02021R0092 — PL — 29.01.2021 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/92

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

(Dz.U. L 031 z 29.1.2021, s. 31)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/406 z dnia 5 marca 2021 r.

  L 81

1

9.3.2021
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/92

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do UniiTYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

1.  
W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów dostępne w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb.
2.  

Uprawnienia do połowów, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a) 

limity połowowe na 2021 r. oraz, w przypadkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, na 2022 r.;

b) 

ograniczenia nakładu połowowego na 2021 r., z wyjątkiem ograniczeń nakładu połowowego określonych w załączniku II, które będą miały zastosowanie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.;

c) 

uprawnienia do połowów na okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2021 r. w odniesieniu do niektórych stad obszaru objętego konwencją CCAMLR.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.  

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących statków:

a) 

unijnych statków rybackich;

b) 

statków państw trzecich na wodach Unii.

2.  

Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do:

a) 

połowów rekreacyjnych, w przypadku gdy takie połowy zostały wyraźnie wymienione w odpowiednich przepisach niniejszego rozporządzenia; oraz

b) 

połowów komercyjnych prowadzonych z brzegu.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Ponadto stosuje się następujące definicje:

a) 

„statek państwa trzeciego” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa trzeciego i zarejestrowany w państwie trzecim;

b) 

„połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów, takich jak rekreacja, turystyka lub sport;

c) 

„wody międzynarodowe” oznaczają wody niepodlegające suwerenności lub jurysdykcji jakiegokolwiek państwa;

d) 

„całkowity dopuszczalny połów” (TAC) oznacza:

(i) 

w przypadku połowów podlegających wyłączeniu z obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 4–7 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 – ilość ryb, którą można wyładować każdego roku z poszczególnych stad;

(ii) 

w przypadku wszystkich pozostałych połowów – ilość ryb, którą można odłowić każdego roku z poszczególnych stad;

e) 

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu;

f) 

„ocena analityczna” oznacza ilościową ocenę tendencji zachodzących w obrębie określonego stada, opartą na danych dotyczących biologii i eksploatacji stada, których jakość w świetle analizy naukowej okazała się wystarczająco wysoka, aby możliwe było wydanie opinii naukowej dotyczącej przyszłych połowów;

g) 

„rozmiar oczek sieci” oznacza rozmiar oczek sieci rybackich zgodnie z definicją w art. 6 pkt 34 rozporządzenia (UE) 2019/1241;

h) 

„unijny rejestr floty rybackiej” oznacza rejestr utworzony przez Komisję zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

i) 

„dziennik połowowy” oznacza dziennik, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

j) 

„boja instrumentalna” oznacza boję wyraźnie oznaczoną niepowtarzalnym numerem referencyjnym pozwalającym na identyfikację jej właściciela, wyposażoną w satelitarny system lokacyjny do monitorowania jej położenia;

k) 

„boja w użyciu” oznacza każdą boję instrumentalną, uprzednio aktywowaną, włączoną i wykorzystywaną na morzu na dryfującym urządzeniu do sztucznej koncentracji ryb lub na dryfującej kłodzie, która to boja przesyła dane dotyczące lokalizacji oraz wszelkie inne dostępne informacje, takie jak szacunki echosondy.

Artykuł 4

Obszary połowowe

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje obszarów:

a) 

„obszary ICES” (Międzynarodowej Rady Badań Morza) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 ( 1 );

b) 

„cieśnina Skagerrak” oznacza obszar geograficzny ograniczony od zachodu linią biegnącą od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji;

c) 

„cieśnina Kattegat” oznacza obszar geograficzny ograniczony od północy linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji, a od południa ograniczony linią biegnącą od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshage do Spodsbjerg oraz od Gilbjerg Hoved do Kullen;

d) 

„jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7” oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

— 
53° 30’ N 15° 00’ W,
— 
53° 30’ N 11° 00’ W,
— 
51° 30’ N 11° 00’ W,
— 
51° 30’ N 13° 00’ W,
— 
51° 00’ N 13° 00’ W,
— 
51° 00’ N 15° 00’ W;
e) 

„jednostka funkcjonalna 25 rejonu ICES 8c” oznacza morski obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

— 
43° 00’ N 9° 00’ W,
— 
43° 00’ N 10° 00’ W,
— 
43° 30’ N 10° 00’ W,
— 
43° 30’ N 9° 00’ W,
— 
44° 00’ N 9° 00’ W,
— 
44° 00’ N 8° 00’ W,
— 
43° 30’ N 8° 00’ W;
f) 

„jednostka funkcjonalna 26 rejonu ICES 9a” oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

— 
43° 00’ N 8° 00’ W,
— 
43° 00’ N 10° 00’ W,
— 
42° 00’ N 10° 00’ W,
— 
42° 00’ N 8° 00’ W;
g) 

„jednostka funkcjonalna 27 rejonu ICES 9a” oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

— 
42° 00’ N 8° 00’ W,
— 
42° 00’ N 10° 00’ W,
— 
38° 30’ N 10° 00’ W,
— 
38° 30’ N 9° 00’ W,
— 
40° 00’ N 9° 00’ W,
— 
40° 00’ N 8° 00’ W;
h) 

„jednostka funkcjonalna 30 rejonu ICES 9a” oznacza obszar geograficzny podlegający jurysdykcji Hiszpanii w Zatoce Kadyksu i w wodach przylegających do rejonu 9a;

i) 

„jednostka funkcjonalna 31 rejonu ICES 8c” oznacza morski obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

— 
43° 30’ N 6° 00’ W,
— 
44° 00’ N 6° 00’ W,
— 
44° 00’ N 2° 00’ W,
— 
43° 30’ N 2° 00’ W;
j) 

„Zatoka Kadyksu” oznacza obszar geograficzny rejonu ICES 9a na wschód od 7o 23’ 48″ W;

k) 

„obszar objęty konwencją CCAMLR” (Komisji do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki) oznacza obszar geograficzny określony w art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 601/2004 ( 2 );

l) 

„obszary CECAF” (Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 ( 3 );

m) 

„obszar objęty konwencją IATTC” (Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji o wzmocnieniu Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. ( 4 );

n) 

„obszar objęty konwencją ICCAT” (Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego) oznacza obszar geograficzny określony w Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego ( 5 );

o) 

„obszar podlegający kompetencji IOTC” (Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim) oznacza obszar geograficzny określony w Umowie o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim ( 6 );

p) 

„obszary NAFO” (Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 ( 7 );

q) 

„obszar objęty konwencją SEAFO” (Organizacji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim ( 8 );

r) 

„obszar objęty porozumieniem SIOFA” (Porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) oznacza obszar geograficzny określony w Porozumieniu w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego ( 9 );

s) 

„obszar objęty konwencją SPRFMO” (Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi ( 10 );

t) 

„obszar objęty konwencją WCPFC” (Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku ( 11 );

u) 

„obszar pełnomorski Morza Beringa” oznacza pełnomorski obszar geograficzny Morza Beringa leżący poza zasięgiem 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość wód terytorialnych państw nadbrzeżnych leżących nad Morzem Beringa;

v) 

„obszar podlegający jednocześnie IATTC i WCPFC” oznacza obszar geograficzny wyznaczony przez następujące granice:

— 
150o W,
— 
130o W,
— 
4o S,
— 
50o S.TYTUŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICHROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 5

TAC i przydziały

1.  
TAC dla unijnych statków rybackich w wodach Unii lub w niektórych wodach nienależących do Unii oraz podział tych TAC między państwa członkowskie, a także, w stosownych przypadkach, warunki funkcjonalnie z nimi związane określono w załączniku I.
2.  
Unijne statki rybackie mogą zostać upoważnione do połowów – w granicach TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia – w wodach, na których jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawują Wyspy Owcze, Grenlandia i Norwegia, oraz w wodach obszaru połowowego wokół Jan Mayen, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 22 niniejszego rozporządzenia, w części A załącznika V do niniejszego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 ( 12 ) i przepisach wykonawczych do niego.
3.  
Unijne statki rybackie mogą zostać upoważnione do połowów – w granicach TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia – w wodach, na których jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawuje Zjednoczone Królestwo, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 22 niniejszego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu (UE) 2017/2403 i przepisach wykonawczych do niego.

Artykuł 6

Wielkości TAC ustalane przez państwa członkowskie

1.  
W odniesieniu do niektórych stad ryb TAC są ustalane przez zainteresowane państwo członkowskie. Stada te określono w załączniku I.
2.  

TAC, które są ustalane przez państwo członkowskie, muszą:

a) 

być zgodne z zasadami i przepisami WPRyb, w szczególności z zasadą zrównoważonej eksploatacji stada; oraz

b) 

prowadzić:

(i) 

jeżeli ocena analityczna jest dostępna – do eksploatacji stada, która będzie z jak największym prawdopodobieństwem zgodna z MSY; lub

(ii) 

jeżeli ocena analityczna jest niedostępna lub niepełna – do eksploatacji stada zgodnej z ostrożnościowym podejściem do zarządzania rybołówstwem.

3.  

Do dnia 15 marca 2021 r. każde zainteresowane państwo członkowskie przedłoży Komisji następujące informacje:

a) 

przyjęte TAC;

b) 

zgromadzone i ocenione przez zainteresowane państwo członkowskie dane, na podstawie których ustalono wysokość przyjętych TAC;

c) 

szczegółowe wyjaśnienie zgodności przyjętych TAC z ust. 2.

Artykuł 7

Stosowanie tymczasowych TAC

1.  
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu w tabeli określającej uprawnienia do połowów zawartej w załączniku IA lub IB uprawnienia do połowów w tej tabeli są tymczasowe i stosuje się je od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2021 r. Te tymczasowe uprawnienia do połowów pozostają bez uszczerbku dla ustalania ostatecznych uprawnień do połowów na 2021 r. zgodnie z wynikami międzynarodowych negocjacji lub konsultacji, opinią naukową, mającymi zastosowanie przepisami rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i odpowiednimi planami wieloletnimi.
2.  
Statki unijne mogą poławiać stada zgodnie z tymczasowymi uprawnieniami do połowów, o których mowa w ust. 1, w wodach Unii i wodach międzynarodowych oraz w wodach państw trzecich, które przyznały statkom unijnym dostęp do swoich wód.

Artykuł 8

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

1.  

Połowy niepodlegające obowiązkowi wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zatrzymuje się na statku lub wyładowuje wyłącznie w przypadku, gdy:

a) 

zostały dokonane przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego dysponującego określoną kwotą, która nie została wyczerpana; lub

b) 

stanowią część kwoty unijnej, której nie przydzielono państwom członkowskim w ramach kwot i która nie została wyczerpana.

2.  
Stada gatunków niedocelowych w bezpiecznych granicach biologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia do celów odstępstwa od obowiązku odliczania połowów od odpowiednich kwot przewidzianych w tym artykule.

Artykuł 9

Mechanizm wymiany kwot w odniesieniu do TAC dla nieuniknionych przyłowów w odniesieniu do obowiązku wyładunku

1.  
Aby uwzględnić wprowadzenie obowiązku wyładunku oraz udostępnić kwoty niektórych przyłowów państwom członkowskim nieposiadającym takich kwot dla niektórych przyłowów, do TAC określonych w załączniku IA stosuje się mechanizm wymiany kwot określony w ust. 2–5.
2.  
6 % każdej kwoty w ramach tymczasowego TAC dla dorsza atlantyckiego w Morzu Celtyckim, dorsza atlantyckiego na zachód od Szkocji, witlinka w Morzu Irlandzkim i gładzicy w rejonach 7h, 7j oraz 7k, a także 3 % każdej kwoty w ramach tymczasowego TAC dla witlinka na zachód od Szkocji, przyznanych każdemu z państw członkowskich, udostępnia się w ramach rezerwy na wymiany kwot, która zostanie otwarta z dniem 1 stycznia 2021 r. Państwa członkowskie nieposiadające kwot mają wyłączny dostęp do rezerwy na wymiany kwot do dnia 31 marca 2021 r.
3.  
Ilości uzyskane z tej rezerwy nie mogą być przedmiotem wymiany ani nie mogą zostać przeniesione na kolejny rok. Wszelkie niewykorzystane ilości zostaną po dniu 31 marca 2021 r. zwrócone tym państwom członkowskim, które pierwotnie wniosły wkład w rezerwę na wymiany kwot.
4.  
Kwoty przewidziane w zamian wybiera się najlepiej z wykazu TAC wskazanych przez każde z państw członkowskich wnoszące wkład do rezerwy zgodnie z wykazem w dodatku do załącznika IA.
5.  
Kwoty, o których mowa w ust. 4, muszą mieć równoważną wartość handlową zgodnie z rynkowym kursem walut lub innymi wzajemnie akceptowanymi kursami wymiany. Jeżeli nie ma innych opcji, równoważną wartość handlową ustala się zgodnie ze średnimi cenami w Unii w roku poprzednim podanymi przez Europejskie Centrum Monitorowania Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury.
6.  
W przypadkach, gdy mechanizm wymiany kwot określony w ust. 2–5 niniejszego artykułu nie pozwala państwom członkowskim na pokrycie w podobnym zakresie ich nieuniknionych przyłowów, państwa członkowskie dążą do uzgodnienia wymiany kwot na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przy zapewnieniu równoważnej wartości handlowej wymienianych kwot.

Artykuł 10

Ograniczenia nakładu połowowego w rejonie ICES 7e

1.  
W odniesieniu do okresów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), w załączniku II określono aspekty techniczne praw i obowiązków związane z załącznikiem II w odniesieniu do zarządzania stadem soli w rejonie ICES 7e.
2.  
Komisja może w drodze aktów wykonawczych przydzielić wnioskującemu państwu członkowskiemu określoną liczbę dni na morzu oprócz tych, o których mowa w załączniku II pkt 5, w ciągu których statek może zostać upoważniony przez swoje państwo członkowskie bandery do przebywania w rejonie ICES 7e, gdy posiada na pokładzie jakiekolwiek narzędzie regulowane, na podstawie takiego wniosku złożonego przez to państwo członkowskie, zgodnie z pkt 7.4 tego załącznika. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.
3.  
Komisja może w drodze aktów wykonawczych przydzielić wnioskującemu państwu członkowskiemu maksymalnie trzy dni między dniem 1 lutego 2021 r. a dniem 31 stycznia 2022 r. oprócz tych, o których mowa w załączniku II pkt 5, w ciągu których statek może przebywać w rejonie ICES 7e na podstawie rozszerzonego programu obecności obserwatorów naukowych, o którym mowa w pkt 8.1 tego załącznika. Przydział taki odbywa się na podstawie opisu przedłożonego przez państwo członkowskie zgodnie z pkt 8.3 załącznika II i po konsultacji ze STECF. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.

Artykuł 11

Środki dotyczące połowów labraksa

1.  
Zabrania się unijnym statkom rybackim, a także w odniesieniu do wszelkich połowów komercyjnych prowadzonych z brzegu, poławiania labraksa w rejonach ICES 4b i 4c oraz w podobszarze ICES 7. Zabrania się zatrzymywania, przeładunku, przemieszczania lub wyładunku labraksa złowionego w tym obszarze.
2.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w styczniu 2021 r. w rejonach ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h unijne statki rybackie mogą poławiać labraksa, a także zatrzymywać, przeładowywać, przemieszczać lub wyładowywać labraksa złowionego w tych obszarach przy użyciu następujących narzędzi oraz w ramach następujących limitów:

a) 

przy użyciu włoków dennych ( 13 ): dla nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 520 kg na dwa miesiące i 5 % masy całkowitych połowów organizmów morskich na pokładzie złowionych przez ten statek w przeliczeniu na rejs połowowy;

b) 

przy użyciu niewodów ( 14 ): dla nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 520 kg na dwa miesiące i 5 % masy całkowitych połowów organizmów morskich na pokładzie złowionych przez ten statek w przeliczeniu na rejs połowowy;

c) 

przy użyciu haczyków i lin ( 15 ): nie więcej niż 1,43 tony na statek;

d) 

przy użyciu stawnych sieci skrzelowych ( 16 ): w odniesieniu do nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 0,35 tony na statek.

Odstępstwa określone w akapicie pierwszym mają zastosowanie do unijnych statków rybackich, które w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. odnotowały połowy labraksa: w odniesieniu do lit. c) zapisane połowy haczykowe, a w odniesieniu do lit. d) zapisane połowy za pomocą stawnych sieci skrzelowych. W przypadku zastąpienia unijnego statku rybackiego państwa członkowskie mogą zezwolić, aby odstępstwo miało zastosowanie do innego statku rybackiego, pod warunkiem że liczba unijnych statków rybackich objętych odstępstwem oraz ich łączna zdolność połowowa nie ulegną zwiększeniu.

3.  
Limitów połowowych określonych w ust. 2 nie można przenosić między statkami, a w przypadku gdy zastosowanie ma limit miesięczny – między miesiącami. Dla unijnych statków rybackich poławiających w jednym miesiącu kalendarzowym za pomocą więcej niż jednego narzędzia stosuje się najniższy limit połowowy określony w ust. 2 dla któregokolwiek z narzędzi.

Nie później niż 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszystkie połowy labraksa w podziale na rodzaje narzędzi.

4.  
Francja i Hiszpania zapewniają, aby śmiertelność połowowa stada labraksa w rejonach ICES 8a i 8b wynikająca z prowadzonych przez te państwa połowów komercyjnych i rekreacyjnych nie przekraczała wartości punktu FMSY, co odpowiada 3 108 tonom całkowitych połowów, zgodnie wymogiem art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/472.
5.  

W połowach rekreacyjnych, w tym prowadzonych z brzegu, w rejonach ICES 4b, 4c, 6a, 7a–7k:

a) 

od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego dozwolone są wyłącznie połowy labraksa typu „złów i wypuść”, na wędkę lub wędę ręczną. W tym okresie zabrania się zatrzymywania, przemieszczania, przeładunku lub wyładunku labraksa złowionego w tym obszarze;

b) 

od dnia 1 marca do dnia 31 marca dozwolone jest łowienie i zatrzymywanie nie więcej niż dwóch osobników labraksa na rybaka dziennie; minimalny rozmiar zatrzymanego labraksa wynosi 42 cm.

Lit. b) akapitu pierwszego nie ma zastosowania do sieci stawnych, których nie wolno używać do połowu lub zatrzymywania labraksa w okresie, o którym mowa w tej literze.

6.  
W ramach połowów rekreacyjnych, w tym prowadzonych z brzegu, w rejonach ICES 8a i 8b dozwolone jest łowienie i zatrzymywanie maksymalnie dwóch osobników labraksa na rybaka dziennie. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do sieci stawnych, których nie wolno używać do połowu lub zatrzymywania labraksa.
7.  
Ust. 5 i 6 pozostają bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków krajowych w zakresie połowów rekreacyjnych.

Artykuł 12

Środki dotyczące połowów węgorza europejskiego w wodach Unii obszaru ICES

Wszelkie połowy ukierunkowane, przypadkowe i rekreacyjne węgorza europejskiego są zabronione w wodach Unii obszaru ICES i w wodach słonawych, takich jak estuaria, laguny przybrzeżne i wody przejściowe, w okresie obejmującym trzy kolejne miesiące, który zostanie ustalony przez każde zainteresowane państwo członkowskie między dniem 1 sierpnia 2021 r. a dniem 28 lutego 2022 r. Nie później niż w dniu 1 czerwca 2021 r. państwa członkowskie powiadomią Komisję o ustalonym okresie.

Artykuł 13

Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów

1.  

Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

a) 

wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b) 

odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

c) 

ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 12 i 47 rozporządzenia Rady (UE) 2017/2403;

d) 

dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

e) 

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

f) 

odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105, 106 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

g) 

transferów i wymian kwot na podstawie art. 23 niniejszego rozporządzenia.

2.  
Stada, które podlegają TAC przezornościowym lub analitycznym, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na potrzeby ustalanych z roku na rok warunków zarządzania TAC i kwotami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.
3.  
O ile w załączniku I do niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej, art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 ma zastosowanie do stad podlegających TAC przezornościowemu, a art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 tego rozporządzenia – do stad podlegających TAC analitycznemu.
4.  
Art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie mają zastosowania, w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z obejmującej kolejny rok elastyczności przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Artykuł 14

Okresy zamknięte dla połowów dobijaków

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2021 r. w rejonach ICES 2a i 3a oraz podobszarze ICES 4 zabrania się komercyjnych połowów dobijaków włokiem dennym, niewodem lub podobnymi narzędziami ciągnionymi o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 16 mm.

Artykuł 15

Środki techniczne w odniesieniu do dorsza atlantyckiego i witlinka w Morzu Celtyckim

1.  

Następujące środki mają zastosowanie do statków unijnych poławiających przy użyciu włoków dennych i niewodów w rejonach ICES 7f i 7g, w części rejonu ICES 7h na północ od 49° 30′ N i w części rejonu ICES 7j na północ od 49° 30′ N i na wschód od 11° W:

a) 

statki unijne poławiające przy użyciu włoków dennych lub niewodów korzystają z narzędzia o jednym z następujących rozmiarów oczek:

(i) 

worek włoka o rozmiarze 110 mm z panelem sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 120 mm,

(ii) 

worek włoka typu T90 o rozmiarze 100 mm,

(iii) 

worek włoka o rozmiarze 120 mm,

(iv) 

worek włoka o rozmiarze 100 mm z panelem sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 160 mm;

b) 

oprócz środków, o których mowa w lit. a), statki unijne poławiające przy użyciu włoków dennych, których połowy mierzone przed jakimikolwiek odrzutami obejmują w co najmniej 20 % plamiaka, stosują:

(i) 

narzędzia połowowe skonstruowane z odstępem co najmniej jednego metra między liną połowową a elementem dennym, lub

(ii) 

wszelkie środki o udowodnionej przynajmniej równoważnej selektywności przy unikaniu połowów dorsza atlantyckiego, zgodnie z oceną przeprowadzoną przez ICES lub STECF, i zatwierdzone przez Komisję.

2.  
Państwa członkowskie mogą wyłączyć ze stosowania ust. 1 lit. b) statki poławiające przy użyciu włoków dennych, których połowy mierzone przed jakimikolwiek odrzutami obejmują w mniej niż 1,5 % dorsza atlantyckiego, pod warunkiem że od dnia 1 lipca 2021 r. statki te podlegają stopniowemu zwiększeniu obecności obserwatorów na morzu do co najmniej 20 % wszystkich rejsów połowowych.
3.  
Statkom unijnym poławiającym przy użyciu włoków dennych i niewodów w rejonach ICES 7f–7k i w obszarze na zachód od 5° W w rejonie ICES 7e zabrania się połowów, chyba że stosują one worek włoka o minimalnym rozmiarze co najmniej 100 mm. Ten wymóg dotyczący minimalnego rozmiaru oczek worka włoka nie ma jednak zastosowania do statków, których przyłowy dorsza atlantyckiego nie przekraczają 1,5 %, zgodnie z oceną przeprowadzoną przez STECF, w przypadku połowów prowadzonych poza obszarami, o których mowa w ust. 1.
4.  
Środki, o których mowa w ust. 3, mają zastosowanie do statków unijnych poławiających przy użyciu włoków dennych i niewodów w rejonach ICES 7b i 7c od dnia 1 czerwca 2021 r. Statki unijne prowadzące połowy na tych obszarach mogą również stosować inne narzędzia połowowe, które zgodnie z oceną przeprowadzoną przez STECF prowadzą do uzyskania takich samych lub lepszych właściwości w zakresie selektywności w wielogatunkowych połowach gatunków dennych co narzędzie o minimalnym rozmiarze oczek worka włoka co najmniej 100 mm, i które zostały zatwierdzone przez Komisję.
5.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w rejonach ICES 7f, 7g, w części rejonu ICES 7h na północ od 49° 30′ N i w części rejonu ICES 7j na północ od 49° 30′ N i na wschód od 11° W:

a) 

statki poławiające włokami dennymi lub niewodami, których połowy obejmują w ponad 30 % homarca, korzystają z jednego z następujących wariantów narzędzi:

(i) 

panel sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm; statki o długości całkowitej poniżej 12 metrów mogą jednak wykorzystywać panel sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 200 mm;

(ii) 

panel Seltra;

(iii) 

kratownica sortująca o rozstawie prętów 35 mm zgodnie z definicją w części B załącznika VI do rozporządzenia (UE) 2019/1241 lub podobna kratownica sieciowa „NetGrid”;

(iv) 

worek włoka o rozmiarze 100 mm z panelem sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 100 mm;

(v) 

podwójny worek włoka z przedłużeniem o rozmiarze oczek sieci T90 wynoszącym co najmniej 90 mm wyposażony w panel separacyjny o maksymalnym rozmiarze oczek 300 mm;

b) 

statki poławiające włokami dennymi lub niewodami, których połowy obejmują w ponad 55 % witlinka lub łącznie w ponad 55 % żabnicę, morszczuka europejskiego lub smuklicę, korzystają z jednego z następujących wariantów narzędzi:

(i) 

worek włoka o rozmiarze 100 mm z panelem sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 100 mm;

(ii) 

worek włoka typu T90 o rozmiarze 100 mm z przedłużaczem.

6.  
Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/1241 udziały procentowe połowów oblicza się jako odsetek masy w relacji pełnej wszystkich żywych zasobów morza wyładowanych po każdym rejsie połowowym.

Artykuł 16

Środki techniczne w Morzu Irlandzkim

Następujące środki mają zastosowanie do unijnych statków rybackich poławiających włokami dennymi lub niewodami w rejonie ICES 7a (Morze Irlandzkie):

a) 

statki poławiające włokami dennymi lub niewodami z workiem włoka o rozmiarze oczek sieci co najmniej 70 mm i mniejszej niż 100 mm oraz o połowach obejmujących w ponad 30 % homarca korzystają z jednego z następujących wariantów narzędzi:

(i) 

panel sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm; statki o długości całkowitej poniżej 12 metrów mogą jednak wykorzystywać panel sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 200 mm;

(ii) 

panel Seltra;

(iii) 

kratownica sortująca o rozstawie prętów 35 mm;

(iv) 

kratownica sieciowa „CEFAS NetGrid” opracowana przez Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS);

(v) 

włok z panelem flip flap;

b) 

statki o długości całkowitej co najmniej 12 metrów poławiające włokami dennymi lub niewodami, których połowy obejmują łącznie w ponad 10 % plamiaka, dorsza atlantyckiego i rajokształtne, wykorzystują worek włoka o rozmiarze 120 mm;

c) 

statki o długości całkowitej co najmniej 12 metrów poławiające włokami dennymi lub niewodami, których połowy obejmują łącznie w poniżej 10 % plamiaka, dorsza atlantyckiego i rajokształtne, wykorzystują worek włoka o rozmiarze oczek sieci 100 mm z panelem sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 100 mm.

Akapit pierwszy lit. c) nie ma zastosowania do statków, których połowy obejmują w ponad 30 % homarca lub w ponad 85 % przegrzebki grzebieniowate (Aequipecten opercularis).

Artykuł 17

Środki techniczne w wodach na zachód od Szkocji

Następujące środki mają zastosowanie do unijnych statków rybackich poławiających włokami dennymi lub niewodami w rejonach ICES 6a i 5b w wodach Unii, na wschód od 12°W (na zachód od Szkocji) w połowach homarca (Nephrops norvegicus):

a) 

statki wykorzystują panel sieci o oczkach kwadratowych (pozycja niezmieniona) o rozmiarze co najmniej 300 mm w przypadku statków stosujących worek włoka o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 100 mm; w przypadku statków o długości całkowitej poniżej 12 m lub mocy silnika 200 kW lub mniejszej całkowita długość panelu może jednak wynosić 2 m, a panel – 200 mm;

b) 

statki, których połowy obejmują w ponad 30 % homarca, wykorzystują panel sieci o oczkach kwadratowych (pozycja niezmieniona) o rozmiarze co najmniej 160 mm w przypadku statków stosujących worek włoka o rozmiarze 100–119 mm.

Artykuł 18

Środki zaradcze w odniesieniu do dorsza atlantyckiego w Morzu Północnym

1.  
Obszary zamknięte dla połowów, z wyjątkiem połowów przy użyciu narzędzia do połowów pelagicznych (okrężnic i włoków), oraz okresy, w których zamknięcia mają zastosowanie, są określone w załączniku IV.
2.  
Zakazuje się statkom prowadzenia połowów przy użyciu włoków dennych i niewodów o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym co najmniej 70 mm w rejonach ICES 4a i 4b lub co najmniej 90 mm w rejonie ICES 3a oraz przy użyciu takli ( 17 ) w wodach Unii w rejonie ICES 4a, na północ od 58° 30′ 00′′ N i na południe od 61° 30′ 00′′ N oraz w wodach Unii rejonów ICES 3a.20 (cieśnina Skagerrak), 4a i 4b, na północ od 57° 00′ 00′′ N i na wschód od 5° 00′ 00′′ E.
3.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 statki rybackie, o których mowa w tym ustępie, mogą dokonywać połowów w obszarach, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

a) 

odsetek połowów dorsza atlantyckiego nie przekracza 5 % całkowitych połowów na rejs połowowy; uznaje się, że statki, których odsetek połowów dorsza atlantyckiego w latach 2017–2019 nie przekroczył 5% ich całkowitych połowów, spełniły to kryterium, pod warunkiem że kontynuują stosowanie tego samego narzędzia, które stosowały w tym okresie; założenie to może zostać wycofane;

b) 

stosuje się regulowane i wysoce selektywne włoki denne lub niewody, co zgodnie z badaniem naukowym prowadzi do ograniczenia połowów dorsza atlantyckiego o co najmniej 30 % w porównaniu ze statkami poławiającymi przy użyciu narzędzi połowowych o podstawowym rozmiarze oczek sieci dla narzędzi ciągnionych określonym w części B pkt 1.1 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2019/1241; takie badania mogą być oceniane przez STECF; w przypadku negatywnej oceny dokonanej przez STECF narzędzia te nie mogą być dłużej uznawane za dopuszczone do stosowania w obszarach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

c) 

w przypadku statków prowadzących połowy przy użyciu włoków dennych i niewodów o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm (TR1) stosuje się następujące wysoce selektywne narzędzia:

(i) 

włoki typu belly trawl o minimalnym rozmiarze oczek gardzieli włoka wynoszącym 600 mm,

(ii) 

podniesioną linę połowową (0,6 m),

(iii) 

poziomy panel przesiewający z płatem wyjściowym o dużym rozmiarze oczek sieci;

d) 

w przypadku statków prowadzących połowy przy użyciu włoków dennych i niewodów o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 70 mm – w rejonie ICES 4a – i 90 mm – w rejonie ICES 3a – oraz mniejszym niż 100 mm (TR2) stosuje się następujące wysoce selektywne narzędzia:

(i) 

poziomą kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 50 mm oddzielającym ryby płastugokształtne i dorszokształtne, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb dorszokształtnych,

(ii) 

panel Seltra o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm,

(iii) 

kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb;

e) 

statki podlegają krajowemu planowi unikania połowów dorsza atlantyckiego, którego celem jest, aby dzięki środkom przestrzennym lub technicznym lub ich kombinacji połowy dorsza atlantyckiego były utrzymywane na poziomie zgodnym ze śmiertelnością połowową odpowiadającą ustalonym uprawnieniom do połowów. Takie plany powinny nie później niż dwa miesiące po ich wdrożeniu zostać ocenione przez STECF – w przypadku państw członkowskich – i przez odpowiedni krajowy organ naukowy – w przypadku państw trzecich – oraz, w przypadku gdy zostanie to uznane za konieczne, dalej zmienione, jeżeli z takich ocen będzie wynikało, że cel krajowego planu unikania połowów dorsza atlantyckiego nie zostanie osiągnięty.

4.  
Państwa członkowskie wzmacniają monitorowanie i kontrolę statków, o których mowa w ust. 2, oraz nadzór nad tymi statkami, aby kontrolować zgodność z warunkami określonymi w ust. 3 lit. a)–e).
5.  
Środki przewidziane w niniejszym artykule nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te są prowadzone z zachowaniem pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

Artykuł 19

Środki zaradcze w odniesieniu do dorsza atlantyckiego w cieśninie Kattegat

1.  

Statki unijne poławiające w cieśninie Kattegat przy użyciu włoków dennych (kody narzędzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX i PTB) o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 70 mm stosują jedno z następujących narzędzi selektywnych:

a) 

kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb;

b) 

kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 50 mm oddzielającym ryby płastugokształtne i dorszokształtne, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb dorszokształtnych;

c) 

panel Seltra o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm;

d) 

regulowane wysoce selektywne narzędzie, którego właściwości techniczne zapewniają – zgodnie z badaniem naukowym ocenionym przez STECF – połowy dorsza atlantyckiego poniżej 1,5 %, jeżeli jest to jedyne narzędzie na pokładzie.

2.  
Statki unijne, które biorą udział w planie odnośnego państwa członkowskiego i mają zainstalowane działające urządzenie do w pełni udokumentowanych połowów, mogą stosować narzędzie, które jest zgodne z częścią B załącznika V do rozporządzenia (UE) 2019/1241. Zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz tych statków.
3.  
Środki przewidziane w niniejszym artykule nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te są prowadzone z zachowaniem pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

Artykuł 20

Gatunki objęte zakazem połowów

1.  

Unijnym statkom rybackim zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku następujących gatunków:

a) 

rai promienistej (Raja radiata) w wodach Unii rejonów ICES 2a, 3a i 7d oraz podobszaru ICES 4;

b) 

beryksa wspaniałego (Beryx splendens) w podobszarze NAFO 6;

c) 

kolenia czerwonego (Centrophorus squamosus) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

d) 

kolenia iberyjskiego (Centroscymnus coelolepis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

e) 

liksy (Dalatias licha) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

f) 

kolenia kolcobrodego (Deania calcea) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

g) 

kompleksu gatunków (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

h) 

kolczaka wielkiego (Etmopterus princeps) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

i) 

rekina szarego (Galeorhinus galeus) w przypadku połowów taklami w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

j) 

żarłacza śledziowego (Lamna nasus) we wszystkich wodach;

k) 

rai nabijanej (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES 3a;

l) 

rai bruzdowanej (Raja undulata) w wodach Unii podobszarów ICES 6 i 10;

m) 

rekina wielorybiego (Rhincodon typus) we wszystkich wodach;

n) 

rochy (Rhinobatos rhinobatos) w Morzu Śródziemnym;

o) 

kolenia pospolitego (Squalus acanthias) w wodach Unii podobszarów ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, z wyjątkiem programów unikania określonych w załączniku IA.

2.  
Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić.

Artykuł 21

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przedkładając Komisji, na podstawie art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane dotyczące wyładunków ilości złowionych ze stad i dotyczące nakładu połowowego, stosują kody stad określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.ROZDZIAŁ II

Upoważnienia do połowów w wodach państw trzecich

Artykuł 22

Upoważnienia do połowów

1.  
Maksymalną liczbę upoważnień do połowów dla unijnych statków rybackich w wodach państwa trzeciego określono, w stosownych przypadkach, w załączniku V część A.
2.  
W przypadku gdy jedno państwo członkowskie przekazuje innemu państwu członkowskiemu kwotę („swap”) w odniesieniu do obszarów połowowych określonych w części A załącznika V do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, transfer obejmuje odpowiednie przekazanie upoważnień do połowów i jest zgłaszany Komisji. Nie można jednak przekroczyć całkowitej liczby upoważnień do połowów dla każdego obszaru połowowego, określonej w części A załącznika V do niniejszego rozporządzenia.ROZDZIAŁ III

Uprawnienia do połowów w wodach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwemSekcja 1

Przepisy ogólne

Artykuł 23

Transfery i wymiany kwot

1.  
W przypadku gdy na podstawie przepisów regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) dozwolone są transfery lub wymiany kwot między umawiającymi się stronami RFMO, dane państwo członkowskie (zwane dalej „zainteresowanym państwem członkowskim”) może prowadzić rozmowy z umawiającą się stroną RFMO oraz w stosownych przypadkach ustalać możliwe zakresy planowanych transferów lub wymian kwot.
2.  
Po powiadomieniu Komisji przez zainteresowane państwo członkowskie Komisja może zatwierdzić zakres planowanych transferów lub wymian kwot, które były przedmiotem rozmów tego państwa członkowskiego z odnośną umawiającą się stroną RFMO. Następnie Komisja bez zbędnej zwłoki wyraża zgodę na dokonanie takiego transferu lub takiej wymiany kwot z odnośną umawiającą się stroną RFMO. Komisja powiadamia sekretariat RFMO o uzgodnionym transferze lub uzgodnionej wymianie kwot zgodnie z przepisami tej organizacji.
3.  
Komisja informuje państwa członkowskie o uzgodnionym transferze lub uzgodnionej wymianie kwot.
4.  
Uprawnienia do połowów otrzymane od odnośnej umawiającej się strony RFMO lub przekazane jej w ramach transferu lub wymiany kwot uznawane są za kwoty przydzielone zainteresowanemu państwu członkowskiemu lub odliczane od przydziału zainteresowanego państwa członkowskiego od momentu, w którym transfer lub wymiana kwot zostaną przeprowadzone zgodnie z warunkami porozumienia osiągniętego z odnośną umawiającą się stroną RFMO lub zgodnie z przepisami odnośnej RFMO, zależnie od przypadku. Taki przydział nie może zmienić istniejącego klucza rozdziału do celów przydzielania uprawnień do połowów między państwami członkowskimi zgodnie z zasadą względnej stabilności działalności połowowej.
5.  
Niniejszy artykuł stosuje się do dnia 31 stycznia 2022 r. w odniesieniu do transferów kwot od umawiającej się strony RFMO na rzecz Unii oraz ich późniejszego przydziału państwom członkowskim.Sekcja 2

Obszar objęty konwencją NEAFC

Artykuł 24

Zamknięcia w Morzu Irmingera w odniesieniu do karmazynów

Zabrania się wszelkiej działalności połowowej na obszarze ograniczonym następującymi współrzędnymi mierzonymi zgodnie z układem współrzędnych WGS84:Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

63°00’

-30°00’

61°30’

-27°35’

60°45’

-28°45’

62°00’

-31°35’

63°00’

-30°00’Sekcja 3

Obszar objęty konwencją ICCAT

Artykuł 25

Ograniczenia możliwości połowów, chowu, hodowli i tuczu

1.  
Liczbę unijnych kliprów tuńczykowych oraz statków do połowu wędami holowanymi, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm we wschodnim Atlantyku, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 1.
2.  
Liczbę unijnych jednostek uprawiających przybrzeżne rybołówstwo łodziowe, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm w Morzu Śródziemnym, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 2.
3.  
Liczbę unijnych statków rybackich dokonujących połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Adriatyckim do celów chowu lub hodowli, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 3.
4.  
Liczbę statków rybackich upoważnionych do połowów, zatrzymywania na statku, przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 4.
5.  
Liczbę pułapek służących do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 5.
6.  
Całkowite zdolności w zakresie chowu lub hodowli i tuczu tuńczyka błękitnopłetwego oraz maksymalną wprowadzaną ilość złowionego dzikiego tuńczyka błękitnopłetwego rozdzielaną między miejsca chowu lub hodowli we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 6.
7.  
Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów północnego tuńczyka białego jako gatunku docelowego zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 520/2007 ( 18 ) ogranicza się zgodnie z pkt 7 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia.
8.  
Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich o długości co najmniej 20 metrów, które prowadzą połowy opastuna w obszarze objętym konwencją ICCAT, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 8.

Artykuł 26

Połowy rekreacyjne

W stosownych przypadkach państwa członkowskie przydzielają określoną część na połowy rekreacyjne w ramach kwot przydzielonych im zgodnie z załącznikiem ID.

Artykuł 27

Rekiny

1.  
Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy alopiasów (Alopias superciliosus) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.
2.  
Zabrania się ukierunkowanych połowów gatunków kosogonowatych należących do rodzaju Alopias.
3.  
Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy młotowatych (z rodziny Sphyrnidae), z wyjątkiem Sphyrna tiburo, złowionych w obszarze objętym konwencją ICCAT.
4.  
Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłaczy białopłetwych (Carcharhinus longimanus) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.
5.  
Zabrania się zatrzymywania na statku żarłaczy jedwabistych (Carcharhinus falciformis) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.Sekcja 4

Obszar objęty konwencją CCAMLR

Artykuł 28

Powiadomienia o zwiadach rybackich dotyczących antarów

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w 2021 r. w zwiadach rybackich dotyczących antarów (Dissostichus spp.) przy użyciu takli w podobszarach FAO 88.1 i 88.2 oraz w rejonach 58.4.1, 58.4.2 i 58.4.3a poza obszarami podlegającymi jurysdykcji krajowej. Jeżeli państwo członkowskie zamierza uczestniczyć w takich zwiadach rybackich, powiadamia o tym Sekretariat CCAMLR zgodnie z art. 7 i 7a rozporządzenia (WE) nr 601/2004 nie później niż w dniu 1 czerwca 2021 r.

Artykuł 29

Ograniczenia dotyczące zwiadów rybackich w odniesieniu do antarów

1.  
Połowy antarów w okresie połowu 2020–2021 są ograniczone do państw członkowskich, podobszarów i liczby statków określonych w tabeli A w załączniku VII w odniesieniu do gatunków, TAC i limitów przyłowów określonych w tabeli B w tym załączniku.
2.  
Zabrania się ukierunkowanych połowów gatunków rekinów do celów innych niż badania naukowe. Wszelkie przyłowy rekinów, zwłaszcza osobników młodych i ciężarnych samic, złowionych przypadkowo podczas połowów antarów, uwalnia się żywe.
3.  
W stosownych przypadkach połowy w jakimkolwiek małym obszarze badawczym (SSRU) wstrzymuje się, kiedy zgłoszony połów osiągnie określony TAC, a dany SSRU zostaje zamknięty dla połowów na pozostałą część okresu połowu.
4.  
W celu uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia możliwości w zakresie rybołówstwa oraz uniknięcia nadmiernego skoncentrowania połowów oraz nakładu połowowego połowy odbywają się w możliwie jak największym zakresie geograficznym oraz batymetrycznym. W podobszarach FAO 88.1 i 88.2, a także w rejonach 58.4.1, 58.4.2 i 58.4.3a, w przypadku gdy są dozwolone zgodnie z art. 28, zabrania się połowów na głębokościach nieprzekraczających 550 metrów.

Artykuł 30

Połowy kryla antarktycznego w okresie połowu 2020–2021

1.  
Jeżeli w okresie połowu 2020–2021 państwo członkowskie zamierza poławiać kryla antarktycznego (Euphausia superba) w obszarze objętym konwencją CCAMLR, powiadamia o tym zamiarze Komisję przy użyciu formularza zawartego w części B dodatku do załącznika VII nie później niż w dniu 1 maja 2021 r. Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie Komisja przekazuje powiadomienia Sekretariatowi CCAMLR nie później niż w dniu 30 maja 2021 r.
2.  
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004 w odniesieniu do każdego statku, który państwo członkowskie ma upoważnić do uczestnictwa w połowach kryla antarktycznego.
3.  
Państwo członkowskie zamierzające poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym konwencją CCAMLR zgłasza swój zamiar dotyczący tego połowu wyłącznie w odniesieniu do upoważnionych statków pływających pod jego banderą w momencie powiadomienia lub pływających pod banderą innego członka CCAMLR, w odniesieniu do których spodziewa się, że w momencie dokonywania połowów będą pływały pod banderą tego państwa członkowskiego.
4.  

Państwa członkowskie mają prawo upoważnić do uczestnictwa w połowach kryla antarktycznego statki inne niż statki zgłoszone Sekretariatowi CCAMLR zgodnie z ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, jeżeli upoważniony statek nie może uczestniczyć w połowach z uzasadnionych przyczyn operacyjnych lub z powodu siły wyższej. W takiej sytuacji zainteresowane państwa członkowskie natychmiast informują Sekretariat CCAMLR oraz Komisję, przekazując:

a) 

pełne dane statku(-ów) zastępującego(-ych), w tym informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004;

b) 

wyczerpujące wyliczenie powodów uzasadniających zastąpienie oraz wszelkie odpowiednie dokumenty lub informacje potwierdzające.

5.  
Państwa członkowskie nie mogą upoważnić do połowów kryla antarktycznego statku znajdującego się w jakimkolwiek wykazie CCAMLR dotyczącym statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (zwane dalej „połowami NNN”).Sekcja 5

Obszar podlegający kompetencji IOTC

Artykuł31

Ograniczenie zdolności połowowej statków poławiających w obszarze podlegającym kompetencji IOTC

1.  
Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich poławiających tuńczyki tropikalne w obszarze podlegającym kompetencji IOTC oraz odpowiadającą im zdolność połowową wyrażoną w pojemności brutto określono w załączniku VIII pkt 1.
2.  
Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich poławiających włócznika (Xiphias gladius) oraz tuńczyka białego (Thunnus alalunga) w obszarze podlegającym kompetencji IOTC oraz odpowiadającą im zdolność połowową wyrażoną w pojemności brutto określono w załączniku VIII pkt 2.
3.  
Państwa członkowskie mogą dokonać ponownego przydziału statków przypisanych do jednego z dwóch rodzajów połowów, o których mowa w ust. 1 i 2, do drugiego rodzaju połowu, pod warunkiem że mogą wykazać Komisji, że taka zmiana nie prowadzi do zwiększenia nakładu połowowego w odniesieniu do danych stad ryb.
4.  
Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku propozycji transferu zdolności połowowej na rzecz ich floty statki, które mają zostać objęte transferem, znajdowały się w rejestrze upoważnionych statków IOTC lub w rejestrze statków innej RFMO zajmującej się połowami tuńczyka. Ponadto transferem nie mogą zostać objęte statki znajdujące się w wykazie statków prowadzących połowy NNN którejkolwiek RFMO.
5.  
Państwa członkowskie mogą zwiększyć swoją zdolność połowową, przekraczając pułapy, o których mowa w ust. 1 i 2, jedynie w ramach limitów określonych w planach rozwoju przedstawionych IOTC.

Artykuł 32

Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb oraz statki dostawcze

1.  
Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb są wyposażone w boje instrumentalne. Zabrania się stosowania innych boi, takich jak boje radiowe.
2.  
Sejner nie może w dowolnym momencie śledzić jednocześnie więcej niż 300 boi w użyciu.
3.  
Maksymalna liczba boi instrumentalnych, które mogą być nabywane rocznie dla każdego sejnera, wynosi 500. Żaden sejner nie może mieć w żadnym momencie więcej niż 500 boi instrumentalnych (boje zapasowe oraz boje w użyciu).
4.  
Liczba statków dostawczych może wynosić maksymalnie dwa statki dostawcze wspomagające nie mniej niż pięć sejnerów, przy czym wszystkie te statki muszą pływać pod banderą jednego z państw członkowskich. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do państw członkowskich korzystających z tylko jednego statku dostawczego.
5.  
Jeden sejner nie może być w żadnym momencie wspomagany przez więcej niż jeden statek dostawczy pływający pod banderą jednego z państw członkowskich.
6.  
Unia nie rejestruje nowych ani dodatkowych statków dostawczych w rejestrze upoważnionych statków IOTC.

Artykuł 33

Rekiny

1.  
Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy wszystkich gatunków kosogonowatych (z rodziny Alopiidae) podczas jakiegokolwiek połowu.
2.  
Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) podczas jakiegokolwiek połowu, z wyjątkiem statków o długości całkowitej poniżej 24 metrów prowadzących wyłącznie operacje połowowe w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) państwa członkowskiego, pod którego banderą pływają, oraz pod warunkiem że ich połowy są przeznaczone wyłącznie do spożycia lokalnego.
3.  
Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić.

Artykuł 34

Mantowate

1.  
Unijnym statkom rybackim zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładunku, wyładunku, przechowywania, wystawiania na sprzedaż lub sprzedaży jakiejkolwiek części lub całej tuszy mantowatych (z rodziny Mobulidae, obejmującej rodzaje Manta i Mobula), z wyjątkiem statków rybackich prowadzących połowy na własne potrzeby (tj. w przypadku gdy złowione ryby są spożywane bezpośrednio przez rodziny rybaków).

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego mantowate złowione w sposób niezamierzony w ramach rybołówstwa łodziowego (tj. połowów innych niż połowy taklami lub połowów powierzchniowych, tj. połowów prowadzonych przez sejnery, statki do połowu wędami, lugery oraz statki do połowu wędami ręcznymi i wędami holowanymi, zarejestrowane w rejestrze upoważnionych statków IOTC) mogą zostać wyładowane wyłącznie do celów spożycia lokalnego.

2.  
Wszystkie statki rybackie inne niż statki używane do prowadzenia połowów na własne potrzeby niezwłocznie, w możliwym zakresie, uwalniają mantowate żywe i nieokaleczone, gdy tylko zostaną zauważone w sieci, na haczyku lub na pokładzie oraz czynią to w sposób powodujący jak najmniejsze uszkodzenie schwytanych osobników.Sekcja 6

Obszar objęty konwencją SPRFMO

Artykuł 35

Połowy gatunków pelagicznych

1.  
Jedynie te państwa członkowskie, które prowadziły aktywnie połowy gatunków pelagicznych w obszarze objętym konwencją SPRFMO w 2007, 2008 lub 2009 r. mogą dokonywać połowów tych gatunków w tym obszarze zgodnie z TAC określonymi w załączniku IH.
2.  
Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, ograniczają całkowitą pojemność brutto statków pływających pod ich banderą i prowadzących w 2021 r. połowy gatunków pelagicznych w tym obszarze do łącznego poziomu dla Unii wynoszącego 78 600 ton pojemności brutto.
3.  
Uprawnienia do połowów określone w załączniku IH można wykorzystywać wyłącznie pod warunkiem, że państwa członkowskie wyślą Komisji wykaz statków prowadzących aktywnie połowy lub zaangażowanych w przeładunek w obszarze objętym konwencją SPRFMO, zapisy z systemów monitorowania statków, miesięczne raporty połowowe oraz, jeżeli są dostępne, dane na temat zawinięć do portów, najpóźniej do piątego dnia następnego miesiąca, w celu przekazania tych informacji Sekretariatowi SPRFMO.

Artykuł 36

Połowy denne

1.  
Państwa członkowskie ograniczają swoje połowy denne lub nakład połowowy w odniesieniu do połowów dennych w 2021 r. do tych części obszaru objętego konwencją SPRFMO, w których prowadzono połowy denne w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., oraz do poziomu, który nie przekracza średniego rocznego poziomu połowów lub parametrów nakładów połowowych z tego okresu. Mogą one prowadzić połowy w zakresie wykraczającym poza udokumentowane połowy, tylko jeżeli SPRFMO zatwierdzi ich plan połowowy przekraczające poziom udokumentowanych połowów.
2.  
Państwa członkowskie bez udokumentowanych połowów dennych lub nakładu połowowego w odniesieniu do połowów dennych w obszarze objętym konwencją SPRFMO w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. nie mogą prowadzić połowów, chyba że SPRFMO zatwierdzi ich plan połowowy bez udokumentowanych połowów.

Artykuł 37

Zwiady rybackie

1.  
Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w 2021 r. w zwiadach rybackich dotyczących antarów (Dissostichus spp.) przy użyciu takli, w obszarze objętym konwencją SPRFMO tylko wtedy, gdy SPRFMO zatwierdzi ich wniosek o udział w takich połowach, w tym plan działania w sprawie połowów oraz zobowiązanie do wdrożenia planu gromadzenia danych.
2.  
Połowy odbywają się wyłącznie w blokach badawczych określonych przez SPRFMO. Zabrania się połowów na głębokościach nieprzekraczających 750 metrów i przekraczających 2 000 metrów.
3.  
TAC określono w załączniku IH. Połowy są ograniczone do jednego rejsu o długości maksymalnie 21 kolejnych dni i do maksymalnej liczby 5 000 haczyków na zestaw, przy maksymalnej liczbie 20 zestawów na blok badawczy. Połowy wstrzymuje się, gdy zostanie osiągnięty TAC albo po wystawieniu i zaciągnięciu 100 zestawów – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Sekcja 7

Obszar objęty konwencją IATTC

Artykuł 38

Połowy przy użyciu okrężnic

1.  

Zabrania się połowów tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), opastuna (Thunnus obesus) oraz bonito (Katsuwonus pelamis) przez sejnery:

a) 

od godz. 00.00 dnia 29 lipca 2021 r. do godz. 24.00 dnia 8 października 2021 r. lub od godz. 00.00 dnia 9 listopada 2021 r. do godz. 24.00 dnia 19 stycznia 2022 r. w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:

— 
linie brzegowe Ameryk od strony Oceanu Spokojnego,
— 
150o W,
— 
40o N,
— 
40o S;
b) 

od godz. 00.00 dnia 9 października 2021 r. do godz. 24.00 dnia 8 listopada 2021 r. w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:

— 
96o W,
— 
110o W,
— 
4o N,
— 
3o S.
2.  
Przed dniem 1 kwietnia 2021 r., dla każdego ze swoich statków, zainteresowane państwa członkowskie zgłaszają Komisji wybrany okres zamknięcia, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Wszystkie sejnery zainteresowanych państw członkowskich wstrzymują na wybrany okres połowy okrężnicami w obszarach określonych w ust. 1.
3.  
Sejnery łowiące tuńczyka w obszarze objętym konwencją IATTC zatrzymują na statku, a następnie wyładowują lub przeładowują wszystkie złowione tuńczyki żółtopłetwe, opastuny i bonito.
4.  

Ust. 3 nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a) 

w przypadku gdy ryby uznano za nienadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż rozmiar; lub

b) 

podczas ostatniej części rejsu, gdy na statku może nie być już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić cały połów tuńczyka złowiony podczas tej części rejsu.

Artykuł 39

Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb

1.  
W obszarze objętym konwencją IATTC sejnery nie mogą w żadnym momencie posiadać więcej niż 450 aktywnych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb. Urządzenie do sztucznej koncentracji ryb uznaje się za aktywne, jeżeli jest ono wykorzystywane na morzu, rozpoczyna transmisję swojej lokalizacji i jest monitorowane przez statek, jego właściciela lub operatora. Urządzenie do sztucznej koncentracji ryb uruchamia się wyłącznie na pokładzie sejnera.
2.  
Sejner nie może zrzucać urządzeń do sztucznej koncentracji ryb w okresie 15 dni przed rozpoczęciem wybranego okresu zamknięcia, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), oraz musi odzyskać taką samą liczbę urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, jaką początkowo wykorzystano w ciągu 15 dni przed rozpoczęciem okresu zamknięcia.
3.  
Państwa członkowskie co miesiąc zgłaszają Komisji informacje dzienne dotyczące wszystkich aktywnych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb zgodnie z wymogami IATTC. Sprawozdania te składane są z przesunięciem co najmniej 60 dni, ale nie więcej niż 75 dni. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje sekretariatowi IATTC.

Artykuł 40

Limity połowowe opastuna w przypadku połowów taklami

Łączne roczne połowy opastuna przez taklowce każdego państwa członkowskiego w obszarze objętym konwencją IATTC określono w załączniku IL.

Artykuł 41

Zakaz połowów żarłaczy białopłetwych

1.  
Zabrania się połowów żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) w obszarze objętym konwencją IATTC, a także zatrzymywania na statku, przeładunku, wyładunku, przechowywania, wystawiania na sprzedaż lub sprzedaży jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłaczy białopłetwych złowionych w tym obszarze.
2.  
Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Operatorzy statku muszą je niezwłocznie uwolnić.
3.  

Operatorzy statku:

a) 

odnotowują liczbę uwolnień z oznaczeniem stanu ryb (martwe lub żywe);

b) 

zgłaszają informacje określone w lit. a) państwu członkowskiemu, którego są obywatelami. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje zgromadzone w trakcie poprzedniego roku do dnia 31 stycznia.

Artykuł 42

Zakaz połowów mantowatych

Unijnym statkom rybackim w obszarze objętym konwencją IATTC zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładunku, wyładunku, przechowywania, wystawiania na sprzedaż lub sprzedaży jakiejkolwiek części lub całej tuszy mantowatych (z rodziny Mobulidae, obejmującej rodzaje Manta i Mobula). Unijne statki rybackie w miarę możliwości niezwłocznie uwalniają mantowate – żywe i nieokaleczone, gdy tylko zauważą, że zostały złowione.Sekcja 8

Obszar objęty konwencją SEAFO

Artykuł 43

Zakaz połowów rekinów głębokowodnych

Zabrania się ukierunkowanych połowów wymienionych poniżej rekinów głębokowodnych w obszarze objętym konwencją SEAFO:

a) 

Apristurus manis;

b) 

kolczak (Etmopterus bigelowi);

c) 

Etmopterus brachyurus;

d) 

kolczak wielki (Etmopterus princeps);

e) 

kolczak smukły (Etmopterus pusillus);

f) 

rajowate (Rajidae);

g) 

Scymnodon squamulosus;

h) 

rekiny głębinowe z nadrzędu Selachimorpha;

i) 

koleń pospolity (Squalus acanthias).Sekcja 9

OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ WCPFC

Artykuł 44

Warunki połowów opastuna, tuńczyka żółtopłetwego i bonito oraz tuńczyka białego z południowego Pacyfiku

1.  
Państwa członkowskie zapewniają, aby liczba dni połowowych przydzielonych sejnerom prowadzącym połowy opastuna (Thunnus obesus), tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) i bonito (Katsuwonus pelamis) w pełnomorskiej części obszaru objętego konwencją WCPFC położonej pomiędzy 20° N a 20° S nie przekraczała 403 dni.
2.  
Unijne statki rybackie nie mogą prowadzić ukierunkowanych połowów tuńczyka białego z południowego Pacyfiku (Thunnus alalunga) w obszarze objętym konwencją WCPFC na południe od 20° S.
3.  
Państwa członkowskie zapewniają, aby w 2021 r. połowy opastuna (Thunnus obesus) przez taklowce nie przekroczyły limitów określonych w tabeli w załączniku IG.

Artykuł 45

Zarządzanie połowami przy użyciu urządzeń do sztucznej koncentracji ryb

1.  
W części obszaru objętego konwencją WCPFC położonej między 20o N a 20o S między godz. 00.00 dnia 1 lipca 2021 r. a godz. 24.00 dnia 30 września 2021 r. zabrania się sejnerom wykorzystywania urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, ich obsługi lub ich wystawiania.
2.  
Oprócz zakazu określonego w ust. 1 w obszarze pełnomorskim objętym konwencją WCPFC położonym między 20° N a 20° S zakazuje się wystawiania urządzeń do sztucznej koncentracji ryb przez dwa dodatkowe miesiące: między godz. 00.00 dnia 1 kwietnia 2021 r. a godz. 24.00 dnia 31 maja 2021 r. albo między godz. 00.00 dnia 1 listopada 2021 r. a godz. 24.00 dnia 31 grudnia 2021 r.
3.  

Ust. 2 nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a) 

podczas ostatniej części rejsu, jeżeli na statku nie ma już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie ryby;

b) 

w przypadku gdy ryby nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż rozmiar; lub

c) 

gdy wystąpi poważna awaria urządzeń do zamrażania.

4.  
Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy z ich sejnerów nie wykorzystywał na morzu w żadnym momencie więcej niż 350 urządzeń do sztucznej koncentracji ryb z aktywowanymi bojami instrumentalnymi. Boję aktywuje się wyłącznie na pokładzie statku.
5.  
Wszystkie sejnery prowadzące połowy w części obszaru objętego konwencją WCPFC, o której mowa w ust. 1, zatrzymują na statku, przeładowują i wyładowują wszystkie złowione opastuny, tuńczyki żółtopłetwe i bonito.

Artykuł 46

Ograniczenia liczby unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów włócznika

Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów włócznika (Xiphias gladius) w obszarach na południe od 20° S w obszarze objętym konwencją WCPFC określono w załączniku IX.

Artykuł 47

Limity połowowe włócznika w przypadku połowów taklami na południe od 20° S

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 2021 r. połowy włócznika (Xiphias gladius) na południe od 20° S przez taklowce nie przekroczyły limitu wyznaczonego w załączniku IG. Państwa członkowskie zapewniają także, aby w wyniku tego środka nie nastąpiło przesunięcie nakładu połowowego dla włócznika na obszar na północ od 20° S.

Artykuł 48

Żarłacze jedwabiste i żarłacze białopłetwe

1.  

W obszarze objętym konwencją WCPFC zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, wyładunku lub przechowywania jakiejkolwiek części lub całej tuszy osobników następujących gatunków:

a) 

żarłacze jedwabiste (Carcharhinus falciformis);

b) 

żarłacze białopłetwe (Carcharhinus longimanus).

2.  
Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić.

Artykuł 49

Obszar podlegający jednocześnie IATTC i WCPFC

1.  
Statki wpisane wyłącznie do rejestru WCPFC stosują środki określone w niniejszej sekcji, gdy dokonują połowów w obszarze podlegającym jednocześnie IATTC i WCPFC.
2.  
Statki wpisane jednocześnie do rejestru WCPFC i do rejestru IATTC oraz statki wpisane wyłącznie do rejestru IATTC stosują środki określone w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 2, 3 i 4 oraz w art. 39, 40 i 41, gdy dokonują połowów w obszarze podlegającym jednocześnie IATTC i WCPFC.Sekcja 10

Morze Beringa

Artykuł 50

Zakaz połowów w obszarach pełnomorskich Morza Beringa

Zabrania się połowów mintaja (Gadus chalcogrammus) w obszarze pełnomorskim Morza Beringa.Sekcja 11

OBSZAR OBJĘTY POROZUMIENIEM GFCM

Artykuł 51

Ograniczenia połowów dennych

Państwa członkowskie zapewniają, aby statki pływające pod ich banderą i prowadzące połowy w obszarze objętym porozumieniem SIOFA:

a) 

ograniczyły swój roczny nakład połowowy i połowy w ramach połowów dennych do średniego rocznego poziomu w odniesieniu do tych lat, w których ich statki prowadziły działalność w obszarze objętym porozumieniem SIOFA, w reprezentatywnym okresie, w odniesieniu do którego istnieją dane zgłoszone Komisji;

b) 

nie rozszerzały rozkładu przestrzennego nakładu połowowego w ramach połowów dennych, z wyłączeniem połowów dokonywanych za pomocą takli i pułapek, poza obszary, w których w ostatnich latach prowadzono połowy;

c) 

nie były upoważnione do prowadzenia połowów na tymczasowo chronionych obszarach Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, zgodnie z definicją w załączniku IK, z wyjątkiem połowów dokonywanych za pomocą takli i pułapek oraz pod warunkiem że przez cały czas podczas połowów w tych obszarach na statku będzie przebywał obserwator naukowy.TYTUŁ III

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA STATKÓW PAŃSTW TRZECICH POŁAWIAJĄCYCH W WODACH UNII

Artykuł 52

Statki rybackie pływające pod banderą Norwegii oraz statki rybackie zarejestrowane na Wyspach Owczych

Statki rybackie pływające pod banderą Norwegii oraz statki rybackie zarejestrowane na Wyspach Owczych mogą zostać upoważnione do połowów w wodach Unii w granicach TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz podlegają warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu oraz w tytule III rozporządzenia (UE) 2017/2403.

Artykuł 53

Statki rybackie pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa, zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie i licencjonowane przez organ Zjednoczonego Królestwa właściwy do spraw rybołówstwa

Statki rybackie pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa, zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie i licencjonowane przez organ Zjednoczonego Królestwa właściwy do spraw rybołówstwa mogą zostać upoważnione do połowów w wodach Unii w granicach TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz podlegają warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (UE) 2017/2403.

Artykuł 54

Statki rybackie pływające pod banderą Wenezueli

W odniesieniu do statków rybackich pływających pod banderą Wenezueli zastosowanie mają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w tytule III rozporządzenia (UE) 2017/2403.

Artykuł 55

Upoważnienia do połowów

Maksymalną liczbę upoważnień do połowów dla statków państw trzecich w wodach Unii określono w załączniku V część B.

Artykuł 56

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Do połowów i przyłowów statków państw trzecich poławiających na podstawie upoważnień, o których mowa w art. 55, stosuje się warunki określone w art. 8.

Artykuł 57

Gatunki objęte zakazem połowów

1.  

Statkom państw trzecich zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku następujących gatunków, w każdym przypadku gdy zostaną one znalezione w wodach Unii:

a) 

rai promienistej (Raja radiata) w wodach Unii rejonów ICES 2a, 3a i 7d oraz podobszaru ICES 4;

b) 

kompleksu gatunków (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

c) 

rekina szarego (Galeorhinus galeus) w przypadku połowów taklami w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

d) 

liksy (Dalatias licha), kolenia kolcobrodego (Deania calcea), kolenia czerwonego (Centrophorus squamosus), kolczaka wielkiego (Etmopterus princeps) i kolenia iberyjskiego (Centroscymnus coelolepis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 1, 4 i 14;

e) 

żarłacza śledziowego (Lamna nasus) w wodach Unii;

f) 

rai nabijanej (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES 3a;

g) 

rai bruzdowanej (Raja undulata) w wodach Unii podobszarów ICES 6, 9 i 10;

h) 

rochy (Rhinobatos rhinobatos) w Morzu Śródziemnym;

i) 

rekina wielorybiego (Rhincodon typus) we wszystkich wodach;

j) 

kolenia pospolitego (Squalus acanthias) w wodach Unii podobszarów ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

2.  
Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić.TYTUŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 58

Procedura komitetowa

1.  
Komisję wspomaga Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 59

Przepis przejściowy

Art. 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 i 57 stosuje się nadal odpowiednio w 2022 r. do czasu wejścia w życie rozporządzenia ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2022.

Art. 15, 16 i 17 mają zastosowanie do dnia rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/1241 i zmieniającego załącznik VI do tego rozporządzenia przez wprowadzenie odpowiednich środków technicznych dla wód północno-zachodnich.

Artykuł 60

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jednakże art. 11 ust. 1, 2, 3 i 5 oraz art. 14 i 18 stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2021 r.

Przepisy dotyczące uprawnień do połowów określonych w art. 28, 29 i 30 oraz w załączniku VII w odniesieniu do stad ryb, o których mowa w tym załączniku, w obszarze objętym konwencją CCAMLR stosuje się od dnia 1 grudnia 2020 r.

Przepisy dotyczące ograniczeń nakładu połowowego określonych w załączniku II stosuje się od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓWZAŁĄCZNIK I:

TAC mające zastosowanie do unijnych statków rybackich na obszarach, gdzie istnieją TAC, w podziale na gatunki i obszary

ZAŁĄCZNIK IA:

Cieśnina Skagerrak, cieśnina Kattegat, podobszary ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, wody Unii obszarów CECAF, wody Gujany Francuskiej

ZAŁĄCZNIK IB:

Północno-wschodni Atlantyk i Grenlandia, podobszary ICES 1, 2, 5, 12 i 14 oraz wody Grenlandii obszaru NAFO 1

ZAŁĄCZNIK IC:

Północno-zachodni Atlantyk – obszar objęty konwencją NAFO

ZAŁĄCZNIK ID:

Obszar objęty konwencją ICCAT

ZAŁĄCZNIK IE:

Południowo-wschodni Ocean Atlantycki – obszar objęty konwencją SEAFO

ZAŁĄCZNIK IF:

Tuńczyk południowy – obszary występowania

ZAŁĄCZNIK IG:

Obszar objęty konwencją WCPFC

ZAŁĄCZNIK IH:

Obszar objęty konwencją SPRFMO

ZAŁĄCZNIK IJ:

Obszar podlegający kompetencji IOTC

ZAŁĄCZNIK IK:

Obszar objęty porozumieniem SIOFA

ZAŁĄCZNIK IL:

Obszar objęty konwencją IATTC

ZAŁĄCZNIK II:

Nakład połowowy statków w kontekście zarządzania stadami soli w zachodniej części kanału La Manche w rejonie ICES 7e

ZAŁĄCZNIK III:

Obszary zarządzania dobijakami w rejonach ICES 2a i 3a oraz w podobszarze ICES 4

ZAŁĄCZNIK IV:

Okresowe zamknięcia w celu ochrony dorsza atlantyckiego w okresie tarła

ZAŁĄCZNIK V:

Upoważnienia do połowów

ZAŁĄCZNIK VI:

Obszar objęty konwencją ICCAT

ZAŁĄCZNIK VII:

Obszar objęty konwencją CCAMLR

ZAŁĄCZNIK VIII:

Obszar podlegający kompetencji IOTC

ZAŁĄCZNIK IX:

Obszar objęty konwencją WCPFC
ZAŁĄCZNIK I

TAC MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH NA OBSZARACH, GDZIE ISTNIEJĄ TAC, W PODZIALE NA GATUNKI I OBSZARY

W tabelach w załącznikach określono TAC i kwoty (w tonach masy w relacji pełnej, z wyjątkiem przypadków, w których określono inaczej) w podziale na stada oraz – w stosownych przypadkach – warunki funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w załącznikach podlegają przepisom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009, w szczególności w jego art. 33 oraz 34.

Odniesienia do obszarów połowowych w załącznikach oznaczają odniesienia do obszarów ICES, o ile nie określono inaczej. W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazw systematycznych. Do celów regulacyjnych tylko nazwy systematyczne służą do identyfikacji gatunków. Nazwy zwyczajowe podano w celu ułatwienia odniesienia.

Załączniki IA do IL stanowią część załącznika I.

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw systematycznych i nazw zwyczajowych:Nazwa systematyczna

Kod alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Ammodytes spp.

SAN

Dobijaki

Argentina silus

ARU

Argentyna wielka

Beryx spp.

ALF

Beryksy

Brosme brosme

USK

Brosma

Caproidae

BOR

Kaproszowate

Centrophorus squamosus

GUQ

Koleń czerwony

Centroscymnus coelolepis

CYO

Koleń iberyjski

Chaceon spp.

GER

Kraby z gatunków należących do Chaceon spp.

Chaenocephalus aceratus

SSI

Szczękacz

Champsocephalus gunnari

ANI

Kergulena

Channichthys rhinoceratus

LIC

Krokodylec

Chionoecetes spp.

PCR

Kraby z gatunków należących do Chionoecetes spp.

Clupea harengus

HER

Śledź atlantycki

Coryphaenoides rupestris

RNG

Buławik czarny

Dalatias licha

SCK

Liksa

Deania calcea

DCA

Koleń kolcobrody

Dicentrarchus labrax

BSS

Labraks

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

RJB

Kompleks gatunków rai gładkiej

Dissostichus eleginoides

TOP

Antar patagoński

Dissostichus mawsoni

TOA

Antar polarny

Dissostichus spp.

TOT

Antary

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardela europejska

Etmopterus princeps

ETR

Kolczak wielki

Etmopterus pusillus

ETP

Kolczak smukły

Euphausia superba

KRI

Kryl antarktyczny

Gadus morhua

COD

Dorsz atlantycki

Galeorhinus galeus

GAG

Rekin szary

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Szkarłacica

Hippoglossoides platessoides

PLA

Niegładzica

Hoplostethus atlanticus

ORY

Gardłosz atlantycki

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar illeks

Lamna nasus

POR

Żarłacz śledziowy

Lepidorhombus spp.

LEZ

Smuklice

Leucoraja naevus

RJN

Raja dwuplama

Limanda ferruginea

YEL

Żółcica

Lophiidae

ANF

Żabnicowate

Macrourus spp.

GRV

Buławiki

Makaira nigricans

BUM

Marlin błękitny

Mallotus villosus

CAP

Gromadnik

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Kałamarnica

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Plamiak

Merlangius merlangus

WHG

Witlinek

Merluccius merluccius

HKE

Morszczuk europejski

Micromesistius poutassou

WHB

Błękitek

Microstomus kitt

LEM

Złocica

Molva dypterygia

BLI

Molwa niebieska

Molva molva

LIN

Molwa

Nephrops norvegicus

NEP

Homarzec

Notothenia gibberifrons

NOG

Nototenia żółta

Notothenia rossii

NOR

Nototenia marmurkowa

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia skwama

Pandalus borealis

PRA

Krewetka północna

Paralomis spp.

PAI

Kraby z gatunków należących do Paralomis spp.

Penaeus spp.

PEN

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

Pleuronectes platessa

PLE

Gładzica

Pleuronectiformes

FLX

Płastugokształtne

Pollachius pollachius

POL

Rdzawiec

Pollachius virens

POK

Czarniak

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Georgianka

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pancerzykowce

Raja alba

RJA

Raja siwa

Raja brachyura

RJH

Raja białoplama

Raja circularis

RJI

Raja piaskowa

Raja clavata

RJC

Raja nabijana

Raja fullonica

RJF

Raja kosmata

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja czarnobrzucha

Raja microocellata

RJE

Raja drobnooka

Raja montagui

RJM

Raja nakrapiana

Raja radiata

RJR

Raja promienista

Raja undulata

RJU

Raja bruzdowana

Rajiformes

SRX

Rajokształtne

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Halibut niebieski

Sardina pilchardus

PIL

Sardynka europejska

Scomber scombrus

MAC

Makrela

Scophthalmus rhombus

BLL

Nagład

Sebastes spp.

RED

Karmazyny

Solea solea

SOL

Sola

Solea spp.

SOO

Sole

Sprattus sprattus

SPR

Szprot

Squalus acanthias

DGS

Koleń pospolity

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin biały

Thunnus alalunga

ALB

Tuńczyk biały

Thunnus maccoyii

SBF

Tuńczyk południowy

Thunnus obesus

BET

Opastun

Thunnus thynnus

BFT

Tuńczyk błękitnopłetwy

Trachurus murphyi

CJM

Ostrobok peruwiański

Trachurus spp.

JAX

Ostroboki

Trisopterus esmarkii

NOP

Okowiel

Urophycis tenuis

HKW

Widlak bostoński

Xiphias gladius

SWO

Włócznik

Poniższą tabelę porównawczą nazw zwyczajowych i nazw systematycznych podaje się wyłącznie do celów informacyjnych:Nazwa zwyczajowa

Kod alfa-3

Nazwa systematyczna

Antar patagoński

TOP

Dissostichus eleginoides

Antar polarny

TOA

Dissostichus mawsoni

Antary

TOT

Dissostichus spp.

Argentyna wielka

ARU

Argentina silus

Beryksy

ALF

Beryx spp.

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Brosma

USK

Brosme brosme

Buławik czarny

RNG

Coryphaenoides rupestris

Buławiki

GRV

Macrourus spp.

Czarniak

POK

Pollachius virens

Dobijaki

SAN

Ammodytes spp.

Dorsz atlantycki

COD

Gadus morhua

Gardłosz atlantycki

ORY

Hoplostethus atlanticus

Georgianka

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Gładzica

PLE

Pleuronectes platessa

Gromadnik

CAP

Mallotus villosus

Halibut niebieski

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Homarzec

NEP

Nephrops norvegicus

Kalmar illeks

SQI

Illex illecebrosus

Kałamarnica

SQS

Martialia hyadesi

Kaproszowate

BOR

Caproidae

Karmazyny

RED

Sebastes spp.

Kergulena

ANI

Champsocephalus gunnari

Kolczak smukły

ETP

Etmopterus pusillus

Kolczak wielki

ETR

Etmopterus princeps

Koleń czerwony

GUQ

Centrophorus squamosus

Koleń iberyjski

CYO

Centroscymnus coelolepis

Koleń kolcobrody

DCA

Deania calcea

Koleń pospolity

DGS

Squalus acanthias

Kompleks gatunków rai gładkiej

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

Kraby z gatunków należących do Chaceon spp.

GER

Chaceon spp.

Kraby z gatunków należących do Chionoecetes spp.

PCR

Chionoecetes spp.

Kraby z gatunków należących do Paralomis spp.

PAI

Paralomis spp.

Krewetka północna

PRA

Pandalus borealis

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

PEN

Penaeus spp.

Krokodylec

LIC

Channichthys rhinoceratus

Kryl antarktyczny

KRI

Euphausia superba

Labraks

BSS

Dicentrarchus labrax

Liksa

SCK

Dalatias licha

Makrela

MAC

Scomber scombrus

Manta

RMB

Manta birostris

Marlin biały

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin błękitny

BUM

Makaira nigricans

Molwa

LIN

Molva molva

Molwa niebieska

BLI

Molva dypterygia

Morszczuk europejski

HKE

Merluccius merluccius

Nagład

BLL

Scophthalmus rhombus

Niegładzica

PLA

Hippoglossoides platessoides

Nototenia marmurkowa

NOR

Notothenia rossii

Nototenia skwama

NOS

Notothenia squamifrons

Nototenia żółta

NOG

Notothenia gibberifrons

Okowiel

NOP

Trisopterus esmarkii

Opastun

BET

Thunnus obesus

Ostrobok peruwiański

CJM

Trachurus murphyi

Ostroboki

JAX

Trachurus spp.

Pancerzykowce

EDW

Pseudopentaceros spp.

Plamiak

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Płastugokształtne

FLX

Pleuronectiformes

Raja białoplama

RJH

Raja brachyura

Raja bruzdowana

RJU

Raja undulata

Raja czarnobrzucha

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Raja drobnooka

RJE

Raja microocellata

Raja dwuplama

RJN

Leucoraja naevus

Raja kosmata

RJF

Raja fullonica

Raja nabijana

RJC

Raja clavata

Raja nakrapiana

RJM

Raja montagui

Raja piaskowa

RJI

Raja circularis

Raja promienista

RJR

Raja radiata

Raja siwa

RJA

Raja alba

Rajokształtne

SRX

Rajiformes

Rdzawiec

POL

Pollachius pollachius

Rekin szary

GAG

Galeorhinus galeus

Sardela europejska

ANE

Engraulis encrasicolus

Sardynka europejska

PIL

Sardina pilchardus

Smuklice

LEZ

Lepidorhombus spp.

Sola

SOL

Solea solea

Sole

SOO

Solea spp.

Szczękacz

SSI

Chaenocephalus aceratus

Szkarłacica

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Szprot

SPR

Sprattus sprattus

Śledź atlantycki

HER

Clupea harengus

Tuńczyk biały

ALB

Thunnus alalunga

Tuńczyk błękitnopłetwy

BFT

Thunnus thynnus

Tuńczyk południowy

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Scophthalmus maximus

Widlak bostoński

HKW

Urophycis tenuis

Witlinek

WHG

Merlangius merlangus

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Złocica

LEM

Microstomus kitt

Żabnicowate

ANF

Lophiidae

Żarłacz śledziowy

POR

Lamna nasus

Żółcica

YEL

Limanda ferruginea
ZAŁĄCZNIK IA

CIEŚNINA SKAGERRAK, CIEŚNINA KATTEGAT, PODOBSZARY ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 I 14, WODY UNII OBSZARÓW CECAF, WODY GUJANY FRANCUSKIEJGatunek:

Dobijaki i powiązane przyłowy

Ammodytes spp.

Obszar:

wody Unii obszarów 2a, 3a i 4 (1)

Dania

0

(2)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

0

(2)

Szwecja

0

(2)

Unia

0

(2)

 

Zjednoczone Królestwo

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Z wyłączeniem wód w zasięgu sześciu mil morskich od linii podstawowej Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula.

(2)

Przyłowy witlinka i makreli mogą stanowić do 2 % kwoty (OT1/*2A3A4X). Przyłowy witlinka i makreli odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przypisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach zarządzania dobijakami zgodnie z definicją w załączniku III nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Obszar: wody Unii obszarów zarządzania dobijakami 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dania

0

0

0

0

0

0

0

Niemcy

0

0

0

0

0

0

0

Szwecja

0

0

0

0

0

0

0

Unia

0

0

0

0

0

0

0

Zjednoczone Królestwo

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

0

0

0

0

0

0

0Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

(ARU/1/2.)

Niemcy

6

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

2

 

Niderlandy

5

 

Unia

13

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

 

TAC

23

 Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Unii obszarów 3a i 4

(ARU/3A4-C)

Dania

273

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

3

 

Francja

2

 

Irlandia

2

 

Niderlandy

13

 

Szwecja

11

 

Unia

304

 

Zjednoczone Królestwo

5

 

 

TAC

309

 Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6 i 7

(ARU/567.)

Niemcy

71

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

2

 

Irlandia

66

 

Niderlandy

742

 

Unia

881

 

Zjednoczone Królestwo

52

 

 

TAC

933

 Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2 i 14

(USK/1214EI)

Niemcy

2

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

2

(1)

Pozostałe

1

(1)

Unia

5

(1)

Zjednoczone Królestwo

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/1214EI_AMS).Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Unii obszaru 4

(USK/04-C.)

Dania

17

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

5

 

Francja

12

 

Szwecja

2

 

Pozostałe

2

(1)

Unia

38

 

Zjednoczone Królestwo

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/04-C_AMS).Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6 i 7

(USK/567EI.)

Niemcy

4

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

15

 

Francja

176

 

Irlandia

17

 

Pozostałe

4

(1)

Unia

216

 

Norwegia

731

(2 )(3) (4) (5)

Zjednoczone Królestwo

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/567EI_AMS).

(2)

Należy poławiać w wodach Unii obszarów 2a, 4, 5b, 6 i 7 (USK/*24X7C).

(3)

Warunek szczególny: z czego w obszarach 5b, 6 i 7 dozwolony jest przypadkowy połów innych gatunków na poziomie 25 % na statek, w jakimkolwiek momencie. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z uzasadnionych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 5b, 6 i 7 nie może przekraczać poniższej ilości w tonach (OTH/*5B67-). Przyłów dorsza atlantyckiego nie może w obszarze 6a na mocy niniejszego przepisu przekraczać 5 %.

750

 

 

(4)

Łącznie z molwą. Następujące kwoty dla Norwegii w obszarach 5b, 6 i 7 poławia się wyłącznie taklami:

 

 

 

 

 

Molwa (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Brosma (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Kwoty dotyczące brosmy i molwy dla Norwegii są zamienne do następującej ilości w tonach:

500

 

 Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(USK/04-N.)

Belgia

0

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

41

 

Niemcy

0

 

Francja

0

 

Niderlandy

0

 

Unia

41

 

Zjednoczone Królestwo

1

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

▼M1Gatunek:

Kaproszowate

Caproidae

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8

(BOR/678-)

Dania

1 645

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Irlandia

4 632

 

Unia

6 277

 

Zjednoczone Królestwo

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BGatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

3a

(HER/03A.)

Dania

2 577

(2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

41

(2)

Szwecja

2 696

(2)

Unia

5 314

(2)

Norwegia

818

 

Wyspy Owcze

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Połowy śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Warunek szczególny: do 50 % tej ilości można poławiać w wodach Unii obszaru 4 (HER/*04-C.).

(3)

Można poławiać wyłącznie w cieśninie Skagerrak (HER/*03AN.).Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53°30′ N

(HER/4AB.)

Dania

14 867

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

9 851

 

Francja

5 168

 

Niderlandy

12 929

 

Szwecja

978

 

Unia

43 793

 

Wyspy Owcze

63

 

Norwegia

27 913

(2)

Zjednoczone Królestwo

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Połowy śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC. W granicach tej kwoty w wodach Unii obszarów 4a i 4b (HER/*4AB-C) można poławiać ilości w tonach nie większe niż określone poniżej. Dodatkowa ilość wynosząca maksymalnie 10 000 ton zostanie przyznana, jeżeli Norwegia wystąpi o takie zwiększenie.

12 500

 

 

 

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w wodach Norwegii na południe od 62°N Unia nie może poławiać ilości większych, niż wymienione powyżej. Dodatkowa ilość wynosząca maksymalnie 2 500 ton zostanie przyznana, jeżeli Unia wystąpi o takie zwiększenie.

wody Norwegii na południe od 62°N (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unia

12 500

 

 

 Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(HER/4N-S62)

Szwecja

237

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca oraz witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

3a

(HER/03A-BC)

Dania

1 423

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

13

 

Szwecja

229

 

Unia

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a

(HER/2A47DX)

Belgia

11

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

2 143

 

Niemcy

11

 

Francja

11

 

Niderlandy

11

 

Szwecja

11

 

Unia

2 198

 

Zjednoczone Królestwo

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgia

2 158

(3)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

200

(3)

Niemcy

133

(3)

Francja

2 569

(3)

Niderlandy

4 541

(3)

Unia

9 601

(3)

Zjednoczone Królestwo

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Z wyjątkiem stada występującego w Blackwater: jest to odniesienie do stada śledzia atlantyckiego w regionie morskim ujścia rzeki Tamizy w obszarze ograniczonym loksodromą biegnącą w kierunku południowym od Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) do 51° 33′ N i stąd na zachód do punktu na wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa.

(3)

Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w obszarze 4b (HER/*04B.).Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6b i 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Niemcy

97

(2)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

19

(2)

Irlandia

132

(2)

Niderlandy

97

(2)

Unia

345

(2)

Zjednoczone Królestwo

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Jest to odniesienie do stada śledzia atlantyckiego w części obszaru ICES 6a leżącej na wschód od południka 7°W i na północ od równoleżnika 55°N lub na zachód od południka 7°W i na północ od równoleżnika 56°N, z wyłączeniem Clyde.

(2)

Zabrania się wszelkich ukierunkowanych połowów śledzia atlantyckiego w części obszarów ICES objętych tym TAC leżącej między 56°N a 57°30′N, z wyjątkiem pasa sześciu mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego Zjednoczonego Królestwa.Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

6aS (1), 7b and 7c

(HER/6AS7BC)

Irlandia

309

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niderlandy

31

 

Unia

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Jest to odniesienie do stada śledzia atlantyckiego w obszarze 6a, na południe od 56°00′N i na zachód od 7°00′W.Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlandia

525

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

525

 

Zjednoczone Królestwo

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Obszar ten jest pomniejszony o obszar ograniczony:

— od północy przez szerokość 52°30′N,

— od południa przez szerokość 52°00'N,

— od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

— od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7e i 7f

(HER/7EF.)

Francja

116

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

116

 

Zjednoczone Królestwo

116

 

 

TAC

232

 Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7g (1), 7h (1), 7j (1) i 7k (1)

(HER/7G-K.)

Niemcy

3

(2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

14

(2)

Irlandia

188

(2)

Niderlandy

14

(2)

Unia

219

(2)

Zjednoczone Królestwo

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Obszar ten jest powiększony o obszar ograniczony:

— od północy przez szerokość 52°30′N,

— od południa przez szerokość 52°00'N,

— od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

— od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.

(2)

Kwotę tę można przyznać wyłącznie statkom, które uczestniczą w połowach wskaźnikowych umożliwiających na podstawie działalności połowowej gromadzenie danych dotyczących tego stada wykorzystywanych przy ocenie przez ICES. Przed wydaniem zezwolenia na jakiekolwiek połowy zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji nazwę(-y) statku(-ów).Gatunek:

Sardela europejska

Engraulis encrasicolus

Obszar:

8

(ANE/08.)

Hiszpania

29 700

 

TAC analityczny

Francja

3 300

 

Unia

33 000

 

 

TAC

33 000

 Gatunek:

Sardela europejska

Engraulis encrasicolus

Obszar:

9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Hiszpania

0

(1)

TAC przezornościowy

Portugalia

0

(1)

Unia

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

cieśnina Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

1

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

421

 

Niemcy

11

 

Niderlandy

3

 

Szwecja

74

 

Unia

510

 

 

TAC

526

 Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

cieśnina Kattegat

(COD/03AS.)

Dania

75

(1)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

2

(1)

Szwecja

46

(1)

Unia

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

109

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

625

 

Niemcy

396

 

Francja

134

(1)

Niderlandy

353

(1)

Szwecja

4

 

Unia

1 621

 

Norwegia

626

(2)

Zjednoczone Królestwo

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w obszarze 7d (COD/*07D.).

(2)

Można poławiać w wodach Unii. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (COD/*04N-)

 

 

Unia

2 655

 

 

 Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62oN

(COD/4N-S62)

Szwecja

96

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

96

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy plamiaka, rdzawca oraz witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

6b; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b na zachód od 12°00'W oraz obszarów 12 i 14

(COD/5W6-14)

Belgia

0

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

0

 

Francja

2

 

Irlandia

1

 

Unia

3

 

Zjednoczone Królestwo

3

 

 

TAC

6

 Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

6a; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b na wschód od 12°00'W

(COD/5BE6A)

Belgia

1

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

5

(1)

Francja

51

(1)

Irlandia

71

(1)

Unia

128

(1)

Zjednoczone Królestwo

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy dorsza atlantyckiego.Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7a

(COD/07A.)

Belgia

1

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

2

(1)

Irlandia

43

(1)

Niderlandy

0

(1)

Unia

46

(1)

Zjednoczone Królestwo

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

5

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia

Francja

74

(1)

Irlandia

115

(1)

Niderlandy

0

(1)

Unia

194

(1)

Zjednoczone Królestwo

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy dorsza atlantyckiego.Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7d

(COD/07D.)

Belgia

9

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

180

(1)

Niderlandy

5

(1)

Unia

194

(1)

Zjednoczone Królestwo

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w: 4; wody Unii obszaru 2a; części obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat (COD/*2A3X4).Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

2

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

2

 

Niemcy

2

 

Francja

12

 

Niderlandy

10

 

Unia

28

 

Zjednoczone Królestwo

703

 

 

TAC

731

 Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b i 6; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(LEZ/56-14)

Hiszpania

168

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

654

(1)

Irlandia

191

 

Unia

1 013

 

Zjednoczone Królestwo

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 4 (LEZ/*2AC4C).Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

7

(LEZ/07.)

Belgia

127

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

1 405

(2)

Francja

1 705

(2)

Irlandia

775

(2)

Unia

4 012

 

Zjednoczone Królestwo

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

10 % tej kwoty można wykorzystać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE) na przyłowy w ukierunkowanych połowach soli.

(2)

35 % tej kwoty można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE).Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(LEZ/8ABDE.)

Hiszpania

248

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

200

 

Unia

448

 

 

TAC

448

 Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Hiszpania

1 912

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

96

 

Portugalia

64

 

Unia

2 072

 

 

TAC

2 158

 Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(ANF/2AC4-C)

Belgia

125

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

275

(1)

Niemcy

134

(1)

Francja

26

(1)

Niderlandy

94

(1)

Szwecja

3

(1)

Unia

657

(1)

Zjednoczone Królestwo

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w: 6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wodach międzynarodowych obszarów 12 i 14 (ANF/*56-14).Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(ANF/04-N.)

Belgia

13

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

326

 

Niemcy

5

 

Niderlandy

5

 

Unia

349

 

Zjednoczone Królestwo

76

 

 

TAC

Nie dotyczy

 Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(ANF/56-14)

Belgia

72

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

82

(1)

Hiszpania

77

 

Francja

881

(1)

Irlandia

199

 

Niderlandy

69

(1)

Unia

1 380

 

Zjednoczone Królestwo

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 4 (ANF/*2AC4C).

▼M1Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

7

(ANF/07.)

Belgia

1 468

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

164

(1)

Hiszpania

583

(1)

Francja

9 419

(1)

Irlandia

1 204

(1)

Niderlandy

190

(1)

Unia

13 028

(1)

Zjednoczone Królestwo

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (ANF/*8ABDE)

▼BGatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(ANF/8ABDE.)

Hiszpania

343

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

1 909

 

Unia

2 252

 

 

TAC

2 252

 Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Hiszpania

2 934

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

3

 

Portugalia

584

 

Unia

3 521

 

 

TAC

3 672

 Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

3a

(HAD/03A.)

Belgia

3

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

442

 

Niemcy

28

 

Niderlandy

1

 

Szwecja

52

 

Unia

526

 

 

TAC

548

 Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a

(HAD/2AC4.)

Belgia

52

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

354

 

Niemcy

225

 

Francja

393

 

Niderlandy

39

 

Szwecja

36

 

Unia

1 099

 

Norwegia

1 975

 

Zjednoczone Królestwo

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Unia

5 161

 

 

 Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62oN

(HAD/4N-S62)

Szwecja

177

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

177

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6b, 12 i 14

(HAD/6B1214)

Belgia

6

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

7

 

Francja

289

 

Irlandia

206

 

Unia

508

 

Zjednoczone Królestwo

2 111

 

 

TAC

2 619

 Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgia

1

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

1

(1)

Francja

55

(1)

Irlandia

163

(1)

Unia

220

 

Zjednoczone Królestwo

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

Nie więcej niż 10 % tej kwoty można poławiać w obszarze 4; wodach Unii obszaru 2a (HAD/*2AC4.).Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgia

30

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

1 810

 

Irlandia

603

 

Unia

2 443

 

Zjednoczone Królestwo

272

 

 

TAC

2 715

 Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

7a

(HAD/07A.)

Belgia

13

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

57

 

Irlandia

342

 

Unia

412

 

Zjednoczone Królestwo

378

 

 

TAC

790

 Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

3a

(WHG/03A.)

Dania

292

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niderlandy

1

 

Szwecja

31

 

Unia

324

 

 

TAC

415

 Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a

(WHG/2AC4.)

Belgia

82

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

356

 

Niemcy

93

 

Francja

535

 

Niderlandy

206

 

Szwecja

1

 

Unia

1 273

 

Norwegia

304

(1)

Zjednoczone Królestwo

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Można poławiać w wodach Unii. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (WHG/*04N-)

 

 

Unia

2 700

 

 

 Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(WHG/56-14)

Niemcy

1

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia

Francja

14

(1)

Irlandia

68

(1)

Unia

83

(1)

Zjednoczone Królestwo

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Wyłącznie połowy witlinka złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy witlinka.Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

7a

(WHG/07A.)

Belgia

1

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia

Francja

6

(1)

Irlandia

104

(1)

Niderlandy

0

(1)

Unia

111

(1)

Zjednoczone Królestwo

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Wyłącznie połowy witlinka złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy witlinka.

▼M1Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k

(WHG/7X7 A-C)

Belgia

37

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

2 258

 

Irlandia

1 629

 

Niderlandy

18

 

Unia

3 942

 

Zjednoczone Królestwo

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BGatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

8

(WHG/08.)

Hiszpania

880

 

TAC przezornościowy

Francja

1 321

 

Unia

2 201

 

 

TAC

2 276

 Gatunek:

Witlinek i rdzawiec

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62oN

(W/P/4N-S62)

Szwecja

48

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

48

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

3a

(HKE/03A.)

Dania

784

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Szwecja

67

(1)

Unia

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do wód Unii obszarów 2a i 4. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(HKE/2AC4-C)

Belgia

14

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

570

(1)

Niemcy

65

(1)

Francja

126

(1)

Niderlandy

33

(1)

Unia

808

(1)

Zjednoczone Królestwo

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Nie więcej niż 10 % tej kwoty można wykorzystać na przyłowy w obszarze 3a (HKE/*03A.).Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b

(HKE/571214)

Belgia

146

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

4 667

 

Francja

7 207

(1)

Irlandia

873

 

Niderlandy

94

(1)

Unia

12 987

 

Zjednoczone Królestwo

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do wód Unii obszarów 2a i 4. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

8a, 8b, 8d i 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgia

19

 

 

 

Hiszpania

753

 

 

 

Francja

753

 

 

 

Irlandia

94

 

 

 

Niderlandy

10

 

 

 

Unia

1 629

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

424

 

 

 Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgia

5

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

3 249

 

Francja

7 296

 

Niderlandy

10

(1)

Unia

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do wód obszaru 4 i wód Unii obszaru 2a. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (HKE/*57-14)

Belgia

1

 

 

 

Hiszpania

941

 

 

 

Francja

1 694

 

 

 

Niderlandy

3

 

 

 

Unia

2 639

 

 

 Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Hiszpania

5 320

 

TAC przezornościowy

Francja

511

 

Portugalia

2 483

 

Unia

8 314

 

 

TAC

8 517

 Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody Norwegii obszarów 2 i 4

(WHB/24-N.)

Dania

0

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

0

 

Zjednoczone Królestwo

0

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

▼M1Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

(WHB/1X14)

Dania

34 892

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

13 566

(1)

Hiszpania

29 581

(1) (2)

Francja

24 282

(1)

Irlandia

27 019

(1)

Niderlandy

42 546

(1)

Portugalia

2 748

(1) (2)

Szwecja

8 631

(1)

Unia

183 265

(1) (3)

Norwegia

69 930

 

Wyspy Owcze

7 000

 

Zjednoczone Królestwo

45 274

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Warunek szczególny: w ramach łącznego limitu 24 375 ton dostępnego dla Unii państwa członkowskie mogą poławiać w wodach Wysp Owczych (WHB/*05-F.) następujący procent swoich kwot: 14,3 %.

(2)

Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do obszarów 8c, 9 i 10; wód Unii obszaru CECAF 34.1.1. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

(3)

Warunek szczególny: z kwot Unii na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) oraz 8c, 9 i 10; na wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) następującą ilość można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen:

133 566Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Hiszpania

25 065

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Portugalia

6 266

 

Unia

31 331

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Warunek szczególny: z kwot Unii na wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) oraz 8c, 9 i 10; na wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) następującą ilość można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen:

133 566Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody Unii obszarów 2, 4a, 5, 6 na północ od 56° 30′ N oraz 7 na zachód od 12° W

(WHB/24A567)

Norwegia

133 566

(1) (2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Wyspy Owcze

26 250

(3) (4)

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Należy odliczyć od kwoty określonej przez Norwegię.

(2)

Warunek szczególny: połów w obszarze 4a nie może przekraczać następującej ilości (WHB/*04 A-C):

28 000

To ograniczenie połowowe w obszarze 4a równa się następującemu odsetkowi limitu dostępu Norwegii:

18 %

(3)

Należy odliczyć od kwoty określonej przez Wyspy Owcze.

(4)

Warunek szczególny: można również poławiać w obszarze 6b (WHB/*06B-C). Połów w obszarze 4a nie może przekraczać następującej ilości (WHB/*04 A-C):

6 563

▼BGatunek:

Złocica i szkarłacica

Microstomus kitt and

Glyptocephalus cynoglossus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(L/W/2AC4-C)

Belgia

92

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

253

 

Niemcy

33

 

Francja

69

 

Niderlandy

211

 

Szwecja

3

 

Unia

661

 

Zjednoczone Królestwo

1 036

 

 

TAC

1 697

 Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 7

(BLI/5B67-)

Niemcy

28

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Estonia

4

 

Hiszpania

89

 

Francja

2 032

 

Irlandia

8

 

Litwa

2

 

Polska

1

 

Pozostałe

8

(1)

Unia

2 172

 

Norwegia

63

(2)

Wyspy Owcze

38

(3)

Zjednoczone Królestwo

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (BLI/5B67_AMS).

(2)

Można poławiać w wodach Unii obszarów 2a, 4, 5b, 6 i 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Przyłowy buławika czarnego i pałasza czarnego należy odjąć od tej kwoty. Można poławiać w wodach Unii obszaru 6a na północ od 56° 30′ N i obszaru 6b. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku.Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody międzynarodowe obszaru 12

(BLI/12INT-)

Estonia

0

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

33

(1)

Francja

1

(1)

Litwa

0

(1)

Pozostałe

0

(1)

Unia

34

(1)

Zjednoczone Królestwo

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (BLI/12INT_AMS).Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 2 i 4

(BLI/24-)

Dania

1

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

1

 

Irlandia

1

 

Francja

4

 

Pozostałe

1

(1)

Unia

8

 

Zjednoczone Królestwo

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (BLI/24_AMS).Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 3a

(BLI/03A-)

Dania

1

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

0

 

Szwecja

1

 

Unia

2

 

 

TAC

2

 Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

(LIN/1/2.)

Dania

7

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

7

 

Francja

7

 

Pozostałe

3

(1)

Unia

24

 

Zjednoczone Królestwo

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (LIN/1/2_AMS).Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii obszaru 3a

(LIN/03A-C.)

Belgia

3

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

25

 

Niemcy

3

 

Szwecja

10

 

Unia

41

 

Zjednoczone Królestwo

3

 

 

TAC

44

 Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii obszaru 4

(LIN/04-C.)

Belgia

7

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

106

(1)

Niemcy

66

(1)

Francja

59

 

Niderlandy

2

 

Szwecja

5

(1)

Unia

245

 

Zjednoczone Królestwo

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 25 %, lecz nie więcej niż 75 ton, można poławiać w: wodach Unii obszaru 3a (LIN/*03A-C).Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5

(LIN/05EI.)

Belgia

2

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

2

 

Niemcy

2

 

Francja

2

 

Unia

8

 

Zjednoczone Królestwo

2

 

 

TAC

10

 Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

(LIN/6X14.)

Belgia

12

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

2

(1)

Niemcy

42

(1)

Irlandia

225

 

Hiszpania

840

 

Francja

896

(1)

Portugalia

2

 

Unia

2 019

 

Norwegia

2 000

(2) (3) (4)

 

Wyspy Owcze

50

(5) (6)

 

Zjednoczone Królestwo

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 35 % można poławiać w: wodach Unii obszaru 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Warunek szczególny: z czego w obszarach 5b, 6 i 7 dozwolony jest przypadkowy połów innych gatunków na poziomie 25 % na statek, w jakimkolwiek momencie. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z uzasadnionych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 5b, 6 i 7 nie może przekraczać poniższej ilości w tonach (OTH/*6X14.). Przyłów dorsza atlantyckiego nie może w obszarze 6a na mocy niniejszego przepisu przekraczać 5 %.

750

 

 

 

(3)

Łącznie z brosmą. Następujące kwoty dla Norwegii poławia się wyłącznie taklami w obszarach 5b, 6 i 7:

 

 

 

 

 

 

Molwa (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Brosma (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Kwoty dotyczące molwy i brosmy dla Norwegii są zamienne do następującej ilości w tonach:

500

 

 

(5)

Łącznie z brosmą. Należy poławiać w obszarach 6b oraz 6a na północ od 56°30′N (LIN/*6BAN.).

(6)

Warunek szczególny: z czego w obszarach 6a i 6b dozwolony jest przypadkowy połów innych gatunków na poziomie 20 % na statek, w jakimkolwiek momencie. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z uzasadnionych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 6a i 6b nie może przekraczać następującej ilości w tonach (OTH/*6AB.):

19Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(LIN/04-N.)

Belgia

2

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

297

 

Niemcy

8

 

Francja

3

 

Niderlandy

1

 

Unia

311

 

Zjednoczone Królestwo

27

 

 

TAC

Nie dotyczy

 Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

3a

(NEP/03A.)

Dania

9 084

 

TAC analityczny

Niemcy

26

 

Szwecja

3 250

 

Unia

12 360

 

 

TAC

12 360

 Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(NEP/2AC4-C)

Belgia

301

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

301

 

Niemcy

5

 

Francja

9

 

Niderlandy

155

 

Unia

771

 

Zjednoczone Królestwo

4 981

 

 

TAC

5 752

 Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(NEP/04-N.)

Dania

142

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

0

 

Unia

142

 

Zjednoczone Królestwo

8

 

 

TAC

Nie dotyczy

 Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b

(NEP/5BC6.)

Hiszpania

8

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

32

 

Irlandia

54

 

Unia

94

 

Zjednoczone Królestwo

3 881

 

 

TAC

3 975

 

▼M1Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

7

(NEP/07.)

Hiszpania

252

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

1 022

(1)

Irlandia

1 550

(1)

Unia

2 824

(1)

Zjednoczone Królestwo

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (NEP/*07U16):

Hiszpania

437

Francja

274

Irlandia

526

Unia

1 237

Zjednoczone Królestwo

213

▼BGatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(NEP/8ABDE.)

Hiszpania

239

 

TAC analityczny

Francja

3 745

 

Unia

3 984

 

 

TAC

3 984

 Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

8c

(NEP/08C.)

Hiszpania

2,4

(1)

TAC przezornościowy

Francja

0,0

(1)

Unia

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Wyłącznie dla połowów dokonanych w ramach połowów wskaźnikowych w celu zgromadzenia danych dotyczących wydajności połowowej na statkach z obserwatorami na pokładzie:

– 1,7 tony w jednostce funkcjonalnej 25 podczas pięciu rejsów miesięcznie w sierpniu i we wrześniu,

– 0,7 tony w jednostce funkcjonalnej 31 podczas 7 dni w lipcu.Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Hiszpania

94

(1)

TAC przezornościowy

Portugalia

280

(1)

Unia

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Z czego nie więcej niż 6 % można poławiać w jednostkach funkcjonalnych 26 i 27 rejonu ICES 9a (NEP/*9U267).

(2)

W granicach wyżej wymienionego TAC, w jednostce funkcjonalnej 30 rejonu ICES 9a (NEP/*9U30) nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej: 65Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

3a

(PRA/03A.)

Dania

531

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Szwecja

286

 

Unia

817

 

 

TAC

1 529

 Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(PRA/2AC4-C)

Dania

45

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niderlandy

0

 

Szwecja

2

 

Unia

47

 

Zjednoczone Królestwo

13

 

 

TAC

60

 Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62oN

(PRA/4N-S62)

Dania

50

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Szwecja

31

(1)

Unia

81

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.Gatunek:

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

Penaeus spp.

Obszar:

wody Gujany Francuskiej

(PEN/FGU.)

Francja

Do ustalenia

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

Do ustalenia

(1) (2)

 

TAC

Do ustalenia

(1) (2)

(1)

Połowy krewetek Penaeus subtilis i Penaeus brasiliensis są zabronione w wodach o głębokości mniejszej niż 30 m.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Francji.Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

cieśnina Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgia

26

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

3 308

 

Niemcy

17

 

Niderlandy

636

 

Szwecja

177

 

Unia

4 164

 

 

TAC

4 912

 Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

cieśnina Kattegat

(PLE/03AS.)

Dania

369

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

4

 

Szwecja

41

 

Unia

414

 

 

TAC

719

 Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia

1 381

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

4 487

 

Niemcy

1 294

 

Francja

259

 

Niderlandy

8 627

 

Unia

16 048

 

Norwegia

2 570

(1)

Zjednoczone Królestwo

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Z czego nie więcej niż 75 ton można poławiać w cieśninie Skagerrak (PLE/*03AN.).

 

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (PLE/*04N-)

 

 

Unia

14 010

 

 

 Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b;

wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(PLE/56-14)

Francja

2

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Irlandia

65

 

Unia

67

 

Zjednoczone Królestwo

97

 

 

TAC

164

 Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7a

(PLE/07A.)

Belgia

29

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

13

 

Irlandia

361

 

Niderlandy

9

 

Unia

412

 

Zjednoczone Królestwo

287

 

 

TAC

699

 Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7b i 7c

(PLE/7BC.)

Francja

4

 

TAC przezornościowy

Irlandia

15

 

Unia

19

 

 

TAC

19

 

▼M1Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7d i 7e

(PLE/7DE.)

Belgia

674

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

2 247

 

Unia

2 921

 

Zjednoczone Królestwo

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BGatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7f i 7g

(PLE/7FG.)

Belgia

117

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

211

 

Irlandia

64

 

Unia

392

 

Zjednoczone Królestwo

110

 

 

TAC

502

 Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7h, 7j i 7k

(PLE/7HJK.)

Belgia

1

(1)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia

Francja

2

(1)

Irlandia

8

(1)

Niderlandy

4

(1)

Unia

15

(1)

Zjednoczone Królestwo

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Wyłącznie połowy gładzicy złowionej jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone ukierunkowane połowy gładzicy.Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Hiszpania

26

 

TAC przezornościowy

Francja

103

 

Portugalia

26

 

Unia

155

 

 

TAC

155

 Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(POL/56-14)

Hiszpania

1

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

29

 

Irlandia

9

 

Unia

39

 

Zjednoczone Królestwo

22

 

 

TAC

61

 Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

7

(POL/07.)

Belgia

95

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

6

(1)

Francja

2 178

(1)

Irlandia

232

(1)

Unia

2 511

(1)

Zjednoczone Królestwo

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 2 % można poławiać w: 8a, 8b, 8d i 8e (POL/*8ABDE).Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(POL/8ABDE.)

Hiszpania

252

 

TAC przezornościowy

Francja

1 230

 

Unia

1 482

 

 

TAC

1 482

 Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

8c

(POL/08C.)

Hiszpania

149

 

TAC przezornościowy

Francja

17

 

Unia

166

 

 

TAC

166

 Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Hiszpania

196

(1)

TAC przezornościowy

Portugalia

7

(1) (2)

Unia

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 8c (POL/*08C.).

(2)

Oprócz tego TAC Portugalia może poławiać ilości rdzawca nieprzekraczające 98 ton (POL/93411P).Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

3a i 4; wody Unii obszaru 2a

(POK/2C3A4)

Belgia

7

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

823

 

Niemcy

2 079

 

Francja

4 892

 

Niderlandy

21

 

Szwecja

113

 

Unia

7 935

 

Norwegia

10 426

(1)

Zjednoczone Królestwo

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 4 oraz w obszarze 3a (POK/*3A4-C). Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

(POK/56-14)

Niemcy

88

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

870

 

Irlandia

100

 

Unia

1 058

 

Norwegia

235

(1)

Zjednoczone Królestwo

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Należy poławiać na północ od 56o30' N (POK/*5614N).Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62oN

(POK/4N-S62)

Szwecja

220

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

220

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca i witlinka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

7, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgia

2

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

311

 

Irlandia

373

 

Unia

686

 

Zjednoczone Królestwo

109

 

 

TAC

795

 Gatunek:

Turbot i nagład

Scophthalmus maximus and Scophthalmus rhombus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(T/B/2AC4-C)

Belgia

119

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

255

 

Niemcy

65

 

Francja

31

 

Niderlandy

902

 

Szwecja

2

 

Unia

1 374

 

Zjednoczone Królestwo

251

 

 

TAC

1 625

 Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(SRX/2AC4-C)

Belgia

73

(1) (2) (3) (4)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

3

(1) (2) (3)

Niemcy

4

(1) (2) (3)

Francja

12

(1) (2) (3) (4)

Niderlandy

62

(1) (2) (3) (4)

Unia

154

(1) (3)

Zjednoczone Królestwo

281

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 4 (RJH/04-C.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) zgłasza się osobno.

(2)

Kwota przyłowów. Gatunki te nie mogą stanowić więcej niż 25 % masy połowu w relacji pełnej zatrzymanego na statku w przeliczeniu na rejs połowowy. Warunek ten ma zastosowanie tylko do statków o długości całkowitej ponad 15 metrów. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku, określonemu w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(3)

Nie ma to zastosowania do rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 2a oraz do rai drobnookiej (Raja microocellata) w wodach Unii obszarów 2a i 4. Przypadkowo złowionych osobników tych gatunków nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić. Rybaków zachęca się do opracowania i wykorzystywania odpowiednich technik oraz sprzętu w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego uwalniania osobników tych gatunków.

(4)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d (SRX/*07D2.), bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do określonych w nich obszarów. Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*07D2.) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*07D2.) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszaru 3a

(SRX/03A-C.)

Dania

9

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Szwecja

3

(1)

Unia

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/03A-C.) zgłasza się osobno.Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszarów 6a, 6b oraz 7a-c i 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgia

230

(1) (2) (3) (4)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Estonia

1

(1) (2) (3) (4)

Francja

1 032

(1) (2) (3) (4)

Niemcy

3

(1) (2) (3) (4)

Irlandia

332

(1) (2) (3) (4)

Litwa

5

(1) (2) (3) (4)

Niderlandy

1

(1) (2) (3) (4)

Portugalia

6

(1) (2) (3) (4)

Hiszpania

278

(1) (2) (3) (4)

Unia

1 888

(1) (2) (3) (4)

Zjednoczone Królestwo

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/67AKXD), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/67AKXD), rai piaskowej (Raja circularis) (RJI/67AKXD) oraz rai kosmatej (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) zgłasza się osobno.

(2)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d (SRX/*07D.), bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do określonych w nich obszarów. Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*07D.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*07D.), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*07D.), rai piaskowej (Raja circularis) (RJI/*07D.) oraz rai kosmatej (Raja fullonica) (RJF/*07D.) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).

(3)

Nie ma to zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata), z wyjątkiem wód Unii obszarów 7f i 7g. Przypadkowo złowionych osobników tego gatunku nie wolno okaleczać. Należy je niezwłocznie uwolnić. Rybaków zachęca się do opracowania i wykorzystywania odpowiednich technik oraz sprzętu w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego uwalniania osobników tych gatunków. W granicach wyżej wymienionych kwot w wodach Unii obszarów 7f i 7g (RJE/7FG.) nie można poławiać ilości rai drobnookiej przekraczających podane poniżej:

Gatunek:

Raja drobnooka

Raja microocellata

Obszar:

wody Unii obszarów 7f i 7g

(RJE/7FG.)

Belgia

4

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Estonia

0

Francja

20

Niemcy

0

Irlandia

6

Litwa

0

Niderlandy

0

Portugalia

0

Hiszpania

5

Unia

35

Zjednoczone Królestwo

13

 

 

TAC

48

 

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d i zgłasza się je z następującym kodem: (RJE/*07D.). Ten warunek szczególny pozostaje bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów.

(4)

Nie ma to zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata).Gatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszaru 7d

(SRX/07D.)

Belgia

33

(1) (2) (3) (4)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

278

(1) (2) (3) (4)

Niderlandy

2

(1) (2) (3) (4)

Unia

313

(1) (2) (3) (4)

Zjednoczone Królestwo

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/07D.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/07D.), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/07D.) oraz rai drobnookiej (Raja microocellata) (RJE/07D.) zgłasza się osobno.

(2)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszarów 6a, 6b, 7a–c i 7e–k (SRX/*67AKD). Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*67AKD), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*67AKD) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).

(3)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 4 (SRX/*2AC4C). Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 4 (RJH/*04-C.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata).

(4)

Nie ma to zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata).

▼M1Gatunek:

Raja bruzdowana

Raja undulata

Obszar:

7d i 7e

(RJU/7DE.)

Belgia

13

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Estonia

0

(1)

Francja

63

(1)

Niemcy

0

(1)

Irlandia

16

(1)

Litwa

0

(1)

Niderlandy

0

(1)

Portugalia

0

(1)

Hiszpania

14

(1)

Unia

106

(1)

Zjednoczone Królestwo

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

W obszarach objętych niniejszym TAC gatunek ten nie może być przedmiotem połowów ukierunkowanych. Gatunek ten może być wyładowany wyłącznie w całości lub wypatroszony. Powyższe przepisy pozostają bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów.

▼BGatunek:

Rajokształtne

Rajiformes

Obszar:

wody Unii obszarów 8 i 9

(SRX/89-C.)

Belgia

3

(1) (2)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

451

(1) (2)

Portugalia

366

(1) (2)

Hiszpania

368

(1) (2)

Unia

1 188

(1) (2)

Zjednoczone Królestwo

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/89-C.) oraz rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/89-C.) zgłasza się osobno.

(2)

Nie ma to zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata). W obszarach objętych niniejszym TAC gatunek ten nie może być przedmiotem połowów ukierunkowanych. W przypadkach gdy nie podlega on obowiązkowi wyładunku, przyłów rai bruzdowanej w podobszarach 8 i 9 może być wyładowany wyłącznie w całości lub wypatroszony. Połowy pozostają w ramach kwot określonych w tabeli poniżej. Przepisy te pozostają bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów. Przyłowy rai bruzdowanej zgłasza się osobno z kodami podanymi w tabelach poniżej. W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości rai bruzdowanej przekraczających podane poniżej:

 

Gatunek:

Raja bruzdowana

Raja undulata

Obszar:

wody Unii obszaru 8

(RJU/8-C.)

Belgia

0

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

3

Portugalia

3

Hiszpania

3

Unia

9

Zjednoczone Królestwo

0

 

 

TAC

9

 

 

Gatunek:

Raja bruzdowana

Raja undulata

Obszar:

wody Unii obszaru 9

(RJU/9-C.)

Belgia

0

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

5

Portugalia

4

Hiszpania

4

Unia

13

Zjednoczone Królestwo

0

 

 

TAC

13

 Gatunek:

Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6

(GHL/2A-C46)

Dania

4

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

6

 

Estonia

4

 

Hiszpania

4

 

Francja

58

 

Irlandia

4

 

Litwa

4

 

Polska

4

 

Unia

88

 

Norwegia

313

(1)

Zjednoczone Królestwo

228

 

 

TAC

629

 

(1)

Poławiane w wodach Unii obszarów 2a i 6. W obszarze 6 ilość tę można poławiać wyłącznie taklami (GHL/*2A6-C).

▼M1Gatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22–32

(MAC/2A34.)

Belgia

407

(1) (2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

13 999

(1) (2)

Niemcy

424

(1) (2)

Francja

1 281

(1) (2)

Niderlandy

1 289

(1) (2)

Szwecja

3 821

(1) (2) (3)

Unia

21 221

(1) (2)

Norwegia

133 741

(4)

Zjednoczone Królestwo

1 194

(1) (2)

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

W granicach wyżej wymienionych kwot ilości nie większe niż wymienione poniżej można poławiać również w następujących dwóch obszarach:

 

wody Norwegii obszaru 2a (MAC/*02AN-)

wody Wysp Owczych (MAC/*FRO1)

Belgia

55

56

Dania

1 887

1 929

Niemcy

57

59

Francja

173

176

Niderlandy

174

178

Szwecja

515

527

Unia

2 860

2 925

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

161

165

(2)

Może być poławiany również w wodach Norwegii obszaru 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Warunek szczególny: w tym następująca ilość w tonach do połowu w wodach Norwegii obszarów 2a i 4a (MAC/*2A4AN):

190

W odniesieniu do połowów objętych tym warunkiem szczególnym przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka odlicza się od kwot dla tych gatunków.

(4)

Należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Ilość ta obejmuje udział Norwegii w TAC dla Morza Północnego, który wynosi:

38 778

Kwotę tę można poławiać jedynie w obszarze 4a (MAC/*04 A.), z wyjątkiem następującej ilości w tonach, którą można poławiać w obszarze 3a (MAC/*03 A.):

2 100

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej: 

3a

3a i 4bc

4b

4c

6, wody międzynarodowe obszaru 2a, od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 września do dnia 31 grudnia

 

(MAC/*03 A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Dania

0

2891

0

0

8399

Francja

0

343

0

0

0

Niderlandy

0

343

0

0

0

Szwecja

0

0

273

7

2179

Zjednoczone Królestwo

0

343

0

0

0

Norwegia

2100

0

0

0

0Gatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14

(MAC/2CX14-)

Niemcy

17 562

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

19

(1)

Estonia

146

(1)

Francja

11 709

(1)

Irlandia

58 539

(1)

Łotwa

108

(1)

Litwa

108

(1)

Niderlandy

25 610

(1)

Polska

1 237

(1)

Unia

115 038

(1)

Norwegia

12 369

(2) (3)

Wyspy Owcze

26 142

(4)

Zjednoczone Królestwo

160 985

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Warunek szczególny: z czego do 25 % można udostępnić do celów wymiany do poławiania przez Hiszpanię, Francję i Portugalię w obszarach 8c, 9 i 10 oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Można poławiać w obszarach 2a, 6a na północ od 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f i 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Kwota limitu dostępu wskazana poniżej (MAC/*N5630), w tonach, może być poławiana przez Norwegię na północ od 56°30′ N. Kwoty nieodliczone na podstawie przypisu 2 odlicza się od limitu połowowego określonego przez Norwegię.

28 659

(4)

Kwotę tę odejmuje się od limitu połowowego Wysp Owczych (kwota dostępu). Można poławiać wyłącznie w obszarze 6a na północ od 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Jednakże od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia w ramach tej kwoty można również poławiać w obszarach 2a i 4a na północ od 59° (obszar UE) (MAC/*24N59).

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach i okresach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej: 

wody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a. W okresach od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 września do dnia 31 grudnia

wody Norwegii obszaru 2a

wody Wysp Owczych

 

(MAC/*4 A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Niemcy

10 599

1 428

1 461

Francja

7 067

951

974

Irlandia

35 330

4 762

4 871

Niderlandy

15 457

2 082

2 131

Unia

68 453

9 223

9 437

Zjednoczone Królestwo

97 162

13 097

13 395Gatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Hiszpania

24 990

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

166

(1)

Portugalia

5 165

(1)

Unia

30 321

 

 

TAC

Nie dotyczy

(1)

Warunek szczególny: ilości podlegające wymianie z innymi państwami członkowskimi można poławiać w obszarach 8a, 8b i 8d (MAC/*8ABD.). Jednakże ilości dostarczane przez Hiszpanię, Portugalię lub Francję do celów wymiany, które mają być poławiane w obszarach 8a, 8b i 8d, nie mogą przekroczyć 25 % kwot przekazującego państwa członkowskiego.

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

8b (MAC/*08B.)Hiszpania

2 099

Francja

14

Portugalia

433

▼BGatunek:

Makrela

Scomber scombrus

Obszar:

wody Norwegii obszarów 2a i 4a

(MAC/2A4A-N)

Dania

9 394

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

9 394

 

 

TAC

Nie dotyczy

 Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

3a; wody Unii podrejonów 22–24

(SOL/3ABC24)

Dania

500

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

29

(1)

Niderlandy

48

(1)

Szwecja

19

 

Unia

596

 

 

TAC

596

 

(1)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 3a, podrejonów 22–24.

▼M1Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(SOL/24-C.)

Belgia

731

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

334

 

Niemcy

585

 

Francja

146

 

Niderlandy

6 597

 

Unia

8 393

 

Norwegia

5

(1)

Zjednoczone Królestwo

376

 

 

TAC

8 774

 

(1)

Można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 4 (SOL/*04-C.).

▼BGatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(SOL/56-14)

Irlandia

12

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

12

 

Zjednoczone Królestwo

3

 

 

TAC

15

 Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7a

(SOL/07A.)

Belgia

53

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

1

 

Irlandia

19

 

Niderlandy

17

 

Unia

90

 

Zjednoczone Królestwo

24

 

 

TAC

114

 

▼M1Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7b i 7c

(SOL/7BC.)

Francja

6

 

TAC przezornościowy

Irlandia

28

 

Unia

34

 

 

TAC

34

 Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7d

(SOL/07D.)

Belgia

339

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

678

 

Unia

1 017

 

Zjednoczone Królestwo

242

 

 

TAC

1 259

 

▼BGatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7e

(SOL/07E.)

Belgia

13

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

139

 

Unia

152

 

Zjednoczone Królestwo

218

 

 

TAC

370

 Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7f i 7g

(SOL/7FG.)

Belgia

258

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

26

 

Irlandia

13

 

Unia

297

 

Zjednoczone Królestwo

116

 

 

TAC

413

 Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7h, 7j i 7k

(SOL/7HJK.)

Belgia

7

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

14

 

Irlandia

37

 

Niderlandy

11

 

Unia

69

 

Zjednoczone Królestwo

14

 

 

TAC

83

 Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

8a i 8b

(SOL/8AB.)

Belgia

42

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

8

 

Francja

3 116

 

Niderlandy

233

 

Unia

3 399

 

 

TAC

3 483

 Gatunek:

Sole

Solea spp.

Obszar:

8c, 8d, 8e, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Hiszpania

258

 

TAC przezornościowy

Portugalia

428

 

Unia

686

 

 

TAC

686

 Gatunek:

Szprot i powiązane przyłowy

Sprattus sprattus

Obszar:

3a

(SPR/03A.)

Dania

0

(1) (2)

TAC analityczny

Niemcy

0

(1) (2)

Szwecja

0

(1) (2)

Unia

0

(1) (2)

 

TAC

0

(2)

(1)

Przyłowy witlinka i plamiaka mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*03A.). Przyłowy witlinka i plamiaka odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.Gatunek:

Szprot i powiązane przyłowy

Sprattus sprattus

Obszar:

wody Unii obszarów 2a i 4

(SPR/2AC4-C)

Belgia

0

(1) (2)

TAC analityczny

Dania

0

(1) (2)

Niemcy

0

(1) (2)

Francja

0

(1) (2)

Niderlandy

0

(1) (2)

Szwecja

0

(1) (2) (3)

Unia

0

(1) (2)

Norwegia

0

(1)

Wyspy Owcze

0

(1) (4)

Zjednoczone Królestwo

0

(1) (2)

 

TAC

0

(1)

(1)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

(2)

Przyłowy witlinka mogą stanowić do 2 % kwoty (OTH/*2AC4C). Przyłowy witlinka odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(3)

Łącznie z dobijakami.

(4)

Może zawierać do 4 % przyłowu śledzia atlantyckiego.Gatunek:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:

7d i 7e

(SPR/7DE.)

Belgia

2

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

122

 

Niemcy

2

 

Francja

26

 

Niderlandy

26

 

Unia

178

 

Zjednoczone Królestwo

198

 

 

TAC

376

 Gatunek:

Koleń pospolity

Squalus acanthias

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14

(DGS/15X14)

Belgia

5

(1)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

1

(1)

Hiszpania

3

(1)

Francja

21

(1)

Irlandia

13

(1)

Niderlandy

0

(1)

Portugalia

0

(1)

Unia

43

(1)

Zjednoczone Królestwo

25

(1)

 

TAC

68

(1)

(1)

W obszarach objętych niniejszym TAC koleń pospolity nie może być przedmiotem połowów ukierunkowanych połowów. Osobników złowionych przypadkowo w połowach, w ramach których koleń pospolity nie podlega obowiązkowi wyładunku, nie wolno okaleczać i muszą one zostać niezwłocznie uwolnione, zgodnie z wymogami art. 20 i 57 niniejszego rozporządzenia. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 statek uczestniczący w programie unikania przyłowów, który został pozytywnie zweryfikowany przez STECF, może wyładować miesięcznie nie więcej niż 2 tony kolenia pospolitego, który w momencie wciągania narzędzi połowowych na pokład jest już martwy. Państwa członkowskie uczestniczące w programie unikania przyłowów zapewniają, aby całkowite roczne wyładunki kolenia pospolitego w oparciu o to odstępstwo nie przekraczały powyższych ilości. Przed wydaniem zezwolenia na jakiekolwiek wyładunki te państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz uczestniczących statków. Państwa członkowskie wymieniają informacje dotyczące obszarów unikania przyłowów.Gatunek:

Ostroboki i powiązane przyłowy

Trachurus spp.

Obszar:

wody Unii obszarów 4b, 4c i 7d

(JAX/4BC7D)

Belgia

3

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

1 328

(1)

Niemcy

117

(1) (2)

Hiszpania

25

(1)

Francja

110

(1) (2)

Irlandia

84

(1)

Niderlandy

799

(1) (2)

Portugalia

3

(1)

Szwecja

19

(1)

Unia

2 488

 

Norwegia

638

(3)

Zjednoczone Królestwo

316

(1) (2)

 

TAC

3 442

 

(1)

Przyłowy kaproszowatych, plamiaka, witlinka i makreli mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*4BC7D). Przyłowy kaproszowatych, plamiaka, witlinka i makreli odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2)

Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty złowionej w obszarze 7d można uznać za złowione w ramach kwoty dla następującego obszaru: wody Unii obszarów 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Można poławiać w wodach Unii obszaru 4a, ale nie w wodach Unii obszaru 7d (JAX/*04-C.).

▼M1Gatunek:

Ostroboki i powiązane przyłowy

Trachurus spp.

Obszar:

wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(JAX/2 A-14)

Dania

5 457

(1) (3)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

4 258

(1) (2) (3)

Hiszpania

5 808

(3) (5)

Francja

2 191

(1) (2) (3) (5)

Irlandia

14 181

(1) (3)

Niderlandy

17 085

(1) (2) (3)

Portugalia

559

(3) (5)

Szwecja

540

(1) (3)

Unia

50 079

(3)

Wyspy Owcze

1 280

(4)

Zjednoczone Królestwo

5 135

(1) (2) (3)

 

TAC

56 494

 

(1)

Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty złowionej w wodach Unii obszarów 2a lub 4a przed dniem 30 czerwca można uznać za złowione w ramach kwoty dla wód Unii obszarów 4b, 4c i 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze 7d (JAX/*07D.). Zgodnie z tym warunkiem szczególnym i zgodnie z przypisem 3 przyłowy kaproszowatych i witlinka zgłasza się osobno z następującym kodem: (OTH/*07D.).

(3)

Przyłowy kaproszowatych, plamiaka, witlinka i makreli mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*2 A-14). Przyłowy kaproszowatych, plamiaka, witlinka i makreli odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(4)

Ograniczone do obszarów 4a, 6a (wyłącznie na północ od 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.

(5)

Warunek szczególny: do 80 % tej kwoty można poławiać w obszarze 8c (JAX/*08C2). Zgodnie z tym warunkiem szczególnym i zgodnie z przypisem 3 przyłowy kaproszowatych i witlinka zgłasza się osobno z następującym kodem: (OTH/*08C2).

▼BGatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

8c

(JAX/08C.)

Hiszpania

2 504

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

44

 

Portugalia

248

(1)

Unia

2 796

 

 

TAC

2 796

 

(1)

Warunek szczególny: do 10 % tej kwoty można poławiać w obszarze 9 (JAX/*09.).Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

9

(JAX/09.)

Hiszpania

31 834

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Portugalia

91 211

(1)

Unia

123 045

 

 

TAC

128 627

 

(1)

Warunek szczególny: do 10 % tej kwoty można poławiać w obszarze 8c (JAX/*08C.).Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

10; wody Unii CECAF (1)

(JAX/X34PRT)

Portugalia

Do ustalenia

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

Do ustalenia

(2)

 

TAC

Do ustalenia

(2)

(1)

Wody przylegające do Azorów.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Portugalii.Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

wody Unii CECAF (1)

(JAX/341PRT)

Portugalia

Do ustalenia

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

Do ustalenia

(2)

 

TAC

Do ustalenia

(2)

(1)

Wody przylegające do Madery.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Portugalii.Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

wody Unii CECAF (1)

(JAX/341SPN)

Hiszpania

Do ustalenia

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

Do ustalenia

(2)

 

TAC

Do ustalenia

(2)

(1)

Wody przylegające do Wysp Kanaryjskich.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Hiszpanii.Gatunek:

Okowiel i powiązane przyłowy

Trisopterus esmarkii

Obszar:

3a; wody Unii obszarów 2a i 4

(NOP/2A3A4_Q1)

Rok

2021

 

 

 

 

 

 

Dania

5 620

(1) (3)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

1

(1) (2) (3)

Niderlandy

4

(1) (2) (3)

Unia

5 625

(1) (3)

Norwegia

pm

(4)

Wyspy Owcze

pm

(5)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy plamiaka i witlinka mogą stanowić do 5 % kwoty (OT2/*2A3A4_Q1). Przyłowy plamiaka i witlinka odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszarów ICES 2a, 3a i 4.

(3)

Kwotę przyznaną Unii można poławiać wyłącznie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

(4)

Stosuje się kratownicę sortującą.

(5)

Stosuje się kratownicę sortującą. Łącznie z maksymalnie 15 % nieuniknionych przyłowów (NOP/*2A3A4), które należy odjąć od tej kwoty.Gatunek:

Ryby przemysłowe

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(I/F/04-N.)

Szwecja

200

(1) (2)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

200

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

(2)

Warunek szczególny: z czego ostroboki (JAX/*04-N.) stanowią nie więcej niż:

100

 

 Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

wody Unii obszarów 5b, 6 i 7

(OTH/5B67-C)

Unia

Nie dotyczy

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Norwegia

70

(1)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Poławiane wyłącznie taklami.Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(OTH/04-N.)

Belgia

15

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

1 375

 

Niemcy

155

 

Francja

64

 

Niderlandy

110

 

Szwecja

Nie dotyczy

(1)

Unia

1 719

(2)

Zjednoczone Królestwo

1 031

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Kwota dla „pozostałych gatunków” przydzielona Szwecji przez Norwegię na tradycyjnym poziomie.

(2)

Łącznie z połowami, których nie wymieniono szczegółowo. W stosownych przypadkach w wyniku konsultacji możliwe jest określenie wyjątków.Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

wody Unii obszarów 2a, 4 oraz 6a na północ od 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

Unia

Nie dotyczy

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Norwegia

1 688

(1) (2)

Wyspy Owcze

38

(3)

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Ograniczone do obszarów 2a i 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Łącznie z połowami, których nie wymieniono szczegółowo. W stosownych przypadkach w wyniku konsultacji możliwe jest określenie wyjątków.

(3)

Należy poławiać w obszarach 4 oraz 6a na północ od 56o30' N (OTH/*46AN).
Dodatek

TAC, o których mowa w art. 9 ust. 4, to:

Dla Belgii: sola – obszar 7a; sola – obszary 7f i 7g; sola – obszar 7e; sola – obszary 8a i 8b; smuklice – obszar 7; plamiak – obszary 7b–k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1; homarzec – obszar 7; dorsz atlantycki – obszar 7a; gładzica – obszary 7f i 7g; gładzica – obszary 7h, 7j i 7k; rajokształtne – obszary 6a, 6b, i 7a–c i 7e–k.
Dla Francji: makrela – obszary 3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22–32; śledź atlantycki – obszary 4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a; ostroboki – wody Unii obszarów 4b, 4c i 7d; witlinek – obszary 7b–k; plamiak – obszary 7b–k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1; sola – obszary 7f i 7g; witlinek – obszar 8; morlesz bogar – wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8; kaproszowate – wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8; makrela – obszary 6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14; rajokształtne – wody Unii obszarów 6a, 6b, 7a–c i 7e–k; rajokształne – wody Unii obszaru 7d; rajokształne – wody Unii obszarów 8 i 9; raja bruzdowana – wody Unii obszarów 7d i 7e.
Dla Irlandii: żabnicowate – obszar 6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14; żabnicowate – obszar 7; homarzec – jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7.
ZAŁĄCZNIK IB

PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK I GRENLANDIA, PODOBSZARY ICES 1, 2, 5, 12 I 14 ORAZ WODY GRENLANDII OBSZARU NAFO 1

▼M1Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

(HER/1/2-)

Belgia

10

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

9 965

(1)

Niemcy

1 745

(1)

Hiszpania

33

(1)

Francja

430

(1)

Irlandia

2 580

(1)</