02020R1017 — PL — 14.07.2020 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1017

z dnia 13 lipca 2020 r.

ustalające na rok 2020 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

(Dz.U. L 225 z 14.7.2020, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1424 z dnia 8 października 2020 r.

  L 328

4

9.10.2020
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1017

z dnia 13 lipca 2020 r.

ustalające na rok 2020 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013Artykuł 1

1.  Roczne pułapy krajowe na rok 2020 odnoszące się do systemu płatności podstawowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt I załącznika do niniejszego rozporządzenia.

2.  Roczne pułapy krajowe na rok 2020 odnoszące się do systemu jednolitej płatności obszarowej, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt II załącznika do niniejszego rozporządzenia.

3.  Roczne pułapy krajowe na rok 2020 odnoszące się do płatności redystrybucyjnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt III załącznika do niniejszego rozporządzenia.

4.  Roczne pułapy krajowe na rok 2020 odnoszące się do płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 47 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt IV załącznika do niniejszego rozporządzenia.

5.  Roczne pułapy krajowe na rok 2020 odnoszące się do płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt V załącznika do niniejszego rozporządzenia.

6.  Roczne pułapy krajowe na rok 2020 odnoszące się do płatności dla młodych rolników, o których mowa w art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt VI załącznika do niniejszego rozporządzenia.

7.  Maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników, o której mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, na rok 2020, określono w pkt VII załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.  Roczne pułapy krajowe na rok 2020 odnoszące się do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o których mowa w art. 53 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, określono w pkt VIII załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

I.    Roczne pułapy krajowe odnoszące się do systemu płatności podstawowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

▼M1

Belgia

225 124

Dania

522 054

▼B

Niemcy

2 941 232

Irlandia

825 611

Grecja

1 091 170

Hiszpania

2 845 377

Francja

3 025 958

▼M1

Chorwacja

157 075

▼B

Włochy

2 118 140

▼M1

Luksemburg

24 004

▼B

Malta

650

Niderlandy

459 920

Austria

470 383

▼M1

Portugalia

290 208

▼B

Słowenia

75 223

Finlandia

262 840

Szwecja

399 568

II.    Roczne pułapy krajowe odnoszące się do systemu płatności podstawowej, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

▼M1

Bułgaria

412 836

▼B

Czechy

478 299

Estonia

110 920

Cypr

29 643

Łotwa

160 460

Litwa

200 349

Węgry

727 048

Polska

1 553 589

Rumunia

974 939

Słowacja

221 593

III.    Roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności redystrybucyjnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

Belgia

46 100

▼M1

Bułgaria

60 844

▼B

Niemcy

330 210

Francja

687 718

▼M1

Chorwacja

34 828

▼B

Litwa

77 554

Polska

281 452

▼M1

Portugalia

55 320

▼B

Rumunia

104 163

IV.    Roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 47 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

▼M1

Belgia

151 580

Bułgaria

260 016

▼B

Czechy

261 843

Dania

245 627

Niemcy

1 415 187

Estonia

50 810

Irlandia

363 320

Grecja

550 385

Hiszpania

1 468 030

Francja

2 063 154

▼M1

Chorwacja

104 484

▼B

Włochy

1 111 301

Cypr

14 593

Łotwa

90 826

Litwa

155 108

▼M1

Luksemburg

10 583

▼B

Węgry

399 476

Malta

1 573

Niderlandy

198 261

Austria

207 521

Polska

1 017 297

▼M1

Portugalia

205 307

▼B

Rumunia

570 959

Słowenia

40 283

Słowacja

118 316

Finlandia

157 389

Szwecja

209 930

V.    Roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

Dania

2 657

Słowenia

2 122

VI.    Roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności dla młodych rolników, o których mowa w art. 51 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

▼M1

Belgia

9 563

Bułgaria

3 016

▼B

Czechy

1 746

Dania

15 556

Niemcy

47 173

Estonia

1 321

Irlandia

24 221

Grecja

36 692

Hiszpania

97 869

Francja

68 772

▼M1

Chorwacja

6 966

▼B

Włochy

74 087

Cypr

686

Łotwa

6 055

Litwa

6 463

▼M1

Luksemburg

529

▼B

Węgry

5 326

Malta

21

Niderlandy

13 217

Austria

13 835

Polska

33 910

▼M1

Portugalia

13 687

▼B

Rumunia

20 547

Słowenia

2 014

Słowacja

1 706

Finlandia

5 246

Szwecja

13 995

VII.    Maksymalne kwoty płatności dla młodych rolników, o której mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

▼M1

Belgia

10 105

Bułgaria

17 334

▼B

Czechy

17 456

Dania

16 375

Niemcy

94 346

Estonia

3 387

Irlandia

24 221

Grecja

36 692

Hiszpania

97 869

Francja

137 544

▼M1

Chorwacja

6 966

▼B

Włochy

74 087

Cypr

973

Łotwa

6 055

Litwa

10 341

▼M1

Luksemburg

706

▼B

Węgry

26 632

Malta

105

Niderlandy

13 217

Austria

13 835

Polska

67 820

▼M1

Portugalia

13 687

▼B

Rumunia

38 064

Słowenia

2 686

Słowacja

7 888

Finlandia

10 493

Szwecja

13 995

VIII.    Roczne pułapy krajowe odnoszące się do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o których mowa w art. 53 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013(w tys. EUR)

Rok kalendarzowy

2020

▼M1

Belgia

83 510

Bułgaria

130 008

▼B

Czechy

130 921

▼M1

Dania

32 863

▼B

Estonia

6 315

Irlandia

3 000

Grecja

182 056

Hiszpania

584 919

Francja

1 031 577

▼M1

Chorwacja

52 242

▼B

Włochy

478 600

Cypr

3 891

Łotwa

45 413

Litwa

77 554

Luksemburg

160

Węgry

199 738

Malta

3 000

Niderlandy

3 350

Austria

14 526

Polska

504 743

▼M1

Portugalia

134 204

▼B

Rumunia

272 554

Słowenia

17 456

Słowacja

59 120

Finlandia

102 828

Szwecja

90 970