytucje przekazują informacje na temat ekspozycji sekurytyzacyjnych określone we wzorze 13.01 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.7.
11.  
Instytucje przekazują informacje na temat wymogów w zakresie funduszy własnych i strat związanych z ryzykiem operacyjnym określone we wzorze 16 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.1.
12.  
Instytucje przekazują informacje na temat wymogów w zakresie funduszy własnych dotyczących ryzyka rynkowego określone we wzorach 18–24 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 5.1–5.7.
13.  
Instytucje przekazują informacje na temat wymogów w zakresie funduszy własnych dotyczących ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej określone we wzorze 25 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 5.8.
14.  

Instytucje przekazują informacje na temat ostrożnej wyceny określone we wzorze 32 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6 w następujący sposób:

a) 

wszystkie instytucje przekazują informacje określone we wzorze 32.1 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6;

b) 

oprócz informacji, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, instytucje, które stosują metodę podstawową zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/101 ( 1 ), przekazują również informacje określone we wzorze 32.2 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6;

c) 

oprócz informacji, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu, instytucje, które stosują metodę podstawową zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/101 i które przekraczają próg, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia, przekazują również informacje określone we wzorach 32.3 i 32.4 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6.

Do celów niniejszego ustępu nie stosuje się kryteriów wejściowych i wyjściowych określonych w art. 4.

15.  
Instytucje przekazują informacje na temat ostrożnościowego mechanizmu ochronnego dla ekspozycji nieobsługiwanych określone we wzorach 35.01, 35.02 i 35.03 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 8.

Artykuł 6

Sprawozdawczość dotycząca funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych na zasadzie indywidualnej – sprawozdawczość półroczna

1.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej instytucje przekazują informacje, o których mowa w niniejszym artykule, z częstotliwością półroczną.
2.  
Instytucje przekazują informacje na temat wszystkich ekspozycji sekurytyzacyjnych określone we wzorach 14 i 14.01 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.8; z wyjątkiem przypadków, gdy stanowią one część grupy w tym samym państwie, w którym podlegają wymogom w zakresie funduszy własnych.
3.  

Instytucje przekazują informacje na temat ekspozycji względem państw w następujący sposób:

a) 

w przypadku gdy całkowita wartość bilansowa aktywów finansowych z sektora kontrahenta „Sektor instytucji rządowych i samorządowych” wynosi co najmniej 1 % sumy całkowitej wartości bilansowej dla pozycji „Dłużne papiery wartościowe” oraz „Kredyty i zaliczki”, instytucje przekazują informacje określone we wzorze 33 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 7 oraz postępują zgodnie z instrukcjami zawartymi odpowiednio w załączniku V w odniesieniu do wzoru 4 przedstawionego w załączniku III albo w załączniku IV w celu obliczenia odnośnych wartości;

b) 

w przypadku gdy wartość zgłoszona dla ekspozycji krajowych z tytułu aktywów finansowych niebędących instrumentami pochodnymi zgodnie z definicją w wierszu 0010 kolumna 0010 we wzorze 33 przedstawionym w załączniku I wynosi mniej niż 90 % wartości zgłoszonej dla ekspozycji krajowych i zagranicznych dla tego samego punktu danych, instytucje, które spełniają kryterium, o którym mowa w lit. a), przekazują informacje określone we wzorze 33 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 7, z pełnym podziałem na państwa;

c) 

instytucje, które spełniają warunki, o których mowa w lit. a), ale nie spełniają warunku, o którym mowa w lit. b), przekazują informacje określone we wzorze 33 zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 7, z ekspozycjami zagregowanymi na poziomie:

(i) 

łącznym; oraz

(ii) 

krajowym.

Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe opisane w art. 4 ust. 3.

4.  

Informacje na temat istotnych strat dotyczących ryzyka operacyjnego zgłasza się w następujący sposób:

a) 

instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią trzecią tytuł III rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają te informacje w sposób określony we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

b) 

duże instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią trzecią tytuł III rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają te informacje w sposób określony we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

c) 

instytucje inne niż duże instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią trzecią tytuł III rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają – zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2 – następujące informacje:

(i) 

informacje określone w załączniku I wzór 17.01 kolumna 0080 dla następujących wierszy:

— 
liczba zdarzeń (nowe zdarzenia) (wiersz 0910),
— 
kwota strat brutto (nowe zdarzenia) (wiersz 0920),
— 
liczba zdarzeń objętych korektami strat (wiersz 0930),
— 
korekty strat dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych (wiersz 0940),
— 
maksymalna pojedyncza strata (wiersz 0950),
— 
suma pięciu największych strat (wiersz 0960),
— 
całkowite bezpośrednio odzyskane należności (z wyłączeniem należności odzyskanych z ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka) (wiersz 0970),
— 
całkowite należności odzyskane z ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka (wiersz 0980);
(ii) 

informacje określone we wzorze 17.02 przedstawionym w załączniku I;

d) 

instytucje, o których mowa w lit. c), mogą przedstawiać pełny zestaw informacji określonych we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

e) 

duże instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią trzecią tytuł III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają te informacje w sposób określony we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2;

f) 

instytucje inne niż duże instytucje, które obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego zgodnie z częścią trzecią tytuł III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, mogą przedstawiać te informacje w sposób określony we wzorach 17.01 i 17.02 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 4.2.

Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe opisane w art. 4 ust. 3.

5.  
Instytucje stosujące uproszczoną metodę standardową lub metodę wyceny pierwotnej ekspozycji do obliczania ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta zgodnie z częścią trzecią tytuł II rozdział 6 sekcje 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przekazują informacje na temat ryzyka kredytowego kontrahenta określone we wzorze 34.06 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.9.7.

Artykuł 7

Sprawozdawczość dotycząca funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej

Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone:

a) 

w art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia wykonawczego na zasadzie skonsolidowanej z częstotliwością tam określoną oraz

b) 

we wzorze 6 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 2, w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem konsolidacji z częstotliwością półroczną.

Artykuł 8

Sprawozdawczość dotycząca funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych – dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  
Instytucje podlegające wymogowi ujawnienia, o którym mowa – odpowiednio – w art. 438 lit. e) lub h) lub art. 452 lit. b), g) lub h) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, z częstotliwością określoną – odpowiednio – w art. 433a lub art. 433c, na zasadzie – odpowiednio – indywidualnej zgodnie z art. 6 lub skonsolidowanej zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia, przekazują informacje na temat ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego kontrahenta określone we wzorach 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 i 34.11 przedstawionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia z taką samą częstotliwością ujawniania i na takich samych zasadach, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, część II pkt 3.3 i 3.9.12.
2.  
Instytucje podlegające wymogowi ujawnienia, o którym mowa – odpowiednio – w art. 439 lit. l) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, z częstotliwością określoną – odpowiednio – w art. 433a lub art. 433c, na zasadzie – odpowiednio – indywidualnej zgodnie z art. 6 lub skonsolidowanej zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia, przekazują informacje na temat ryzyka kredytowego kontrahenta określone we wzorze 34.07 przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia z taką samą częstotliwością ujawniania i na takich samych zasadach, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, część II pkt 3.9.8.

Artykuł 9

Sprawozdawczość dotycząca funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązująca firmy inwestycyjne objęte zakresem art. 95 i 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej

1.  
Firmy inwestycyjne, które stosują przepisy przejściowe określone w art. 57 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2033, przekazują informacje w sposób określony w niniejszym artykule.
2.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej, z wyjątkiem informacji dotyczących wskaźnika dźwigni, firmy inwestycyjne stosujące art. 57 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2033 w związku z art. 95 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przekazują informacje określone we wzorach 1–5 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w części II pkt 1 załącznika II z częstotliwością kwartalną.
3.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej firmy inwestycyjne stosujące art. 57 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2033 w związku z art. 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przekazują informacje określone w art. 5 ust. 1–5 i 8–13 oraz art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia z częstotliwością określoną w tych artykułach.

Artykuł 10

Sprawozdawczość dotycząca funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązująca grupy składające się wyłącznie z firm inwestycyjnych objętych zakresem art. 95 i 96 rozporządzenia (UE) Artyku łnr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej

1.  
Firmy inwestycyjne, które stosują przepisy przejściowe określone w art. 57 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2033, przekazują informacje w sposób określony w niniejszym artykule.
2.  

Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej, z wyjątkiem informacji dotyczących wskaźnika dźwigni, firmy inwestycyjne należące do grup składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych, stosujące art. 57 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2033 w związku z art. 95 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przekazują na zasadzie skonsolidowanej następujące informacje:

a) 

informacje na temat funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych określone we wzorach 1–5 przedstawionych w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 1 z częstotliwością kwartalną;

b) 

informacje na temat funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem konsolidacji określone we wzorze 6 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 2 z częstotliwością półroczną.

3.  

Do celów sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej firmy inwestycyjne należące do grup składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych objętych zakresem art. 95, jak i firm inwestycyjnych objętych zakresem art. 96 lub grup składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych stosujących art. 57 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/2033 w związku z art. 96 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przekazują na zasadzie skonsolidowanej następujące informacje:

a) 

informacje określone w art. 5 ust. 1–5 i 8–13 oraz art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia z częstotliwością określoną w tych artykułach;

b) 

informacje dotyczące podmiotów objętych zakresem konsolidacji, określone we wzorze 6 przedstawionym w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 2 z częstotliwością półroczną.

Artykuł 11

Sprawozdawczość w zakresie informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej obowiązująca instytucje objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 )

1.  
Do celów prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z art. 430 ust. 3 lub 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku III na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku V.
2.  

Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się następująco:

a) 

informacje określone w załączniku III część 1 – z częstotliwością kwartalną;

b) 

informacje określone w załączniku III część 3 – z częstotliwością półroczną;

c) 

informacje określone w załączniku III część 4, z wyjątkiem informacji określonych we wzorze 47 – z częstotliwością roczną;

d) 

informacje określone w załączniku III część 2 wzór 20, w przypadku gdy instytucja przekracza próg określony w art. 5 ust. 5 akapit drugi – z częstotliwością kwartalną;

e) 

informacje określone w załączniku III część 2 wzór 21, w przypadku gdy nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą co najmniej 10 % całkowitej wartości nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych zgłoszonych zgodnie z załącznikiem III część 1 wzór 1.1 – z częstotliwością kwartalną;

f) 

informacje określone w załączniku III część 2 wzór 22, w przypadku gdy wynik z tytułu opłat i prowizji wynosi co najmniej 10 % sumy wyniku z tytułu opłat i prowizji i wyniku z tytułu odsetek, jak zgłoszono zgodnie z załącznikiem III część 1 wzór 2 – z częstotliwością kwartalną;

g) 

informacje określone w załączniku III część 2 wzory 23–26 – z częstotliwością kwartalną, w przypadku gdy spełnione są oba następujące warunki:

(i) 

instytucja nie jest małą i niezłożoną instytucją;

(ii) 

stosunek wartości bilansowej brutto kredytów i zaliczek instytucji objętych art. 47a ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do całkowitej wartości bilansowej brutto kredytów i zaliczek objętych art. 47a ust. 1 tego rozporządzenia wynosi co najmniej 5 %;

h) 

informacje określone w załączniku III część 4 wzór 47, w przypadku gdy spełnione są oba warunki określone w lit. g) niniejszego ustępu – z częstotliwością roczną.

Do celów lit. g) ppkt (ii) współczynnik ten nie obejmuje kredytów i zaliczek zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, środków pieniężnych w bankach centralnych i innych depozytów płatnych na żądanie w mianowniku albo w liczniku.

Do celów lit. d)–h) niniejszego ustępu stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4 ust. 3.

Artykuł 12

Sprawozdawczość w zakresie informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej obowiązująca instytucje stosujące krajowe standardy rachunkowości

1.  
W przypadku gdy właściwy organ rozszerzył zakres wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych na instytucje w państwie członkowskim, zgodnie z art. 430 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, instytucje te przedstawiają informacje na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia oraz instrukcjami zawartymi w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
2.  

Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się następująco:

a) 

informacje określone w załączniku IV część 1 – z częstotliwością kwartalną;

b) 

informacje określone w załączniku IV część 3 – z częstotliwością półroczną;

c) 

informacje określone w załączniku IV część 4, z wyjątkiem informacji określonych we wzorze 47 – z częstotliwością roczną;

d) 

informacje określone w załączniku IV część 2 wzór 20, w przypadku gdy instytucja przekracza próg określony w art. 5 ust. 5 akapit drugi – z częstotliwością kwartalną;

e) 

informacje określone w załączniku IV część 2 wzór 21, w przypadku gdy nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym wynoszą co najmniej 10 % całkowitej wartości nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych zgłoszonych zgodnie z załącznikiem IV część 1 wzór 1.1 – z częstotliwością kwartalną;

f) 

informacje określone w załączniku IV część 2 wzór 22, w przypadku gdy wynik z tytułu opłat i prowizji wynosi co najmniej 10 % sumy wyniku z tytułu opłat i prowizji i wyniku z tytułu odsetek, jak zgłoszono zgodnie z załącznikiem IV część 1 wzór 2 – z częstotliwością kwartalną;

g) 

informacje określone w załączniku IV część 2 wzory 23–26 – z częstotliwością kwartalną, w przypadku gdy spełnione są oba następujące warunki:

(i) 

instytucja nie jest małą i niezłożoną instytucją;

(ii) 

współczynnik instytucji określony w art. 11 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) wynosi co najmniej 5 %;

h) 

informacje określone w załączniku IV część 4 wzór 47, w przypadku gdy spełnione są oba warunki określone w lit. g) niniejszego ustępu – z częstotliwością roczną.

Do celów lit. d)–h) niniejszego ustępu stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4 ust. 3.

Artykuł 13

Sprawozdawczość w zakresie strat z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami zgodnie z art. 430 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  
Instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VI zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku VII na zasadzie skonsolidowanej z częstotliwością roczną.
2.  
Instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VI zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku VII na zasadzie indywidualnej z częstotliwością roczną.
3.  
Jeżeli instytucja posiada oddział znajdujący się w innym państwie członkowskim, oddział ten przedstawia właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego informacje dotyczące tego oddziału określone w załączniku VI zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku VII z częstotliwością roczną.

Artykuł 14

Sprawozdawczość dotycząca dużych ekspozycji na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej dużych ekspozycji wobec klientów i grup powiązanych klientów zgodnie z art. 394 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX z częstotliwością kwartalną.
2.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej 20 największych ekspozycji wobec klientów lub grup powiązanych klientów zgodnie z art. 394 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej instytucje, które są objęte zakresem części trzeciej tytuł II rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przedstawiają informacje określone w załączniku VIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX z częstotliwością kwartalną.
3.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej ekspozycji o wartości co najmniej 300 mln EUR, ale poniżej 10 % kapitału Tier I instytucji, zgodnie z art. 394 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie skonsolidowanej, instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX z częstotliwością kwartalną.
4.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej 10 największych ekspozycji wobec instytucji na zasadzie skonsolidowanej oraz 10 największych ekspozycji wobec podmiotów prowadzących działalność parabankową, które prowadzą także działalność bankową poza rynkiem regulowanym, na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z art. 394 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku VIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IX z częstotliwością kwartalną.

Artykuł 15

Sprawozdawczość w zakresie wskaźnika dźwigni na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej wskaźnika dźwigni zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku X, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XI z częstotliwością kwartalną. Tylko duże instytucje przedkładają wzór 48.00 załącznika X.
2.  

Informacje określone w załączniku X wzór 40.00 komórka {r0410;c0010} zgłaszają wyłącznie:

a) 

duże instytucje, które są globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym albo wyemitowały papiery wartościowe dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym z częstotliwością półroczną;

b) 

duże instytucje inne niż globalne instytucje o znaczeniu systemowym, które nie emitują papierów dopuszczalnych do obrotu z częstotliwością roczną,

c) 

instytucje inne niż duże instytucje oraz małe i niezłożone instytucje, które wyemitowały papiery wartościowe dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym z częstotliwością roczną.

3.  
Instytucje obliczają wskaźnik dźwigni w sprawozdawczym dniu odniesienia zgodnie z art. 429 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
4.  

Instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku XI część II pkt 13, w przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) 

udział instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 5, przekracza 1,5 %;

b) 

udział instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 5, przekracza 2 %.

Jeżeli instytucja spełnia jedynie warunek określony w lit. a), stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4. ust. 3.

Jeżeli instytucja spełnia zarówno warunek określony w lit. a), jak i warunek określony w lit. b), rozpoczyna przedstawianie tych informacji w odniesieniu do dnia odniesienia następującego po sprawozdawczym dniu odniesienia, w którym przekroczyła próg.

5.  
Instytucje, w przypadku których całkowita wartość nominalna instrumentów pochodnych zdefiniowana w załączniku XI część II pkt 8 przekracza kwotę 10 000  mln EUR, przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku XI część II pkt 13, nawet jeśli udział instrumentów pochodnych w ich przypadku nie spełnia warunków opisanych w ust. 4 niniejszego artykułu.

Do celów niniejszego ustępu nie stosuje się kryteriów wejściowych określonych w art. 4 ust. 3. Instytucje rozpoczynają przekazywanie informacji, począwszy od kolejnego sprawozdawczego dnia odniesienia, jeżeli przekroczyły próg sprawozdawczości w odniesieniu do jednego takiego dnia.

6.  

Instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku XI część II pkt 14, w przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) 

wolumen kredytowych instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 9, przekracza 300 mln EUR;

b) 

wolumen kredytowych instrumentów pochodnych, o których mowa w załączniku XI część II pkt 9, przekracza 500 mln EUR.

Jeżeli instytucja spełnia jedynie warunek określony w lit. a), stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4. ust. 3. Jeżeli instytucja spełnia zarówno warunek określony w lit. a), jak i warunek określony w lit. b), rozpoczyna przekazywanie tych informacji w odniesieniu do dnia odniesienia następującego po sprawozdawczym dniu odniesienia, w którym przekroczyła próg.

Artykuł 16

Sprawozdawczość w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej wymogu pokrycia wypływów netto zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku XXIV do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXV do niniejszego rozporządzenia z częstotliwością miesięczną.
2.  
W informacjach określonych w załączniku XXIV uwzględnia się informacje przedstawiane zgodnie z dniem odniesienia oraz informacje dotyczące przepływów gotówkowych instytucji w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych.

Artykuł 17

Sprawozdawczość w zakresie stabilnego finansowania na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

Do celów sprawozdawczości w zakresie stabilnego finansowania zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w załączniku XII, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII z częstotliwością kwartalną w następujący sposób:

a) 

małe i niezłożone instytucje, które zdecydowały, że będą obliczać swój wskaźnik stabilnego finansowania netto przy użyciu metody określonej w części szóstej tytuł IV rozdziały 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia swojego właściwego organu zgodnie z art. 428ai tego rozporządzenia, składają wzory 82 i 83 określone w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia;

b) 

instytucje inne niż te wymienione w lit. a) składają wzory 80 i 81 przedstawione w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII;

c) 

wszystkie instytucje składają wzór 84 określony w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII.

Artykuł 18

Sprawozdawczość w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  

Do celów sprawozdawczości w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają z częstotliwością miesięczną wszystkie następujące informacje:

a) 

informacje określone w załączniku XVIII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIX;

b) 

informacje określone w załączniku XX zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXI;

c) 

informacje określone w załączniku XXII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXIII.

2.  
Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 instytucja, która spełnia wszystkie warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, może przekazywać informacje dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności z częstotliwością kwartalną.

Artykuł 19

Sprawozdawczość w zakresie obciążenia aktywów na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.  
Do celów sprawozdawczości dotyczącej obciążenia aktywów zgodnie z art. 430 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku XVI do niniejszego rozporządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XVII do niniejszego rozporządzenia.
2.  

Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się następująco:

a) 

informacje określone w załączniku XVI części A, B i D przekazuje się z częstotliwością kwartalną;

b) 

informacje określone w załączniku XVI część C przekazuje się z częstotliwością roczną;

c) 

informacje określone w załączniku XVI część E przekazuje się z częstotliwością półroczną.

3.  

Instytucje nie są zobowiązane do przekazywania informacji określonych w załączniku XVI części B, C lub E, jeżeli spełnione są oba następujące warunki:

a) 

instytucji nie uznaje się za dużą instytucję;

b) 

poziom obciążenia aktywów instytucji obliczony zgodnie z załącznikiem XVII pkt 1.6 ppkt 9 jest mniejszy niż 15 %.

Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe opisane w art. 4 ust. 3.

4.  
Instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku XVI część D wyłącznie wtedy, gdy emitują obligacje, o których mowa w art. 52 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE ( 3 ).

Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe opisane w art. 4 ust. 3.

Artykuł 20

Dodatkowe wymogi sprawozdawcze na zasadzie skonsolidowanej do celów określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przypisywania wskaźników bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

1.  
Aby przekazać dodatkowe informacje do celów określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przypisywania wskaźników bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE, unijne instytucje dominujące, unijne dominujące finansowe spółki holdingowe oraz unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje, o których mowa w załączniku XXVI, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXVII, na zasadzie skonsolidowanej, z częstotliwością kwartalną.
2.  

Unijne instytucje dominujące, unijne dominujące finansowe spółki holdingowe oraz unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują wyłącznie informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku spełnienia obu poniższych warunków:

a) 

miara ekspozycji całkowitej grupy, w tym ubezpieczeniowych spółek zależnych, wynosi co najmniej 125 000  mln EUR;

b) 

unijna spółka dominująca lub którakolwiek z jej spółek zależnych lub oddział prowadzony przez spółkę dominującą lub zależną są zlokalizowane w uczestniczącym państwie członkowskim, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 ( 4 ).

3.  
Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 lit. b) informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekazuje się przed zakończeniem dnia roboczego w następujących dniach przekazania formularzy: 1 lipca, 1 października, 2 stycznia i 1 kwietnia.
4.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 w odniesieniu do progu określonego w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu zastosowanie ma, co następuje:

a) 

unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z niniejszym artykułem, gdy tylko jej miara ekspozycji wskaźnika dźwigni przekroczy określony próg na dzień zakończenia roku obrotowego, i przedstawia te informacje co najmniej w odniesieniu do końca tego roku obrotowego oraz kolejnych trzech kwartalnych dni odniesienia;

b) 

unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej zaprzestaje przekazywania informacji zgodnie z niniejszym artykułem, gdy tylko jej miara ekspozycji wskaźnika dźwigni spadnie poniżej określonego progu na dzień zakończenia jej roku obrotowego.

Artykuł 21

Formaty wymiany danych oraz informacje towarzyszące przedkładanym danym

1.  

Instytucje przedstawiają informacje w formatach wymiany i przedstawiania danych określonych przez właściwe organy z zachowaniem definicji punktu danych podanej w modelu punktów danych, o którym mowa w załączniku XIV, oraz formuł walidacji, o których mowa w załączniku XV, a także następujących specyfikacji:

a) 

w przedstawianych danych nie uwzględnia się danych, które nie są wymagane ani nie mają zastosowania;

b) 

wartości numeryczne przedstawia się w następujący sposób:

(i) 

punkty danych obejmujące rodzaj danych „monetarne” przedstawia się z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej tysiącowi jednostek;

(ii) 

punkty danych obejmujące rodzaj danych „procentowe” wyraża się zgodnie z jednostką, z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej czwartemu miejscu po przecinku;

(iii) 

punkty danych obejmujące rodzaj danych „liczby całkowite” przedstawia się bez miejsc po przecinku oraz z dokładnością odpowiadającą jednostkom;

c) 

instytucje i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe identyfikuje się wyłącznie na podstawie ich identyfikatora podmiotu prawnego (LEI);

d) 

osoby prawne i kontrahentów innych niż instytucje i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe identyfikuje się na podstawie ich LEI, jeżeli im go nadano.

2.  

Do przekazywanych danych instytucje dołączają następujące informacje:

a) 

sprawozdawczy dzień odniesienia oraz okres sprawozdawczy;

b) 

walutę sprawozdawczą;

c) 

standard rachunkowości;

d) 

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji sprawozdającej;

e) 

zakres konsolidacji.

Artykuł 22

Uchylenie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 czerwca 2021 r.

Niezależnie od przepisów akapitu drugiego niniejszego artykułu sprawozdawczość w zakresie wymogu dotyczącego bufora wskaźnika dźwigni obowiązująca instytucje określone jako globalne instytucje o znaczeniu systemowym, którą przewidziano we wzorze 47 przedstawionym w załączniku X, ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Art. 9 i 10 tracą moc z dniem 26 czerwca 2026 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH ORAZ WYMOGÓW W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCHWZORY COREP

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru / grupy wzorów

Nazwa skrócona

 

 

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

CA

1

C 01.00

FUNDUSZE WŁASNE

CA1

2

C 02.00

WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

CA2

3

C 03.00

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE

CA3

4

C 04.00

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

CA4

 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

CA5

5.1

C 05.01

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA

CA5.2

 

 

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY

GS

6.1

C 06.01

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM

GS Razem

6.2

C 06.02

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

GS

 

 

RYZYKO KREDYTOWE

CR

7

C 07.00

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

CR SA

 

 

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB

8.1

C 08.01

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (podział według klas jakości lub pul dłużników)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: PODZIAŁ WEDŁUG ZAKRESÓW PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW KWOT EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM

CR IRB 4

8.5

C 08.05

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: WERYFIKACJA HISTORYCZNA PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: WERYFIKACJA HISTORYCZNA PD ZGODNIE Z ART. 180 UST. 1 LIT. f) (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: METODA KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO

CR IRB 6

8.7

C 08.07

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: ZAKRES STOSOWANIA METODY IRB I METODY STANDARDOWEJ

CR IRB 7

 

 

PODZIAŁ POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM

CR GB

9.1

C 09.01

Tabela 9.1 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody standardowej)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabela 9.2 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabela 9.4 – Podział ekspozycji kredytowych istotnych do celów obliczania bufora antycyklicznego według państw oraz specyficznego dla instytucji wskaźnika bufora antycyklicznego

CCB

 

 

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB. PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG METODY OPARTEJ NA PD/LGD WEDŁUG KLAS JAKOŚCI DŁUŻNIKÓW

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

CR SETT

13.1

C 13.01

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE

CR SEC

14

C 14.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SEKURYTYZACJI

CR SEC Szczegóły

14.1

C 14.01

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SEKURYTYZACJI WEDŁUG METODY

CR SEC Szczegóły 2

 

 

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA

CCR

34.01

C 34.01

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: WIELKOŚĆ DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄCEJ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

CCR 1

34.02

C 34.02

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA WEDŁUG METODY

CCR 2

34.03

C 34.03

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZASTOSOWANO METODY STANDARDOWE: METODA STANDARDOWA DOTYCZĄCA CCR LUB UPROSZCZONA METODA STANDARDOWA DOTYCZĄCA CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZASTOSOWANO METODĘ WYCENY PIERWOTNEJ EKSPOZYCJI (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZASTOSOWANO METODĘ MODELI WEWNĘTRZNYCH (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: 20 NAJWIĘKSZYCH KONTRAHENTÓW

CCR 6

34.07

C 34.07

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: METODA IRB – EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA WEDŁUG KLASY EKSPOZYCJI I SKALI PD

CCR 7

34.08

C 34.08

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: SKŁAD ZABEZPIECZEŃ EKSPOZYCJI NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA

CCR 8

34.09

C 34.09

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE Z TYTUŁU KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

CCR 9

34.10

C 34.10

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE WOBEC CCP

CCR 10

34.11

C 34.11

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW KWOT EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA WEDŁUG METODY MODELI WEWNĘTRZNYCH

CCR 11

 

 

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

16

C 16.00

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

 

 

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI

 

17.1

C 17.01

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI WEDŁUG LINII BIZNESOWYCH I RODZAJÓW ZDARZEŃ W OSTATNIM ROKU

OPR SZCZEGÓŁY 1

17.2

C 17.02

RYZYKO OPERACYJNE: ZDARZENIA NAJWIĘKSZYCH STRAT

OPR SZCZEGÓŁY 2

 

 

RYZYKO RYNKOWE

MKR

18

C 18.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI Z TYTUŁU RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA TDI

19

C 19.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU SEKURYTYZACJI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA SEC

20

C 20.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU KORELACYJNEGO PORTFELA HANDLOWEGO WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI ZWIĄZANE Z PAPIERAMI KAPITAŁOWYMI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA EQU

22

C 22.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO WALUTOWE WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA FX

23

C 23.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO CEN TOWARÓW WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELE WEWNĘTRZNE RYZYKA RYNKOWEGO

MKR IM

25

C 25.00

RYZYKO ZWIĄZANE Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ

CVA

 

 

OSTROŻNA WYCENA

MKR

32.1

C 32.01

OSTROŻNA WYCENA: AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

OSTROŻNA WYCENA: METODA PODSTAWOWA

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU RYZYKA MODELU

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU POZYCJI O DUŻEJ KONCENTRACJI

PRUVAL 4

 

 

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

MKR

33

C 33.00

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH WEDŁUG PAŃSTWA KONTRAHENTA

GOV

 

 

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH

NPE LC

35.1

C 35.01

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH: OBLICZANIE ODLICZEŃ Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH

NPE LC1

35.2

C 35.02

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH: WYMOGI MINIMALNEGO POKRYCIA STRAT I WARTOŚCI EKSPOZYCJI W PRZYPADKU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH, Z WYŁĄCZENIEM EKSPOZYCJI RESTRUKTURYZOWANYCH, KTÓRE SĄ OBJĘTE ART. 47C UST. 6 CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH: WYMOGI MINIMALNEGO POKRYCIA STRAT I WARTOŚCI EKSPOZYCJI W PRZYPADKU NIEOBSŁUGIWANYCH EKSPOZYCJI RESTRUKTURYZOWANYCH, KTÓRE SĄ OBJĘTE ART. 47C UST. 6 CRR

NPE LC3C 01.00 – FUNDUSZE WŁASNE (CA1)

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

0010

1

FUNDUSZE WŁASNE

 

0015

1.1

KAPITAŁ TIER I

 

0020

1.1.1

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

 

0030

1.1.1.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I

 

0040

1.1.1.1.1

W pełni opłacone instrumenty kapitałowe

 

0045

1.1.1.1.1*

W tym: Instrumenty kapitałowe subskrybowane przez organy publiczne w sytuacjach nadzwyczajnych

 

0050

1.1.1.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

 

0060

1.1.1.1.3

Ażio emisyjne

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I

 

0130

1.1.1.2

Zyski zatrzymane

 

0140

1.1.1.2.1

Zyski zatrzymane w poprzednich latach

 

0150

1.1.1.2.2

Uznany zysk lub uznana strata

 

0160

1.1.1.2.2.1

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego

 

0180

1.1.1.3

Skumulowane inne całkowite dochody

 

0200

1.1.1.4

Kapitał rezerwowy

 

0210

1.1.1.5

Fundusze ogólnego ryzyka bankowego

 

0220

1.1.1.6

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

0230

1.1.1.7

Udział mniejszości uznany w kapitale podstawowym Tier I

 

0240

1.1.1.8

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości

 

0250

1.1.1.9

Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych

 

0270

1.1.1.9.2

Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

 

0280

1.1.1.9.3

Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej

 

0285

1.1.1.9.4

Zyski i straty związane z wyceną według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny

 

0300

1.1.1.10

(-) Wartość firmy

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Wartość firmy rozliczana jako wartości niematerialne i prawne

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji

 

0330

1.1.1.10.3

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy

 

0335

1.1.1.10.4

Zaktualizowana wycena księgowa wartości firmy jednostek zależnych wynikającej z konsolidacji jednostek zależnych, możliwej do przypisania osobom trzecim

 

0340

1.1.1.11

(-) Inne wartości niematerialne i prawne

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Inne wartości niematerialne i prawne przed odliczeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

0360

1.1.1.11.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi

 

0365

1.1.1.11.3

Zaktualizowana wycena księgowa innych wartości niematerialnych i prawnych jednostek zależnych wynikających z konsolidacji jednostek zależnych, możliwych do przypisania osobom trzecim

 

0370

1.1.1.12

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego

 

0380

1.1.1.13

(-) Niedobór korekt z tytułu ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB

 

0390

1.1.1.14

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

0410

1.1.1.14.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

0420

1.1.1.14.3

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób

 

0430

1.1.1.15

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

 

0440

1.1.1.16

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I

 

0450

1.1.1.17

(-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

0460

1.1.1.18

(-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

0470

1.1.1.19

(-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

0471

1.1.1.20

(-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

0472

1.1.1.21

(-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

0480

1.1.1.22

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0490

1.1.1.23

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

0500

1.1.1.24

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0510

1.1.1.25

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 %

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % odnosząca się do instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % odnosząca się do aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających z różnic przejściowych

 

0513

1.1.1.25A

(-) Niedobór pokrycia z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

 

0514

1.1.1.25B

(-) Braki z tytułu zobowiązań dotyczących wartości minimalnej

 

0515

1.1.1.25C

(-) Inne przewidywalne obciążenia podatkowe

 

0520

1.1.1.26

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I

 

0524

1.1.1.27

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

 

0529

1.1.1.28

Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne

 

0530

1.1.2

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

 

0540

1.1.2.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I

 

0551

1.1.2.1.1

W pełni opłacone, bezpośrednio wyemitowane instrumenty kapitałowe

 

0560

1.1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

 

0571

1.1.2.1.3

Ażio emisyjne

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I

 

0660

1.1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

0670

1.1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I

 

0680

1.1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I

 

0690

1.1.2.5

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

 

0700

1.1.2.6

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0710

1.1.2.7

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0720

1.1.2.8

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II

 

0730

1.1.2.9

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I

 

0740

1.1.2.10

Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I)

 

0744

1.1.2.11

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

 

0748

1.1.2.12

Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne

 

0750

1,2

KAPITAŁ TIER II

 

0760

1.2.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał Tier II

 

0771

1.2.1.1

W pełni opłacone, bezpośrednio wyemitowane instrumenty kapitałowe

 

0780

1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

 

0791

1.2.1.3

Ażio emisyjne

 

0800

1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

0842

1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II

 

0880

1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II podlegających zasadzie praw nabytych

 

0890

1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II

 

0900

1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II

 

0910

1.2.5

Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB

 

0920

1.2.6

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej

 

0930

1.2.7

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

 

0940

1.2.8

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0950

1.2.9

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0955

1.2.9A

(-) Nadwyżka odliczeń od zobowiązań kwalifikowalnych ponad zobowiązania kwalifikowalne

 

0960

1.2.10

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II

 

0970

1.2.11

Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I)

 

0974

1.2.12

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR

 

0978

1.2.13

Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne

 C 02.00 – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH (CA2)

Wiersze

Pozycja

Oznaczenie

Kwota

0010

1

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

0020

1*

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz w art. 98 CRR

 

0030

1**

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w art. 97 CRR

 

0040

1.1

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA

 

0050

1.1.1

Metoda standardowa (SA)

 

0051

1.1.1*

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 124 CRR

 

0060

1.1.1.1

Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji sekurytyzacyjnych

 

0070

1.1.1.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

0080

1.1.1.1.02

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

 

0090

1.1.1.1.03

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

0100

1.1.1.1.04

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

0110

1.1.1.1.05

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

0120

1.1.1.1.06

Ekspozycje wobec instytucji

 

0130

1.1.1.1.07

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

0140

1.1.1.1.08

Ekspozycje detaliczne

 

0150

1.1.1.1.09

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

 

0160

1.1.1.1.10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

0170

1.1.1.1.11

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

0180

1.1.1.1.12

Obligacje zabezpieczone

 

0190

1.1.1.1.13

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

 

0200

1.1.1.1.14

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

 

0210

1.1.1.1.15

Ekspozycje kapitałowe

 

0211

1.1.1.1.16

Inne pozycje

 

0240

1.1.2

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)

 

0241

1.1.2*

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 164 CRR

 

0242

1.1.2**

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 124 CRR

 

0250

1.1.2.1

Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane własne oszacowania LGD ani współczynniki konwersji

 

0260

1.1.2.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

 

0270

1.1.2.1.02

Ekspozycje wobec instytucji

 

0280

1.1.2.1.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

 

0290

1.1.2.1.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

 

0300

1.1.2.1.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

 

0310

1.1.2.2

Metody IRB w przypadku gdy stosowane są własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji

 

0320

1.1.2.2.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

 

0330

1.1.2.2.02

Ekspozycje wobec instytucji

 

0340

1.1.2.2.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

 

0350

1.1.2.2.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

 

0360

1.1.2.2.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

 

0370

1.1.2.2.06

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością

 

0380

1.1.2.2.07

Ekspozycje detaliczne – ekspozycje zabezpieczone nieruchomością wobec podmiotów niebędących MŚP

 

0390

1.1.2.2.08

Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne

 

0400

1.1.2.2.09

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP

 

0410

1.1.2.2.10

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec podmiotów niebędących MŚP

 

0420

1.1.2.3

Ekspozycje kapitałowe według metody IRB

 

0450

1.1.2.5

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego

 

0460

1.1.3

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

 

0470

1.1.4

Pozycje sekurytyzacyjne

 

0490

1.2

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

 

0500

1.2.1

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu bankowym

 

0510

1.2.2

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu handlowym

 

0520

1.3

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW

 

0530

1.3.1

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według metod standardowych (SA)

 

0540

1.3.1.1

Rynkowe instrumenty dłużne

 

0550

1.3.1.2

Ekspozycje kapitałowe

 

0555

1.3.1.3

Szczególna metoda stosowana w odniesieniu do ryzyka pozycji w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

 

0556

1.3.1.3*

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w rynkowe instrumenty dłużne

 

0557

1.3.1.3**

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w instrumenty udziałowe lub w instrumenty mieszane

 

0560

1.3.1.4

Ryzyko walutowe

 

0570

1.3.1.5

Ryzyko cen towarów

 

0580

1.3.2

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według modeli wewnętrznych

 

0590

1.4

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO (OpR)

 

0600

1.4.1

Ryzyko operacyjne według metody wskaźnika bazowego

 

0610

1.4.2

Ryzyko operacyjne według metody standardowej/alternatywnej metody standardowej

 

0620

1.4.3

Metody zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

 

0630

1.5

DODATKOWA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH

 

0640

1.6

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ

 

0650

1.6.1

Metoda zaawansowana

 

0660

1.6.2

Metoda standardowa

 

0670

1.6.3

Na podstawie metody wyceny pierwotnej ekspozycji

 

0680

1.7

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPOZYCJI W PORTFELU HANDLOWYM

 

0690

1.8

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

0710

1.8.2

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 458 CRR

 

0720

1.8.2*

W tym: z tytułu wymogów dotyczących dużych ekspozycji

 

0730

1.8.2**

W tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych dotyczących sektora nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych

 

0740

1.8.2***

W tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sektora finansowego

 

0750

1.8.3

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 459 CRR

 

0760

1.8.4

W tym: dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko wynikająca z art. 3 CRR

 C 03.00 – WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE ORAZ POZIOMY KAPITAŁU (CA3)

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

0010

1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

 

0020

2

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I

 

0030

3

Współczynnik kapitału Tier I

 

0040

4

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I

 

0050

5

Łączny współczynnik kapitałowy

 

0060

6

Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału

 

Pozycje uzupełniające: Całkowity wymóg kapitałowy SREP (TSCR), łączny wymóg kapitałowy (OCR) i wytyczne filaru 2 (P2G)

0130

13

Współczynnik całkowitego wymogu kapitałowego SREP (TSCR)

 

0140

13*

TSCR: składający się z kapitału podstawowego Tier I

 

0150

13**

TSCR: składający się z kapitału Tier I

 

0160

14

Współczynnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR)

 

0170

14*

OCR: składający się z kapitału podstawowego Tier I

 

0180

14**

OCR: składający się z kapitału Tier I

 

0190

15

OCR i wytyczne filaru 2 (P2G)

 

0200

15*

OCR i P2G: składające się z kapitału podstawowego Tier I

 

0210

15**

OCR i P2G: składające się z kapitału Tier I

 

0220

16

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 92 CRR i art. 104a CRD

 

Pozycje uzupełniające: Współczynniki kapitałowe bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

0300

20

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

 

0310

21

Współczynnik kapitału Tier I bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

 

0320

22

Łączny współczynnik kapitałowy bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

 C 04.00 – POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE (CA4)

Wiersz

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kolumna

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0010

0010

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

 

0020

1.1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nieoparte na przyszłej rentowności

 

0030

1.2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

 

0040

1.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

0050

2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

 

0060

2.1

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego niepodlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

 

0070

2.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

 

0080

2.2.1

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i niewynikającymi z różnic przejściowych

 

0090

2.2.2

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i wynikającymi z różnic przejściowych

 

0093

2A

Nadpłaty podatku i straty podatkowe przeniesione na poprzednie lata

 

0096

2B

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 250 %

 

0097

2C

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 0 %

 

Wyjątek od odliczeń od kapitału podstawowego Tier I

0901

2W

Wyjątek od wymogu odliczania wartości niematerialnych i prawnych od kapitału podstawowego Tier I

 

Klasyfikacja księgowa instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I

0905

2Y

Instrumenty kapitałowe oraz powiązane ażio emisyjne sklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości

 

0906

2Z

Instrumenty kapitałowe oraz powiązane ażio emisyjne sklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości

 

Korekty ryzyka kredytowego i oczekiwane straty

0100

3

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt wartości oraz innych redukcji funduszy własnych wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

 

0110

3.1

Całkowite korekty ryzyka kredytowego, dodatkowe korekty wartości oraz inne redukcje funduszy własnych kwalifikujące się do uwzględnienia w obliczeniach kwoty oczekiwanej straty

 

0120

3.1.1

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

 

0130

3.1.2

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

 

0131

3.1.3

Dodatkowe korekty wartości i inne redukcje funduszy własnych

 

0140

3.2

Oczekiwane uznane straty razem

 

0145

4

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

 

0150

4.1

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego oraz pozycje ujmowane w podobny sposób

 

0155

4.2

Oczekiwane uznane straty razem

 

0160

5

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu nadwyżki rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

 

0170

6

Rezerwy brutto kwalifikujące się do włączenia do kapitału Tier II razem

 

0180

7

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

 

Progi odliczeń od kapitału podstawowego Tier I

0190

8

Próg niepodlegających odliczeniu udziałów kapitałowych w podmiotach sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0200

9

Próg na poziomie 10 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 

0210

10

Próg na poziomie 17.65 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 

0225

11

Uznany kapitał do celów związanych ze znacznymi pakietami akcji poza sektorem finansowym

 

Inwestycje w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0230

12

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

0240

12.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0250

12.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0260

12.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0270

12.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0280

12.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0290

12.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0291

12.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0292

12.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0293

12.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0300

13

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

0310

13.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0320

13.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0330

13.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0340

13.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0350

13.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0360

13.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0361

13.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0362

13.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0363

13.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0370

14

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

0380

14.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0390

14.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0400

14.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0410

14.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0420

14.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0430

14.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0431

14.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0432

14.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0433

14.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

Instrumenty w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0440

15

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

0450

15.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0460

15.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0470

15.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0480

15.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0490

15.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0500

15.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0501

15.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0502

15.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0503

15.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0504

15 A

Inwestycje w kapitał podstawowy Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty – podlegające wadze ryzyka wynoszącej 250 %

 

0510

16

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

0520

16.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0530

16.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0540

16.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0550

16.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0560

16.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0570

16.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0571

16.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0572

16.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0573

16.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0580

17

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

0590

17.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0600

17.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0610

17.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0620

17.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0630

17.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0640

17.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

0641

17.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0642

17.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

0643

17.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu udziałów kapitałowych, nieodliczone od odpowiedniej kategorii kapitału:

0650

18

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I instytucji

 

0660

19

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier I instytucji

 

0670

20

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału Tier II instytucji

 

Tymczasowe odstępstwo od odliczania z funduszy własnych

 

0680

21

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

0690

22

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

0700

23

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

0710

24

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

0720

25

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

0730

26

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

Bufory kapitałowe

0740

27

Wymóg połączonego bufora

 

0750

 

Bufor zabezpieczający

 

0760

 

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego

 

0770

 

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny

 

0780

 

Bufor ryzyka systemowego

 

0800

 

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

 

0810

 

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym

 

Wymogi Filaru II

0820

28

Wymogi w zakresie funduszy własnych związane z korektami w ramach filaru II

 

Dodatkowe informacje dla firm inwestycyjnych

0830

29

Kapitał założycielski

 

0840

30

Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich

 

Informacje dodatkowe na potrzeby obliczania progów sprawozdawczych

0850

31

Zagraniczne pierwotne ekspozycje

 

0860

32

Całkowita wartość pierwotnych ekspozycji

 C 05.01 – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (CA5.1)

 

Korekty w kapitale podstawowym Tier I

Korekty w kapitale dodatkowym Tier I

Korekty w kapitale Tier II

Korekty uwzględnione w aktywach ważonych ryzykiem

Pozycje uzupełniające

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Uznana kwota nieobjęta przepisami przejściowymi

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

KOREKTY RAZEM

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH

związek z {CA1;r0220}

związek z {CA1;r0660}

związek z {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Instrumenty niestanowiące pomocy państwa

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Instrumenty wyemitowane za pośrednictwem spółek celowych

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Instrumenty wyemitowane przed dniem 27 czerwca 2019 r., które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności związanych z uprawnieniami do umorzenia i konwersji zgodnie z art. 59 dyrektywy BRRD lub podlegają uzgodnieniom dotyczącym potrącenia lub kompensowania

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

W tym: Instrumenty bez prawnego lub umownego obowiązku umorzenia lub konwersji po wykonaniu uprawnień wynikających z art. 59 dyrektywy BRRD

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

W tym: Instrumenty podlegające prawu państwa trzeciego bez skutecznego i możliwego do wyegzekwowania wykonywania uprawnień wynikających z art. 59 dyrektywy BRRD

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

W tym: Instrumenty podlegające uzgodnieniom dotyczącym potrącenia lub kompensowania

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI I EKWIWALENTY

związek z {CA1;r0240}

związek z {CA1;r0680}

związek z {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pozycje, które nie kwalifikują się jako udziały mniejszości

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Uznanie udziałów mniejszości w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Uznanie kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Uznanie kwalifikującego się kapitału Tier II w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

INNE KOREKTY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

związek z {CA1;r0520}

związek z {CA1;r0730}

związek z {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Niezrealizowane zyski i straty z tytułu niektórych ekspozycji dłużnych wobec rządów centralnych, samorządów regionalnych, władz lokalnych i podmiotów sektora publicznego

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

W tym: kwota A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Odliczenia

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych oraz instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Wyłączenie z odliczania udziałów w kapitale własnym zakładów ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Dodatkowe filtry i odliczenia

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Korekty wynikające z MSSF 9 w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Pozycja uzupełniająca: wpływ elementu statycznego pod względem oczekiwanych strat kredytowych

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Pozycja uzupełniająca: wpływ elementu dynamicznego pod względem oczekiwanych strat kredytowych w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Pozycja uzupełniająca: wpływ elementu dynamicznego pod względem oczekiwanych strat kredytowych w okresie rozpoczynającym się 1.01.2020 r.

 

 

 

 

 

 C 05.02 – INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA (CA5.2)

 

Kwota instrumentów plus powiązane ażio emisyjne

Podstawa obliczania limitu

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Poziom

(-) Kwota przekraczająca limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych

Całkowita kwota podlegająca zasadzie praw nabytych

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060; c010}

0020

2.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. ca) oraz art. 154 ust. 8 i 9 dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 489 CRR

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060; c020}

0030

2,1

Całkowita kwota instrumentów bez opcji kupna lub zachęty do umorzenia

 

 

 

 

 

 

0040

2,2

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych z opcją kupna i zachętą do umorzenia

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Instrumenty z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

 

 

 

 

 

0090

3

Pozycje, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. e), f), g) lub h) dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 490 CRR

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060; c030}

0100

3,1

Pozycje bez zachęty do umorzenia razem

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Pozycje podlegające zasadzie praw nabytych z zachętą do umorzenia

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Pozycje z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

 

 

 

 

 C 06.01 – WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM (GS RAZEM)

 

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

 

 

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

 

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

 

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA:

WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (GS)

PODMIOTY OBJĘTE ZAKRESEM KONSOLIDACJI

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH WYMOGOM W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

NAZWA

KOD

RODZAJ KODU

KOD KRAJOWY

INSTYTUCJA LUB PODMIOT RÓWNOWAŻNY (TAK / NIE)

RODZAJ PODMIOTU

ZAKRES DANYCH: NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM W PEŁNI SKONSOLIDOWANE („SF”) LUB NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM CZĘŚCIOWO SKONSOLIDOWANE („SP”)

KOD PAŃSTWA

UDZIAŁ WŁASNY (%)

 

 

FUNDUSZE WŁASNE

 

 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

 

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

 

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

CAŁKOWITY KAPITAŁ TIER I

 

 

KAPITAŁ TIER II

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA: WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

 

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

 

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER I

POWIĄZANE INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE, AŻIO EMISYJNE ORAZ KAPITAŁ REZERWOWY

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER II

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR SA)

Klasa ekspozycji zgodnie z metodą standardową

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

KOREKTY WARTOŚCI ORAZ REZERWY ZWIĄZANE Z PIERWOTNĄ EKSPOZYCJĄ (-)

EKSPOZYCJA PO ODLICZENIU KOREKT WARTOŚCI I REZERW

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA NETTO PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO MAJĄCE WPŁYW NA KWOTĘ EKSPOZYCJI: OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA. KOMPLEKSOWA METODA UJMOWANIA ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

W PEŁNI SKORYGOWANA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI (E*)

PODZIAŁ W PEŁNI SKORYGOWANEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI W POZYCJACH POZABILANSOWYCH WEDŁUG WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP (-)

KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA INFRASTRUKTURY (-)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

 

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA: WARTOŚCI SKORYGOWANE (Ga)

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

KOREKTA Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI EKSPOZYCJI

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: WARTOŚĆ SKORYGOWANA (Cvam) (-)

0 %

20 %

50 %

100 %

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

 

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ WYZNACZONĄ ECAI

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ UZYSKANEJ OD RZĄDU CENTRALNEGO

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: METODA UPROSZCZONA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

(-) WYPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

 

(-) W TYM: KOREKTY Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI I KOREKTY TERMINU ZAPADALNOŚCI

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA Z WYJĄTKIEM EKSPOZYCJI ROZLICZANYCH PRZEZ KONTRAHENTA CENTRALNEGO

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

 

0015

W tym: ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia infrastruktury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

W tym: ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – nieruchomości mieszkalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

W tym: ekspozycje podlegające stałemu zastosowaniu częściowemu metody standardowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

W tym: ekspozycje podlegające metodzie standardowej z uzyskaniem uprzedniego zezwolenia nadzorczego na stopniowe wdrożenie metody IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

0070

Ekspozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Ekspozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Pakiety kompensowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Pakiety kompensowania instrumentów pochodnych oraz transakcji z długim terminem rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Pakiety kompensowania, dla których istnieją umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG WAG RYZYKA:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Inne wagi ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG METODY (PRZEDSIĘBIORSTWO ZBIOROWEGO INWESTOWANIA):

0281

Metoda pełnego przeglądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Metoda oparta na uprawnieniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Metoda rezerwowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

0290

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach komercyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, podlegające wadze ryzyka równej 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, podlegające wadze ryzyka równej 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (CR IRB 1)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

 

SKALA RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

 

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO UWZGLĘDNIANE W OSZACOWANIACH LGD BEZ UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Z UWZGLĘDNIENIEM UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%) W ODNIESIENIU DO DUŻYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANYCH PODMIOTÓW FINANSOWYCH

ŚREDNI TERMIN ZAPADALNOŚCI WAŻONY EKSPOZYCJĄ (W DNIACH)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP (-)

KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA INFRASTRUKTURY (-)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ (-)

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

 

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY (-)

LICZBA DŁUŻNIKÓW

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZY NIEUWZGLĘDNIENIU KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA

(%)

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

GWARANCJE (-)

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE (-)

WYPŁYWY RAZEM (-)

WPŁYWY RAZEM (+)

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

GWARANCJE

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

 

UZNANE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

INNE UZNANE ZABEZPIECZENIE

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

ZDEPONOWANE ŚRODKI PIENIĘŻNE

POLISY UBEZPIECZENIOWE NA ŻYCIE

INSTRUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU OSOBY TRZECIEJ

NIERUCHOMOŚCI

INNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE

WIERZYTELNOŚCI

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

 

 

 

 

0015

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia infrastruktury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

 

0020

Pozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Pozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Pakiety kompensowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Pakiety kompensowania instrumentów pochodnych oraz transakcji z długim terminem rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Pakiety kompensowania, dla których istnieją umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

EKSPOZYCJE PRZYPISANE KLASOM JAKOŚCI LUB PULOM DŁUŻNIKÓW: RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

METODA KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO: RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

PODEJŚCIE ALTERNATYWNE: EKSPOZYCJE ZABEZPIECZONE NIERUCHOMOŚCIĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

EKSPOZYCJE Z TYTUŁU DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA, Z ZASTOSOWANIEM WAG RYZYKA ZGODNIE Z PODEJŚCIEM ALTERNATYWNYM LUB WAG RYZYKA W WYSOKOŚCI 100 % ORAZ INNE EKSPOZYCJE PODLEGAJĄCE WAGOM RYZYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

RYZYKO ROZMYCIA: NABYTE WIERZYTELNOŚCI RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: PODZIAŁ WEDŁUG KLAS JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKÓW (CR IRB 2)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

KLASA JAKOŚCI DŁUŻNIKA (IDENTYFIKATOR WIERSZA)

SKALA RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

 

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO UWZGLĘDNIANE W OSZACOWANIACH LGD BEZ UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Z UWZGLĘDNIENIEM UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%) W ODNIESIENIU DO DUŻYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANYCH PODMIOTÓW FINANSOWYCH

ŚREDNI TERMIN ZAPADALNOŚCI WAŻONY EKSPOZYCJĄ (W DNIACH)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

(-) KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

(-) KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA INFRASTRUKTURY

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

(-) KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY

LICZBA DŁUŻNIKÓW

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZY NIEUWZGLĘDNIENIU KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA

(%)

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) WYPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

GWARANCJE

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD:

INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

 

UZNANE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

INNE UZNANE ZABEZPIECZENIE

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

ZDEPONOWANE ŚRODKI PIENIĘŻNE

POLISY UBEZPIECZENIOWE NA ŻYCIE

INSTRUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU OSOBY TRZECIEJ

NIERUCHOMOŚCI

INNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE

WIERZYTELNOŚCI

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 – RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: PODZIAŁ WEDŁUG ZAKRESÓW PD (CR IRB 3)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

ZAKRES PD

EKSPOZYCJE BILANSOWE

EKSPOZYCJE POZABILANSOWE PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI KONWERSJI WAŻONE EKSPOZYCJĄ

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI I PO ZASTOSOWANIU TECHNIK OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

ŚREDNIA WARTOŚĆ PD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

LICZBA DŁUŻNIKÓW

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

ŚREDNI TERMIN ZAPADALNOŚCI WAŻONY EKSPOZYCJĄ (LATA)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 do <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 do <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 do <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 do <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 do <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 do <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 do <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 do <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 do <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 do <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 do <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 do <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 do <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 do <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 do <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 do <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (domyślnie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 – RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW KWOT EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM (CR IRB 4)

 

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM

0010

0010

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM NA KONIEC POPRZEDNIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

 

0020

WIELKOŚĆ AKTYWÓW (+/-)

 

0030

JAKOŚĆ AKTYWÓW (+/-)

 

0040

AKTUALIZACJE MODELI (+/-)

 

0050

METODA I POLITYKA (+/-)

 

0060

NABYCIA I ZBYCIA (+/-)

 

0070

WAHANIA KURSÓW WYMIANY WALUT (+/-)

 

0080

INNE (+/-)

 

0090

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

 C 08.05 – RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: WERYFIKACJA HISTORYCZNA PD (CR IRB 5)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

ZAKRES PD

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PD (%)

LICZBA DŁUŻNIKÓW NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU

 

ZAOBSERWOWANA ŚREDNIA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA (%)

ŚREDNIA HISTORYCZNA WARTOŚĆ JEDNOROCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA (%)

W TYM: LICZBA DŁUŻNIKÓW, KTÓRZY NIEWYKONALI ZOBOWIĄZANIA W CIĄGU ROKU

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 do <0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 do <0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 do <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 do <0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 do <0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 do <0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 do <2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 do <1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 do <2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 do <10

 

 

 

 

 

0110

2,5 do <5

 

 

 

 

 

0120

5 do <10

 

 

 

 

 

0130

10 do <100

 

 

 

 

 

0140

10 do <20

 

 

 

 

 

0150

20 do <30

 

 

 

 

 

0160

30 do <100

 

 

 

 

 

0170

100 (domyślnie)

 

 

 

 

 C 08.05.1 – RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: WERYFIKACJA HISTORYCZNA PD ZGODNIE Z ART. 180 UST. 1 LIT. f) (CR IRB 5)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

ZAKRES PD

EKWIWALENT RATINGU ZEWNĘTRZNEGO

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PD (%)

LICZBA DŁUŻNIKÓW NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU

 

ZAOBSERWOWANA ŚREDNIA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA (%)

ŚREDNIA HISTORYCZNA WARTOŚĆ JEDNOROCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA (%)

W TYM: LICZBA DŁUŻNIKÓW, KTÓRZY NIEWYKONALI ZOBOWIĄZANIA W CIĄGU ROKU

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 C 08.06 – RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: METODA KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO (CR IRB 6)

Rodzaj kredytowania specjalistycznego:

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

EKSPOZYCJA PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

 

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

WAGA RYZYKA

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE:

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

(-) KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

KATEGORIA 1

KRÓTSZE NIŻ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

0020

2,5 ROKU LUB DŁUŻSZE

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0030

KATEGORIA 2

KRÓTSZE NIŻ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0040

2,5 ROKU LUB DŁUŻSZE

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

0050

KATEGORIA 3

KRÓTSZE NIŻ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0060

2,5 ROKU LUB DŁUŻSZE

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0070

KATEGORIA 4

KRÓTSZE NIŻ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0080

2,5 ROKU LUB DŁUŻSZE

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0090

KATEGORIA 5

KRÓTSZE NIŻ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

2,5 ROKU LUB DŁUŻSZE

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

RAZEM

KRÓTSZE NIŻ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5 ROKU LUB DŁUŻSZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.07 – RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: ZAKRES STOSOWANIA METODY IRB I METODY STANDARDOWEJ (CR IRB 7)

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI OKREŚLONA W ART. 166 CRR

CAŁKOWITA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI OBJĘTYCH METODĄ STANDARDOWĄ I METODĄ IRB

PROCENT CAŁKOWITEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI PODLEGAJĄCEJ STAŁEMU ZASTOSOWANIU CZĘŚCIOWEMU METODY STANDARDOWEJ (%)

PROCENT CAŁKOWITEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI OBJĘTEJ PLANEM ROZCIĄGNIĘCIA METODY (%)

PROCENT CAŁKOWITEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI OBJĘTEJ METODĄ IRB (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

RZĄDY CENTRALNE LUB BANKI CENTRALNE

 

 

 

 

 

0020

W TYM: SAMORZĄDY REGIONALNE LUB WŁADZE LOKALNE

 

 

 

 

 

0030

W TYM: PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO

 

 

 

 

 

0040

INSTYTUCJE

 

 

 

 

 

0050

KORPORACJE

 

 

 

 

 

0060

W TYM: KORPORACJE – KREDYTOWANIE SPECJALISTYCZNE, Z WYŁĄCZENIEM METODY KLASYFIKACJI

 

 

 

 

 

0070

W TYM: KORPORACJE – KREDYTOWANIE SPECJALISTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM METODY KLASYFIKACJI

 

 

 

 

 

0080

W TYM: KORPORACJE – MŚP

 

 

 

 

 

0090

EKSPOZYCJE DETALICZNE

 

 

 

 

 

0100

W TYM EKSPOZYCJE DETALICZNE WOBEC MŚP ZABEZPIECZONE NIERUCHOMOŚCIĄ

 

 

 

 

 

0110

W TYM EKSPOZYCJE DETALICZNE – EKSPOZYCJE ZABEZPIECZONE NIERUCHOMOŚCIĄ WOBEC PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH MŚP

 

 

 

 

 

0120

W TYM KWALIFIKOWANE ODNAWIALNE EKSPOZYCJE DETALICZNE

 

 

 

 

 

0130

W TYM EKSPOZYCJE DETALICZNE WOBEC INNYCH MŚP

 

 

 

 

 

0140

W TYM EKSPOZYCJE DETALICZNE – INNE EKSPOZYCJE WOBEC PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH MŚP

 

 

 

 

 

0150

EKSPOZYCJE KAPITAŁOWE

 

 

 

 

 

0160

INNE AKTYWA NIEGENERUJĄCE ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWEGO

 

 

 

 

 

0170

RAZEM

 

 

 

 

 C 09.01 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM WEDŁUG SIEDZIBY DŁUŻNIKA: EKSPOZYCJE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR GB 1)

Państwo:

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

Zaobserwowane w danym okresie nowe przypadki niewykonania zobowiązania

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

Spisania

Dodatkowe korekty wartości i inne redukcje funduszy własnych

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego/spisania z tytułu zaobserwowanych nowych przypadków niewykonania zobowiązania

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

(-) KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

(-) KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA INFRASTRUKTURY

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

 

ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Metoda pełnego przeglądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Metoda oparta na uprawnieniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Metoda rezerwowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ekspozycje kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Inne ekspozycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Ekspozycje całkowite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM WEDŁUG SIEDZIBY DŁUŻNIKA: EKSPOZYCJE WEDŁUG METODY IRB (CR GB 2)

Państwo:

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

Zaobserwowane w danym okresie nowe przypadki niewykonania zobowiązania

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

Spisanie

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego/spisania z tytułu zaobserwowanych nowych przypadków niewykonania zobowiązania

(%) PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

 

KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP (-)

KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA INFRASTRUKTURY (-)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

 

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

 

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

w tym: związane z kredytowaniem specjalistycznym (z wyłączeniem kredytowania specjalistycznego objętego metodą klasyfikacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

w tym: związane z kredytowaniem specjalistycznym objętym metodą klasyfikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

w tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Zabezpieczone nieruchomością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

ekspozycje wobec podmiotów niebędących MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Kwalifikowane ekspozycje odnawialne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Inne ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

ekspozycje wobec podmiotów niebędących MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Ekspozycje kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ekspozycje całkowite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ISTOTNYCH DO CELÓW OBLICZANIA BUFORA ANTYCYKLICZNEGO WEDŁUG PAŃSTW ORAZ SPECYFICZNEGO DLA INSTYTUCJI WSKAŹNIKA BUFORA ANTYCYKLICZNEGO (CCB)

Państwo:

 

Kwota

Ujęcie procentowe

Informacje jakościowe

0010

0020

0030

Odnośne ekspozycje kredytowe – ryzyko kredytowe

 

0010

Wartość ekspozycji według metody standardowej

 

 

 

0020

Wartość ekspozycji według metody IRB

 

 

 

Odnośne ekspozycje kredytowe – ryzyko rynkowe

 

0030

Suma pozycji długich i krótkich dotyczących ekspozycji zaliczonych do portfela handlowego według metody standardowej

 

 

 

0040

Wartość ekspozycji zaliczonych do portfela handlowego według metody modeli wewnętrznych

 

 

 

Odnośne ekspozycje kredytowe – sekurytyzacja

 

0055

Wartość ekspozycji dla pozycji sekurytyzacyjnych w portfelu bankowym

 

 

 

Wymogi w zakresie funduszy własnych i wagi

 

0070

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych dla CCB

 

 

 

0080

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla odnośnych ekspozycji kredytowych – ryzyko kredytowe

 

 

 

0090

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla odnośnych ekspozycji kredytowych – ryzyko rynkowe

 

 

 

0100

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla odnośnych ekspozycji kredytowych – pozycje sekurytyzacyjne w portfelu bankowym

 

 

 

0110

Wymogi w zakresie funduszy własnych: wagi

 

 

 

Wskaźniki bufora antycyklicznego

 

0120

Wskaźnik bufora antycyklicznego określony przez wyznaczony organ

 

 

 

0130

Wskaźnik bufora antycyklicznego mający zastosowanie w państwie, w którym mieści się instytucja

 

 

 

0140

Specyficzny dla instytucji wskaźnik bufora antycyklicznego

 

 

 

Zastosowanie 2-procentowego progu

 

0150

Zastosowanie 2-procentowego progu dla ogólnej ekspozycji kredytowej

 

 

 

0160

Zastosowanie 2-procentowego progu dla ekspozycji zaliczonej do portfela handlowego

 

 

 C 10.01 – RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB (CR EQU IRB 1)

 

SKALA RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ

(%)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI DŁUŻNIKA

(%)

GWARANCJE (-)

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE (-)

WYPŁYWY RAZEM (-)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

CAŁKOWITE EKSPOZYCJE KAPITAŁOWE ZGODNIE Z METODĄ IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

0020

METODA OPARTA NA PD/LGD: RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

UPROSZCZONA METODA WAŻENIA RYZYKIEM: RAZEM