02019R2072 — PL — 16.08.2020 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2072

z dnia 28 listopada 2019 r.

ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019

(Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1199 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

  L 267

3

14.8.2020
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2072

z dnia 28 listopada 2019 r.

ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie wdraża rozporządzenie (UE) 2016/2031 w odniesieniu do wykazów agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii oraz środków dotyczących roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych agrofagów do dopuszczalnego poziomu.

Artykuł 2

Definicje

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje określone w załączniku I.

2.  Dodatkowo zastosowanie mają następujące definicje:

a) 

„praktycznie wolne od agrofagów” oznacza stopień występowania agrofagów, innych niż agrofagi kwarantannowe dla Unii lub agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, na roślinach przeznaczonych do sadzenia lub roślinach sadowniczych, który jest na tyle niski, aby zapewniona była zadowalająca jakość i użyteczność tych roślin;

b) 

„deklaracja urzędowa” oznacza świadectwo fitosanitarne przewidziane w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, paszport roślin przewidziany w art. 78 tego rozporządzenia, znakowanie drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innych przedmiotów, o którym mowa w art. 96 tego rozporządzenia, lub poświadczenia urzędowe, o których mowa w art. 99 tego rozporządzenia;

c) 

„podejście systemowe” oznacza połączenie różnych środków zarządzania ryzykiem, z których co najmniej dwa działają niezależnie i które, stosowane łącznie, zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed agrofagami kwarantannowymi dla Unii, agrofagami kwarantannowymi dla strefy chronionej i agrofagami podlegającymi środkom przyjętym na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Artykuł 3

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, których występowania nie stwierdzono na terytorium Unii, znajduje się w części A załącznika II, a wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, których występowanie stwierdzono na terytorium Unii, znajduje się w części B załącznika II.

Artykuł 4

Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej

Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o którym mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia łącznie z kategoriami i progami

Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii (RAN) i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia łącznie z kategoriami i progami, o którym mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. Te rośliny przeznaczone do sadzenia nie mogą być wprowadzane do Unii lub przemieszczane w jej obrębie, jeżeli obecność RAN lub objawy wywołane przez RAN na tych roślinach przeznaczonych do sadzenia przekraczają wspomniane progi.

Zakaz wprowadzania i przemieszczania, przewidziany w akapicie pierwszym, ma zastosowanie tylko do kategorii roślin przeznaczonych do sadzenia wymienionych w załączniku IV.

Artykuł 6

Środki zapobiegające obecności RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia

1.  W załączniku V do niniejszego rozporządzenia określono środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN w odniesieniu do wprowadzania do Unii i przemieszczania na jej terytorium określonych roślin przeznaczonych do sadzenia, o których to środkach mowa w art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

2.  Wykaz ustanowiony w załączniku IV i załącznik V do niniejszego rozporządzenia pozostaje bez wpływu na środki przyjęte na podstawie dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 98/56/WE, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE i 2008/90/WE, dotyczące:

a) 

inspekcji, pobierania próbek i badania przedmiotowych roślin przeznaczonych do sadzenia lub roślin, z których te rośliny pochodzą;

b) 

pochodzenia odnośnych roślin przeznaczonych do sadzenia z obszarów lub stanowisk, które są wolne od przedmiotowych RAN lub są przed nimi fizycznie chronione;

c) 

poddawania zabiegom przedmiotowych roślin przeznaczonych do sadzenia lub roślin, z których te rośliny pochodzą;

d) 

produkcji roślin przeznaczonych do sadzenia.

3.  Ponadto wykaz ustanowiony w załączniku IV i załącznik V do niniejszego rozporządzenia pozostaje bez wpływu na – przyjęte na podstawie dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 98/56/WE, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE i 2008/90/WE – wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu dotyczące roślin przeznaczonych do sadzenia, takie jak:

a) 

wyjątki dotyczące dostarczania roślin przeznaczonych do sadzenia do organów ds. badań i kontroli urzędowych;

b) 

wyjątki dotyczące dostarczania uprawianych roślin przeznaczonych do sadzenia do usługodawców zajmujących się przetwarzaniem lub pakowaniem, pod warunkiem że usługodawca nie nabywa prawa do dostarczanych roślin, a tożsamość roślin jest potwierdzona;

c) 

wyjątki dotyczące dostarczania roślin przeznaczonych do sadzenia, pod pewnymi warunkami, do usługodawców zajmujących się produkcją niektórych surowców rolnych przeznaczonych do celów przemysłowych, lub rozmnażaniem materiału siewnego do tego celu;

d) 

wyjątki dotyczące roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów naukowych, selekcji, innych badań lub testów;

e) 

wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu, dotyczące roślin przeznaczonych do sadzenia niekwalifikowanych ostatecznie;

f) 

wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu ustanowione w przepisach decyzji wykonawczej (UE) 2017/478;

g) 

wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu roślin przeznaczonych do sadzenia, które są przeznaczone na wywóz do państw trzecich.

Artykuł 7

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Unii jest zakazane, łącznie z państwami trzecimi, grupami państw trzecich lub określonymi obszarami państw trzecich, do których ma zastosowanie zakaz, o którym to wykazie mowa w art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich lub z terytorium Unii oraz odpowiednie szczególne wymogi dotyczące ich wprowadzania na terytorium Unii lub przemieszczania na terytorium Unii

1.  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich, łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi ich wprowadzania na terytorium Unii, o którym mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

2.  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii, łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi ich przemieszczania na terytorium Unii, o którym mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do określonych stref chronionych jest zakazane

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich lub z terytorium Unii, których wprowadzanie do określonych stref chronionych jest zakazane, o którym to wykazie mowa w art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzone do stref chronionych lub przemieszczane w ich obrębie, łącznie z odpowiednimi specjalnymi wymogami dotyczącymi stref chronionych

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, odpowiednich stref chronionych łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi stref chronionych, o którym to wykazie mowa w art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz odnośnych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki, w przypadku których wymagane są świadectwa fitosanitarne

1.  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz odpowiednich państw trzecich pochodzenia lub wysyłki, w przypadku których do wprowadzania na terytorium Unii wymagane jest świadectwo fitosanitarne, o którym to wykazie mowa w art. 72 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w części A załącznika XI do niniejszego rozporządzenia.

2.  Wykaz roślin objętych wyłączeniem z obowiązku stosowania świadectwa fitosanitarnego, przewidzianym w art. 73 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w części C załącznika XI do niniejszego rozporządzenia.

3.  Wszystkie rośliny, inne niż rośliny, o których mowa w ust. 1 i 2, są wprowadzane do Unii wyłącznie wówczas, gdy towarzyszy im świadectwo fitosanitarne zgodne z art. 73 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/2031. Dostępne kody CN tych roślin są wymienione w części B załącznika XI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki wymagane jest świadectwo fitosanitarne

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzenia do określonych stref chronionych z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki wymaganie jest świadectwo fitosanitarne, o którym to wykazie mowa w art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których przemieszczania na terytorium Unii wymagany jest paszport roślin

1.  Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których przemieszczania na terytorium Unii wymagany jest paszport roślin, o którym to wykazie mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 nie wymaga się paszportu roślin w odniesieniu do przemieszczania na terytorium Unii nasion, które spełniają oba poniższe warunki:

a) 

są objęte wyjątkami, o których mowa w art. 6 ust. 3; oraz

b) 

nie podlegają wymogom szczególnym określonym w załączniku VIII lub załączniku X.

Artykuł 14

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzania do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ”

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzania do określonych stref chronionych lub przemieszczania w ich obrębie wymagany jest paszport roślin, o którym to wykazie mowa w art. 80 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia.

Paszporty roślin, o których mowa akapicie pierwszym, mają oznaczenie „PZ”.

Artykuł 15

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 690/2008

Rozporządzenie (WE) nr 690/2008 traci moc.

Artykuł 16

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) 

uchyla się art. 2;

2) 

uchyla się załącznik II.

Artykuł 17

Środki przejściowe

Nasiona i inne rośliny przeznaczone do sadzenia wprowadzone na terytorium Unii, przemieszczane na terytorium Unii lub wyprodukowane przed dniem 14 grudnia 2019 r. na podstawie mających zastosowanie wymogów dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 98/56/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE, 2008/90/WE w odniesieniu do obecności RAN przed tą datą, mogą być wprowadzane na terytorium Unii lub przemieszczane na jej terytorium do dnia 14 grudnia 2020 r., jeżeli spełniają te wymogi. Od dnia14 grudnia 2020 r. art. 5 i 6 mają zastosowanie do wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia objętych niniejszym rozporządzeniem.

Paszporty roślin wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przemieszczania nasion i innych roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii, które korzystają z okresu przejściowego ustanowionego w ust. 1 niniejszego artykułu, są wymagane do dnia 14 grudnia 2020 r. wyłącznie do potwierdzenia ich zgodności z przepisami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej lub ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Artykuł 18

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje, o których mowa w art. 2 ust. 1

Do celów niniejszego rozporządzenia terminy wymienione w części A, jeżeli są stosowane w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, występują w rozumieniu odpowiednich dyrektyw wymienionych w drugiej kolumnie części B.

CZĘŚĆ A

Wykaz terminów

— 
wstępny elitarny materiał siewny;
— 
elitarny materiał siewny;
— 
kwalifikowany materiał siewny;
— 
standardowy materiał siewny;
— 
winorośl;
— 
wstępny materiał rozmnożeniowy;
— 
podstawowy materiał rozmnożeniowy;
— 
materiał przedelitarny;
— 
materiał podstawowy;
— 
zatwierdzony materiał rozmnożeniowy;
— 
standardowy materiał rozmnożeniowy;
— 
materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych;
— 
leśny materiał rozmnożeniowy;
— 
materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych;
— 
materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych i rośliny sadownicze przeznaczone do produkcji owoców;
— 
roślina kandydacka na przedelitarną roślinę mateczną;
— 
przedelitarna roślina mateczna;
— 
elitarna roślina mateczna;
— 
kwalifikowana roślina mateczna;
— 
materiał Conformitas Agraria Communitatis (CAC);
— 
materiał siewny roślin pastewnych;
— 
materiał siewny roślin zbożowych;
— 
materiał siewny warzyw;
— 
sadzeniaki ziemniaka;
— 
materiał siewny roślin oleistych i włóknistych.

CZĘŚĆ B

Wykaz dyrektyw i załączników1.  ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

2.  DYREKTYWY

ZAŁĄCZNIK IV, część A

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin pastewnych)

ZAŁĄCZNIK V, część A

(środki dotyczące materiału siewnego roślin pastewnych)

Dyrektywa 66/401/EWG

ZAŁĄCZNIK IV, część B

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin zbożowych)

ZAŁĄCZNIK V, część B

(środki dotyczące materiału siewnego roślin zbożowych)

Dyrektywa 66/402/EWG

ZAŁĄCZNIK IV, część C

(RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego winorośli)

Dyrektywa 68/193/EWG

ZAŁĄCZNIK IV, część D

(RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych)

ZAŁĄCZNIK V, część C

(Środki dotyczące roślin ozdobnych)

Dyrektywa 98/56/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część E

(RAN w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasiona)

ZAŁĄCZNIK V, część D

(Środki dotyczące leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasiona)

Dyrektywa 1999/105/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część F

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego warzyw)

ZAŁĄCZNIK V, część E

(Środki dotyczące materiału siewnego warzyw)

Dyrektywa 2002/55/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część G

(RAN w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka)

ZAŁĄCZNIK V, część F

(Środki dotyczące sadzeniaków ziemniaka)

Dyrektywa 2002/56/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część H

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych)

ZAŁĄCZNIK V, część G

(Środki dotyczące materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych)

Dyrektywa 2002/57/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część I

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw

ZAŁĄCZNIK V, część H

(Środki dotyczące materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw)

Dyrektywa 2008/72/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część J

(RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i do roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców)

Dyrektywa 2008/90/WE

ZAŁĄCZNIK XIII, pkt 4

Materiał siewny roślin zbożowych

Dyrektywa 66/402/EWG

ZAŁĄCZNIK XIII, pkt 5

Materiał siewny warzyw

Dyrektywa 2002/55/WE

ZAŁĄCZNIK XIII, pkt 6

Materiał siewny roślin oleistych i włóknistych

Dyrektywa 2002/57/WE
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów

SPIS TREŚCI

Część A: Agrofagi, których występowania nie stwierdzono na terytorium Unii

A.

Bakterie

B.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

C.

Owady i roztocza

D.

Nicienie

E.

Rośliny pasożytnicze

F.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

Część B: Agrofagi, których występowanie stwierdzono na terytorium Unii

A.

Bakterie

B.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

C.

Owady i roztocza

D.

Mięczaki

E.

Nicienie

F.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

CZĘŚĆ A

AGROFAGI, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIA NIE STWIERDZONO NA TERYTORIUM UNII 

Agrofagi kwarantannowe i kody przypisane im przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO)

A. Bakterie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Grzyby i organizmy grzybopodobne

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], z wyjątkiem Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] i Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], z wyjątkiem:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izolaty spoza UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Owady i roztocza

1.

Acleris spp. (pozaeuropejskie) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) znany jako wektor wirusów [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (pozaeuropejskie) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (pozaeuropejskie) [1CICDF] znane jako wektory Xylella fastidiosa, takie jak:

(a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

(b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

(d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, gatunki pozaeuropejskie [1MARGG], takie jak:

(a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (populacje pozaeuropejskie) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (pozaeuropejskie) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (pozaeuropejskie) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (pozaeuropejskie) [1TEPHF], takie jak:

(a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nicienie

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], z wyjątkiem:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] i Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (populacje pozaeuropejskie) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Rośliny pasożytnicze

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], z wyjątkiem:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl i Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

1.

Wirus wierzchołkowej kędzierzawki buraka [BCTV00]

2.

Utajony wirus maliny zachodniej [TSVBL0]

3.

Wiroid cadang cadang palmy kokosowej [CCCVD0]

4.

Wirus nekrozy łodygi chryzantemy [CSNV00]

5.

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty spoza UE) [CTV000]

6.

Wirusy trądu cytrusowych [CILV00]:

(a)  CiLV-C [CILVC0];

(b)  CiLV-C2 [CILVC2];

(c)  HGSV-2 [HGSV20];

(d)  szczep OFV patogenetyczny dla cytrusowych [OFV00] (szczep patogenetyczny dla cytrusowych);

(e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Fitoplazmy letalnego żółknięcia palmy [PHYP56]

8.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy ziemniaka, takie jak:

(a)  Andyjski utajony wirus ziemniaka [APLV00];

(b)  Andyjski wirus pstrości ziemniaka [APMOV0];

(c)  Wirus B ziemniary – szczep patogenetyczny dla szczawika bulwiastego [AVBO00];

(d)  Wirus czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka [PBRSV0];

(e)  Wirusa T ziemniaka [PVT000];

(f)  Pozaeuropejskie izolaty wirusów A, M, S, V, X i Y ziemniaka (w tym Yo, Yn i Yc) oraz wirus liściozwoju ziemniaka [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (w tym Yo, PVYN00, PVYC00)] i [PLRV00].

9.

Wirus karłowatości cytryny Satsuma [SDV000]

10.

Wirus pierścieniowej plamistości tytoniu [TRSV00]

11.

Wirus pierścieniowej plamistości pomidora [TORSV0]

12.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy występujące na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L., takie jak:

(a)  Wirus pstrości liści borówki wysokiej [BLMOV0];

(b)  Wirus szorstkości liści czereśni [CRLV00];

(c)  Wirus mozaiki brzoskwini [PCMV00];

(d)  Wirus mozaikowatej rozetowatości brzoskwini [PRMV00];

(e)  Amerykański wirus wstęgowej mozaiki śliwy [APLPV0];

(f)  Wirus kędzierzawki maliny [RLCV00];

(g)  Fitoplazma miotlastości truskawki [SYWB00];

(h)  Pozaeuropejskie wirusy, wiroidy i fitoplazmy występujące na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L.

13.

Wirusy z rodzaju Begomovirus, z wyjątkiem:

wirusa mozaiki abutilonu [ABMV00], wirusa kędzierzawki liści batata [SPLCV0], wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi [TOLCND], wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCV0], sardyńskiego wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCSV], wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora z Malagi [TYLCMA], wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora z Axarquia [TYLCAX]

14.

Wirus łagodnej pstrości wspięgi chińskiej [CPMMV0]

15.

Wirus zakaźnej żółtaczki sałaty [LIYV00]

16.

Wirus żółknięcia melona [MYAV00]

17.

Wirus żółknięcia nerwów dyni [SQVYVX]

18.

Wirus chlorotycznej karłowatości batata [SPCSV0]

19.

Wirus łagodnej pstrości batata [SPMMV0]

20.

Wirus chocolate pomidora [TOCHV0]

21.

Wirus marchitez pomidora [TOANV0]

22.

Wirus łagodnej pstrości pomidora [TOMMOV]

23.

Fitoplazma miotlastości limonki [PHYPAF]

CZĘŚĆ B

AGROFAGI, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIE STWIERDZONO NA TERYTORIUM UNII 

Agrofagi kwarantannowe i kody przypisane im przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO)

A. Bakterie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Grzyby i organizmy grzybopodobne

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Owady i roztocza

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Mięczaki

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nicienie

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

1.

Fitoplazma żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée [PHYP64]

2.

Wirus kędzierzawki liści pomidora z New Delhi [TOLCND]
ZAŁĄCZNIK III

Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami

Strefy chronione, wymienione w trzeciej kolumnie poniższej tabeli, obejmują odpowiednio jedno z następujących:

a) 

całe terytorium państwa członkowskiego wymienionego w wykazie;

b) 

terytorium wymienionego w wykazie państwa członkowskiego z wyjątkami określonymi w nawiasach;

c) 

tylko określona w nawiasach część terytorium państwa członkowskiego.Agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej

Kod EPPO

Strefy chronione

a)  Bakterie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estonia;

b)  Hiszpania (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylii-La Mancha, Kastylii i León, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), okręgów (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja oraz okręgów (comarcas) L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante (Comunidad Valenciana));

c)  Francja (Korsyka);

d)  Włochy (Abruzja, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna)), Toskania, Umbria, Valle d’Aosta);

e)  Łotwa;

f)  Finlandia;

g)  Zjednoczone Królestwo (Wyspa Man; Wyspy Normandzkie);

h)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Irlandia (z wyjątkiem miasta Galway);

i)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Włochy (Apulia, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Mantua, Sondrio i Varese oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza), Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona));

j)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Litwa (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński));

k)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Słowenia (z wyjątkiem regionów: Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od autostrady H4) oraz Velika Polana oraz wsi Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica);

l)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Słowacja (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo

b)  Grzyby i organizmy grzybopodobne

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grecja

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Republika Czeska;

b)  Irlandia;

c)  Szwecja;

d)  Zjednoczone Królestwo.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

a)  Irlandia;

b)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlandia

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izolaty z UE)

PHYTRA

do dnia 30 kwietnia 2023 r.: Francja (z wyjątkiem departamentu Finistère (Bretania))

c)  Owady i roztocza

1.

Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)

BEMITA

a)  Irlandia;

b)  Szwecja;

c)  Zjednoczone Królestwo.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Irlandia;

b)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Irlandia;

b)  Grecja;

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Irlandia;

b)  Zjednoczone Królestwo.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Irlandia;

b)  Grecja;

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Grecja;

b)  Portugalia (Azory).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Irlandia;

b)  Grecja;

c)  Zjednoczone Królestwo.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Irlandia;

b)  Grecja;

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Irlandia;

b)  Grecja;

c)  Zjednoczone Królestwo.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Irlandia;

b)  Cypr;

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Irlandia;

b)  Zjednoczone Królestwo.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Irlandia;

b)  Hiszpania (Ibiza i Minorka);

c)  Cypr;

d)  Malta;

e)  Portugalia (Azory i Madera);

f)  Finlandia (okręgi Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)  Szwecja (regiony Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skåne);

h)  Zjednoczone Królestwo.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Irlandia;

b)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Irlandia;

b)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Irlandia;

b)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Irlandia;

b)  Malta;

c)  Zjednoczone Królestwo.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Irlandia;

b)  Portugalia (Azory);

c)  Zjednoczone Królestwo.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Hiszpania (Grenada i Malaga);

b)  Portugalia (Alentejo, Algarve i Madera).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Zjednoczone Królestwo

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Irlandia;

b)  do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo (z wyjątkiem obszarów podlegających władzom lokalnym: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cypr

d)  Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

1.

Wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka

BNYVV0

a)  Irlandia;

b)  Francja (Bretania);

c)  Portugalia (Azory);

d)  Finlandia;

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Zjednoczone Królestwo

3.

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE)

CTV000

Malta
ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”) i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia, wraz z kategoriami i progami, o których mowa w art. 5

SPIS TREŚCI

Część A:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin pastewnych

Część B:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin zbożowych

Część C:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego winorośli

Część D:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Część E:

RAN w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasiona

Część F:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego warzyw

Część G:

RAN w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka

Część H:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

Część I:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw, innego niż nasiona

Część J:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i do roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców

Część K:

RAN w odniesieniu do nasion Solanum tuberosum

Część L:

RAN w odniesieniu do roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus, innych niż nasiona

CZĘŚĆ A

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin pastewnychRAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

CZĘŚĆ B

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin zbożowychNicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Grzyby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

CZĘŚĆ C

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego winorośliBakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona (rodzaj lub gatunek)

Próg dla wstępnego materiału rozmnożeniowego, podstawowego materiału rozmnożeniowego, zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Próg dla standardowego materiału rozmnożeniowego

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona (rodzaj lub gatunek)

Próg dla wstępnego materiału rozmnożeniowego, podstawowego materiału rozmnożeniowego, zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Próg dla standardowego materiału rozmnożeniowego

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nieszczepiony Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., inny niż nieszczepiony Vitis vinifera L.

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona (rodzaj lub gatunek)

Próg dla wstępnego materiału rozmnożeniowego, podstawowego materiału rozmnożeniowego, zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Próg dla standardowego materiału rozmnożeniowego

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Wirus wachlarzowatości liści winorośli [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Wirus plamistości liści winorośli [GFKV00]

Podkładki korzeniowe Vitis spp. oraz ich mieszańce z wyjątkiem Vitis vinifera L.

0 % dla wstępnego materiału rozmnożeniowego

Nie dotyczy podstawowego i zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Nie dotyczy

Wirus liściozwoju winorośli 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Wirus liściozwoju winorośli 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

CZĘŚĆ D

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnychBakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Nasiona

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Chrysanthemum L.

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Palmae, w odniesieniu do następujących rodzajów i gatunków: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Lavandula L.

0 %

Wiroid karłowatości chryzantemy [CSVD00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L.

0 %

Wirus tristeza cytrusowych [CTV000] (izolaty z UE)

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich mieszańce

0 %

Wirus nekrotycznej plamistości niecierpka [INSV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis

Fotsch, nowogwinejskie mieszańce Impatiens L.

0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., inne gatunki Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy

0 %

Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., nowogwinejskie mieszańce Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

CZĘŚĆ E

RAN w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasionaGrzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla przedmiotowego leśnego materiału rozmnożeniowego

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

CZĘŚĆ F

RAN w odniesieniu do materiału siewnego warzywBakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Wirus mozaiki pepino [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

CZĘŚĆ G

RAN w odniesieniu do sadzeniaków ziemniakaRAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla bezpośredniego rozmnożenia wstępnych sadzeniaków elitarnych

Próg dla bezpośredniego rozmnożenia sadzeniaków elitarnych

Próg dla bezpośredniego rozmnożenia sadzeniaków kwalifikowanych

PBTC

PB

Objawy infekcji wirusowej

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia wstępnych sadzeniaków elitarnych

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia sadzeniaków elitarnych

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia sadzeniaków kwalifikowanych

PBTC

PB

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizoktonioza wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

5,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

5,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

Parch prószysty wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

3,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

3,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

Objawy mozaiki wywołane wirusami

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

CZĘŚĆ H

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin oleistych i włóknistychGrzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – siemię lniane

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % w przypadku porażeń kompleksem Phomopsis

15 % w przypadku porażeń kompleksem Phomopsis

15 % w przypadku porażeń kompleksem Phomopsis

Fusarium (anamorfa) Link [1FUSAG] inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfa) Link innymi niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfa) Link innymi niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfa) Link innymi niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

CZĘŚĆ I

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych innego niż nasionaBakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Fusarium Link (anamorfa) [1FUSAG] inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Wirus żółtej pasiastości pora [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Wirus żółtej karłowatości cebuli [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

CZĘŚĆ J

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i do roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owocówBakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Wiroid marszczenia owoców jabłek [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Czynnik spłaszczenia konarów jabłoni [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Czynnik gwiaździstego spękania jabłek [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Czynnik gumowatości drewna jabłoni [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. i Pyrus L.

0 %

Wiroid bliznowatości skórki jabłek [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Wirus jamkowatości pnia jabłoni [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Utajony wirus moreli [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Czynnik mozaiki aukuba i czynnik żółtaczki porzeczki czarnej łącznie

Ribes L.

0 %

Wirus nekrozy jeżyny [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Wirus rewersji porzeczki czarnej [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Wirus mozaiki borówki wysokiej [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Wirus czerwonej pierścieniowej plamistości borówki wysokiej [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Wirus oparzeliny borówki wysokiej [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Wirus szoku borówki wysokiej [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Wirus nitkowatości borówki wysokiej [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Wirus zielonej pierścieniowej pstrości czereśni [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Wirus liściozwoju czereśni [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Wirus cętkowanej plamistości liści czereśni [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Wirus nekrotycznej rdzawej plamistości czereśni [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Czynnik mozaiki kasztanowca

Castanea sativa Mill.

0 %

Czynnik cristacortis cytrusowych [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Czynnik impietratura cytrusowych [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus plamistości liści cytrusowych [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus psorozy cytrusowych [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus tristeza cytrusowych [CTV000] (izolaty z UE)

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Wirus różnobarwności cytrusowych [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma pozornego kwitnienia żurawiny [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Wirus mozaiki ogórka [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Czynnik mozaiki figowca [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Zaburzenia owoców: drobnienie owoców [APCF00], zielone marszczenie [APGC00], nierówność owoców Ben Davis, szorstkość skórki [APRSK0], gwiaździste spękania, rdzawe pierścienie [APLP00], rdzawe brodawki

Malus Mill.

0 %

Wirus otaśmienia nerwów agrestu [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Wiroid karłowatości chmielu [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus 1 i 2 drobnienia czereśni ([LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Utajony wirus pierścieniowej plamistości mirabelki [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Wirus żółknięcia liści oliwki [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Wirus żółknięcia nerwów oliwki [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Wirus żółtej pstrości i zamierania oliwki [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Utajony wiroid mozaiki brzoskwini [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Czynnik nekrozy kory gruszy[PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Czynnik spękania kory gruszy[PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Wiroid pęcherzowatych zrakowaceń gruszy [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Czynnik szorstkości kory gruszy[PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

W przypadku mieszańców rodzaju Prunus, gdy materiał jest szczepiony na podkładkach – inne gatunki Prunus L. podatne na wirusa ospowatości śliwy.

0 %

Wirus karłowatości śliwy [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Czynnik żółtej plamistości pigwy[ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Wirus krzaczastej karłowatości maliny [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Wirus pstrości liści maliny [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Wirus pierścieniowej plamistości maliny [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Wirus chlorozy nerwów liści maliny [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Wirus żółtej plamistości liści maliny [RYS000]

Rubus L.

0 %

Wirus żółtaczki nerwów liści maliny [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Wirus marszczycy truskawki [SCRV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki [SMYEV0]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Wirus pstrości truskawki [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma wybujałości liści truskawki [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Wirus otaśmienia nerwów truskawki [SVBV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora [TBRV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

CZĘŚĆ K

RAN w odniesieniu do nasion Solanum tuberosum L.Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Próg dla nasion

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

CZĘŚĆ L

RAN w odniesieniu do roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus, innych niż nasionaGrzyby i organizmy grzybopodobne

RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
ZAŁĄCZNIK V

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia

SPIS TREŚCI

Część A:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin pastewnych

1.

Inspekcja upraw

2.

Pobieranie próbek i badanie materiału siewnego roślin pastewnych

3.

Dodatkowe środki w przypadku niektórych gatunków roślin

Część B:

Środki dotyczące materiału siewnego roślin zbożowych

1.

Inspekcja upraw

2.

Pobieranie próbek i badanie materiału siewnego roślin zbożowych

3.

Dodatkowe środki w przypadku nasion Oryza sativa L.

Część C:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin ozdobnych i roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Część D:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na leśnym materiale rozmnożeniowym, innym niż nasiona

1.

Inspekcje wzrokowe

2.

Środki w przypadku poszczególnych rodzajów lub gatunków oraz kategorii

Część E:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym warzyw

Część F:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na sadzeniakach ziemniaka

Część G:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin oleistych i włóknistych

1.

Inspekcja upraw

2.

Pobieranie próbek i badanie materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

3.

Dodatkowe środki w przypadku materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

Część H:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona

Część I:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na nasionach Solanum tuberosum

Część J:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na roślinach przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus, innych niż nasiona

CZĘŚĆ A

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin pastewnych

1.    Inspekcja upraw

1) Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają inspekcje polowe upraw, z których produkowany jest materiał siewny roślin pastewnych, pod kątem występowania RAN na tych uprawach w celu zapewnienia, aby obecność RAN nie przekraczała progów określonych w tabeli:RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Właściwy organ może upoważnić inspektorów, innych niż podmioty profesjonalne, do wykonywania inspekcji polowych upraw w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem.

2) Takie inspekcje polowe przeprowadza się wówczas, gdy stan i stopień rozwoju upraw umożliwiają przeprowadzenie właściwych inspekcji. Inspekcję polową upraw przeprowadza się co najmniej raz w roku, w momencie najbardziej odpowiednim do wykrycia odnośnych RAN.

3) Właściwy organ określa wielkość, liczbę i rozmieszczenie części pola, które mają zostać poddane inspekcji zgodnie z odpowiednimi metodami.

Część upraw przeznaczonych do produkcji materiału siewnego, które mają zostać poddane urzędowej inspekcji przez właściwy organ, wynosi co najmniej 5 %.

2.    Pobieranie prób i badanie materiału siewnego roślin pastewnych

(1) Właściwy organ:

a) 

urzędowo pobiera próby materiału siewnego z partii materiału siewnego roślin pastewnych;

b) 

udziela upoważnienia do pobierania próby materiału siewnego w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem;

c) 

porównuje wyniki prób materiału siewnego pobranych urzędowo z próbami pobranymi z tej samej partii przez osoby upoważnione na podstawie lit. b) do pobierania prób pod urzędowym nadzorem;

d) 

nadzoruje pobieranie prób materiału siewnego przez osoby, o których mowa w pkt 2).

(2) Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem pobiera i bada próby materiału siewnego roślin pastewnych zgodnie z aktualnymi metodami międzynarodowymi.

Właściwy organ poddaje badaniu kontrolnemu część obejmującą co najmniej 5 % partii materiału siewnego zgłoszonych do urzędowej kwalifikacji – zasada ta nie ma zastosowania do automatycznego pobierania próbek. Część ta jest co do zasady możliwie najbardziej równomiernie rozprowadzona wśród osób fizycznych i prawnych zgłaszających materiał siewny do kwalifikacji i zgłoszonych gatunków, ale może być również ukierunkowana na usunięcie konkretnych wątpliwości.

(3) W przypadku automatycznego pobierania prób należy stosować się do odpowiednich procedur pod urzędowym nadzorem.

Na potrzeby badania materiału siewnego przeznaczonego do kwalifikacji, próbki należy pobierać z partii jednorodnych. Jeżeli chodzi o wagę partii i próbek, zastosowanie ma tabela z załącznika III do dyrektywy 66/401/EWG.

3.    Dodatkowe środki w przypadku niektórych gatunków roślin

Właściwe organy lub podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwych organów przeprowadzają następujące inspekcje dodatkowe lub podejmują wszelkie inne działania w odniesieniu do określonych gatunków roślin:

(1) wstępnego elitarnego, elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego gatunku Medicago sativa L. w celu zapobieżenia występowaniuClavibacter michiganensis ssp. insidiosus oraz w celu ustalenia, czy:

a) 

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; lub

b) 

rośliny uprawiane były na polu, na którym w okresie trzech lat poprzedzających zasiew nie był uprawiany gatunek Medicago sativa L. i podczas inspekcji polowej w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus lub w czasie prowadzenia poprzedniej uprawy nie zaobserwowano objawów Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus na żadnej sąsiadującej z nim uprawie gatunku Medicago sativa L.; lub

c) 

uprawa należy do odmiany uznanej za wysoce odporną na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, a zawartość składników obojętnych nie przekracza 0,1 % masy;

(2) wstępnego elitarnego, elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego gatunku Medicago sativa L. w celu zapobieżenia występowaniu Ditylenchus dipsaci oraz w celu ustalenia, czy:

a) 

w punkcie produkcji w czasie prowadzenia poprzedniej uprawy nie zaobserwowano objawów Ditylenchus dipsaci, a w ciągu dwóch poprzednich lat w punkcie produkcji nie uprawiano żadnych z głównych roślin żywicielskich i zastosowano odpowiednie środki higieny, aby zapobiec porażeniu miejsca produkcji; lub

b) 

w punkcie produkcji w czasie prowadzenia poprzedniej uprawy nie zaobserwowano objawów Ditylenchus dipsaci, a badanie laboratoryjne reprezentatywnej próbki nie wykazało obecności Ditylenchus dipsaci; lub

c) 

nasiona poddano odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu przeciw Ditylenchus dipsaci i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce uznano je za wolne od tego agrofaga.

CZĘŚĆ B

Środki dotyczące materiału siewnego roślin zbożowych

1.    Inspekcja upraw

1) Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają inspekcje upraw nasiennych, na których produkowany jest materiał siewny roślin zbożowych, w celu zapewnienia, aby obecność RAN nie przekraczała progów określonych w tabeli:Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nie więcej niż 2 rośliny wykazujące objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowane podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Nie więcej niż 2 rośliny wykazujące objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowane podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Kwalifikowany materiał siewny pierwszego pokolenia (C1):

Nie więcej niż 4 rośliny wykazujące objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowane podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Kwalifikowany materiał siewny drugiego pokolenia (C2):

Nie więcej niż 8 roślin wykazujących objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowanych podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Właściwy organ może upoważnić inspektorów, innych niż podmioty profesjonalne, do wykonywania inspekcji polowych w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem.

2) Takie inspekcje polowe przeprowadza się wówczas, gdy stan i stopień rozwoju upraw umożliwiają przeprowadzenie właściwych inspekcji.

Inspekcję przeprowadza się co najmniej raz w roku, w momencie najbardziej odpowiednim do wykrycia odnośnych RAN.

3) Właściwy organ określa wielkość, liczbę i rozmieszczenie części pola, które mają zostać poddane inspekcji zgodnie z odpowiednimi metodami.

Część upraw przeznaczonych do produkcji materiału siewnego, które mają zostać poddane urzędowej inspekcji przez właściwy organ, wynosi co najmniej 5 %.

2.    Pobieranie prób i badanie materiału siewnego roślin zbożowych

1) Właściwy organ:

(a) 

urzędowo pobiera próby materiału siewnego z partii materiału siewnego roślin zbożowych;

(b) 

udziela upoważnienia do pobierania próbek materiału siewnego w jego imieniu i pod urzędowym nadzorem;

(c) 

porównuje prób materiału siewnego pobranych urzędowo z próbami pobranymi z tej samej partii, przez osoby upoważnione na podstawie lit. b) pod urzędowym nadzorem;

(d) 

nadzoruje pobieranie prób materiału siewnego przez osoby, o których mowa w pkt 2).

2) Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem pobiera i bada próby materiału siewnego roślin zbożowych zgodnie z aktualnymi metodami międzynarodowymi.

Właściwy organ poddaje badaniu kontrolnemu część obejmującą co najmniej 5 % partii materiału siewnego zgłoszonych do urzędowej kwalifikacji – zasada ta nie ma zastosowania do automatycznego pobierania próbek. Część ta jest co do zasady możliwie najbardziej równomiernie rozprowadzona wśród osób fizycznych i prawnych zgłaszających materiał siewny do kwalifikacji i zgłoszonych gatunków, ale może być również ukierunkowana na usunięcie konkretnych wątpliwości.

3) W przypadku automatycznego pobierania prób należy stosować się do odpowiednich procedur pod urzędowym nadzorem.

Na potrzeby badania materiału siewnego przeznaczonego do kwalifikacji, próby należy pobierać z partii jednorodnych. Jeżeli chodzi o wagę partii i próbek, zastosowanie ma tabela z załącznika III do dyrektywy 66/402/EWG.

3.    Dodatkowe środki w przypadku nasion Oryza sativa L.

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają następujące inspekcje dodatkowe lub podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia, aby materiał siewny gatunku Oryza sativa L. spełniał jeden z następujących wymogów:

a) 

pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Aphelenchoides besseyi;

b) 

został urzędowo zbadany przez właściwe organy z zastosowaniem odpowiednich metod nematologicznych na reprezentatywnej próbce z każdej partii i został uznany za wolny od Aphelenchoides besseyi;

c) 

został poddany działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi przeciw Aphelenchoides besseyi.

CZĘŚĆ C

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

W odniesieniu do odpowiednich RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia podejmowane są następujące działania:

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  rośliny były uprawiane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

lub

b)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który został poddany inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy tego agrofaga oraz wszelkie rośliny żywicielskie w sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

lub

b)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

c)  nie więcej niż 2 % roślin w danej partii wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Spiroplasma citri Saglio

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

Rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga i uznane za wolne od Spiroplasma citri Saglio oraz

a)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Spiroplasma citri Saglio lub

b)  w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym punkt produkcji został uznany za wolny od Spiroplasma citri Saglio na podstawie inspekcji wzrokowej roślin przeprowadzonej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym; lub

c)  nie więcej niż 2 % roślin wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzonej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a wszystkie zakażone rośliny zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

a)  rośliny były uprawiane na obszarze, o którym wiadomo, że jest wolny od Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; lub

b)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie, a także rośliny z nimi sąsiadujące, zostały natychmiast usunięte i zniszczone, chyba że zostały zbadane na podstawie reprezentatywnej próbki roślin wykazujących objawy i badania te wykazały, że objawy nie są wywołane przez Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; lub

c)  nie więcej niż 2 % roślin w danej partii wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w ciągu ostatniego sezonu wegetacyjnego, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w punkcie produkcji i w bezpośrednim sąsiedztwie, a także sąsiadujące z nimi rośliny, zostały natychmiast usunięte i zniszczone, chyba że zostały zbadane na podstawie reprezentatywnej próbki roślin wykazujących objawy i badania te wykazały, że objawy nie są wywołane przez Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; lub

d)  w przypadku gatunków zimozielonych, przed przemieszczeniem rośliny zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  W przypadku nasion:

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie agrofaga;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)  W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  W przypadku nasion:

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod (niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi) i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  W przypadku nasion:

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas perforans Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas perforans Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod (niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi) i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  W przypadku nasion:

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod (niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi) i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Środki

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

lub

b)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

lub

c)  rośliny wykazujące objawy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr zostały usunięte, a pozostałe rośliny były poddawane cotygodniowym inspekcjom i w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów przez co najmniej trzy tygodnie przed przemieszczeniem.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet i Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

lub

b)  w punkcie produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów plamistości igieł wywołanej przez Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet lub Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

lub

c)  przeprowadzono odpowiednie zabiegi przeciw plamistości igieł wywoływanej przez Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet lub Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, a przed przemieszczeniem rośliny zostały poddane inspekcji i uznane za wolne od objawów plamistości igieł.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Nasiona Helianthus annuus L.

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

lub

b)  w punkcie produkcji materiału siewnego nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni na podstawie co najmniej dwóch inspekcji przeprowadzonych w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego;

lub

c)  

(i)  punkt produkcji materiału siewnego został poddany co najmniej dwóm inspekcjom w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego;

oraz

(ii)  podczas tych inspekcji nie więcej niż 5 % roślin wykazywało objawy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji;

oraz

(iii)  podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni u żadnej z roślin;

lub

d)  

(i)  punkt produkcji materiału siewnego został poddany co najmniej dwóm inspekcjom w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego;

oraz

(ii)  wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji;

oraz

(iii)  podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni u żadnej z roślin, a reprezentatywna próbka z każdej partii została zbadana i uznana za wolną od Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

lub

e)  nasiona zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, którego skuteczność w zwalczaniu wszystkich znanych szczepów Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni została udowodniona.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

a)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

lub

b)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, które w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley na podstawie co najmniej dwóch inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie w ciągu tego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

c)  nie więcej niż 2 % roślin w danej partii wykazywało objawy zakażenia podczas co najmniej dwóch inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie inne rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  rośliny pochodzą z roślin matecznych, które były poddawane inspekcji co najmniej raz w miesiącu w ciągu ostatnich trzech miesięcy i w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia;

lub

b)  rośliny mateczne wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i zniszczone wraz z roślinami znajdującymi się w promieniu 1 m, a rośliny, które poddano inspekcji przed przemieszczeniem i uznano za wolne od objawów, poddano odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu.

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Aculops fuchsiae Keifer

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fuchsia L.

a)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Aculops fuchsiae Keifer;

lub

b)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów zakażenia na roślinach lub roślinach matecznych, z których one pochodzą, na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w poprzednim sezonie wegetacyjnym w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

lub

c)  przed przemieszczeniem zastosowano odpowiedni zabieg chemiczny lub fizyczny, po którym rośliny poddano inspekcji i nie stwierdzono żadnych objawów występowania agrofaga.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Opogona sacchari Bojer;

lub

b)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, na którym nie zaobserwowano żadnych objawów ani oznak występowania Opogona sacchari Bojer na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzanych co najmniej raz na trzy miesiące w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed przemieszczeniem;

lub

c)  w punkcie produkcji stosowany jest system mający na celu monitorowanie i zwalczanie populacji Opogona sacchari Bojer oraz usuwanie porażonych roślin, a każda partia została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga przed przemieszczeniem i uznana za wolną od objawów Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Palmae, inne niż owoce i nasiona, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów i gatunków:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)  rośliny były uprawiane przez cały cykl życia na obszarze, który został ustanowiony jako wolny od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) przez właściwą urzędową instytucję zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych;

b)  przez dwa lata przed przemieszczeniem rośliny były uprawiane w punkcie produkcji leżącym w obrębie Unii, w którym występuje całkowita ochrona fizyczna przed wprowadzeniem organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), lub w punkcie produkcji leżącym w obrębie Unii, na którym stosowano odpowiednie zabiegi zapobiegawcze w odniesieniu do tego agrofaga;

c)  rośliny były poddawane inspekcjom wzrokowym przeprowadzanym co najmniej raz na cztery miesiące w celu potwierdzenia, że materiał ten jest wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji rośliny lub rośliny przeznaczone do produkcji nasion zostały poddane inspekcji i na przedmiotowej parti nie zaobserwowano żadnych objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; lub

b)  cebulki zostały uznane za wolne od objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga, i zapakowane w celu sprzedaży konsumentowi końcowemu.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji rośliny zostały poddane inspekcji i nie zaobserwowano na przedmiotowej partii żadnych objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; lub

b)  cebulki zostały uznane za wolne od objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga, i zapakowane w celu sprzedaży konsumentowi końcowemu.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Malus Mill.

a)  rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; oraz

b)  

(i)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

lub

(ii)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

(iii)  nie więcej niż 2 % roślin w punkcie produkcji wykazało objawy zakażenia podczas inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie podczas ostatniego sezonu wegetacyjnego, a te rośliny i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone; reprezentatywna próbka pozostałych roślin niewykazujących objawów w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy zakażenia, została zbadana i uznana za wolną od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

a)  rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

oraz

b)  

(i)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

lub

(ii)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

(iii)  nie więcej niż 1 % roślin w punkcie produkcji wykazał objawy zakażenia podczas inspekcji przeprowadzonych w odpowiednim momencie podczas ostatniego sezonu wegetacyjnego, a rośliny wykazujące objawy i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone; reprezentatywna próbka pozostałych roślin niewykazujących objawów w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy zakażenia, została zbadana i uznana za wolną od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pyrus L.

a)  rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; oraz

b)  

(i)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; lub

(ii)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od tego agrofaga na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone; lub

c)  nie więcej niż 2 % roślin w punkcie produkcji wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Lavandula L.

a)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, o którym wiadomo, że jest wolny od Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

lub

b)  w ostatnim pełnym cyklu wegetacji podczas inspekcji wzrokowych danej partii nie zaobserwowano żadnych objawów Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

lub

c)  rośliny wykazujące objawy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. zostały usunięte i zniszczone, a dana partia została zbadana na podstawie reprezentatywnej próbki pozostałych roślin i uznana za wolną od tego agrofaga.

Wiroid karłowatości chryzantemy

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Rośliny otrzymano w trzecim pokoleniu z materiału roślinnego, który na podstawie badań uznano za wolny od wiroida karłowatości chryzantemy.

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L.

a)  rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od wiroida łuszczycy kory cytrusowych;

oraz

b)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym został uznany za wolny od tego agrofaga na podstawie inspekcji wzrokowej roślin przeprowadzonej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga.

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE)

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

a)  rośliny pochodzą od roślin matecznych, które w ciągu ostatnich trzech lat zostały poddane badaniu i uznane za wolne od wirusa tristeza cytrusowych;

oraz

b)  

(i)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa tristeza cytrusowych;

lub

(ii)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji uznanym za wolny od wirusa tristeza cytrusowych w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na podstawie badania reprezentatywnej próbki roślin przeprowadzonego w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

lub

(iii)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji objętym fizyczną ochroną przed wektorami i uznanym za wolny od wirusa tristeza cytrusowych w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na podstawie wyrywkowego badania roślin przeprowadzonego w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

lub

(iv)  w przypadkach, w których uzyskano dodatni wynik badania na obecność wirusa tristeza cytrusowych w partii, wszystkie rośliny zostały przebadane indywidualnie i wynik dodatni uzyskano w przypadku nie więcej niż 2 % z nich, a rośliny poddane badaniu i uznane za zakażone agrofagiem zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Wirus nekrotycznej plamistości niecierpka

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis, Fotsch, nowogwinejskie mieszańce Impatiens L.

a)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który poddano monitorowaniu pod kątem obecności odpowiednich wciorniastków będących wektorami (Frankliniella occidentalis Pergande) oraz, po ich wykryciu, zastosowano odpowiednie zabiegi mające na celu skuteczne zwalczenie ich populacji;

oraz

b)  

(i)  w bieżącym okresie wegetacji na roślinach w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania wirusa nekrotycznej plamistości niecierpka; lub

(ii)  wszelkie rośliny w punkcie produkcji wykazujące objawy wirusa nekrotycznej plamistości niecierpka w bieżącym okresie wegetacji zostały usunięte, a reprezentatywna próbka roślin, które mają zostać przemieszczone, została zbadana i uznana za wolną od wirusa nekrotycznej plamistości niecierpka.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Capiscum annuum L.

a)  w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b)  rośliny zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Wirus ospowatości śliwy

Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy

a)  rozmnażane wegetatywnie podkładki korzeniowe rodzaju Prunus pochodzące od roślin matecznych, z których w ciągu ostatnich 5 lat pobrano i zbadano próbki oraz uznano je za wolne od wirusa ospowatości śliwy; oraz

b)  

(i)  materiał rozmnożeniowy został wyprodukowany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy; lub

(ii)  w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa ospowatości śliwy w najbardziej odpowiednim okresie w roku wybranym przy uwzględnieniu warunków klimatycznych i warunków uprawy roślin oraz biologii wirusa ospowatości śliwy, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

(iii)  w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy występowania wirusa ospowatości śliwy zaobserwowano na nie więcej niż 1 % roślin w najbardziej odpowiednim okresie w roku wybranym przy uwzględnieniu warunków klimatycznych i warunków uprawy roślin oraz biologii wirusa ospowatości śliwy, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywna próbka pozostałych roślin niewykazujących objawów w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy zakażenia, została zbadana i uznana za wolną od tego agrofaga. Z reprezentatywnej części roślin niewykazujących, na podstawie inspekcji wzrokowej, żadnych objawów wirusa ospowatości śliwy można pobrać próbki i zbadać je na obecność tego agrofaga na podstawie oceny ryzyka zakażenia tych roślin.

Wirus brązowej plamistości pomidora

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea Hybrids, Pelargonium L.

a)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który poddano monitorowaniu pod kątem obecności odpowiednich wciorniastków będących wektorami (Frankliniella occidentalisThrips tabaci) oraz, po ich wykryciu, zastosowano odpowiednie zabiegi mające w celu skuteczne zwalczenie ich populacji;

oraz

b)  w bieżącym okresie wegetacji na roślinach w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania wirusa brązowej plamistości pomidora; lub

c)  wszelkie rośliny w punkcie produkcji wykazujące objawy wirusa brązowej plamistości pomidora w bieżącym okresie wegetacji zostały usunięte, a reprezentatywna próbka roślin, które mają zostać przemieszczone, została zbadana i uznana za wolną od wirusa brązowej plamistości pomidora.

CZĘŚĆ D

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na leśnym materiale rozmnożeniowym, innym niż nasiona

1.    Inspekcje wzrokowe

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia:

a) 

leśny materiał rozmnożeniowy, inny niż nasiona, gatunku Castanea sativa Mill. został uznany za wolny od Cryphonectria parasitica na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzonej w punkcie produkcji lub w miejscu produkcji;

b) 

leśny materiał rozmnożeniowy, inny niż nasiona, gatunków Pinus spp. został uznany za wolny od Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzonej w punkcie produkcji lub w miejscu produkcji.

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku, w najbardziej odpowiednim okresie umożliwiającym wykrycie tych agrofagów, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych i warunków uprawy roślin oraz biologii odnośnych agrofagów.

2.    Wymogi w przypadku poszczególnych rodzajów lub gatunków oraz kategorii

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w odniesieniu do poniższych rodzajów lub gatunków w celu zapewnienia spełnienia następujących warunków:

Castanea sativa Mill.

a) 

leśny materiał rozmnożeniowy pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica; lub

b) 

w miejscu lub w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria parasitica; lub

c) 

leśny materiał rozmnożeniowy w miejscu lub w punkcie produkcji wykazujący objawy Cryphonectria parasitica został usunięty, a pozostały materiał był poddawany cotygodniowym inspekcjom i w punkcie produkcji lub w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów tego agrofaga przez co najmniej trzy tygodnie przed przemieszczeniem materiału.

Pinus spp.

a) 

leśny materiał rozmnożeniowy pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola; lub

b) 

w miejscu lub w punkcie produkcji, lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano żadnych objawów plamistości igieł wywoływanej przez Dothistroma pini, Dothistroma septosporum lub Lecanosticta acicola; lub

c) 

w miejscu lub w punkcie produkcji przeprowadzono odpowiednie zabiegi przeciw plamistości igieł wywoływanej przez Dothistroma pini, Dothistroma septosporum lub Lecanosticta acicola, a leśny materiał rozmnożeniowy przed przemieszczeniem został poddany inspekcji wzrokowej i uznany za wolny od objawów Dothistroma pini, Dothistroma septosporum lub Lecanosticta acicola.

CZĘŚĆ E

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym warzyw

W odniesieniu do odpowiednich RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia podejmowane są następujące działania: właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w trzeciej kolumnie poniższej tabeli.Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów lub równoważnej metody;

oraz

b)  

(i)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

lub

(ii)  w punkcie produkcji w ciągu pełnego cyklu wegetacji roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

(iii)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce z zastosowaniem odpowiednich metod i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

lub

b)  uprawy, z których zebrano materiał siewny zostały poddane inspekcji wzrokowej w odpowiednich momentach w sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

lub

c)  reprezentatywna próbka nasion została poddana badaniom i w wyniku tych badań uznana za wolną od Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

lub

b)  uprawy, z których zebrano materiał siewny zostały poddane inspekcji wzrokowej w odpowiednich momentach w sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

lub

c)  reprezentatywna próbka nasion została poddana badaniom i w wyniku tych badań uznana za wolną od Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

lub

c)  

(i)  w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

(ii)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

lub

c)  

(i)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

(ii)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas perforans Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas perforans Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.;

lub

c)  

(i)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas perforans Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

(ii)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas perforans Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

lub

b)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

lub

c)  

(i)  w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

(ii)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  reprezentatywna próbka materiału siewnego, po ewentualnym odpowiednim zabiegu, została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga oraz

b)  materiał siewny został uznany za wolny od Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)  reprezentatywna próbka materiału siewnego, po ewentualnym odpowiednim zabiegu, została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga oraz

b)  materiał siewny został uznany za wolny od Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)  reprezentatywna próbka materiału siewnego, po ewentualnym odpowiednim zabiegu, została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga oraz

b)  materiał siewny został uznany za wolny od Bruchus rufimanus L.

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

lub

b)  pozyskane nasiona są uznane za wolne od Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce;

lub

c)  materiał sadzeniowy został poddany odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu przeciw Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce nasiona uznano za wolne od tego agrofaga.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Wirus mozaiki pepino

Solanum lycopersicum L.

a)  nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów lub równoważnej metody; oraz:

b)  

(i)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że nie występuje na nich wirus mozaiki pepino; lub

(ii)  w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wirus mozaiki pepino; lub

(iii)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wirusa mozaiki pepino przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

(i)  nasiona pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

(ii)  w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

(iii)  nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

CZĘŚĆ F

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na sadzeniakach ziemniaka

Właściwy organ lub, jeżeli to wymagane, podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

urzędowe inspekcje wykazują, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od Dickeya Samson et al. spp. i Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  W przypadku wszystkich kategorii:

uprawiane rośliny zostały poddane urzędowej inspekcji polowej przeprowadzonej przez właściwe organy.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

urzędowe inspekcje wykazują, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

b)  W przypadku wszystkich kategorii:

(i)  rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., przy uwzględnieniu możliwej obecności wektorów;

lub

(ii)  podczas urzędowych inspekcji uprawianych roślin, przeprowadzanych przez właściwe organy w punkcie produkcji od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

urzędowe inspekcje wykazują, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)  W przypadku wszystkich kategorii:

(i)  podczas inspekcji wzrokowych przeprowadzanych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

lub

(ii)  wszystkie rośliny w punkcie produkcji, wykazujące objawy zakażenia, zostały usunięte wraz z potomnymi bulwami i zniszczone, a w przypadku wszystkich zbiorów, dla których zaobserwowano objawy w rosnącej uprawie, przeprowadzono – w odniesieniu do każdej partii – urzędowe badania bulw po zbiorze w celu potwierdzenia nieobecności Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Objawy mozaiki wywołane wirusami oraz

objawy wywołane przez:

— wirusa liściozwoju ziemniaka

Solanum tuberosum L.

(a)  W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

pochodzą od roślin matecznych wolnych od wirusa A ziemniaka, wirusa M ziemniaka, wirusa S ziemniaka, wirusa X ziemniaka, wirusa Y ziemniaka i wirusa liściozwoju ziemniaka.

Jeżeli wykorzystywane są metody mikrorozmnażania, zgodność z niniejszym punktem ustala się w drodze urzędowego badania rośliny matecznej lub badania rośliny matecznej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem.

Jeżeli wykorzystywane są metody selekcji klonalnej, zgodność z niniejszym punktem ustala się w drodze urzędowego badania linii klonalnej lub badania linii klonalnej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem.

b)  W przypadku wszystkich kategorii:

uprawiane rośliny zostały poddane urzędowej inspekcji przeprowadzonej przez właściwe organy.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Solanum tuberosum L.

(a)  W przypadku linii klonalnej:

Badanie urzędowe lub badanie pod nadzorem urzędowym wykazało, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

(b)  W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych i sadzeniaków elitarnych:

nie stwierdzono żadnych objawów występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

lub

w przypadku każdej partii przeprowadzono urzędowe badania bulw po zbiorze i uznano te bulwy za wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

(c)  W przypadku sadzeniaków kwalifikowanych:

urzędowa inspekcja wzrokowa wykazała, że są one wolne od tego agrofaga, a jeżeli zaobserwowano jakiekolwiek objawy występowania agrofaga, przeprowadzane jest badanie.RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Objawy infekcji wirusowej

Solanum tuberosum L.

Podczas urzędowej inspekcji bezpośredniego rozmnożenia liczba roślin wykazujących objawy nie może przekraczać odsetka określonego w załączniku IV.RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Ponadto właściwe organy przeprowadzają urzędowe inspekcje w celu zapewnienia, aby występowanie RAN na uprawianych roślinach nie przekraczało progów określonych w poniższej tabeli:RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla roślin uprawianych na wstępne sadzeniaki elitarne

Próg dla roślin uprawianych na sadzeniaki elitarne

Próg dla roślin uprawianych na sadzeniaki kwalifikowane

PBTC

PB

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Objawy mozaiki wywołane wirusami

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

CZĘŚĆ G

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin oleistych i włóknistych

1.    Inspekcja upraw

1) Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają inspekcje upraw, z których produkowany jest materiał siewny roślin oleistych i włóknistych w celu zapewnienia, aby obecność RAN na tych uprawach nie przekraczała progów określonych w poniższej tabeli:Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Właściwy organ może upoważnić inspektorów, innym niż podmioty profesjonalne, na wykonywania inspekcji polowych upraw w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem.

2) Takie inspekcje polowe upraw przeprowadza się wówczas, gdy stan i stopień rozwoju upraw umożliwiają przeprowadzenie właściwych inspekcji.

Inspekcję przeprowadza się co najmniej raz w roku, w momencie najbardziej odpowiednim do wykrycia odnośnych RAN.

3) Właściwy organ określa wielkość, liczbę i rozmieszczenie części pola, które mają zostać poddane ocenie zgodnie z odpowiednimi metodami.

Część upraw przeznaczonych do produkcji materiału siewnego, które mają zostać poddane urzędowej inspekcji przez właściwy organ, wynosi co najmniej 5 %.

2.    Pobieranie prób i badanie materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

1) Właściwy organ:

a) 

urzędowo pobiera próby materiału siewnego z partii materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych;

b) 

udziela upoważnienia do pobierania prób materiału siewnego w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem;

c) 

porównuje wyniki prób materiału siewnego pobranych urzędowo z próbami pobranymi z tej samej partii przez osoby upoważnione do pobierania prób pod urzędowym nadzorem;

d) 

nadzoruje pobieranie prób materiału siewnego przez osoby, o których mowa w pkt b).

2) Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem pobiera i bada próby materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych zgodnie z aktualnymi metodami międzynarodowymi.

Właściwy organ poddaje badaniu kontrolnemu część obejmującą co najmniej 5 % partii materiału siewnego zgłoszonych do kwalifikacji – zasada ta nie ma zastosowania do automatycznego pobierania próbek. Część ta jest co do zasady możliwie najbardziej równomiernie rozprowadzona wśród osób fizycznych i prawnych zgłaszających materiał siewny do kwalifikacji i zgłoszonych gatunków, ale może być również ukierunkowana na usunięcie konkretnych wątpliwości.

3) W przypadku automatycznego pobierania prób należy stosować się do odpowiednich procedur pod urzędowym nadzorem.

4) Na potrzeby badania materiału siewnego przeznaczonego do kwalifikacji i badania handlowego materiału siewnego próby należy pobierać z partii jednorodnych. Jeżeli chodzi o wagę partii i próbek, zastosowanie ma tabela z załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

3.    Dodatkowe środki w przypadku materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają następujące inspekcje dodatkowe i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia, aby wymagania w odniesieniu do odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, były spełnione:

(1) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Helianthus annuus L. zapobiegające występowaniu Plasmopora halstedii

a) 

nasiona Helianthus annuus L. pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Plasmopara halstedii;

lub

b) 

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Plasmopara halstedii na podstawie co najmniej dwóch inspekcji przeprowadzonych w odpowiednich momentach podczas sezonu wegetacyjnego;

lub

c) 
(i) 

punkt produkcji został poddany co najmniej dwóm inspekcjom polowym przeprowadzonym w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego; oraz

(ii) 

podczas inspekcji polowych nie więcej niż 5 % roślin wykazywało objawy Plasmopara halstedii, a wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji; oraz

(iii) 

podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii u żadnej z roślin;

lub

d) 
(i) 

punkt produkcji został poddany co najmniej dwóm inspekcjom polowym przeprowadzonym w odpowiednich momentach podczas sezonu wegetacyjnego; oraz

(ii) 

wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji; oraz

(iii) 

podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii u żadnej z roślin, a reprezentatywna próbka z każdej partii została zbadana i uznana za wolną od Plasmopara halstedii lub nasiona zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, którego skuteczność w zwalczaniu wszystkich znanych szczepów Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni została udowodniona.

2) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Helianthus annuus L. i Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Botrytis cinerea

a) 

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Botrytis cinerea;

lub

b) 

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

3) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Glycine max (L.) Merryl zapobiegające występowaniu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

a) 

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

lub

b) 

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

4) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Glycine max (L.) Merryl zapobiegające występowaniu Diaporthe var. sojae

a) 

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Diaporthe var. sojae;

lub

b) 

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

5) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Alternaria linicola

a) 

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Alternaria linicola;

lub

b) 

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

6) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Boeremia exigua var. linicola

a) 

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Boeremia exigua var. linicola;

lub

b) 

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

7) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Colletotrichum lini

a) 

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Colletotrichum lini;

lub

b) 

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

8) 

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Fusarium (anamorfa), innego niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell.

a) 

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Fusarium (anamorfa), innemu niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell;

lub

b) 

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

CZĘŚĆ H

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona

Inspekcja wzrokowa

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia następujących warunków:

a) 

rośliny są, przynajmniej na podstawie kontroli wzrokowej, praktycznie wolne od agrofagów wymienionych w tabeli w niniejszym punkcie, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku;

b) 

wszelkie rośliny wykazujące, na etapie rosnącej uprawy, widoczne oznaki lub objawy występowania agrofagów wymienionych w tabelach w niniejszym punkcie, zostały poddane odpowiednim zabiegom natychmiast po pojawieniu się tych oznak lub objawów lub, w stosownych przypadkach, zostały wyeliminowane;

c) 

w przypadku bulw szalotki i czosnku rośliny pochodzą bezpośrednio z materiału, który, na etapie rosnącej uprawy, został skontrolowany i uznany za praktycznie wolny od wszelkich agrofagów wymienionych w tabelach w niniejszym punkcie.

Ponadto właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rośliny zostały wyhodowane z nasion spełniających wymogi określone w załączniku V część E i były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających zakażenie dzięki zastosowaniu odpowiednich środków higieny.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)  młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Fusarium (anamorfa), inny niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

(i)  uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, wyrwano reprezentatywną próbkę roślin i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Fusarium Link; lub

(ii)  uprawa została poddana inspekcji wzrokowej co najmniej dwukrotnie w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Fusarium Link zostały natychmiast usunięte, a w czasie ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów; oraz

b)  korony zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

(i)  uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, wyrwano reprezentatywną próbkę roślin i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; lub

(ii)  uprawa została poddana inspekcji wzrokowej co najmniej dwukrotnie w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk zostały natychmiast usunięte, a w czasie ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów; oraz

b)  korony zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  rośliny są przeszczepami wyhodowanymi w pojemnikach, uprawianymi na podłożu wolnym od Stromatinia cepivora Berk.;

lub

b)  

(i)  

— uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.; lub

— uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Stromatinia cepivora Berk. zostały natychmiast usunięte, a w czasie dodatkowej ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów;

oraz

(ii)  rośliny zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

(i)  uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.; lub

(ii)  uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Stromatinia cepivora Berk. zostały natychmiast usunięte, a w czasie dodatkowej ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów;

oraz

b)  rośliny lub pęczki roślin zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  rośliny mateczne pochodzą z materiału badanego na obecność patogenów; oraz

b)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, którego historia upraw jest znana i nie zawiera odnotowanych przypadków występowania Verticillium dahliae Kleb.; oraz

c)  rośliny zostały poddane inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji i zostały uznane za wolne od objawów zakażenia Verticillium dahliae Kleb.

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

W przypadku roślin innych niż rośliny przeznaczone do produkcji upraw komercyjnych:

a)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

lub

b)  

(i)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie więcej niż 2 % roślin wykazywało objawy porażenia przez Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev oraz

(ii)  rośliny uznane za zakażone tym agrofagiem zostały natychmiast usunięte oraz

(iii)  rośliny zostały uznane za wolne od tego agrofaga na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce;

lub

c)  rośliny zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu przeciw Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce uznano je za wolne od tego agrofaga.

W przypadku roślin przeznaczonych do produkcji upraw komercyjnych:

a)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

lub

b)  

(i)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

(ii)  rośliny wykazujące objawy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev zostały natychmiast usunięte oraz

(iii)  rośliny zostały uznane za wolne od tego agrofaga na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce;

lub

c)  rośliny poddano odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce uznano je za wolne od Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Wirus żółtej pasiastości pora

Allium sativum L.

a)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową uprawy przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia wirusem żółtej pasiastości pora;

lub

b)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji uprawa została poddana inspekcji wzrokowej co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie więcej niż 10 % roślin wykazało objawy zakażenia wirusem żółtej pasiastości pora, a rośliny te zostały natychmiast usunięte; podczas ostatniej inspekcji nie więcej niż 1 % roślin wykazywał objawy zakażenia.

Wirus żółtej karłowatości cebuli

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową uprawy przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia wirusem żółtej karłowatości cebuli;

lub

b)  

(i)  od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową uprawy przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie więcej niż 10 % roślin wykazywało objawy zakażenia wirusem żółtej karłowatości cebuli; oraz

(ii)  rośliny uznane za zakażone tym agrofagiem zostały natychmiast usunięte; oraz

(iii)  podczas ostatniej inspekcji nie więcej niż 1 % roślin wykazywał objawy zakażenia tym agrofagiem.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b)  rośliny zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Wirus brązowej plamistości pomidora

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który poddano monitorowaniu pod kątem obecności odpowiednich wciorniastków będących wektorami (Frankliniella occidentalis Pergande i Thrips tabaci Lindeman) oraz, po wykryciu tych wektorów, zastosowano odpowiednie zabiegi mające w celu skuteczne zwalczenie ich populacji; oraz

b)  

(i)  w bieżącym okresie wegetacji na roślinach w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania wirusa brązowej plamistości pomidora; lub

(ii)  wszelkie rośliny w punkcie produkcji wykazujące objawy zakażenia wirusem brązowej plamistości pomidora w bieżącym okresie wegetacji zostały usunięte, a reprezentatywna próbka roślin, które mają zostać przemieszczone, została zbadana i uznana za wolną od tego agrofaga.

Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora

Solanum lycopersicum L.

a)  u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia wirusem żółtej kędzierzawki liści pomidora;

lub

b)  w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywołanej wirusem żółtej kędzierzawki liści pomidora

CZĘŚĆ I

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym Solanum tuberosum L.

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia następujących wymogów dotyczących występowania RAN na materiale siewnym Solanum tuberosum:

a) 

nasiona pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b) 

w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

c) 

rośliny zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

CZĘŚĆ J

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na roślinach przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus L., innych niż nasiona

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w trzeciej kolumnie poniższej tabeli.Grzyby

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  rośliny przeznaczone do sadzenia pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie i uznane za wolne od objawów Verticillium dahliae; oraz

b)  

(i)  rośliny przeznaczone do sadzenia zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Verticillium dahliae; lub

(ii)  

— rośliny przeznaczone do sadzenia zostały odseparowane od upraw produkcyjnych Humulus lupulus; oraz

— punkt produkcji został uznany za wolny od Verticillium dahliae na podstawie inspekcji wzrokowej liści przeprowadzonej w odpowiednich momentach w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego; oraz

— historia pola, dotycząca chorób przenoszonych przez uprawy i przez glebę, jest rejestrowana, a pomiędzy stwierdzeniem obecności Verticillium dahliae a kolejnym sadzeniem następował okres odpoczynku od uprawy roślin żywicielskich wynoszący co najmniej cztery lata.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  rośliny przeznaczone do sadzenia pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie i uznane za wolne od objawów Verticillium nonalfalfae; oraz

b)  

(i)  rośliny przeznaczone do sadzenia zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Verticillium nonalfalfae; lub

(ii)  

— rośliny przeznaczone do sadzenia zostały odseparowane od upraw produkcyjnych Humulus lupulus; oraz

— punkt produkcji został uznany za wolny od Verticillium nonalfalfae na podstawie inspekcji wzrokowej liści przeprowadzonej w odpowiednich momentach w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego; oraz

— historia pola, dotycząca chorób przenoszonych przez uprawy i przez glebę jest rejestrowana, a pomiędzy stwierdzeniem obecności Verticillium nonalfalfae a kolejnym sadzeniem następował okres odpoczynku od uprawy roślin żywicielskich wynoszący co najmniej cztery lata.
ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane 

Opis

Kod CN

Państwo trzecie, grupa państw trzecich lub określony obszar państwa trzeciego

1.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

2.

Rośliny rodzajów Castanea Mill., i Quercus L., z liśćmi, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

3.

Rośliny z rodzaju Populus L., z liśćmi, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone

4.

Odseparowana kora roślin z rodzaju Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Wszystkie państwa trzecie

5.

Odseparowana kora roślin z rodzaju Quercus L., innych niż rośliny gatunku Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone

6.

Odseparowana kora roślin gatunku Accer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone

7.

Odseparowana kora roślin z rodzaju Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Obie Ameryki

8.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzajów Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Rosa L., inne niż rośliny w stanie spoczynku pozbawione liści, kwiatów i owoców

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

9.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzajów Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L. oraz ich mieszańce, oraz Fragaria L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Kanada, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone z wyjątkiem Hawajów, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

10.

Rośliny z rodzaju Vitis L., inne niż owoce

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

11.

Rośliny z rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Wszystkie państwa trzecie

12.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Photinia Ldl., inne niż rośliny w stanie spoczynku pozbawione liści, kwiatów i owoców

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Chiny, Japonia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Korei i Stany Zjednoczone

13.

Rośliny z rodzaju Phoenix spp., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algieria, Maroko

14.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Poaceae, inne niż rośliny z wieloletnich ozdobnych gatunków traw z podrodzin Bambusoideae i Panicoideae oraz rodzajów Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., inne niż nasiona

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

15.

Bulwy gatunku Solanum tuberosum L., sadzeniaki ziemniaka

0701 10 00

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

16.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunków wytwarzających bulwy lub stolony z rodzaju Solanum L. lub ich mieszańce, inne niż bulwy Solanum tuberosum L. wymienione w pozycji 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

17.

Bulwy roślin z rodzaju Solanum L. i ich mieszańce, inne niż wymienione w pozycjach 15 i 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Państwa trzecie inne niż:

a)  Algieria, Egipt, Izrael, Libia, Maroko, Syria, Szwajcaria, Tunezja i Turcja

lub

b)  państwa spełniające następujące warunki:

(i)  należą do następującej grupy państw:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

oraz

(ii)  

— zostały uznane za wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031 albo

— ich przepisy prawa zostały uznane za równoważne z przepisami Unii w zakresie ochrony przed Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

18.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Solanaceae, inne niż nasiona i rośliny objęte pozycjami 15, 16 lub 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

19.

Gleba, składająca się w części ze stałych substancji organicznych

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

20.

Podłoże uprawowe, inne niż gleba, składające się w całości lub w części ze stałych substancji organicznych, inne niż składające się w całości z torfu lub włókien Cocos nucifera L., wcześniej niewykorzystywane do uprawy roślin ani do żadnych celów rolniczych

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. i Citrus sinensis (L.) Osbeck (do dnia 30 kwietnia 2021 r.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentyna

▼B
ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii 

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

Kody CN

Pochodzenie

Wymogi szczególne

1.

Podłoże uprawowe, związane z roślinami lub towarzyszące roślinom, przeznaczone do utrzymywania żywotności roślin, z wyjątkiem sterylnego podłoża dla roślin uprawianych in vitro

Nie dotyczy (1)

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  podłoże uprawowe w momencie sadzenia roślin z nim związanych:

(i)  było wolne od gleby i substancji organicznych i nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin ani do żadnych innych celów rolniczych,

lub

(ii)  składało się w całości z torfu lub włókien Cocos nucifera L. i nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin ani do żadnych innych celów rolniczych,

lub

(iii)  zostało poddane skutecznemu zabiegowi fumigacji lub obróbce termicznej w celu zapewnienia eliminacji agrofagów, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

(iv)  zostało objęte skutecznym podejściem systemowym w celu zapewnienia eliminacji agrofagów, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

oraz

we wszystkich przypadkach wymienionych w ppkt (i) – (iv) było przechowywane i utrzymywane w odpowiednich warunkach, aby było wolne od agrofagów kwarantannowych

oraz

b)  od czasu sadzenia:

(i)  wprowadzono odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby podłoże uprawowe było wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii, w tym przynajmniej:

— fizyczne odizolowanie podłoża uprawowego od gleby i innych możliwych źródeł zanieczyszczenia,

— środki higieny,

— korzystanie z wody wolnej od agrofagów kwarantannowych dla Unii;

lub

(ii)  w ciągu dwóch tygodni przed wywozem podłoże uprawowe, w tym – w stosownych przypadkach – gleba, zostało całkowicie usunięte poprzez mycie przy użyciu wody wolnej od agrofagów kwarantannowych dla Unii. Przesadzanie może odbywać się na podłożu uprawowym spełniającym wymogi określone w lit. a). Należy zachować odpowiednie warunki w celu zapewnienia braku agrofagów kwarantannowych dla Unii, jak przewidziano w lit. b).

2.

Maszyny i pojazdy, które były używane przed wywozem do celów rolniczych lub leśnych

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że maszyny lub pojazdy są oczyszczone i wolne od gleby i pozostałości roślin.

3.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z korzeniami, uprawiane na wolnym powietrzu

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  o miejscu produkcji wiadomo, że jest wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

oraz

b)  rośliny pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż cebulki, bulwocebule, kłącza, nasiona, bulwy i rośliny w kulturze tkankowej

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny były uprawiane w szkółkach i że:

a)  pochodzą z obszaru, który w państwie pochodzenia został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolny od Thrips palmi Karny zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  pochodzą z miejsca produkcji, które w państwie pochodzenia zostało ustanowione przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolne od Thrips palmi Karny zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz które zostało zadeklarowane jako wolne od Thrips palmi Karny na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na miesiąc przez trzy miesiące poprzedzającewywóz,

lub

c)  bezpośrednio przed wywozem zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi przeciwko Thrips palmi Karny, o którym informacje podano w świadectwach fitosanitarnych, o których mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Thrips palmi Karny.

5.

Jednoroczne i dwuletnie rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż Poaceae i nasiona

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze.

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  były uprawiane w szkółkach;

b)  są oczyszczone z pozostałości roślin, nie mają kwiatów ani owoców;

c)  w odpowiednich momentach oraz przed wywozem zostały poddane inspekcji;

d)  zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych; oraz

e)  zostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów albo poddano je stosownym zabiegom mającym na celu zwalczenie tych organizmów.

6.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Poaceae należące do wieloletnich ozdobnych gatunków traw z podrodzin Bambusoideae, Panicoideae oraz rodzajów Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., inne niż nasiona

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  zostały były uprawiane w szkółkach;

b)  są oczyszczone ze szczątków roślinnych, nie mają kwiatów ani owoców;

c)  w odpowiednich momentach oraz przed wywozem zostały poddane inspekcji;

d)  zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych; oraz

e)  zostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym na celu zwalczenie tych organizmów.

7.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż rośliny w stanie spoczynku, rośliny w kulturze tkankowej, nasiona, cebulki, bulwy, bulwocebule i kłącza.

Odnośne agrofagi kwarantannowe dla Unii to:

— wirusy z rodzaju Begomovirus inne niż: wirus mozaiki abutilonu, wirus kędzierzawki liści batata, wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora, sardyński wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora, wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora z Malagi, wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora z Axarquia,

— wirus łagodnej pstrości wspięgi chińskiej,

— wirus zakaźnej żółtaczki sałaty,

— wirus żółknięcia melona,

— wirus żółknięcia nerwów dyni,

— wirus chlorotycznej karłowatości batata,

— wirus łagodnej pstrości batata,

— wirus łagodnej pstrości pomidora.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii

 

 

 

 

a)  Państwa trzecie, w których nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacji pozaeuropejskich) lub innych wektorów agrofagów kwarantannowych dla Unii

Urzędowe oświadczenie, że na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów występowania odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii.

 

 

 

b)  Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacji pozaeuropejskich) lub innych wektorów agrofagów kwarantannowych dla Unii

Urzędowe oświadczenie, że na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów występowania odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii

oraz

a)  rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych wektorów agrofagów kwarantannowych dla Unii,

lub

b)  w wyniku inspekcji urzędowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga punkt produkcji został uznany za wolny od Bemisia tabaci Genn. i innych wektorów odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii,

lub

c)  rośliny zostały poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu zwalczenie Bemisia tabaci Genn i innych wektorów agrofagów kwarantannowych dla Unii i zostały uznane za wolne od tych agrofagów przed wywozem.

8.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunków roślin zielnych, inne niż cebule, bulwocebule, rośliny z rodziny Poaceae kłącza, nasiona, bulwy i rośliny w kulturze tkankowej

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch)

Urzędowe oświadczenie, że rośliny były uprawiane w szkółkach i że:

a)  pochodzą z obszaru, który w państwie pochodzenia został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolny od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  pochodzą z miejsca produkcji, które w państwie pochodzenia zostało ustanowione przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, i które zostało zadeklarowane jako wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na miesiąc przez trzy miesiące poprzedzające wywóz,

lub

c)  bezpośrednio przed wywozem zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi przeciw Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) oraz zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch).

Informacje dotyczące zabiegu, o którym mowa w lit. c) są podane w świadectwie fitosanitarnych, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

9.

Wieloletnie rośliny zielne przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, z rodzin Caryophyllaceae (z wyjątkiem Dianthus L.), Compositae (z wyjątkiem Chrysanthemum L.), Cruciferae, LeguminosaeRosaceae (z wyjątkiem Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze.

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  zostały były uprawiane w szkółkach,

b)  są oczyszczone z pozostałości roślin, nie mają kwiatów ani owoców,

c)  w odpowiednich momentach oraz przed wywozem zostały poddane inspekcji,

d)  zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych oraz

e)  zostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów albo poddano je stosownym zabiegom mającym na celu zwalczenie tych organizmów.

10.

Drzewa i krzewy przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona i rośliny w kulturze tkankowej

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze.

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  są czyste (tj. oczyszczone z pozostałości roślin) oraz pozbawione kwiatów i owoców,

b)  zostały wyhodowane w szkółkach,

c)  w odpowiednich momentach oraz przed wywozem zostały poddane inspekcji i zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych oraz za wolne od oznak lub objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów albo zostały poddane odpowiednim zabiegom mającym na celu wyeliminowanie tych organizmów.

11.

Drzewa i krzewy liściaste przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona i rośliny w kulturze tkankowej

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze.

Urzędowe oświadczenie, że rośliny są w stanie spoczynku i są pozbawione liści.

12.

Warzywa korzeniowe i bulwiaste, inne niż bulwy Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka lub partia nie zawiera więcej niż 1 % masy netto gleby i podłoża uprawowego.

13.

Cebulki, bulwocebule, kłącza i bulwy, przeznaczone do sadzenia, inne niż bulwy Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka lub partia nie zawiera więcej niż 1 % masy netto gleby i podłoża uprawowego.

14.

Bulwy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka lub partia nie zawiera więcej niż 1 % masy netto gleby i podłoża uprawowego.

15.

Bulwy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z:

a)  państwa, w którym nie stwierdzono występowania Tecia solanivora (Povolný),

lub

b)  obszaru ustanowionego jako wolny od Tecia solanivora (Povolný) przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych.

16.

Bulwy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  bulwy pochodzą z państw, o których wiadomo, że są wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.;

lub

b)  w państwie pochodzenia przestrzegane były przepisy uznane za równoważne z przepisami prawa Unii dotyczącymi zwalczania Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 ust. rozporządzenia (UE) 2016/2031.

17.

Bulwy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  bulwy pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (patotypy inne niż patotyp 1, wspólnej rasy europejskiej) i w odpowiednim okresie w miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

lub

b)  w państwie pochodzenia przestrzegane były przepisy uznane za równoważne z przepisami prawa Unii dotyczącymi zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 ust. rozporządzenia (UE) 2016/2031.

18.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

0701 10 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z punktu produkcji, o którym wiadomo, że jest wolny od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

0701 10 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  bulwy pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że nie występują na nich: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.;

lub

b)  na obszarach, na których stwierdzono występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. lub Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., bulwy pochodzą z miejsca produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. lub uznanego za wolne od tych agrofagów, w wyniku zastosowania środków mających na celu zwalczenie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. i ustanowionych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

20.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

0701 10 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  bulwy pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że nie występuje na nich Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkich populacji) ani Meloidogyne fallax Karssen,

albo

b)  na obszarach, na których stwierdzono występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al.Meloidogyne fallax Karssen:

(i)  bulwy pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen na podstawie corocznego badania roślin żywicielskich, przeprowadzanego w odpowiednich momentach w formie inspekcji wzrokowej roślin żywicielskich, a także całych i przekrojonych bulw ziemniaków zebranych na miejscu produkcji, albo

(ii)  po zbiorach z bulw zostały losowo wybrane próbki, które zbadano pod kątem objawów, po zastosowaniu odpowiedniej metody wywołującej objawy albo poddano badaniu laboratoryjnemu, jak również inspekcji wzrokowej zarówno całych, jak i przekrojonych bulw, w odpowiednim momencie oraz – we wszystkich przypadkach – w chwili zamykania opakowań lub pojemników przed wprowadzeniem do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi zamknięć zawartymi w dyrektywie Rady 66/403/EWG, i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al.Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Bulwy Solanum tuberosum L., inne niż przeznaczone do sadzenia

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że nie występują na nich: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

22.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunkówCapsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. i Solanum melongena L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszarów, które uznano za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

lub

b)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów porażenia Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ani Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al..

23.

Rośliny gatunków Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z:

a)  państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  obszaru ustanowionego jako wolny od Keiferia lycopersicella (Walsingham) przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

24.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunku Beta vulgaris L., inne niż nasiona

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa wierzchołkowej kędzierzawki buraka.

25.

Rośliny rodzajów Chrysanthemum L., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszaru ustanowionego jako wolny od Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith i Spodoptera litura (Fabricius) przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  w miejscu produkcji od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ani Spodoptera litura (Fabricius),

lub

c)  rośliny zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi w celu ochrony przed odnośnymi agrofagami.

26.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunków Chrysanthemum L. i Solanum lycopersicum L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny w całym ich cyklu życia były uprawiane:

a)  w państwie wolnym od wirusa nekrozy łodygi chryzantemy,

lub

b)  na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od wirusa nekrozy łodygi chryzantemy zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

c)  miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od wirusa nekrozy łodygi chryzantemy i kontrolowanym w drodze urzędowych inspekcji oraz, w stosownych przypadkach, za pomocą badań.

27.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Pelargonium L'Herit. ex Ait., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie wirusa pierścieniowej plamistości pomidora:

 

 

 

a)  gdzie nie stwierdzono występowania Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populacji pozaeuropejskich) Dalmasso ani Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ani innych wektorów wirusa pierścieniowej plamistości pomidora

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  pochodzą bezpośrednio z miejsca produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora,

lub

b)  są najwyżej czwartym pokoleniem pochodzącym od roślin matecznych, które w wyniku urzędowo zatwierdzonego systemu testów wirologicznych uznano za wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora.

 

 

b)  gdzie stwierdzono występowanie Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populacji pozaeuropejskich) Dalmasso i Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo lub innych wektorów wirusa pierścieniowej plamistości pomidora

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  pochodzą bezpośrednio z miejsca produkcji, o którym wiadomo, że jego gleba i rośliny są wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora,

lub

b)  są najwyżej drugim pokoleniem pochodzącym od roślin matecznych, które w wyniku urzędowo zatwierdzonego systemu testów wirologicznych uznano za wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora.

28.

Kwiaty cięte rodzajów Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. i Solidago L. oraz warzywa liściaste rodzajów Apium graveolens L. i Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że kwiaty cięte i warzywa liściaste:

a)  pochodzą z państwa wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch),

lub

b)  bezpośrednio przed wywozem zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Kwiaty cięte z rodziny Orchidaceae

0603 13 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że kwiaty cięte:

a)  pochodzą z państwa wolnego od Thrips palmi Karny,

lub

b)  bezpośrednio przed wywozem zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Thrips palmi Karny.

30.

Naturalnie lub sztucznie skarlone rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny, łącznie z zebranymi bezpośrednio w ich naturalnym środowisku, były uprawiane, przechowywane i przygotowywane, w okresie co najmniej dwóch kolejnych lat przed wysyłką, w urzędowo zarejestrowanych szkółkach, które podlegają systemowi kontroli objętej urzędowym nadzorem;

b)  rośliny w szkółkach, o których mowa w lit. a) niniejszej pozycji:

(i)  przynajmniej w okresie, o którym mowa w lit. a) niniejszej pozycji:

— były umieszczone w doniczkach na półkach znajdujących się co najmniej na wysokości 50 cm nad ziemią,

— zostały poddane odpowiednim zabiegom w celu zapewnienia eliminacji pozaeuropejskich rdzy, a aktywny składnik, stężenie i data zastosowania tych zabiegów zostały wymienione w rubryce „Zabieg oczyszczania lub odkażania” świadectwa fitosanitarnego, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

— zostały poddane co najmniej sześć razy w roku w stosownych odstępach czasu urzędowej inspekcji na obecność agrofagów kwarantannowych dla Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2031; inspekcje te obejmowały również rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szkółek, określonych w lit. a) niniejszego wpisu i polegały przynajmniej na wzrokowym badaniu wszystkich rzędów pola lub szkółki oraz wszystkich części roślin wyrastających ponad podłoże uprawowe, przeprowadzonych na losowej próbce złożonej z co najmniej 300 roślin danego rodzaju, o ile liczba roślin tego rodzaju nie przekracza 3 000 , lub 10 % roślin, w przypadku, gdy jest więcej niż 3 000 roślin tego rodzaju,

— na podstawie tych inspekcji zostały uznane za wolne od odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii, jak określono w poprzednim tiret, porażone rośliny zostały usunięte, a pozostałe rośliny, w stosownych przypadkach, zostały poddane skutecznemu zabiegowi i były przechowywane przez odpowiedni okres oraz poddane inspekcji w celu zapewnienia eliminacji tych agrofagów,

— zostały zasadzone na nieużywanym sztucznym podłożu lub na naturalnym podłożu, które zostało poddane fumigacji lub stosownym zabiegom termicznym i nie zawierało żadnych agrofagów kwarantannowych dla Unii,

— były utrzymywane w warunkach gwarantujących, że podłoże jest wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii, a w okresie dwóch tygodni poprzedzających wysyłkę, były:

— 

— otrząśnięte z podłoża i umyte czystą wodą w celu usunięcia oryginalnego podłoża uprawowego i przechowywane z nagimi korzeniami, lub

— otrząśnięte z podłoża i umyte czystą wodą w celu usunięcia oryginalnego podłoża i ponownie zasadzone w podłożu uprawowym spełniającym warunki określone w ppkt (i) tiret piąte, lub

— poddane stosownym zabiegom mającym zapewnić eliminację agrofagów kwarantannowych dla Unii w podłożu uprawowym, a nazwa aktywnego składnika, stężenie i data wykonania tych zabiegów zostały podane w rubryce „Zabieg oczyszczania lub odkażania” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(ii)  zostały umieszczone w zamkniętych pojemnikach, które zostały urzędowo zaplombowane i opatrzone numerem rejestracyjnym szkółki, a numer ten został podany w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/203, co umożliwia identyfikację przesyłek.

31.

Rośliny rzędu Pinales, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyprodukowane w miejscu produkcji wolnym od Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang i Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Rośliny rzędu Pinales, inne niż owoce i nasiona, o wysokości przekraczającej 3 m

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug),Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyprodukowane w miejscu produkcji wolnym od Scolytidae spp. (populacji pozaeuropejskich).

33.

Rośliny rodzajów Castanea Mill., i Quercus L., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cronartium spp., z wyjątkiem Cronartium gentianeum, Cronartium piniCronartium ribicola.

34.

Rośliny rodzaju Quercus L. inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Corylus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Kanada i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z:

a)  obszaru, który w państwie pochodzenia został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolny od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  miejsca produkcji ustanowionego w państwie pochodzenia jako wolne od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa na podstawie urzędowych inspekcji prowadzonych na miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie od początku ostatnich trzech pełnych cyklów wegetacji, zgodnie z międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

36.

Rośliny gatunków Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Chiny, Kanada, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Japonia, Mongolia, Republika Korei, Rosja, Stany Zjednoczone i Tajwan

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia jako wolny odAgrilus planipennis Fairmaire zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

37.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że rośliny przeznaczone do sadzenia:

a)  w całym swoim cyklu życia były uprawiane na obszarze, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  pochodzą z miejsca produkcji, włączając sąsiedztwo o promieniu co najmniej 5 km, w którym podczas urzędowych inspekcji przeprowadzanych w okresie dwóch lat poprzedzających wywóz nie stwierdzono ani żadnych objawów występowania Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, ani obecności wektora; rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji bezpośrednio przed wywozem oraz postępowano z nimi i opakowano je w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji,

lub

c)  pochodzą z miejsca produkcji, które jest całkowicie fizycznie odizolowane, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji bezpośrednio przed wywozem oraz postępowano z nimi i opakowano je w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji.

38.

Rośliny z rodzaju Betula L., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory.

39.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Platanus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albania, Armenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Turcja

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  były uprawiane w miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych:

(i)  które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia,

oraz

(ii)  które, łącznie z jego bezpośrednim sąsiedztwem, było corocznie poddawane urzędowym inspekcjom pod kątem wszelkich objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., przeprowadzanym w najbardziej odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga,

oraz

(iii)  reprezentatywna próbka roślin została poddana badaniu na obecność Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. w odpowiednich momentach w roku umożliwiających wykrycie tego agrofaga.

40.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Populus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji na miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain.

41.

Rośliny z rodzaju Populus L., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Obie Ameryki

Urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji na miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.

42.

Rośliny przeznaczone do sadzenia inne niż zrazy, sadzonki, rośliny w kulturze tkankowej, pyłek i nasiona gatunków Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  w całym cyklu życia były uprawiane na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Saperda candida Fabricius zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem lub – w przypadku roślin młodszych niż dwa lata – były uprawiane w całym cyklu życia w miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od Saperda candida Fabricius zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych:

(i)  które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia,

oraz

(ii)  które było dwa razy w roku poddawane urzędowym inspekcjom pod kątem wszelkich oznak występowania Saperda candida Fabricius, przeprowadzanym w najbardziej odpowiednich momentach w roku umożliwiających wykrycie tego agrofaga,

oraz

(iii)  gdzie rośliny były uprawiane:

— w punkcie zabezpieczonym przez dostępem Saperda candida Fabricius,

— lub

— w punkcie, w którym stosowane są odpowiednie zabiegi profilaktyczne i który jest otoczony strefą buforową o szerokości co najmniej 500 m, w którym w drodze urzędowych badań przeprowadzanych corocznie w odpowiednim momencie potwierdzano brak występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

(iv)  bezpośrednio przed wywozem rośliny, a w szczególności ich łodygi, poddano dokładnej inspekcji pod kątem obecności Saperda candida Fabricius, w tym w odpowiednich przypadkach z zastosowaniem metod pobierania próbek prowadzących do zniszczenia badanych roślin.

43.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż rośliny w kulturach tkankowych i nasiona, z rodzajów Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że rośliny były uprawiane:

a)  w całym cyklu życia na obszarze, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Grapholita packardi Zeller zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  w całym cyklu życia w miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od Grapholita packardi Zeller zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych:

(i)  które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia,

oraz

(ii)  które było corocznie poddawane inspekcjom pod kątem wszelkich oznak występowania Grapholita packardi Zeller, przeprowadzanym w odpowiednich momentach w roku umożliwiających wykrycie tego agrofaga,

oraz

(iii)  gdzie rośliny były uprawiane w punkcie, w którym stosowane są odpowiednie zabiegi profilaktyczne i w drodze urzędowych badań przeprowadzanych corocznie w odpowiednim momencie potwierdzano brak występowania brak Grapholita packardi Zeller,

oraz

(iv)  bezpośrednio przed wywozem rośliny poddano dokładnej inspekcji pod kątem obecności Grapholita packardi Zeller;

lub

c)  w punkcie zabezpieczonym przez dostępem owadów w ramach ochrony przed wprowadzeniem Grapholita packardi Zeller.

44.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Crataegus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

45.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzajów Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie wirusów pozaeuropejskich, wiroidów i fitoplazm lub Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. na roślinach przedmiotowych rodzajów

Urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywołanych przez wirusy pozaeuropejskie, wiroidy i fitoplazmy oraz Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

46.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Malus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie

wirusa szorstkości liści czereśni lub wirusa pierścieniowej plamistości pomidora

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny:

(i)  były urzędowo kwalifikowane zgodnie z procedurą kwalifikacji wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i poddano urzędowym badaniom przynajmniej pod kątem występowania wirusa szorstkości liści czereśni i wirusa pierścieniowej plamistości pomidora przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, które to badania wykazały, że jest on wolny od tych agrofagów,

lub

(ii)  pochodzą w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacji poddano co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej pod kątem występowania wirusa szorstkości liści czereśni i wirusa pierścieniowej plamistości pomidora przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, które to badanie wykazało, że jest on wolny od tych agrofagów,

b)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji u roślin w miejscu produkcji lub u roślin podatnych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wirusa szorstkości liści czereśni i wirusa pierścieniowej plamistości pomidora.

47.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Prunus L., inne niż nasiona w przypadku lit. b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie wirusa pierścieniowej plamistości pomidora

b)  Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie amerykańskiego wirusa wstęgowej mozaiki śliwy, wirusa szorstkości liści czereśni, wirusa mozaiki brzoskwini, wirusa mozaikowatej rozetowatości brzoskwini

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny:

(i)  były urzędowo kwalifikowane zgodnie z procedurą kwalifikacji wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i poddano urzędowym badaniom przynajmniej pod kątem występowania odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, które to badania wykazały, że jest on wolny od tych agrofagów,

lub

(ii)  pochodzą w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacji poddano co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej pod kątem występowania odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, które to badanie wykazało, że jest on wolny od tych agrofagów kwarantannowych dla Unii,

b)  od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacji u roślin w miejscu produkcji lub u roślin podatnych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez odnośne agrofagi kwarantannowe dla Unii.

48.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Rubus L., inne niż nasiona w przypadku lit. b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie wirusa pierścieniowej plamistości pomidora i utajonego wirusa maliny zachodniej,

b)  Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie wirusa kędzierzawki maliny i wirusa szorstkości liści czereśni

a)  rośliny są wolne od mszyc, w tym jaj mszyc,

b)  urzędowe oświadczenie, że:

(i)  rośliny:

— były urzędowo kwalifikowane zgodnie z procedurą kwalifikacji wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i poddano urzędowym badaniom przynajmniej pod kątem występowania odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, które to badania wykazały, że jest on wolny od tych agrofagów kwarantannowych dla Unii,

— lub

— pochodzą w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacji poddano co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej pod kątem występowania odnośnych agrofagów kwarantannowych dla Unii przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, które to badanie wykazało, że jest on wolny od tych agrofagów kwarantannowych dla Unii;

(ii)  od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacji u roślin w miejscu produkcji lub u roślin podatnych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez odnośne agrofagi kwarantannowe dla Unii.

49.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Fragaria L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Państwa trzecie, w których stwierdzono występowanie fitoplazmy miotlastości truskawki

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny, inne niż rośliny uzyskane z nasion:

(i)  były urzędowo kwalifikowane zgodnie z procedurą kwalifikacji wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i poddano urzędowym badaniom przynajmniej pod kątem występowania fitoplazmy miotlastości truskawki przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, które to badania wykazały, że jest on wolny od fitoplazmy miotlastości truskawki,

albo

(ii)  pochodzą w prostej linii z materiału, który utrzymywano w odpowiednich warunkach i w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacji poddano co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej pod kątem występowania fitoplazmy miotlastości truskawki przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, które to badanie wykazało, że jest on wolny od fitoplazmy miotlastości truskawki,

b)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji u roślin w miejscu produkcji lub u roślin podatnych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania chorób wywoływanych przez fitoplazmę miotlastości truskawki.

50.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Fragaria L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Anthonomus signatus Say i Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Rośliny z rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. i Vepris Comm., inne niż owoce (ale włączając nasiona); oraz nasiona roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. oraz ich mieszańców

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z państwa uznanego za wolne od Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus i Candidatus Liberibacter asiaticus, czynników wywołujących chorobę Huanglongbing cytrusowych/zazielenienie cytrusowych zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

52.

Rośliny z rodzajów Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że nie występuje w nim Trioza erytreae Del Guercio,

lub

b)  rośliny pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Trioza erytreae Del Guercio zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

c)  rośliny były uprawiane w miejscu produkcji, które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

gdzie rośliny były uprawiane przez okres jednego roku w punkcie produkcji zabezpieczonym przez dostępem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

gdzie w okresie co najmniej roku przed przemieszczeniem przeprowadzono w odpowiednim momencie dwie urzędowe inspekcje i nie zaobserwowano oznak występowania Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

przed przemieszczaniem z roślinami postępuje się i opakowuje się je w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji.

53.

Rośliny z rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą:

a)  z państwa, o którym wiadomo, że nie występuje w nim Diaphorina citri Kuway,

lub

b)  z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Diaphorina citri Kuway zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

54.

Rośliny z rodzajów Microcitrus Swingle, Naringi Adans. and Swinglea Merr., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą:

a)  z państwa, które uznano za wolne od Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri ((Hasse) Constantin et al. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

55.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodziny Palmae, inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od fitoplazm letalnego żółknięcia palmy i wiroida cadang cadang palmy kokosowej oraz od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji lub jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania tych agrofagów,

albo

b)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji u roślin nie zaobserwowano objawów fitoplazm letalnego żółknięcia palmy i wiroida cadang cadang palmy kokosowej, a rośliny w miejscu produkcji, u których wystąpiły objawy dające podstawę do podejrzenia porażenia tymi agrofagami, zostały usunięte w tym miejscu produkcji i zastosowano wobec roślin odpowiednie zabiegi prowadzące do wyeliminowania Myndus crudus Van Duzee,

c)  w przypadku roślin w kulturach tkankowych rośliny te pochodzą od roślin spełniających wymogi ustanowione w lit. a) lub b).

56.

Rośliny rodzajów Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. i Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Urzędowe oświadczenie, że reprezentatywne próbki korzeni zostały poddane badaniom na obecność przynajmniej nicieni, z zastosowaniem odpowiednich metod wykrywania agrofagów i w wyniku tych badań zostały uznane za wolne od nicieni.

57.

Owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Państwa trzecie

Owoce są pozbawione szypułek i liści, a na ich opakowaniu jest umieszczone odpowiednie oznaczenie pochodzenia.

58.

Owoce roślin z rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i ich mieszańców

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  owoce pochodzą z państwa, które uznano za wolne od Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  owoce pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  owoce pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolne od Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

d)  punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy mającym na celu zwalczanie Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

oraz

owoce zostały poddane działaniu ortofenylofenolanu sodu lub innemu skutecznemu zabiegowi wymienionemu w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

oraz

urzędowe inspekcje przeprowadzone w odpowiednich momentach przed wywozem wykazały, że owoce są wolne od objawów Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności,

lub

e)  w przypadku owoców przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego urzędowe inspekcje przeprowadzone przed wywozem wykazały, że owoce są wolne od objawów Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

oraz

punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy mającym na celu zwalczanie Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

oraz

przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się w warunkach zatwierdzonych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

oraz

owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach opatrzonych etykietą zawierającą kod identyfikacyjny i wskazanie, że owoce są przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności.

59.

Owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  od początku ostatniego cyklu wegetacji w punkcie produkcji ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, a podczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z zebranych w punkcie produkcji owoców nie stwierdzono objawów występowania tego agrofaga.

60.

Owoce z rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, inne niż owoce gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  owoce pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  owoce pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolne od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

oraz

w wyniku urzędowej inspekcji reprezentatywnej próbki zdefiniowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami stwierdzono, że owoce są wolne od objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

lub

d)  owoce pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy mającym na celu zwalczanie Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

oraz

od początku ostatniego cyklu wegetacji w punkcie produkcji w czasie sezonu wegetacyjnego przeprowadzano urzędowe inspekcje, w wyniku których na owocach nie wykryto objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

oraz

w wyniku urzędowej inspekcji dokonanej przed wywozem na reprezentatywnej próbce zdefiniowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami stwierdzono, że owoce zebrane w tym punkcie produkcji są wolne od objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności,

lub

e)  w przypadku owoców przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego – w wyniku urzędowej inspekcji dokonanej przed wywozem na reprezentatywnej próbce zdefiniowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami – stwierdzono, że owoce są wolne od objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, w rubryce „Deklaracja dodatkowa” zawiera oświadczenie, że owoce pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiednim zabiegom przeciw Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa przeprowadzonym w odpowiednim momencie w roku umożliwiającym wykrycie tego agrofaga,

oraz

przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się w warunkach zatwierdzonych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

oraz

owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach opatrzonych etykietą zawierającą kod identyfikacyjny i wskazanie, że owoce są przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności.

61.

Owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, Mangifera L. i Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Tephritidae (populacji pozaeuropejskich), na które owoce te są podatne, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  owoce pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Tephritidae (populacji pozaeuropejskich), na które owoce te są podatne, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  w wyniku urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających zbiór od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono żadnych objawów występowania Tephritidae (populacji pozaeuropejskich), na które owoce te są podatne, a podczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z owoców zebranych w miejscu produkcji nie stwierdzono objawów występowania tego agrofaga

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d)  owoce zostały objęte skutecznym podejściem systemowym lub poddane skutecznemu zabiegowi po zbiorach w celu zapewnienia eliminacji Tephritidae (populacji pozaeuropejskich), na które owoce te są podatne, a informacje na temat stosowanego podejścia systemowego lub metody wykonania zabiegu są podane w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o podejściu systemowym lub metodzie zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

62.

Owoce rodzajów Capsicum (L.), Citrus L., inne niż Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Państwa kontynentu afrykańskiego, Republika Zielonego Przylądka, Wyspa Świętej Heleny, Madagaskar, Reunion, Mauritius i Izrael

Urzędowe oświadczenie, że owoce:

a)  pochodzą z państwa uznanego za wolne od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolne od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych

a świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności,

oraz w miejscu produkcji w odpowiednich momentach w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzono urzędowe inspekcje, w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

lub

d)  zostały poddane skutecznemu zabiegowi chłodzenia w celu zapewnienia eliminacji Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), lub objęte skutecznym podejściem systemowym, lub poddane innemu skutecznemu zabiegowi po zbiorach mającemu na celu zapewnienie eliminacji Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a informacje na temat stosowanego podejścia systemowego lub wykonanego zabiegu są podane w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o podejściu systemowym lub metodzie zabiegu po zbiorze wraz z dokumentacją potwierdzającą ich skuteczność zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

63.

Owoce roślin rodzajów Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że owoce:

a)  pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Grapholita packardi Zeller zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  pochodzą z miejsca produkcji, w którym w odpowiednich momentach w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Grapholita packardi Zeller, w tym inspekcję reprezentatywnych próbek owoców, i w wyniku tych badań nie stwierdzono występowania tego agrofaga

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności,

lub

c)  zostały objęte skutecznym podejściem systemowym lub poddane skutecznemu zabiegowi po zbiorach w celu zapewnienia eliminacji Grapholita packardi Zeller, a informacje na temat stosowanego podejścia systemowego lub metody wykonania zabiegu są podane w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o podejściu systemowym lub metodzie zabiegu po zbiorze zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

64.

Owoce roślin rodzajów Malus Mill. i Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że owoce:

a)  pochodzą z państwa uznanego za wolne od Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  pochodzą z miejsca produkcji, w którym przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka w odpowiednich momentach w trakcie sezonu wegetacyjnego, umożliwiającym wykrycie tego agrofaga, w tym inspekcję wzrokową reprezentatywnych próbek owoców, i w wyniku tych badań nie stwierdzono występowania tego agrofaga

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności,

lub

d)  zostały objęte skutecznym podejściem systemowym lub poddane skutecznemu zabiegowi po zbiorach w celu zapewnienia eliminacji Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, a informacje na temat stosowanego podejścia systemowego lub metody wykonania zabiegu są podane w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o podejściu systemowym lub metodzie zabiegu po zbiorze zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

65.

Owoce roślin rodzajów Malus Mill. i Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że owoce:

a)  pochodzą z państwa uznanego za wolne od Anthonomus quadrigibbus Say zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Anthonomus quadrigibbus Say zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  pochodzą z miejsca produkcji, w którym w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Anthonomus quadrigibbus Say, w tym badanie wzrokowe reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania tego agrofaga

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności,

lub

d)  zostały objęte skutecznym podejściem systemowym lub poddane skutecznemu zabiegowi po zbiorach w celu zapewnienia eliminacji Anthonomus quadrigibbus Say, a informacje na temat stosowanego podejścia systemowego lub metody wykonania zabiegu są podane w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o podejściu systemowym lub metodzie zabiegu po zbiorze zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową służbę ochrony roślin w danym państwie trzecim.

66.

Owoce roślin z rodzaju Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że owoce:

a)  pochodzą z państwa uznanego za wolne od Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową służbę ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  pochodzą z obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  pochodzą z miejsca produkcji, w którym przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh) w odpowiednich momentach w trakcie sezonu wegetacyjnego, umożliwiających wykrycie tych agrofagów, w tym inspekcję wzrokową reprezentatywnych próbek owoców, i w wyniku tych badań nie stwierdzono występowania tych agrofagów

oraz

świadectwo, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności,

lub

d)  zostały objęte skutecznym podejściem systemowym lub poddane skutecznemu zabiegowi po zbiorach w celu zapewnienia eliminacji Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh), a informacje na temat stosowanego podejścia systemowego lub metody wykonania zabiegu są podane w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o podejściu systemowym lub metodzie zabiegu po zbiorze zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

67.

Owoce roślin rodziny Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Australia, obie Ameryki i Nowa Zelandia

Urzędowe oświadczenie, że owoce pochodzą z:

a)  państwa uznanego za wolne od Bactericera cockerelli (Sulc.) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Bactericera cockerelli (Sulc.) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  miejsca produkcji, w którym w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed wywozem przeprowadza się urzędowe inspekcje i badania na obecność Bactericera cockerelli (Sulc.), w tym w jego bezpośrednim sąsiedztwie, i które jest poddawane skutecznym zabiegom zapewniającym eliminację tego agrofaga, a reprezentatywne próbki owoców są poddawane inspekcjom przed wywozem,

oraz

świadectwo, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące ich identyfikowalności

lub

d)  punktu produkcji zabezpieczonego przed dostępem owadów, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Bactericera cockerelli (Sulc.) na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące identyfikowalności.

68.

Owoce roślin gatunków Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że owoce pochodzą z:

a)  państwa uznanego za wolne od Neoleucinodes elegantalis (Guenée) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  obszaru, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Neoleucinodes elegantalis (Guenée) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c)  miejsca produkcji, które zostało ustanowione przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolne od Neoleucinodes elegantalis (Guenée) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych oraz w miejscu produkcji w odpowiednich momentach w trakcie sezonu wegetacyjnego umożliwiających wykrycie tego agrofaga przeprowadzono urzędowe inspekcje, w tym badanie reprezentatywnych próbek owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

d)  punktu produkcji zabezpieczonego przed dostępem owadów, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Neoleucinodes elegantalis (Guenée) na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz,

oraz

świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, zawiera informacje dotyczące identyfikowalności.

69.

Owoce roślin gatunków Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że owoce pochodzą z:

a)  państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

c)  miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających wywóz, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

70.

Owoce roślin gatunku Solanum melongena L.

0709 30 00

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że owoce:

a)  pochodzą z państwa wolnego od Thrips palmi Karny, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Thrips palmi Karny zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

c)  bezpośrednio przed wywozem zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Thrips palmi Karny.

71.

Owoce roślin z rodzaju Momordica L.

ex 0709 99 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że owoce pochodzą z:

a)  państwa wolnego od Thrips palmi Karny, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Thrips palmi Karny zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

72.

Owoce roślin z rodzaju Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Dominikana, Gwatemala, Honduras, Jamajka, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Portoryko, Salwador, Stany Zjednoczone i Polinezja Francuska, gdzie stwierdzono występowanie Anthonomus eugenii Cano

Urzędowe oświadczenie, że owoce pochodzą z:

a)  obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Anthonomus eugenii Cano zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  miejsca produkcji, które zostało ustanowione przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolne od Anthonomus eugenii Cano, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz zadeklarowane jako wolne od Anthonomus eugenii Cano w wyniku inspekcji urzędowych przeprowadzanych w miejscu produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej co miesiąc w czasie dwóch miesięcy poprzedzających wywóz.

73.

Nasiona roślin gatunku Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

lub

b)  reprezentatywna próbka nasion została poddana badaniom i w ich wyniku uznana za wolną od Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74.

Nasiona roślin rodzajów Triticum L., Secale L. i xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afganistan, Indie, Iran, Irak, Meksyk, Nepal, Pakistan, Republika Południowej Afryki i Stany Zjednoczone, gdzie stwierdzono występowanie Tilletia indica Mitra

Urzędowe oświadczenie, że nasiona pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że nie występuje na nim Tilletia indica Mitra. Nazwa obszaru jest podana w rubryce „Miejsce pochodzenia” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

75.

Ziarno roślin rodzajów Triticum L., Secale L. i xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afganistan, Indie, Iran, Irak, Meksyk, Nepal, Pakistan, Republika Południowej Afryki i Stany Zjednoczone, gdzie stwierdzono występowanie Tilletia indica Mitra

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  ziarno pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że nie występuje na nim Tilletia indica Mitra. Nazwa obszaru lub nazwy obszarów są podane w rubryce „Miejsce pochodzenia” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  na roślinach w miejscu produkcji podczas ich ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano objawów występowania Tilletia indica Mitra i zarówno podczas zbioru, jak i przed wysyłką zostały pobrane reprezentatywne próbki ziarna, które zostały poddane badaniom, w wyniku których uznane zostały za wolne od Tilletia indica Mitra; fakt ten jest potwierdzony w rubryce „Nazwa produktu” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031 za pomocą wpisu: „Poddane badaniom i uznane za wolne od Tilletia indica Mitra”.

76.

Drewno z drzew iglastych (Pinales), z wyjątkiem drzew z rodzajów Thuja L. i Taxus L., inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastych,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

— drewna gatunku Libocedrus decurrens Torr., jeżeli istnieją dowody, że drewno to zostało przetworzone lub przeznaczone do produkcji ołówków przy użyciu obróbki termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 82 °C przez okres 7–8 dni,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Chiny, Japonia, Kanada, Meksyk, Republika Korei, Stany Zjednoczone i Tajwan, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Urzędowe oświadczenie, że drewno zostało poddane odpowiedniej:

a)  obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co potwierdzono oznaczeniem „HT”, umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką, oraz w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

oraz

urzędowe oświadczenie, że po obróbce drewno było transportowane, do chwili opuszczenia państwa wydającego to oświadczenie, poza sezonem lotów wektora Monochamus z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa czterech dodatkowych tygodni na początku i na końcu spodziewanego sezonu lotów lub, z wyjątkiem drewna całkowicie wolnego od kory, w okryciu ochronnym zapewniającym zabezpieczenie przed porażeniem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. i jego wektorem;

lub

b)  fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi,

lub

c)  chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i dawkę (%),

lub

d)  obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna oraz suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem razem z oznaczeniem „HT”, umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką, oraz w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

77.

Drewno drzew iglastych (Pinales) w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Chiny, Japonia, Kanada, Meksyk, Republika Korei, Stany Zjednoczone i Tajwan, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al

Urzędowe oświadczenie, że drewno zostało poddane odpowiedniej:

a)  obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

oraz

urzędowe oświadczenie, że po obróbce drewno było transportowane, do chwili opuszczenia państwa wydającego to oświadczenie, poza sezonem lotów wektora Monochamus z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa czterech dodatkowych tygodni na początku i na końcu spodziewanego sezonu lotów lub, z wyjątkiem drewna całkowicie wolnego od kory, w okryciu ochronnym zapewniającym zabezpieczenie przed porażeniem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. i jego wektorem,

lub

b)  fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwach fitosanitarnych, o których mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi (h),

lub

c)  obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna oraz suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem razem z oznaczeniem „HT”, umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką, oraz w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

78.

Drewno drzew z rodzajów Thuja L. i Taxus L., inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastych,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Chiny, Japonia, Kanada, Meksyk, Republika Korei, Stany Zjednoczone i Tajwan, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  jest wolne od kory,

lub

b)  zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką,

lub

c)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co potwierdzono oznaczeniem „HT”, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką, oraz w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

d)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi (h),

lub

e)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i dawkę (%).

79.

Drewno drzew iglastych (Pinales), inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastych,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazachstan, Rosja i Turcja

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od:

(i)  Monochamus spp. (populacji pozaeuropejskich)

(ii)  Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang i Pissodes zitacuarense Sleeper

(iii)  Scolytidae spp. (populacji pozaeuropejskich)

i wskazanych w rubryce „Miejsce pochodzenia” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  jest wolne od kory i chodników wydrążonych przez organizmy z rodzaju Monochamus spp. (populacje pozaeuropejskie), o średnicy większej niż 3 mm,

lub

c)  zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką,

lub

d)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co potwierdzono oznaczeniem „HT”, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką, oraz w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

e)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi (h),

lub

f)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i dawkę (%).

80.

Drewno drzew iglastych (Pinales), inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastych,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Państwa trzecie inne niż:

— Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze,

— Chiny, Japonia, Kanada, Meksyk, Republika Korei, Stany Zjednoczone i Tajwan, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  jest wolne od kory i chodników wydrążonych przez organizmy z rodzaju Monochamus spp. (populacje pozaeuropejskie), o średnicy większej niż 3 mm,

lub

b)  zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką,

lub

c)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi (h),

lub

d)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi chemicznej impregnacji pod ciśnieniem produktem zatwierdzonym zgodnie z procedurą określoną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, ciśnienie (psi lub kPa) i dawkę (%),

lub

e)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co potwierdzono oznaczeniem „HT”, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką, oraz w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

81.

Drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastych (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze,

oraz inne niż Chiny, Japonia, Kanada, Meksyk, Republika Korei, Stany Zjednoczone i Tajwan, gdzie stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od: Monochamus spp. (populacji pozaeuropejskich), Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang i Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (populacji pozaeuropejskich)

Nazwę obszaru należy podać w rubryce „Miejsce pochodzenia” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

lub

b)  zostało wytworzone z okorowanego drewna okrągłego,

lub

c)  zostało poddane suszeniu komorowemu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej,

lub

d)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi (h),

lub

e)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

82.

Odseparowana kora drzew iglastych (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

Urzędowe oświadczenie, że odseparowana kora:

a)  została poddana odpowiedniemu zabiegowi fumigacji przy użyciu fumigantu zatwierdzonego zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę kory, dawkę (g/m3) i czas poddania obróbce (h),

lub

b)  została poddana odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju kory, co należy potwierdzić w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

oraz

c)  po obróbce była transportowana, do chwili opuszczenia państwa wydającego to oświadczenie, poza sezonem lotów wektora Monochamus z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa czterech dodatkowych tygodni na początku i na końcu spodziewanego sezonu lotów, lub w okryciu ochronnym zapewniającym zabezpieczenie przed porażeniem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. i jego wektorem.

83.

Drewno drzew z rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego dozabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 40 minut w całym przekroju drewna, co potwierdzono oznaczeniem „HT”, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką, oraz w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

c)  zostało ociosane aż do całkowitej utraty swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni.

84.

Odseparowana kora i drewno drzew z rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych roślin

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno lub odseparowana kora:

a)  pochodzi z obszaru, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 40 minut w całym przekroju kory lub drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

85.

Drewno gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, inne niż w postaci:

— drewna przeznaczonego do wytwarzania płatów okleinowych,

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „Kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką.

86.

Drewno gatunku Acer saccharum Marsh. przeznaczone do wytwarzania płatów okleinowych

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Kanada i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau i że jest przeznaczone do wytwarzania płatów okleinowych.

87.

Drewno gatunków Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych drzew,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni oraz meblami i innymi przedmiotami wykonanymi z drewna niepoddanego obróbce

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Chiny, Kanada, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Japonia, Mongolia, Republika Korei, Rosja, Stany Zjednoczone i Tajwan

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  drewno pochodzi z obszaru, który w państwie pochodzenia został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolny odAgrilus planipennis zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b)  kora i co najmniej 2,5 cm zewnętrznego drewna bielastego zostały usunięte w zakładzie dopuszczonym i nadzorowanym przez krajową organizację ochrony roślin,

lub

c)  drewno zostało poddane napromienianiu jonizującemu, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy.

88.

Drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości, uzyskane w całości lub części z drzew gatunków Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Chiny, Kanada, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Japonia, Mongolia, Republika Korei, Rosja, Stany Zjednoczone i Tajwan

Urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszaru, który w państwie pochodzenia został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolny odAgrilus planipennis Fairmaire zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

89.

Odseparowana kora i przedmioty wykonane z kory drzew gatunków Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Chiny, Kanada, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Japonia, Mongolia, Republika Korei, Rosja, Stany Zjednoczone i Tajwan

Urzędowe oświadczenie, że kora pochodzi z obszaru, który w państwie pochodzenia został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolny odAgrilus planipennis Fairmaire zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.

90.

Drewno drzew z rodzaju Quercus L., inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości,

— beczek, baryłek, kadzi, cebrów i pozostałych wyrobów bednarskich oraz ich części, z drewna, łącznie z klepkami, jeżeli istnieją dowody, że drewno to zostało uzyskane lub wytworzone z zastosowaniem obróbki termicznej w celu osiągnięciaminimalnej temperatury 176 °C przez 20 minut,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  zostało ociosane aż do całkowitej utraty swojej zaokrąglonej powierzchni,

lub

b)  jest wolne od kory, a poziom wilgotności drewna wyrażony w procentach suchej masy, wynosi poniżej 20 %

lub

c)  jest wolne od kory i zostało poddane odkażaniu z wykorzystaniem odpowiedniej obróbki gorącym powietrzem lub gorącą wodą,

lub

d)  jeżeli było piłowane, z resztkami kory lub bez, zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „Kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką.

91.

Drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości i uzyskane w całości lub w części z drzew z rodzaju Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  zostało poddane suszeniu komorowemu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej;

lub

b)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi (h),

lub

c)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

92.

Drewno drzew z rodzaju Betula L., inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych drzew,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samegotypu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni oraz meblami i innymi przedmiotami wykonanymi z drewna niepoddanego obróbce

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie stwierdzono występowanie Agrilus anxius Gory

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  kora i co najmniej 2,5 cm zewnętrznego drewna bielastego zostały usunięte w zakładzie dopuszczonym i nadzorowanym przez krajową organizację ochrony roślin,

lub

b)  drewno zostało poddane napromienianiu jonizującemu, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy.

93.

Wióry, zrębki, trociny, ścinki, odpady i pozostałości uzyskane w całości lub w części z drzew z rodzaju Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory

94.

Kora i przedmioty wykonane z kory drzew z rodzaju Betula L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie stwierdzono występowanie Agrilus anxius Gory

Urzędowe oświadczenie, że kora jest wolna od drewna.

95.

Drewno drzew z rodzaju Platanus L., z wyjątkiem:

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, oraz drewnem w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości, uzyskanych w całości lub w części z drzew z rodzaju Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albania, Armenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Turcja

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką.

96.

Drewno drzew z rodzaju Populus L., z wyjątkiem drewna w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Obie Ameryki

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  jest wolne od kory,

lub

b)  zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką.

97.

Drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości i uzyskane w całości lub w części z:

a)  drzew gatunku Acer saccharum Marsh.,

b)  drzew z rodzaju Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Kanada i Stany Zjednoczone

b)  obie Ameryki

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  zostało wytworzone z okorowanego drewna okrągłego,

lub

b)  zostało poddane suszeniu komorowemu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej;

lub

c)  zostało poddane odpowiedniemu zabiegowi fumigacji według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, przy czym w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, podano aktywny składnik, minimalną temperaturę drewna, dawkę (g/m3) i czas poddania zabiegowi (h),

lub

d)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

98.

Drewno gatunków Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., inne niż w postaci:

— wiórów, trocin i ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego dozabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogifitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Saperda candida Fabricius zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

c)  zostało poddane odpowiedniemu promieniowaniu jonizującemu, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

99.

Drewno w postaci zrębków uzyskanych w całości lub w części z drzew gatunków Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada i Stany Zjednoczone

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Saperda candida Fabricius zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  zostało pocięte na kawałki o grubości i szerokości nieprzekraczającej 2,5 cm,

lub

c)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C przez co najmniej 30 minut w całym przekroju zrębków, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

100.

Drewno drzew z rodzaju Prunus L., inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Chiny, Japonia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Mongolia, Republika Korei i Wietnam

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Aromia bungii (Falderman) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

c)  zostało poddane odpowiedniemu promieniowaniu jonizującemu, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/2031.

101.

Drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości, uzyskane w całości lub w części z drzew z rodzaju Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Chiny, Japonia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Mongolia, Republika Korei i Wietnam

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Aromia bungii (Faldermann) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)  zostało pocięte na kawałki o grubości i szerokości nieprzekraczającej 2,5 cm,

lub

c)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C przez co najmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy potwierdzić w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(1)   Zastosowanie ma kod CN rośliny powiązanej
ZAŁĄCZNIK VIII

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich przemieszczania na terytorium Unii

Właściwe organy lub podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwych organów sprawdzają, w najbardziej odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie odnośnych agrofagów, czy spełnione są wymogi określone w poniższej tabeli.Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

Wymogi

1.

Maszyny i pojazdy, które były wykorzystywane do celów rolniczych lub leśnych

Maszyny lub pojazdy:

a)  zostały przemieszczone z obszaru ustanowionego przez właściwe organy jako wolny od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  są oczyszczone i wolne od gleby i pozostałości roślin przed przemieszczeniem poza obszar porażenia.

2.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z korzeniami, uprawiane na wolnym powietrzu

Urzędowe oświadczenie, że o miejscu produkcji wiadomo, że jest wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. i Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunków wytwarzających bulwy lub stoslony z rodzaju Solanum L., lub ich mieszańce, przechowywane w banku genów lub w kolekcjach materiału genetycznego

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały poddane kwarantannie i w wyniku badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii.

Każda organizacja lub jednostka badawcza posiadająca taki materiał powiadamia o tym właściwy organ.

4.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunków wytwarzających bulwy lub stoslony z rodzaju Solanum L. lub ich mieszańce, inne niż bulwy Solanum tuberosum L. określone w pozycjach 5, 6, 7, 8, lub 9, i inne niż materiał zachowawczy przechowywany w banku genów lub w kolekcjach materiału genetycznego oraz inne niż nasiona Solanum tuberosum L. określone w pozycji 21.

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały poddane kwarantannie i w wyniku badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii.

Badania laboratoryjne:

a)  są nadzorowane przez zainteresowany właściwy organ i przeprowadzane przez wyspecjalizowanych pracowników naukowych tego organu lub jakikolwiek inny urzędowo upoważniony do tego organ;

b)  są przeprowadzane w miejscu posiadającym odpowiednią infrastrukturę do przechowywania agrofagów kwarantannowych dla Unii oraz materiału, w tym roślin wskaźnikowych, tak aby całkowicie wyeliminować ryzyko rozprzestrzenienia się tych agrofagów kwarantannowych dla Unii;

c)  są przeprowadzane w stosunku do każdej jednostki materiału:

(i)  w formie badań wzrokowych prowadzonych w regularnych odstępach w pełnym okresie co najmniej jednego cyklu wegetacji, z uwzględnieniem rodzaju materiału i jego stadium rozwoju w czasie trwania programu badań, celem wykrycia objawów wywołanych przez jakiekolwiek agrofagi kwarantannowe dla Unii,

(ii)  w formie badań laboratoryjnych w odniesieniu do całego materiału ziemniaka, co najmniej na obecność:

— andyjskiego utajonego wirusa ziemniaka,

— andyjskiego wirusa pstrości ziemniaka,

— wirusa B ziemniary, szczep patogenetyczny dla szczawika bulwiastego,

— wirusa czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka,

— wirusa T ziemniaka,

— pozaeuropejskich izolatów wirusów A, M, S, V, X i Y ziemniaka (w tym Yo, Yn i Yc) oraz wirusa liściozwoju ziemniaka (w tym Yo),

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

(iii)  w przypadku nasion Solanum tuberosum L. innych niż określone w pozycji 21, przynajmniej na obecność wirusów i wiroidów wymienionych powyżej, z wyjątkiem andyjskiego wirusa pstrości ziemniaka i pozaeuropejskich izolatów wirusów ziemniaka A, M, S, V, X i Y (w tym Yo, Yn i Yc) oraz wirusa liściozwoju ziemniaka;

d)  obejmują odpowiednie badania dotyczące jakichkolwiek innych objawów stwierdzonych podczas badania wzrokowego, w celu zidentyfikowania agrofagów kwarantannowych dla Unii, które wywołały tego rodzaju objawy.

5.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

Urzędowe oświadczenie, że spełnione są przepisy prawa Unii dotyczące zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

6.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  bulwy pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

lub

b)  spełnione są przepisy prawa Unii dotyczące zwalczania Clavibacter sepedonicus (Spieckermann i Kottho) Nouioui et al.

7.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

Urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z:

a)  obszarów, o których wiadomo, że nie występuje na nich Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

lub

b)  miejsca produkcji uznanego za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safini et al., lub uznawanego za wolne od tego agrofaga w wyniku zastosowania odpowiedniej procedury mającej na celu zwalczanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

Urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z:

a)  obszarów, o których wiadomo, że nie występują na nich Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen,

lub

b)  obszarów, na których stwierdzono występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen oraz:

(i)  bulwy pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen na podstawie corocznego badania upraw żywicielskich, przeprowadzanego w odpowiednich momentach w formie inspekcji wzrokowej roślin żywicielskich, a także inspekcji wzrokowej obejmującej zarówno całe, jak i przekrojone bulwy ziemniaków zebranych na miejscu produkcji,

lub

(ii)  próbka bulw została losowo wybrana po zbiorach i zbadana pod kątem objawów, po zastosowaniu odpowiedniej metody wywoływania objawów lub poddana badaniu laboratoryjnemu, a także inspekcji wzrokowej obejmującej zarówno całe, jak i przekrojone bulwy, przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tych agrofagów oraz – we wszystkich przypadkach – w chwili zamykania opakowań lub pojemników przed ich przemieszczeniem, w wyniku czego stwierdzono, że bulwy są wolne od objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen.

9.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia, inne niż bulwy przeznaczone do sadzenia zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2007/33/WE

Urzędowe oświadczenie, że spełnione są przepisy prawa Unii dotyczące zwalczania Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

10.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia, inne niż bulwy odmian urzędowo dopuszczonych w jednym lub kilku państwach członkowskich na podstawie dyrektywy 2002/53/WE

Urzędowe oświadczenie, że bulwy:

a)  zostały wcześniej wyselekcjonowane oraz

b)  zostały wyprodukowane w Unii oraz

c)  pochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddanego w Unii urzędowym badaniom, w wyniku których zostały uznane za wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii.

11.

Bulwy Solanum tuberosum L. inne niż bulwy wymienione w pozycjach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10

Na opakowaniu lub, w przypadku transportu bulw luzem, w dokumentach towarzyszących, należy umieścić numer wpisu do rejestru potwierdzający, że bulwy były uprawiane przez urzędowo zarejestrowanego producenta lub pochodzą z urzędowo zarejestrowanych magazynów lub miejsc wysyłki, które znajdują się na obszarze produkcji, oraz w celu potwierdzenia, że:

a)  bulwy są wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.;

oraz

b)  przepisy Unii dotyczące zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

oraz,

w stosownych przypadkach, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

oraz

Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, są spełnione.

12.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z korzeniami gatunków Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2007/33/WE

Urzędowe oświadczenie, że spełnione są przepisy prawa Unii dotyczące zwalczania Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

13.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunkówCapsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. i Solanum melongena L., inne niż nasiona

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszarów, które uznano za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

lub

b)  na roślinach w miejscu produkcji od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

14.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z korzeniami, uprawiane na wolnym powietrzu, gatunków Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. i Fragaria L.

oraz

cebulki, bulwy i kłącza, uprawiane na otwartej przestrzeni, gatunków Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. i Tulipa L., inne niż te rośliny, cebulki, bulwy i kłącza przeznaczone do sadzenia zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) lub c) dyrektywy 2007/33/WE

Dowód, że spełnione są przepisy prawa Unii dotyczące zwalczania Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

15.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzin Cucurbitaceae i Solanaceae, inne niż nasiona, pochodzące z obszarów:

a)  gdzie nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. lub innych wektorów wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi

b)  gdzie stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. lub innych wektorów wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi,

lub

b)  na roślinach podczas pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi.

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi,

lub

b)  na roślinach podczas pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi,

oraz

(i)  w wyniku przeprowadzonych w odpowiednich momentach inspekcji umożliwiających wykrycie tego agrofaga ich punkt produkcji został uznany za wolny od Bemisia tabaci Genn. i innych wektorów wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi,

lub

(ii)  rośliny zostały poddane skutecznemu zabiegowi zapewniającemu eliminację Bemisia tabaci Genn i innych wektorów wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi.

16.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż nasiona

Urzędowe oświadczenie, że rośliny przeznaczone do sadzenia:

a)  w całym cyklu życia lub od momentu ich wprowadzenia do Unii były uprawiane na obszarze ustanowionym przez właściwe organy jako wolny od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  pochodzą z miejsca produkcji, włączając sąsiedztwo o promieniu co najmniej 5 km, w którym podczas urzędowych inspekcji przeprowadzanych w okresie dwóch lat poprzedzających przemieszczenie nie stwierdzono żadnych objawów Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, ani obecności wektora, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji wzrokowej przed przemieszczeniem oraz postępowano z nimi i opakowano je w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji,

lub

c)  pochodzą z punktu produkcji, który jest całkowicie fizycznie odizolowany, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane inspekcji wzrokowej przed przemieszczeniem oraz postępowano z nimi i opakowano je w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji.

17.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Platanus L., inne niż nasiona

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  pochodzą z obszaru ustanowionego przez właściwe organy jako wolny od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  były uprawiane w miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych:

(i)  które jest zarejestrowane i nadzorowane przez właściwe organy,

oraz

(ii)  które, łącznie z jego bezpośrednim sąsiedztwem, było corocznie poddawane urzędowym inspekcjom pod kątem wszelkich objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., przeprowadzanym w najbardziej odpowiednich momentach w roku umożliwiających wykrycie tego agrofaga,

oraz

(iii)  reprezentatywna próbka roślin została poddana badaniu na obecność Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. w odpowiednich momentach w roku umożliwiających wykrycie tego agrofaga.

18.

Rośliny z rodzajów Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce oraz Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  pochodzą z obszaru ustanowionego przez właściwe organy jako wolny od Trioza erytreae Del Guercio zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  były uprawiane w miejscu produkcji, które jest zarejestrowane i nadzorowane przez właściwe organy w państwie członkowskim pochodzenia,

oraz

gdzie rośliny były uprawiane przez okres jednego roku w punkcie produkcji zabezpieczonym przez dostępem owadów w ramach ochrony przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

gdzie w okresie co najmniej roku przed przemieszczeniem przeprowadzono w odpowiednim momencie dwa urzędowe inspekcje i w punkcie produkcji nie zaobserwowano oznak występowania Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

przed przemieszczaniem z roślinami postępuje się i opakowuje się je w sposób uniemożliwiający porażenie po opuszczeniu miejsca produkcji.

19.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Vitis L., inne niż nasiona

Urzędowe oświadczenie, że rośliny przeznaczone do sadzenia:

a)  pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée,

lub

b)  pochodzą z punktu produkcji, w którym:

(i)  punkcie produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji na roślinach z rodzaju Vitis spp. nie zaobserwowano żadnych objawów fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée, a w przypadku roślin wykorzystywanych do celów rozmnażania rodzaju Vitis spp. w punkcie produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia ostatnich dwóch pełnych cykli wegetacji na roślinach z rodzaju Vitis spp. nie zaobserwowano żadnych objawów fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée,

(ii)  prowadzi się monitorowanie wektorów i stosuje się odpowiednie zabiegi w celu zwalczania wektorów fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée,

(iii)  porzucone rośliny z rodzaju Vitis L. w bezpośrednim sąsiedztwie punktu produkcji były monitorowane w sezonie wegetacyjnym pod kątem objawów występowania fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée, a w przypadku wystąpienia objawów zostały usunięte lub zbadane i uznane za wolne od fitoplazmy żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée,

lub

c)  zostały poddane działaniu gorącej wody zgodnie z międzynarodowymi standardami.

20.

Owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców

Na opakowaniu umieszcza się odpowiednie oznaczenie pochodzenia.

21.

Nasiona Solanum tuberosum L. inne niż określone w pozycji 3.

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  nasiona pochodzą od roślin spełniająchych, w zależności od przypadku, wymogi określone w pozycjach 4, 5, 6, 7, 8 i 9,

oraz że nasiona:

b)  pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

lub

spełniają wszystkie następujące wymogi:

(i)  zostały wyprodukowane w punkcie, w którym od początku ostatniego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez agrofagi kwarantannowe dla Unii, o których mowa w lit. a);

(ii)  zostały wyprodukowane w punkcie, w którym przeprowadzono wszystkie następujące działania:

— zapobieganie kontaktowi oraz stosowanie środków higieny w odniesieniu do personelu i przedmiotów, takich jak narzędzia, maszyny, pojazdy, pojemniki i materiały opakowaniowe, pochodzących z innych punktów produkcji roślin z rodziny psiankowatych w celu zapobieżenia porażeniom;

— stosuje się wyłącznie wodę wolną od wszystkich agrofagów kwarantannowych dla Unii, o których mowa w niniejszej pozycji.

22.

Drewno drzew z rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, inne niż w postaci:

— wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

— drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni.

Urzędowe oświadczenie, że drewno:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez właściwe organy jako wolny od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 40 minut w całym przekroju drewna. Proces ten potwierdza się oznaczeniem „HT” umieszczanym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką;

lub

c)  zostało ociosane aż do całkowitej utraty swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni.

23.

Odseparowana kora i drewno drzew z rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z tych roślin.

Urzędowe oświadczenie, że drewno lub odseparowana kora:

a)  pochodzą z obszaru ustanowionego przez właściwe organy jako wolny od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  zostały poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez co najmniej 40 minut w całym przekroju kory lub drewna. Proces ten potwierdza się oznaczeniem „HT” umieszczanym na każdym opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką.

24.

Drewno rodzaju Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni.

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

lub

b)  drewno zostało poddane suszeniu komorowemu tak, aby poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł poniżej 20 % w momencie produkcji poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej, co potwierdzono oznaczeniem „kiln-dried” lub „KD” lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką.

25.

Drewniane materiały opakowaniowe w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna surowego o grubości 6 mm lub mniejszej, drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy pomocy ich dowolnej kombinacji oraz drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce.

Urzędowe oświadczenie, że drewniany materiał opakowaniowy:

a)  pochodzi z obszaru ustanowionego przez właściwe organy jako wolny od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

b)  jest wykonany z drewna okorowanego zgodnie z aneksem I do międzynarodowego standardu FAO dla środków fitosanitarnych nr 15 zawierającego przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym oraz

(i)  został poddany jednemu z zatwierdzonych zabiegów zgodnie z aneksem I do tego międzynarodowego standardu oraz

(ii)  jest opatrzony oznaczeniem zgodnie z aneksem II do wspomnianego międzynarodowego standardu, wskazującym, że drewniany materiał opakowaniowy został poddany zatwierdzonemu zabiegowi fitosanitarnemu zgodnie z tym standardem.
ZAŁĄCZNIK IX

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do niektórych stref chronionych jest zakazane

Strefy chronione, wymienione w trzeciej kolumnie poniższej tabeli, obejmują odpowiednio jedno z następujących:

a) 

całe terytorium państwa członkowskiego wymienionego w wykazie;

b) 

terytorium wymienionego w wykazie państwa członkowskiego z wyjątkami określonymi w nawiasach;

c) 

tylko określoną w nawiasach część terytorium państwa członkowskiego. 

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

Kod CN

Strefy chronione

1.

Rośliny oraz żywy pyłek kwiatowy do zapylania, inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich innych niż Szwajcaria i innych niż ustanowione jako wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winl. et al. przez odpowiednią krajową organizację ochrony roślin i oficjalnie zgłoszone Komisji, lub w których obszary wolne od agrofagów zostały ustanowione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winl. et al. przez odpowiednią krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednim międzynarodowym standardem dla środków fitosanitarnych i oficjalnie zgłoszone Komisji, oraz należące do jednego z następujących gatunków:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. lub

— Sorbus L..

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estonia;

b)  Hiszpania (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylii-La Mancha, Kastylii i León, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), okręgów (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja oraz okręgów (comarcas) L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante (Comunidad Valenciana));

c)  Francja (Korsyka);

d)  Irlandia (z wyjątkiem miasta Galway);

e)  Włochy (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Mantua, Sondrio i Varese, oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza Brianza), Marche, Molise, Piedmont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna)), Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona));

f)  Łotwa;

g)  Litwa (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński));

h)  Słowenia (z wyjątkiem regionów: Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od autostrady H4) oraz Velika Polana oraz wsi Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica);

i)  Słowacja (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov));

j)  Finlandia;

k)  Zjednoczone Królestwo (Wyspa Man; Wyspy Normandzkie).

2.

Rośliny oraz żywy pyłek kwiatowy do zapylania, inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich innych niż ustanowione jako wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winl. et al. przez odpowiednią krajową organizację ochrony roślin i oficjalnie zgłoszone Komisji, lub w których obszary wolne od agrofagów zostały ustanowione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winl. et al., przez odpowiednią krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednim międzynarodowym standardem dla środków fitosanitarnych i oficjalnie zgłoszone Komisji, oraz należące do jednego z następujących gatunków:

1)  Cotoneaster Ehrh. lub

2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estonia;

b)  Hiszpania (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylii-La Mancha, Kastylii i León, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), okręgów (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja oraz okręgów (comarcas) L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante (Comunidad Valenciana));

c)  Francja (Korsyka);

d)  Irlandia (z wyjątkiem miasta Galway);

e)  Włochy (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Mantua, Sondrio i Varese, oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza Brianza), Marche, Molise, Piedmont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna)), Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona));

f)  Łotwa;

g)  Litwa (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński));

h)  Słowenia (z wyjątkiem regionów: Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od autostrady H4) oraz Velika Polana oraz wsi Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica);

i)  Słowacja (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov));

j)  Finlandia;

k)  Zjednoczone Królestwo (Wyspa Man; Wyspy Normandzkie).
ZAŁĄCZNIK X

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzane do stref chronionych lub przemieszczane w obrębie tych stref oraz odpowiadające im wymogi szczególne dotyczące stref chronionych

Strefy chronione, wymienione w czwartej kolumnie poniższej tabeli, obejmują odpowiednio jedno z następujących:

a) 

całe terytorium państwa członkowskiego wymienionego w wykazie;

b) 

terytorium wymienionego w wykazie państwa członkowskiego z wyjątkami określonymi w nawiasach;

c) 

tylko określoną w nawiasach część terytorium państwa członkowskiego. 

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

Kod CN

Wymogi szczególne dotyczące stref chronionych

Strefy chronione

1.

Używane maszyny rolnicze

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Maszyny:

a)  przy sprowadzeniu na miejsce produkcji, w którym uprawiane są buraki, są oczyszczone i wolne gleby i pozostałości roślin, lub

b)  pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że nie występuje na nim BNYVV.

a)  Irlandia

b)  Francja (Bretania)

c)  Portugalia (Azory)

d)  Finlandia

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

2.

Gleba z buraków i niesterylizowane odpady z buraków (Beta vulgaris L.)

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Urzędowe oświadczenie, że gleba lub odpady:

a)  zostały poddane zabiegowi mającemu wyeliminować zarażenie BNYVV, lub

b)  są przeznaczone do przewiezienia w celu usunięcia w urzędowo zatwierdzony sposób, lub

c)  pochodzą z roślin gatunku Beta vulgaris uprawianych na obszarze, o którym wiadomo, że nie występuje na nim BNYVV.

a)  Irlandia

b)  Francja (Bretania)

c)  Portugalia (Azory)

d)  Finlandia

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

3.

Ule – w okresie od 15 marca do 30 czerwca

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Urzędowe oświadczenie, że ule:

a)  pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.)Winsl. et al. zgodnie z procedurą określoną w art. 107. rozporządzenia (UE) 2016/2031, lub

b)  pochodzą z kantonu Valais w Szwajcarii, lub

c)  pochodzą ze strefy chronionej wymienionej w prawej kolumnie, lub

d)  przed przemieszczeniem zostały poddane odpowiedniej kwarantannie.

a)  Estonia

b)  Hiszpania (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylii-La Mancha, Kastylii i León, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), okręgów (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja oraz okręgów (comarcas) L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante (Comunidad Valenciana))

c)  Francja (Korsyka)

d)  Irlandia (z wyjątkiem miasta Galway)

e)  Włochy (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Mantua, Sondrio i Varese, oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza Brianza), Marche, Molise, Piedmont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna)), Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona))

f)  Łotwa

g)  Litwa (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński))

h)  Słowenia (z wyjątkiem regionów: Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od autostrady H4) oraz Velika Polana oraz wsi Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica)

i)  Słowacja (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov))

j)  Finlandia

k)  Zjednoczone Królestwo (Wyspa Man; Wyspy Normandzkie)

4.

Rośliny gatunków Allium porrum L., Apium L., Beta L, inne niż wymienione w pozycji 5 w niniejszym załączniku oraz przeznaczone na paszę dla zwierząt, Brassica napus L, Brassica rapa L, Daucus L., inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  Przesyłka lub partia nie może zawierać gleby w ilości większej niż 1 % masy, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że rośliny są przeznaczone do przetwarzania w obiektach wyposażonych w urzędowo zatwierdzone urządzenia do usuwania odpadów, co eliminuje ryzyko rozprzestrzenienia się BNYVV.

a)  Francja (Bretania)

b)  Finlandia

c)  Irlandia

d)  Portugalia (Azory)

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

5.

Rośliny gatunku Beta vulgaris L., przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  są przewożone w sposób zapewniający eliminację ryzyka rozprzestrzenienia się BNYVV oraz mają zostać dostarczone do zakładu przetwórstwa wyposażonego w urzędowo zatwierdzone urządzenia do usuwania odpadów, co zapewnia eliminację ryzyka rozprzestrzenienia się BNYVV, lub

b)  rośliny wyhodowano na obszarze, o którym wiadomo, że nie występuje na nim BNYVV.

a)  Irlandia

b)  Francja (Bretania)

c)  Portugalia (Azory)

d)  Finlandia

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

6.

Bulwy Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

0701 10 00

Urzędowe oświadczenie, że bulwy:

a)  zostały były uprawiane na obszarze, o którym wiadomo, że nie występuje na nim wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka („BNYVV”); lub

b)  zostały wyhodowane na gruncie lub na podłożu składającym się z gleby, o której wiadomo, że jest wolna od BNYVV, lub która w wyniku urzędowych badań przeprowadzonych z zastosowaniem odpowiednich metod została uznana za wolną od BNYVV; lub

c)  zostały obmyte z ziemi.

a)  Francja (Bretania)

b)  Finlandia

c)  Irlandia

d)  Portugalia (Azory)

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

7.

Bulwy Solanum tuberosum L. inne niż określone w pozycji 6 w niniejszym załączniku

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  Przesyłka lub partia nie może zawierać gleby w ilości większej niż 1 % masy, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że bulwy są przeznaczone do przetwarzania w obiektach wyposażonych w urzędowo zatwierdzone urządzenia do usuwania odpadów, co eliminuje ryzyko rozprzestrzenienia się BNYVV.

a)  Francja (Bretania)

b)  Finlandia

c)  Irlandia

d)  Portugalia (Azory)

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

8.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunku Beta vulgaris L., inne niż nasiona

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  

(i)  zostały indywidualnie urzędowo zbadane i uznane za wolne od BNYVV; lub

(ii)  pochodzą z nasion spełniających wymogi określone w pozycjach 33 i 34 niniejszego załącznika oraz

— były uprawiane na obszarach, o których wiadomo, że nie występuje na nich BNYVV, lub

— były uprawiane na gruncie lub na podłożu, uznanym w wyniku urzędowych badań przeprowadzonych z zastosowaniem odpowiednich metod za wolne od BNYVV, oraz

— pobierano z nich próbki, które następnie zbadano i uznano za wolne od BNYVV;

oraz

b)  posiadanie materiału tych roślin zostało zgłoszone przez odpowiednią organizację lub jednostkę badawczą.

a)  Irlandia

b)  Francja (Bretania)

c)  Portugalia (Azory)

d)  Finlandia

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

9.

Rośliny oraz żywy pyłek do zapylania następujących gatunków: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

W stosownych przypadkach urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. przez odpowiednią krajową organizację ochrony roślin, i oficjalnie zgłoszonych Komisji; lub

b)  rośliny pochodzą z obszarów wolnych od agrofaga w Unii lub państwach trzecich, ustanowionych w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zgodnie z odpowiednim międzynarodowym standardem dla środków fitosanitarnych oraz uznanych za takie przez odpowiednią krajową organizację ochrony roślin i oficjalnie zgłoszone Komisji, lub

c)  rośliny pochodzą z kantonu Valais w Szwajcarii, lub

d)  rośliny zostały wyprodukowane lub, w wypadku przeniesienia do „strefy buforowej”, były utrzymywane przez okres co najmniej 7 miesięcy, włączając w to okres od 1 kwietnia do 31 października w ostatnim pełnym cyklu wegetacji, na polu:

(i)  znajdującym się w odległości co najmniej 1 km od granicy urzędowo wyznaczonej „strefy buforowej” o powierzchni co najmniej 50 km2, w której rośliny żywicielskie są objęte urzędowo zatwierdzonym i nadzorowanym systemem kontroli, wprowadzonym najpóźniej przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacji poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacji, mającym na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. z roślin tam uprawianych;

(ii)  które zostało urzędowo zatwierdzone, tak jak „strefa buforowa”, przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacji poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacji, do uprawy roślin zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej pozycji;

(iii)  które, tak jak otaczająca je strefa o szerokości co najmniej 500 m, od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji, zostało uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. w wyniku urzędowej inspekcji przeprowadzonej co najmniej:

— dwukrotnie na polu, w najbardziej odpowiednim momencie, tj. raz w okresie od czerwca do sierpnia oraz raz w okresie od sierpnia do listopada; oraz

— jeden raz w wyżej wymienionej otaczającej je strefie, w najbardziej odpowiednim momencie, tj. w okresie od sierpnia do listopada, oraz

(iv)  z którego pochodzące rośliny zostały urzędowo zbadane pod kątem utajonych zakażeń za pomocą odpowiednich metod laboratoryjnych, z wykorzystaniem próbek urzędowo pobranych, w najbardziej odpowiednim okresie.

a)  Estonia

b)  Hiszpania (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylii-La Mancha, Kastylii i León, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), okręgów (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja oraz okręgów (comarcas) L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante (Comunidad Valenciana))

c)  Francja (Korsyka)

d)  Irlandia (z wyjątkiem miasta Galway)

e)  Włochy (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Mantua, Sondrio i Varese, oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza Brianza), Marche, Molise, Piedmont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna)), Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona))

f)  Łotwa

g)  Litwa (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński))

h)  Słowenia (z wyjątkiem regionów: Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od autostrady H4) oraz Velika Polana oraz wsi Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica)

i)  Słowacja (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov))

j)  Finlandia

k)  Zjednoczone Królestwo (Wyspa Man; Wyspy Normandzkie)

10.

Rośliny z rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi w celu zapewnienia eliminacji Viteus vitifoliae (Fitch) (i certyfikowane przez odpowiednią krajową organizację ochrony roślin oraz oficjalnie zgłoszone Komisji).

a)  Cypr

11.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Prunus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  były uprawiane w całym cyklu życia w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

lub

b)  były uprawiane w całym cyklu życia na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

c)  pochodzą w prostej linii od roślin matecznych, które w ostatnim pełnym cyklu wegetacji nie wykazywały objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

oraz

w miejscu produkcji w ciągu ostatniego pełnego cyklu wegetacji na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

lub

d)  w przypadku roślin gatunków Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., których opakowanie lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do sprzedaży konsumentom końcowym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślinnej – od początku ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al..

Zjednoczone Królestwo

12.

Nieukorzenione sadzonki roślin gatunku Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 10 90

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  nieukorzenione sadzonki pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich),

lub

b)  w miejscu produkcji nie zaobserwowano oznak występowania Bemisia tabaci Genn.(populacji europejskich), w tym na sadzonkach ani na roślinach, z których te sadzonki pochodzą, które są utrzymywane lub produkowane w tym miejscu produkcji, w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w ciągu całego okresu produkcji tych roślin w tym w miejscu produkcji,

lub

c)  w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji występowania Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) sadzonki i rośliny, z których te sadzonki pochodzą i które są przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji, zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, aby zapewnić eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich), a następnie to miejsce produkcji – w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających na celu eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) – zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) na podstawie zarówno urzędowych inspekcji przeprowadzanych co tydzień w ciągu trzech tygodni poprzedzających przemieszczenie z tego miejsca produkcji, jak i procedur monitorowania stosowanych we wspomnianym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem.

a)  Irlandia

b)  Szwecja

c)  Zjednoczone Królestwo

13.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunku Euphorbia pulcherrima Willd., inne niż:

— nasiona,

— nieukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich),

lub

b)  w wyniku urzędowych inspekcji, przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w ciągu dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie do obrotu, w miejscu produkcji, w tym na roślinach, nie zaobserwowano żadnych oznak Bemisia tabaci (populacji europejskich),

lub

c)  w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji występowania Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) rośliny przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, aby zapewnić eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich), a następnie to miejsce produkcji – w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających na celu eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) – zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) na podstawie zarówno urzędowych inspekcji przeprowadzanych co tydzień w ciągu trzech tygodni poprzedzających przemieszczenie z tego miejsca produkcji, jak i procedur monitorowania stosowanych we wspomnianym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem,

oraz

d)  istnieją dowody, że rośliny wyprodukowano z sadzonek, które:

(i)  pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich),

lub

(ii)  zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym, w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w całym okresie produkcji tych roślin, nie zaobserwowano, także na roślinach, żadnych oznak Bemisia tabaci (populacji europejskich),

lub

(iii)  w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji występowania Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich), wyhodowano na roślinach przechowywanych lub produkowanych w tym miejscu produkcji, które zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, aby zapewnić eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich), a następnie to miejsce produkcji – w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających na celu eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) – zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) na podstawie zarówno urzędowych inspekcji przeprowadzanych co tydzień w ciągu trzech tygodni poprzedzających przemieszczenie z tego miejsca produkcji, jak i procedur monitorowania stosowanych we wspomnianym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem,

lub

e)  w przypadku roślin, których opakowanie, stadium rozwoju kwiatów (lub łusek) lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom końcowym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślinnej – rośliny te, przed ich przemieszczeniem, przeszły urzędową inspekcję, na podstawie której stwierdzono, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich).

a)  Irlandia

b)  Szwecja

c)  Zjednoczone Królestwo

14.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Begonia L., inne niż nasiona, bulwy i bulwocebule, oraz rośliny przeznaczone do sadzenia gatunków Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich),

lub

b)  w wyniku urzędowych inspekcji, przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w ciągu dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie do obrotu, w miejscu produkcji, w tym na roślinach, nie zaobserwowano oznak Bemisia tabaci (populacji europejskich),

lub

c)  w przypadku stwierdzenia w miejscu produkcji występowania Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) rośliny przechowywane lub produkowane w tym miejscu produkcji zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, aby zapewnić eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich), a następnie to miejsce produkcji – w wyniku zastosowania odpowiednich procedur mających na celu eliminację Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) – zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich) na podstawie zarówno urzędowych inspekcji przeprowadzanych co tydzień w ciągu trzech tygodni poprzedzających przemieszczenie z tego miejsca produkcji, jak i procedur monitorowania stosowanych we wspomnianym okresie. Ostatnia z wyżej wymienionych cotygodniowych inspekcji jest przeprowadzana bezpośrednio przed tym przemieszczeniem,

lub

d)  w przypadku roślin, których opakowanie, stadium rozwoju kwiatów lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom końcowym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślinnej – rośliny te, bezpośrednio przed przemieszczeniem, przeszły urzędową inspekcję, na podstawie której stwierdzono, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacji europejskich).

a)  Irlandia

b)  Szwecja

c)  Zjednoczone Królestwo

15.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzajów Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyprodukowane w szkółkach i że miejsce produkcji jest wolne od Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

a)  Irlandia

16.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzajów Cedrus Trew, Pinus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

lub

b)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

c)  rośliny zostały wyprodukowane w szkółkach uznanych, wraz z otaczającym je obszarem, za wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w odpowiednich momentach,

lub

d)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane w punkcie całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller i w odpowiednich momentach były poddawane inspekcjom, w wyniku których stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

a)  Zjednoczone Królestwo

17.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Larix Mill., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyprodukowane w szkółkach i że miejsce produkcji jest wolne od Cephalcia lariciphila (Klug.).

a)  Irlandia

b)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey)

18.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Picea A. Dietr., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyprodukowane w szkółkach i że miejsce produkcji jest wolne od Gilpinia hercyniae (Hartig).

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey)

19.

Rośliny z rodzaju Eucalyptus l'Herit, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0609 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a)  zostały oczyszczone z gleby i poddane zabiegowi przeciw Gonipterus scutellatus Gyll.,

lub

b)  pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Gonipterus scutellatus Gyll.

a)  Grecja

b)  Portugalia (Azory)

20.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Castanea Mill.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0802 41 00

ex 0802 42 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 99

Urzędowe oświadczenie, że rośliny w całym cyklu życia były uprawiane:

a)  w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że nie występuje w nich Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, lub

b)  na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych.

a)  Republika Czeska

b)  Irlandia

c)  Szwecja

d)  Zjednoczone Królestwo

21.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Quercus L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że nie występuje w nich Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, lub

b)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

c)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

a)  Republika Czeska

b)  Irlandia

c)  Szwecja

d)  Zjednoczone Królestwo

22.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzaju Quercus L., inne niż Quercus suber L., o obwodzie co najmniej 8 cm mierzonym na wysokości 1,2 m od szyi korzeniowej, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Thaumetopoea processionea L.,

lub

b)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Thaumetopoea processionea L. zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych,

lub

c)  rośliny w całym cyklu życia były uprawiane w punkcie całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniemThaumetopoea processionea L. i w odpowiednich momentach były poddawane inspekcjom, w wyniku których stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea processionea L.

a)  Irlandia

b)  Zjednoczone Królestwo (z wyjątkiem obszarów podlegających władzom lokalnym: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe)

23.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., o wysokości przekraczającej 3 m, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Dendroctonus micans Kugelan.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey)

24.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L. o wysokości przekraczającej 3 m, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips duplicatus Sahlberg.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo

25.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., o wysokości przekraczającej 3 m, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips typographus Heer.

a)  Irlandia

b)  Zjednoczone Królestwo

26.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., i Pinus L. o wysokości przekraczającej 3 m, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips amitinus Eichhof.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo

27.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., o wysokości przekraczającej 3 m, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips cembrae Heer.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man)

28.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., i Pinus L. o wysokości przekraczającej 3 m, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips sexdentatus Börner.

a)  Irlandia

b)  Cypr

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man)

29.

Rośliny z rodzaju Castanea Mill., inne niż rośliny w kulturach tkankowych, owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Urzędowe oświadczenie, że rośliny w całym cyklu życia były uprawiane:

a)  w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że nie występuje w nich Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, lub

b)  na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych.

a)  Irlandia

b)  Zjednoczone Królestwo

30.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Palmae, o średnicy pnia przy podstawie przekraczającej 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że rośliny były uprawiane:

a)  w całym cyklu życia w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że nie występuje w nich Paysandisia archon (Burmeister), lub

b)  w całym cyklu życia na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Paysandisia archon (Burmeister) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych; lub

c)  przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem lub przemieszczeniem – w miejscu produkcji:

(i)  które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, oraz

(ii)  w którym rośliny znajdowały się w punkcie całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Paysandisia archon (Burmeister); oraz

(iii)  w którym podczas trzech urzędowych inspekcji przeprowadzanych co roku w odpowiednich momentach, w tym bezpośrednio przed przemieszczeniem z tego miejsca produkcji, nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Paysandisia archon (Burmeister).

a)  Irlandia

b)  Malta

c)  Zjednoczone Królestwo

31.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Palmae, o średnicy pnia przy podstawie przekraczającej 5 cm, należące do następujących taksonów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Urzędowe oświadczenie, że rośliny były uprawiane:

a)  w całym cyklu życia w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że nie występuje w nich Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), lub

b)  w całym cyklu życia na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin jako wolny od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, lub

c)  przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem lub przemieszczeniem – w miejscu produkcji:

(i)  które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, oraz

(ii)  w którym rośliny znajdowały się w punkcie całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), oraz

(iii)  w którym podczas trzech urzędowych inspekcji przeprowadzanych co roku w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga, w tym bezpośrednio przed przemieszczeniem z tego miejsca produkcji, nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

a)  Irlandia

b)  Portugalia (Azory)

c)  Zjednoczone Królestwo

32.

Nasiona Gossypium spp.

1207 21 00

Urzędowe oświadczenie, że:

a)  nasiona zostały oczyszczone przy użyciu kwasu, oraz

b)  od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów Colletotrichum gossypii Southw, a reprezentatywną próbkę poddano badaniom, w wyniku których uznano ją za wolną od Glomerella gossypii Edgerton.

a)  Grecja

33.

Nasiona i materiał siewny buraków pastewnych gatunku Beta vulgaris L.

1209 10 00

1209 29 60

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy 2002/54/WE, w stosownych przypadkach, urzędowe oświadczenie, że:

a)  materiał siewny należący do kategorii „elitarny materiał siewny” i „kwalifikowany materiał siewny” spełnia warunki określone w załączniku I część B pkt 3 dyrektywy 2002/54/WE, lub

b)  w przypadku „materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie” materiał siewny spełnia warunki określone w art. 15 ust. 2 dyrektywy 2002/54/WE i jest przeznaczony do przetwarzania, które spełnia warunki określone w części B załącznika I do tej dyrektywy oraz jest dostarczany do zakładu przetwórczego wyposażonego w odpowiedni system kontrolowanego usuwania odpadów, celem zapobieżenia rozprzestrzenieniu się BNYVV; lub

c)  materiał siewny został wyhodowany z uprawy pochodzącej z obszaru, o którym wiadomo, że nie występuje na nim BNYVV.

a)  Irlandia

b)  Francja (Bretania)

c)  Portugalia (Azory)

d)  Finlandia

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

34.

Materiał siewny warzyw gatunku Beta vulgaris L.

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy 2002/55/WE, w stosownych przypadkach, urzędowe oświadczenie, że:

a)  przetworzony materiał siewny nie zawiera w masie więcej niż 0,5 % składników obojętnych (w przypadku nasion otoczkowanych norma ta powinna być spełniona przed otoczkowaniem), lub

b)  w przypadku nieprzetworzonego materiału siewnego, materiał siewny jest urzędowo zapakowany w sposób eliminujący ryzyko rozprzestrzenienia się BNYVV, i jest przeznaczony do przetwarzania, które spełnia warunki określone w lit. a), oraz jest dostarczany do zakładu przetwórczego wyposażonego w odpowiedni system kontrolowanego usuwania odpadów, celem zapobieżenia rozprzestrzenieniu się BNYVV; lub

c)  materiał siewny został wyhodowany z uprawy pochodzącej z obszaru, o którym wiadomo, że nie występuje na nim BNYVV.

a)  Irlandia

b)  Francja (Bretania)

c)  Portugalia (Azory)

d)  Finlandia

e)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

35.

Nasiona Gossypium spp.

1207 21 00

Urzędowe oświadczenie, że nasiona zostały oczyszczone przy użyciu kwasu.

a)  Grecja

b)  Hiszpania (Andaluzja, Katalonia, Estremadura, Murcja, Walencja)

36.

Nasiona Magnifera spp.

ex 1209 99 99

Urzędowe oświadczenie, że nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Sternochetus mangiferae Fabricius.

a)  Hiszpania (Grenada i Malaga)

b)  Portugalia (Alentejo, Algarve i Madera)

37.

Owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich mieszańców, pochodzących z Bułgarii, Grecji. Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Portugalii i Słowenii

ex 0805 10 22

ex 0805 10 24

ex 0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

a)  Owoce są pozbawione liści i szypułek, lub

b)  w przypadku owoców z liśćmi lub szypułkami owoce zostały zapakowane w zamknięte pojemniki, które zostały urzędowo zaplombowane i pozostały zaplombowane podczas transportu przez strefę chronioną, uznaną dla tych owoców, i są opatrzone oznaczeniem wyróżniającym, które jest umieszczone również w paszporcie roślin.

a)  Malta

38.

Owoce roślin z rodzaju Vitis L.

0806 10 10

0806 10 90

Owoce są pozbawione liści.

a)  Cypr

39.

Drewno drzew iglastych (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Drewno jest wolne od kory, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dendractonus micans Kugelan; lub

c)  umieszczone na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką handlową oznaczenie „kiln-dried”, „KD” lub inne uznane międzynarodowe oznaczenie potwierdzające, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł w momencie produkcji do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey)

40.

Drewno drzew iglastych (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Drewno jest wolne od kory, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips duplicatus Sahlberg; lub

c)  umieszczone na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką handlową oznaczenie „kiln-dried”, „KD” lub inne uznane międzynarodowe oznaczenie potwierdzające, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł w momencie produkcji do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo

41.

Drewno drzew iglastych (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Drewno jest wolne od kory, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips typographus Heer; lub

c)  umieszczone na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką handlową oznaczenie „kiln-dried”, „KD” lub inne uznane międzynarodowe oznaczenie potwierdzające, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł w momencie produkcji do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

a)  Irlandia

b)  Zjednoczone Królestwo

42.

Drewno drzew iglastych (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Drewno jest wolne od kory, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips amitinus Eichhof; lub

c)  umieszczone na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką handlową oznaczenie „kiln-dried”, „KD” lub inne uznane międzynarodowe oznaczenie potwierdzające, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł w momencie produkcji do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo

43.

Drewno drzew iglastych (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Drewno jest wolne od kory, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips cembrae Heer; lub

c)  umieszczone na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką handlową oznaczenie „kiln-dried”, „KD” lub inne uznane międzynarodowe oznaczenie potwierdzające, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł w momencie produkcji do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man)

44.

Drewno drzew iglastych (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Drewno jest wolne od kory, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips sexdentatus Börner; lub

c)  umieszczone na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką handlową oznaczenie „kiln-dried”, „KD” lub inne uznane międzynarodowe oznaczenie potwierdzające, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł w momencie produkcji do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

a)  Cypr

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man)

45.

Drewno z rodzaju Castanea Mill.

ex 4401 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  Drewno jest wolne od kory, lub

b)  urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, lub

c)  umieszczone na drewnie lub na opakowaniu zgodnie z aktualną praktyką oznaczenie „kiln-dried” lub „KD” lub inne międzynarodowe oznaczenie potwierdzające, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, a poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy spadł do poziomu poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej.

a)  Republika Czeska

b)  Irlandia

c)  Szwecja

d)  Zjednoczone Królestwo

46.

Odseparowana kora drzew iglastych (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka:

a)  została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom, lub

b)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dendroctonus micans Kugelan.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey)

47.

Odseparowana kora drzew iglastych (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka:

a)  została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom, lub

b)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips amitinus Eichhof.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo

48.

Odseparowana kora drzew iglastych (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka:

a)  została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom, lub

b)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips cembrae Heer.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man)

49.

Odseparowana kora drzew iglastych (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka:

a)  została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom, lub

b)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips duplicatus Sahlberg.

a)  Grecja

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo

50.

Odseparowana kora drzew iglastych (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka:

a)  została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom, lub

b)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips sexdentatus Börner.

a)  Cypr

b)  Irlandia

c)  Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man)

51.

Odseparowana kora drzew iglastych (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Urzędowe oświadczenie, że przesyłka:

a)  została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom, lub

b)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips typographus Heer.

a)  Irlandia

b)  Zjednoczone Królestwo

52.

Odseparowana kora drzew z rodzaju Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Urzędowe oświadczenie, że odseparowana kora:

a)  pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., lub

b)  została poddana odpowiedniemu zabiegowi fumigacji lub innemu odpowiedniemu zabiegowi przeciwko Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031. W przypadku stosowania fumigacji w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE)