02020R1395 — PL — 26.05.2021 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1395

z dnia 5 października 2020 r.

dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, zezwolenia na jego stosowanie u kurcząt odchowywanych na kury nioski oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1292/2008 ( ►M1  posiadacz zezwolenia Evonik Operations GmbH ◄ )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 324 z 6.10.2020, s. 3)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/733 z dnia 5 maja 2021 r.

  L 158

11

6.5.2021
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1395

z dnia 5 października 2020 r.

dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, zezwolenia na jego stosowanie u kurcząt odchowywanych na kury nioski oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1292/2008 ( ►M1  posiadacz zezwolenia Evonik Operations GmbH ◄ )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Zezwolenie na stosowanie dodatku wyszczególnionego w załączniku, należącego do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej” w przypadku kurcząt rzeźnych oraz do tej samej kategorii i grupy funkcjonalnej w przypadku kurcząt odchowywanych na kury nioski, odnawia się zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIKNumer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

jtk/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej

4b1822

►M1  Evonik Operations GmbH ◄

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Skład dodatku

Preparat Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 zawierający co najmniej:

— 1 × 109 jtk/g dodatku

Postaci stałe

Kurczęta rzeźne

Kurczęta odchowywane na kury nioski

-

1 × 109

-

1.  W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu należy wskazać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

2.  Może być wykorzystywany w paszy zawierającej dozwolone kokcydiostatyki: diklazuril, sól sodową monenzyny lub nikarbazynę.

3.  Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

26.10.2030

Charakterystyka substancji czynnej

Zarodniki Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby: metoda posiewu powierzchniowego na tryptonowym agarze sojowym (EN 15 784 )

Analiza jakościowa: elektrofereza pulsacyjna w zmiennym polu elektrycznym (PFGE)

(1)   

Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.