02019R2023 — PL — 01.05.2021 — 002.003


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2023

z dnia 1 października 2019 r.

ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 315 z 5.12.2019, s. 285)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/341 z dnia 23 lutego 2021 r.

  L 68

108

26.2.2021


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 050, 24.2.2020, s.  24 (2019/2023)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 365, 14.10.2021, s.  47 (2021/341)
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2023

z dnia 1 października 2019 r.

ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania do obrotu lub do użytkowania elektrycznych, zasilanych z sieci elektrycznej pralek oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, w tym pralek oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych do zabudowy oraz elektrycznych, zasilanych z sieci elektrycznej pralek dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, które mogą być zasilane również za pomocą akumulatorów.
2.  

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

▼C1

a) 

pralek i pralko-suszarek objętych zakresem dyrektywy 2006/42/WE ( 1 );

▼B

b) 

pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych zasilanych za pomocą akumulatorów, które można podłączyć do sieci zasilającej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC.

3.  

Wymogi określone w pkt 1–6, pkt 9 ppkt 1 lit. a) i c), pkt 9 ppkt 2 (i) i (vii) załącznika II nie mają zastosowania do:

a) 

pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej mniejszej niż 2 kg;

b) 

pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania mniejszej niż 2 kg.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„sieć zasilająca” lub „sieć elektryczna” oznacza sieć dostarczającą energię z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

2) 

„pralka automatyczna” oznacza pralkę, która samodzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez konieczności interwencji użytkownika w jakimkolwiek momencie trwania programu;

3) 

„pralka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę automatyczną, która pierze i płucze tkaniny wykorzystywane w gospodarstwach domowych przy użyciu wody, środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych, która posiada również funkcję wirowania i która została zadeklarowana przez producenta w deklaracji zgodności jako zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE ( 2 ) lub z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE ( 3 );

4) 

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która oprócz wykonywania funkcji pralki automatycznej posiada w tym samym bębnie urządzenie służące do suszenia tkanin poprzez ogrzewanie i odwirowywanie i która została zadeklarowana przez producenta w deklaracji zgodności jako zgodna z dyrektywą 2014/35/UE lub z dyrektywą 2014/53/UE;

5) 

„pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a) 

zamontowania w szafkach lub obudowania (z góry lub z dołu i po bokach) panelami;

b) 

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c) 

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jej integralną częścią lub zamocowania na niej wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

6) 

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralko-suszarkę dla gospodarstwo domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a) 

zamontowania w szafkach lub obudowania (z góry lub z dołu i po bokach) panelami;

b) 

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c) 

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jej integralną częścią lub zamocowania na niej wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

7) 

„wielobębnowa pralka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych wyposażoną w więcej niż jeden bęben, zarówno w postaci oddzielnych urządzeń, jak i znajdujących się w tej samej obudowie;

8) 

„wielobębnowa pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych wyposażoną w więcej niż jeden bęben, zarówno w postaci oddzielnych urządzeń, jak i znajdujących się w tej samej obudowie;

9) 

„model równoważny” oznacza model, który ma te same właściwości techniczne istotne w kontekście informacji technicznych, które należy zapewnić, ale który został wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku przez tego samego producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jako inny model z innym identyfikatorem modelu;

10) 

„identyfikator modelu” oznacza kod, zwykle alfanumeryczny, który odróżnia dany model produktu od innych modeli objętych tym samym znakiem towarowym lub tą samą nazwą producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

11) 

„baza danych o produktach” oznacza zbiór danych dotyczących produktów, który jest uporządkowany w sposób systematyczny i składa się z części publicznej zorientowanej na konsumentów, w której informacje dotyczące parametrów poszczególnych produktów są dostępne w formie elektronicznej, z portalu internetowego zapewniającego dostępność oraz z części dotyczącej zgodności, która zawiera jasno określone wymogi dotyczące dostępności i bezpieczeństwa, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2017/1369;

▼M1

12) 

„eco 40–60” oznacza nazwę programu wskazanego przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jako nadający się do usuwania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które należy prać w temperaturze 40 °C lub 60 °C, razem w ramach tego samego cyklu prania, do którego to programu odnoszą się wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej, efektywności prania, efektywności płukania, czasu trwania programu, maksymalnej temperatury wewnątrz wsadu i zużycia wody;

▼B

13) 

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela za odpowiednie do prania, suszenia lub ciągłego prania i suszenia konkretnych rodzajów tkanin;

14) 

„cykl prania” oznacza pełny proces prania zdefiniowany dla wybranego programu, składający się z zestawu różnych operacji, w tym prania, płukania i wirowania;

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Wymogi dotyczące ekoprojektu określone w załączniku II i VI mają zastosowanie, począwszy od dat w nim wskazanych.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.  
Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.
2.  
Na potrzeby oceny zgodności na podstawie art. 8 dyrektywy 2009/125/WE dokumentacja techniczna zawiera wartości deklarowane parametrów wymienionych w załączniku II pkt 3–7 oraz szczegółowe informacje i wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem III.
3.  

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu otrzymano:

a) 

na podstawie modelu, który ma takie same właściwości techniczne istotne w kontekście dostarczanych informacji technicznych, ale jest produkowany przez innego producenta, lub

b) 

na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innego modelu tego samego bądź innego producenta, lub obu,

dokumentacja techniczna musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące takich obliczeń, ocenę przeprowadzoną przez producenta w celu weryfikacji dokładności obliczeń oraz, w stosownych przypadkach, deklarację identyczności modeli różnych producentów.

Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym ich identyfikatory modelu.

4.  
Dokumentacja techniczna musi zawierać informacje uporządkowane w kolejności oraz w sposób określony w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2019/2014. Do celów nadzoru rynku producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele mogą, nie naruszając przepisów pkt 2 lit. g) załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE, skorzystać z dokumentacji technicznej wprowadzonej do bazy danych o produktach, która zawiera te same informacje określone w rozporządzeniu (UE) 2019/2014.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV.

▼M1

Artykuł 6

Obejście i aktualizacje oprogramowania

Producent, importer lub upoważniony przedstawiciel nie może wprowadzać do obrotu produktów zaprojektowanych tak, aby miały możliwość wykrywania, że są testowane (na przykład poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu któregokolwiek z parametrów podanych w dokumentacji technicznej lub ujętych w jakiejkolwiek przekazanej dokumentacji.

Zużycie energii przez produkt ani żaden inny z deklarowanych parametrów nie może ulec pogorszeniu po aktualizacji oprogramowania komputerowego lub oprogramowania układowego, jeśli pomiar jest dokonywany na podstawie tej samej normy badania, co użyta przy deklaracji zgodności, chyba że użytkownik końcowy wyraził na to wyraźną zgodę przed aktualizacją. W wyniku odrzucenia aktualizacji nie może dojść do zmiany parametrów działania.

Aktualizacja oprogramowania nie może nigdy skutkować zmianą parametrów działania produktu w sposób, który powoduje jego niezgodność z wymogami dotyczącymi ekoprojektu mającymi zastosowanie do deklaracji zgodności.

▼B

Artykuł 7

Orientacyjne poziomy referencyjne

Orientacyjne poziomy referencyjne dla najlepszych produktów i technologii dostępnych na rynku w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu, w tym, w stosownych przypadkach, projekt wniosku w sprawie zmiany, Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu do dnia 25 grudnia 2025 r.

W ramach przeglądu nacisk jest kładziony w szczególności na następujące kwestie:

a) 

potencjał poprawy, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną i środowiskową pralek dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

b) 

stopniowe zmiany zachowań konsumenckich i możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu przekazywania informacji zwrotnych dotyczących poziomu załadowania urządzenia i zużycia energii przez wybrany program;

c) 

skuteczność istniejących wymogów dotyczących zasobooszczędności;

d) 

celowość ustanowienia dodatkowych wymogów dotyczących zasobooszczędności produktów, zgodnie z celami gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym uwzględnienia większej liczby części zamiennych;

e) 

wykonalność i celowość nowych wymogów dotyczących automatycznego dozowania detergentów i innych dodatków,

f) 

wykonalność i celowość nowych wymogów dotyczących zmniejszenia ilości mikrodrobin plastiku na wylocie wody, np. wprowadzenie filtrów.

Artykuł 9

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1275/2008

W pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1275/2008:

— 
usuwa się pozycję „Pralki”,
— 
pozycja „Inne urządzenia do gotowania i innego rodzaju przetwarzania żywności, do czyszczenia oraz do pielęgnacji odzieży” otrzymuje brzmienie: „Inne urządzenia do gotowania i innego rodzaju przetwarzania żywności, do czyszczenia oraz do pielęgnacji odzieży z wyjątkiem pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych”.

Artykuł 10

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1015/2010 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Artykuł 11

Środki przejściowe

Od dnia 25 grudnia 2019 r do dnia 28 lutego 2021 r., w drodze odstępstwa od wymogu określonego w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1015/2010, oznaczenia „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C” nie muszą być wskazane na urządzeniu do wybierania programu w pralce dla gospodarstw domowych lub na wyświetlaczu pralki dla gospodarstw domowych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

— 
„standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C” są łatwe do zidentyfikowania w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1015/2010, oraz
— 
program „eco 40–60” jest wyraźnie wskazany na urządzeniu do wybierania programu w pralce dla gospodarstw domowych lub na wyświetlaczu pralki dla gospodarstw domowych, zgodnie z pkt 1 ppkt 3 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Art. 6 akapit pierwszy i art. 11 stosuje się jednak od dnia 25 grudnia 2019 r.

▼M1

Artykuł 13

Przejściowa równoważność zgodności

Jeżeli żaden egzemplarz należący do tego samego modelu lub modeli równoważnych nie została wprowadzona do obrotu przed dniem 1 listopada 2020 r., egzemplarze modeli wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., które są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, uznaje się za zgodne z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1) 

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza stosunek ważonego zużycia energii do standardowego zużycia energii w cyklu;

2) 

„cykl suszenia” oznacza pełny proces suszenia zdefiniowany dla wybranego programu, składający się z zestawu różnych operacji, w tym ogrzewania i odwirowywania;

3) 

„pełny cykl” oznacza proces prania i suszenia składający się z cyklu prania i cyklu suszenia;

4) 

„cykl ciągły” oznacza pełny cykl bez przerywania procesu i bez konieczności interwencji użytkownika w jakimkolwiek momencie trwania programu;

5) 

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kilogramach wsadu suchego danego rodzaju tkanin, określoną przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, w odstępach 0,5  kg, jaką można wyprać w jednym cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub wyprać i wysuszyć w jednym pełnym cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

6) 

„pojemność znamionowa prania” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin, określoną przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, w odstępach 0,5  kg, jaką można wyprać w jednym cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub wyprać w jednym cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

7) 

„pojemność znamionowa suszenia” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin, określoną przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, w odstępach 0,5  kg, jaką można wysuszyć w jednym cyklu suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

8) 

„ważone zużycie energii” (EW) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na cykl, średnią ważoną zużycia energii w cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej prania oraz dla połowy i jednej czwartej znamionowej pojemności prania;

9) 

„ważone zużycie energii” (EWD) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na cykl, średnią ważoną zużycia energii w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla pojemności znamionowej oraz dla połowy pojemności znamionowej;

10) 

„pranie i suszenie” oznacza nazwę pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, składającego się z programu „eco 40–60” w odniesieniu do cyklu prania i cyklu suszenia, w którym osiągany jest status „suche do szafy”;

11) 

„standardowe zużycie energii w cyklu” (SCE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl, zużycie energii ujęte jako funkcja pojemności znamionowej pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

12) 

„ważone zużycie wody” (WW) oznacza, wyrażoną w litrach na cykl, średnią ważoną zużycia wody w cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej prania oraz dla połowy i jednej czwartej pojemności znamionowej prania;

13) 

„ważone zużycie wody” (WWD) oznacza, wyrażoną w litrach na cykl, średnią ważoną zużycia wody w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla pojemności znamionowej oraz dla połowy pojemności znamionowej;

14) 

„wskaźnik efektywności prania” oznacza stosunek efektywności prania pralki dla gospodarstw domowych lub cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (IW), lub pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (JW) do efektywności prania referencyjnej pralki dla gospodarstw domowych;

15) 

„efektywność płukania” oznacza, wyrażone w gramach na kilogram suchych tkanin, stężenie pozostałości resztkowej liniowego benzenosulfonianu alkilowego (LAS) w pranych tkaninach po cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (IR), lub po pełnym cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (JR);

16) 

„wilgotność resztkowa” oznacza dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wilgotność wsadu po zakończeniu cyklu prania;

17) 

„wilgotność końcowa” oznacza dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wilgotność wsadu po zakończeniu cyklu suszenia;

18) 

„suche do szafy” oznacza status pranych tkanin wysuszonych w cyklu suszenia do wilgotności końcowej 0 %;

19) 

„czas trwania programu” (tW) oznacza czas, począwszy od rozpoczęcia wybranego programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia programu i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

20) 

„czas trwania cyklu” (tWD) oznacza, w przypadku pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, czas, począwszy od rozpoczęcia wybranego programu dla cyklu prania, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia cyklu suszenia i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

21) 

„tryb wyłączenia” (Po) oznacza stan pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w którym jest ona podłączona do sieci zasilającej i nie realizuje żadnej funkcji; za tryb wyłączenia uważa się również:

a) 

stan wskazujący jedynie tryb wyłączenia;

b) 

stan, w którym wykonywane są tylko funkcje konieczne do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE ( 4 );

22) 

„tryb czuwania” (Psm) oznacza stan, gdy pralka dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarka dla gospodarstw domowych jest podłączona do sieci zasilającej oraz wykonuje tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a) 

funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia z samym wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; lub

b) 

funkcja ponownego włączenia za pomocą połączenia z siecią; lub

c) 

wyświetlanie informacji lub statusu; lub

d) 

funkcja wykrywania dla środków nadzwyczajnych;

23) 

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

24) 

„funkcja ochrony przed zagnieceniami” oznacza operację wykonywaną przez pralkę dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych po zakończeniu programu w celu zapobiegania tworzeniu się nadmiernych zagnieceń na pranych materiałach;

25) 

„opóźniony start” (Pds) oznacza stan, w którym użytkownik wybrał określone opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia cyklu wybranego programu;

26) 

„część zamienna” oznacza oddzielną część, którą można zastąpić część pełniącą tę samą lub podobną funkcję w produkcie;

27) 

„profesjonalny serwis naprawczy” oznacza podmiot gospodarczy lub przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie naprawy i profesjonalnej konserwacji pralek dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

28) 

„gwarancja” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy detalicznego lub producenta wobec konsumenta do:

a) 

zwrotu zapłaconej ceny;

b) 

wymiany, naprawy pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych lub zajęcia się nimi w inny sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacjami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie;

▼M1

29) 

„wartości deklarowane” oznaczają wartości podane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela dla parametrów technicznych określonych, obliczonych lub zmierzonych zgodnie z art. 4 na potrzeby weryfikacji zgodności przeprowadzanej przez organy państwa członkowskiego.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE PROGRAMÓW

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

1) 

pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą umożliwiać wykonanie:

a) 

cyklu prania zwanego „eco 40–60”, w ramach którego można prać tkaniny bawełniane normalnie zabrudzone uznane za nadające się do prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, razem w tym samym cyklu;

b) 

cyklu prania zwanego „20 °C”, w ramach którego można prać lekko zabrudzone tkaniny bawełniane w temperaturze nominalnej 20 °C;

cykle te muszą być łatwe do zidentyfikowania podczas wybierania programu, na wyświetlaczu i przy połączeniu z siecią, w zależności od funkcji zapewnianych przez pralkę dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych;

2) 

program „eco 40–60” ma zastosowanie do wymogów określonych w pkt 3 ppkt 1 i 3, pkt 4 ppkt 1, 2 i 5, pkt 5 i pkt 6 ppkt 1;

3) 

program „eco 40–60” musi figurować pod nazwą „eco 40–60” podczas wybierania programu, na wyświetlaczu i przy połączeniu z siecią, w zależności od funkcji zapewnianych przez pralkę dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych;

nazwa „eco 40–60” powinna być używana wyłącznie dla tego programu. Nie ma ograniczeń dotyczących formatowania zapisu „eco 40–60”, jeżeli chodzi o rodzaj i rozmiar czcionki, pisownię małymi lub wielkimi literami lub kolor. Żaden inny program nie może w swojej nazwie zawierać słowa „eco”;

program „eco 40-60” należy ustawić jako program domyślny na potrzeby automatycznego wyboru programu lub jakiejkolwiek funkcji pozwalającej na wybór programu; lub, w przypadku braku automatycznego wyboru programów, musi być dostępny do bezpośredniego wyboru bez konieczności dokonywania dalszych ustawień, np. określonej temperatury lub wsadu;

określeń „normalny”, „codzienny”, „zwykły” i „standardowy” ani ich tłumaczeń na wszystkie języki urzędowe UE nie można używać w odniesieniu do nazw programów pralek dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, ani osobno, ani w połączeniu z innymi informacjami.

2.   CYKL PRANIA I SUSZENIA

Od dnia 1 marca 2021 r. pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

1) 

pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą umożliwiać wykonanie pełnego cyklu dla tkanin bawełnianych, zwanego „pranie i suszenie”:

— 
który jest cyklem ciągłym, jeżeli pralko-suszarka dla gospodarstw domowych wykonuje cykl ciągły,
— 
w ramach którego cykl prania to program „eco 40–60” określony w pkt 1, oraz
— 
w ramach którego w cyklu suszenia osiąga się status „suche do szafy”;
2) 

cykl prania i suszenia musi być łatwy do zidentyfikowania w instrukcji użytkownika, o której mowa w pkt 9 niniejszego załącznika;

3) 

jeżeli pralko-suszarka dla gospodarstw domowych wykonuje cykle ciągłe, pojemność znamionowa cyklu prania i suszenia jest pojemnością znamionową dla tego cyklu;

4) 

jeżeli pralko-suszarka dla gospodarstw domowych nie wykonuje cykli ciągłych, pojemność znamionowa cyklu prania i suszenia jest niższą z wartości pojemności znamionowej prania programu „eco 40–60” i pojemności znamionowej suszenia cyklu suszenia, w którym osiąga się status „suche do szafy”;

5) 

cykl prania i suszenia ma zastosowanie do wymogów określonych w pkt 3 ppkt 2 i 4, pkt 4 ppkt 3, 4 i 6 oraz pkt 6 ppkt 2.

3.   WYMOGI DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

1) 

wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW) dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych musi być niższy niż 105;

2) 

wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD) dla cyklu prania i suszenia pralko-suszarek dla gospodarstw domowych musi być niższy niż 105.

Od dnia 1 marca 2024 r. pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania większej niż 3 kg muszą spełniać następujące wymogi:

3) 

wskaźnik EEIW dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych musi być niższy niż 91;

4) 

wskaźnik EEIWD dla cyklu prania i suszenia pralko-suszarek dla gospodarstw domowych musi być niższy niż 88.

Sposób obliczania wskaźników EEIW i EEIWD określono w załączniku III.

4.   WYMOGI W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

1) 

dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg wskaźnik efektywności prania (Iw) programu „eco 40–60” musi być większy niż 1,03 dla każdej z następujących wielkości wsadu: pojemność znamionowa prania, połowa pojemności znamionowej prania i jedna czwarta pojemności znamionowej prania;

2) 

dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg wskaźnik efektywności prania (Iw) programu „eco 40–60” musi być większy niż 1,00 dla pojemności znamionowej prania;

3) 

dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg wskaźnik efektywności prania (Jw) cyklu prania i suszenia musi być większy niż 1,03 przy pełnej pojemności znamionowej i przy połowie pojemności znamionowej;

4) 

dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg wskaźnik efektywności prania (Jw) cyklu prania i suszenia musi być większy niż 1,00 przy pojemności znamionowej;

5) 

dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg efektywność płukania (IR) programu „eco 40–60” musi być nie wyższa niż 5,0  g/kg dla każdej z następujących wielkości wsadu: pojemność znamionowa prania, połowa pojemności znamionowej prania i jedna czwarta pojemności znamionowej prania;

6) 

dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg efektywność płukania (JR) cyklu prania i suszenia musi być nie wyższa niż 5,0  g/kg przy pełnej pojemności znamionowej i przy połowie pojemności znamionowej.

Sposób obliczania wskaźników Iw, Jw, IR oraz JR określono w załączniku III.

5.   WYMOGI DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

czas trwania programu „eco 40–60” (tw), wyrażony w godzinach i minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty, nie może przekraczać limitu czasowego tcap, który zależy od pojemności znamionowej, jak określono poniżej:

1) 

dla pojemności znamionowej prania limit czasowy określa się za pomocą następującego równania:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

przy wartości maksymalnej wynoszącej 240 minut;

2) 

dla połowy pojemności znamionowej prania i jednej czwartej pojemności znamionowej prania limit czasowy określa się za pomocą następującego równania:

tcap(in min) =120 + c × 6

przy wartości maksymalnej wynoszącej 180 minut;

gdzie c to pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych albo pojemność znamionowa prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60”.

6.   WYMÓG DOTYCZĄCY WAŻONEGO ZUŻYCIA WODY

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

1) 

dla pralek dla gospodarstw domowych oraz cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych ważone zużycie wody (WW, w litrach/cykl) dla programu „eco 40–60” musi być równe:

WW ≤ 2,25  × c + 30

gdzie c to pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych albo pojemność znamionowa prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60”;

2) 

dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych ważone zużycie wody (WWD, w litrach/cykl) w cyklu prania i suszenia musi być równe:

WWD ≤ 10 × d + 30

gdzie d to pojemność znamionowa pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla cyklu prania i suszenia.

Sposób obliczania wartości WW i WWD określono w załączniku III.

7.   TRYBY NISKIEGO POBORU MOCY

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

1) 

pralki dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą posiadać tryb wyłączenia, tryb czuwania albo oba te tryby. Pobór mocy w tych trybach nie może przekraczać 0,50  W;

2) 

jeżeli w ramach trybu czuwania wyświetlane są informacje lub status, pobór mocy w tym trybie nie może przekraczać 1,00  W;

3) 

jeżeli w ramach trybu czuwania zapewniona jest łączność z siecią i tryb czuwania przy podłączeniu do sieci zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 801/2013 ( 5 ), pobór mocy w tym trybie nie może przekraczać 2,00  W;

4) 

najpóźniej 15 minut po włączeniu pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych lub po zakończeniu dowolnego programu i towarzyszących działań bądź po przerwaniu funkcji ochrony przed zagnieceniami lub po jakiejkolwiek interakcji z pralką dla gospodarstw domowych i pralko-suszarką dla gospodarstw domowych, jeżeli nie zostanie uruchomiony żaden inny tryb, z uwzględnieniem środków nadzwyczajnych, pralka dla gospodarstw domowych i pralko-suszarka dla gospodarstw domowych musi się automatycznie przełączać w tryb wyłączenia lub tryb czuwania;

5) 

jeżeli pralka dla gospodarstw domowych i pralko-suszarka dla gospodarstw domowych ma funkcję opóźnionego startu, pobór mocy w tym stanie, włączając jakikolwiek tryb czuwania, nie może przekraczać 4,00  W. Użytkownik nie może mieć możliwości zaprogramowania opóźnienia startu przekraczającego 24 godziny;

6) 

każda pralka dla gospodarstw domowych i każda pralko-suszarka dla gospodarstw domowych, którą można połączyć z siecią musi zapewniać możliwość aktywowania i dezaktywowania podłączenia lub podłączeń do sieci. Połączenie lub połączenia z siecią są wyłączane domyślnie.

8.   WYMOGI DOTYCZĄCE ZASOBOOSZCZĘDNOŚCI

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

1) 

dostępność części zamiennych:

a) 

producenci, importerzy pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych lub ich upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym jako minimum następujące części zamienne przez okres co najmniej dziesięciu lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu do obrotu:

— 
silniki i szczotki silnika;
— 
pas transmisyjny między silnikiem a bębnem;
— 
pompy;
— 
amortyzatory i sprężyny;
— 
bęben do prania, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe (osobno lub w zestawie);
— 
grzałki i elementy grzewcze, w tym pompy ciepła (osobno lub w zestawie)
— 
rury i powiązany sprzęt, w tym wszystkie przewody elastyczne, zawory, filtry i systemy aquastop (osobno lub w zestawie);
— 
płytki obwodu drukowanego;
— 
wyświetlacze elektroniczne;
— 
wyłączniki ciśnieniowe;
— 
termostaty i czujniki;
— 
oprogramowanie i oprogramowanie układowe, w tym oprogramowanie służące do resetowania;
b) 

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele zajmujący się pralkami dla gospodarstw domowych i pralko-suszarkami dla gospodarstw domowych udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym i użytkownikom końcowym jako minimum następujące części zamienne: drzwi, zawiasy do drzwi i uszczelki, inne uszczelki, zespół ryglowania drzwi i wyposażenie dodatkowe z tworzyw sztucznych, np. dozowniki środków do prania przez co najmniej dziesięć lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu;

c) 

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele zajmujący się pralkami dla gospodarstw domowych i pralko-suszarkami dla gospodarstw domowych zapewniają, aby części zamienne wymienione w lit. a) i b) można było wymienić przy użyciu łatwo dostępnych narzędzi, nie powodując trwałych uszkodzeń pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

d) 

wykaz części zamiennych określony w lit. a) i procedura ich zamawiania są dostępne dla wszystkich na publicznie dostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, najpóźniej dwa lata po wprowadzeniu do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych;

e) 

wykaz części zamiennych określony w lit. b) i procedura ich zamawiania, a także instrukcje naprawy są dostępne dla wszystkich na publicznie dostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela z chwilą wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych;

2) 

maksymalny czas dostawy części zapasowych:

w trakcie okresu, o którym mowa w pkt 1, producent, importer lub upoważniony przedstawiciel zapewniają dostawę części zamiennych w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zamówienia;

w przypadku części zamiennych, o których mowa w pkt 1 lit. a), dostępność części zamiennych może zostać ograniczona do profesjonalnych serwisów naprawczych zarejestrowanych zgodnie z pkt 3 lit. a) i b);

3) 

dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji

po upływie dwóch lat od wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu, o którym mowa w pkt 1, producent, importer lub upoważniony przedstawiciel udostępnia profesjonalnym serwisom naprawczym informacje dotyczące naprawy i konserwacji pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych na poniższych warunkach:

a) 

na stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela wskazany jest sposób, w jaki profesjonalne serwisy naprawcze mogą zarejestrować się, aby uzyskać dostęp do informacji; w celu zaakceptowania takiego wniosku producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele mogą zażądać od profesjonalnego serwisu naprawczego wykazania, że:

(i) 

profesjonalny serwis naprawczy ma kompetencje techniczne w zakresie naprawy pralek dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych i spełnia wymogi stosownych przepisów dotyczących serwisów naprawczych sprzętu elektrycznego w państwach członkowskich, w których prowadzi działalność. Odniesienie do urzędowego systemu rejestracji profesjonalnego serwisu naprawczego, jeżeli taki system funkcjonuje w danym państwie członkowskim, uznaje się za dowód zgodności z niniejszym punktem;

(ii) 

profesjonalny serwis naprawczy posiada ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, niezależnie od tego, czy jest to wymagane przez państwo członkowskie;

b) 

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele przyjmują lub odrzucają rejestrację w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku;

c) 

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele mogą żądać opłat w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji lub za regularne aktualizacje. Opłata jest w uzasadnionej wysokości, jeśli nie utrudnia dostępu poprzez brak uwzględnienia zakresu, w jakim profesjonalny serwis naprawczy wykorzystuje te informacje;

d) 

po zarejestrowaniu profesjonalny serwis naprawczy uzyskuje w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku dostęp do żądanych informacji dotyczących napraw i konserwacji. W stosownych przypadkach można przedstawić informacje dotyczące modelu równoważnego lub modelu z tej samej grupy;

e) 

informacje dotyczące napraw i konserwacji pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, o których mowa w lit. a), muszą obejmować:

— 
jednoznaczną identyfikację pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;
— 
schemat demontażu lub widok w rozłożeniu;
— 
dokumentację techniczną instrukcji naprawy;
— 
wykaz niezbędnych urządzeń naprawczych i testowych;
— 
informacje dotyczące komponentu i diagnostyki (takie jak minimalne i maksymalne teoretyczne wartości pomiarów);
— 
schematy elektryczne i schematy połączeń;
— 
błędy diagnostyczne i kody błędów (w tym, w stosownych przypadkach, kody własne producenta);
— 
instrukcje instalacji odpowiedniego oprogramowania i oprogramowania układowego, w tym oprogramowania służącego do resetowania; oraz
— 
informacje dotyczące sposobu dostępu do rekordów danych dotyczących zgłoszonych awarii odnoszących się do pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (w stosownych przypadkach);
4) 

wymogi dotyczące informacji odnoszących się do gazów chłodniczych:

nie naruszając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 ( 6 ), w przypadku pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wyposażonych w pompę ciepła nazwa systematyczna lub równoważne odniesienie do nazwy używanego gazu chłodniczego, np. powszechnie używany i zrozumiały symbol, etykieta lub logo, muszą być umieszczone w sposób trwały, widoczny i czytelny na zewnętrznych powierzchniach pralek dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, na przykład na tylnym panelu. Można użyć więcej niż jednego odniesienia do tej samej nazwy chemicznej;

5) 

wymogi dotyczące rozebrania na części w celu odzyskania i recyklingu materiałów przy jednoczesnym uniknięciu zanieczyszczeń:

— 
producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele zapewniają, aby pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych były zaprojektowane w taki sposób, aby materiały i komponenty, o których mowa w załączniku VII do dyrektywy 2012/19/UE, można było usunąć przy użyciu łatwo dostępnych narzędzi,
— 
producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele muszą spełniać obowiązki określone w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE.

9.   WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI

Od dnia 1 marca 2021 r. pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

instrukcje dla użytkowników i instalatorów muszą być dostępne w formie instrukcji użytkownika na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela i muszą zawierać:

1) 

następujące informacje ogólne:

a) 

informację, że w ramach programu „eco 40–60” można prać tkaniny bawełniane normalnie zabrudzone uznane za nadające się do prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, razem w tym samym cyklu, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z prawodawstwem UE dotyczącym ekoprojektu;

b) 

informację, że najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas;

c) 

w przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych: informację, że w ramach cyklu prania i suszenia można prać tkaniny bawełniane normalnie zabrudzone uznane za nadające się do prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, razem w tym samym cyklu, oraz suszyć je w taki sposób, by nadawały się do natychmiastowego włożenia do szafy, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z prawodawstwem UE dotyczącym ekoprojektu;

d) 

informację, że załadowanie pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody;

e) 

zalecenia dotyczące rodzaju detergentów odpowiednich dla różnych temperatur i programów prania;

f) 

informację, że prędkość wirowania ma wpływ na poziom hałasu i wilgotność resztkową: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania tym wyższy poziom hałasu i niższa wilgotność resztkowa;

g) 

informację o sposobie włączania i wyłączania połączenia sieciowego (w stosownych przypadkach) i wpływie na zużycie energii;

h) 

instrukcje dotyczące sposobu znalezienia informacji o modelu w bazie danych o produktach, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2019/2014, za pośrednictwem linków internetowych do informacji dotyczących modelu znajdujących się w bazie danych o produktach lub linku do bazy danych o produktach i informacji, jak znaleźć identyfikator modelu dla danego produktu;

2) 

wartości dla następujących parametrów:

a) 

pojemność znamionowa w kg;

b) 

czas trwania programu, wyrażony w godzinach i minutach:

c) 

zużycie energii, wyrażone w kWh/cykl;

d) 

zużycie wody, wyrażone w litrach/cykl;

e) 

maksymalna temperatura utrzymywana przez minimum 5 minut wewnątrz wsadu poddawanego cyklowi prania, wyrażona w stopniach Celsjusza; oraz

f) 

wilgotność resztkowa po cyklu prania, wyrażona w procentach zawartości wilgoci, oraz prędkość wirowania, przy której osiągnięto tę wartość;

dla każdego z następujących programów (co najmniej):

(i) 

program „eco 40–60” przy pojemności znamionowej, połowie pojemności znamionowej i jednej czwartej pojemności znamionowej;

(ii) 

program „20 °C” przy pojemności znamionowej dla tego programu;

(iii) 

jeden program prania tkanin bawełnianych w temperaturze nominalnej równej co najmniej 60 °C (jeżeli taki występuje) przy pojemności znamionowej dla tego programu;

(iv) 

jeden program prania tkanin innych niż bawełniane lub tkanin mieszanych (jeżeli taki występuje) przy pojemności znamionowej dla tego programu;

(v) 

jeden program szybkiego prania tkanin lekko zabrudzonych (jeżeli taki występuje) przy pojemności znamionowej dla tego programu;

(vi) 

jeden program prania tkanin silnie zabrudzonych (jeżeli taki występuje) przy pojemności znamionowej dla tego programu;

(vii) 

w przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych: cykl prania i suszenia przy pojemności znamionowej i przy połowie pojemności znamionowej; oraz

informacja, że wartości podane dla programów innych niż program „eco 40–60” oraz cykl prania i suszenia mają charakter wyłącznie orientacyjny;

3) 

instrukcje dla użytkownika muszą również zawierać instrukcje dotyczące przeprowadzania czynności konserwacyjnych. Instrukcje te muszą obejmować co najmniej instrukcje dotyczące kwestii, takich jak:

a) 

prawidłowa instalacja (w tym wypoziomowanie, podłączenie do sieci zasilającej, podłączenie do wlotów zimnej lub ciepłej wody, w stosownych przypadkach);

b) 

prawidłowe stosowanie detergentów, środków zmiękczających i innych dodatków oraz konsekwencje nieprawidłowego dozowania;

c) 

usuwanie ciał obcych z pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

d) 

okresowe czyszczenie, w tym optymalna częstotliwość, oraz zapobieganie odkładaniu się kamienia i procedura;

e) 

otwieranie drzwi pomiędzy cyklami, w stosownych przypadkach;

f) 

okresowe kontrole filtrów, w tym optymalna częstotliwość i procedura;

g) 

identyfikacja błędów, ich znaczenie oraz wymagane działania, w tym identyfikacja błędów wymagających profesjonalnej pomocy;

h) 

sposób uzyskania dostępu do profesjonalnych napraw (strony internetowe, adresy, dane kontaktowe);

takie instrukcje muszą również zawierać informacje dotyczące:

i) 

wszelkich konsekwencji samodzielnej naprawy lub naprawy nieprofesjonalnej dla bezpieczeństwa użytkownika końcowego oraz dla gwarancji prawnej;

j) 

minimalnego okresu dostępności części zamiennych do pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych.
ZAŁĄCZNIK III

Metody pomiarów i obliczeń

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, a także zgodnie z następującymi przepisami.

▼M1

W przypadku gdy parametr jest zgłaszany na podstawie art. 4, jego wartość deklarowana jest wykorzystywana przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela do obliczeń przedstawionych w niniejszym załączniku.

▼B

Mierząc parametry określone w załączniku II oraz w niniejszym załączniku dla programu „eco 40–60” oraz dla cyklu prania i suszenia, stosuje się wariant wirowania o największej prędkości dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej oraz dla połowy i jednej czwartej znamionowej pojemności.

Dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg oraz dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg, parametry dla programu „eco 40–60” oraz dla cyklu prania i suszenia mierzy się tylko dla pojemności znamionowej.

Czas trwania programu „eco 40–60” (tW) i czas trwania cyklu prania i suszenia (tWD) wyraża się w godzinach i minutach i zaokrągla do najbliższej minuty.

1.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1.1.   Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW) dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

W celu obliczenia EEIW ważone zużycie energii w programie „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania, połowie i jednej czwartej pojemności znamionowej prania jest porównywane ze standardowym zużyciem energii w cyklu.

a) 

Wskaźnik EEIW oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

gdzie:

EW to ważone zużycie energii w pralce dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych;

SCEW to standardowe zużycie energii w cyklu w pralce dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych.

b) 

SCEW oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

SCEW = -0,0025  × c2 + 0,0846  × c + 0,3920

gdzie c to pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych albo pojemność znamionowa prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60”.

c) 

EW oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

image

▼B

gdzie:

EW,full to zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania i w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

EW,½ to zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania i w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

EW,1/4 to zużycie energii pralki dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

A jest współczynnikiem ważenia dla pojemności znamionowej prania, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

B jest współczynnikiem ważenia dla połowy pojemności znamionowej prania, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

C jest współczynnikiem ważenia dla jednej czwartej pojemności znamionowej prania, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg oraz dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg A ma wartość równą 1; B i C są równe 0;

w przypadku innych pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wartości współczynników ważenia zależą od pojemności znamionowej zgodnie z następującymi równaniami:

A = –0,0391  × c + 0,6918

B = –0,0109  × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

gdzie c to pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych albo pojemność znamionowa prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych.

1.2.   Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD) dla pełnego cyklu dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

W celu obliczenia wskaźnika efektywności energetycznej EEIWD dla modelu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ważone zużycie energii w cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej oraz połowie pojemności znamionowej jest porównywane ze standardowym zużyciem energii w cyklu.

a) 

Wskaźnik EEIWD oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

gdzie:

EWD to ważone zużycie energii w pełnym cyklu w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych;

SCEWD to standardowe zużycie energii w pełnym cyklu w pralko-suszarce dla gospodarstw domowych;

b) 

SCEWD oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

SCEWD = –0,0502  × d2 + 1,1742  × d – 0,644

gdzie d to pojemność znamionowa pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla cyklu prania i suszenia.

c) 

W przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg ważone zużycie energii to zużycie energii dla pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku.

d) 

W przypadku innych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych ważone zużycie energii (EWD) oblicza się w kWh na cykl w następujący sposób i zaokrągla do trzech miejsc po przecinku:

image

▼B

gdzie:

EWD,full to zużycie energii pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla cyklu prania i suszenia przy pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;

EWD,½ to zużycie energii pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla cyklu prania i suszenia przy połowie pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku.

▼M1

2.   WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI PRANIA

Wskaźnik efektywności prania dla pralek dla gospodarstw domowych i cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (IW) oraz współczynnik efektywności prania dla pełnego cyklu pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (JW) oblicza się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, a następnie zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku.

▼B

3.   EFEKTYWNOŚĆ PŁUKANIA

Efektywność płukania dla pralek dla gospodarstw domowych i dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (IR) oraz efektywność płukania dla pełnego cyklu pralko-suszarek dla gospodarstw domowych (JR) oblicza się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innej wiarygodnej, dokładnej i odtwarzalnej metody opartej na wykrywaniu markera liniowego benzenosulfonianu alkilowego (LAS), a następnie zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

4.   TEMPERATURA MAKSYMALNA

Temperaturę maksymalną utrzymywaną przez 5 minut wewnątrz wsadu poddawanego praniu w pralkach dla gospodarstw domowych i cyklowi prania w pralko-suszarkach dla gospodarstw domowych wyznacza się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

5.   WAŻONE ZUŻYCIE WODY

1) Ważone zużycie wody (WW) przez pralkę dla gospodarstw domowych lub cykl prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się w następujący sposób w litrach i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

gdzie:

WW,full to zużycie wody przez pralkę dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

WW,½ to zużycie wody przez pralkę dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

WW,1/4 to zużycie wody przez pralkę dla gospodarstw domowych lub w cyklu prania przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

A, B i C to współczynniki ważenia opisane w pkt 1.1 lit. c).

2)  ►M1  W przypadku pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 3 kg ważone zużycie wody w cyklu prania i suszenia to zużycie wody dla pojemności znamionowej, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej. ◄

W przypadku innych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych ważone zużycie wody (WWD) w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej:

image

▼B

gdzie:

WWD,full to zużycie wody w cyklu prania i suszenia przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych przy pojemności znamionowej, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku;

WWD,½ to zużycie wody w cyklu prania i suszenia przez pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych przy połowie pojemności znamionowej, wyrażone w litrach i zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

▼M1

6.   WILGOTNOŚĆ RESZTKOWA

Ważoną wilgotność resztkową po praniu (D) dla pralki dla gospodarstw domowych i dla cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się w procentach w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

Dfull to wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej prania, wyrażona w procentach i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku;

D1/2 to wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy połowie pojemności znamionowej prania, wyrażona w procentach i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku;

D1/4 to wilgotność resztkowa dla programu „eco 40–60” przy jednej czwartej pojemności znamionowej prania, wyrażona w procentach i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku;

A, B i C to współczynniki ważenia opisane w pkt 1.1 lit. c).

▼B

7.   WILGOTNOŚĆ KOŃCOWA

W odniesieniu do cyklu suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych status „suche do szafy” odpowiada 0 % wilgotności końcowej, co oznacza równowagę termodynamiczną wsadu z temperaturą (badane przy 20 ± 2 °C) i wilgotnością względną (badane przy 65 ± 5 %) powietrza.

Wilgotność końcową oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi normami, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie zaokrągla do jednego miejsca po przecinku.

▼M1

8.   TRYBY NISKIEGO POBORU MOCY

W stosownych przypadkach dokonuje się pomiaru poboru mocy w trybie wyłączenia (Po), trybie czuwania (Psm) oraz przy opóźnionym starcie (Pds), wyrażonego w W i w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W trakcie pomiarów poboru mocy w trybach niskiego poboru mocy sprawdza się i rejestruje następujące kwestie:

— 
wyświetlanie informacji lub jego brak,
— 
aktywacja połączenia z siecią lub jej brak.
Jeżeli pralka dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarka dla gospodarstw domowych zapewniają funkcję ochrony przed zagnieceniami, działanie to powinno zostać przerwane poprzez otwarcie pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych lub poprzez jakąkolwiek inną interwencję 15 minut przed pomiarem poboru mocy.

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

▼M1

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do prowadzonej przez organy państwa członkowskiego weryfikacji wartości deklarowanych i nie mogą być stosowane przez producenta, importera ani upoważnionego przedstawiciela jako dopuszczalne odchylenia do określania wartości w dokumentacji technicznej ani do interpretowania tych wartości w celu zapewnienia zgodności lub przekazania informacji o lepszej efektywności w jakikolwiek sposób.

▼B

W przypadku gdy dany model został zaprojektowany tak, aby miał możliwość wykrywania, że jest testowany (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub podanych w dokumentacji technicznej bądź ujętych w jakiejkolwiek przekazanej dokumentacji, dany model i wszystkie modele równoważne uznaje się za niezgodne.

►M1   ►C2  W ramach weryfikacji zgodności modelu produktu z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE ◄  ◄ , organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:w akapicie trzecim słowo

1) 

organy państw członkowskich poddają weryfikacji tylko jeden egzemplarz danego modelu;

2) 

model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) 

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z załącznikiem IV pkt 2 do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b) 

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela niż wartości deklarowane; oraz

c) 

gdy organy państw członkowskich kontrolują egzemplarz danego modelu, ustalają, że producent, importer lub upoważniony przedstawiciel wdrożyli system, który spełnia wymogi określone w art. 6 akapit drugi; oraz

▼M1

d) 

gdy organy państwa członkowskiego kontrolują egzemplarz danego modelu, jest on zgodny z wymogami określonymi w art. 6 akapit trzeci, wymogami dotyczącymi programów określonymi w pkt 1 i 2, wymogami dotyczącymi zasobooszczędności określonymi w pkt 8 oraz wymogami dotyczącymi informacji określonymi w załączniku II pkt 9; oraz

▼B

e) 

w przypadku gdy organy państwa członkowskiego badają egzemplarz danego modelu, wartości ustalone (wartości odpowiednich parametrów zmierzone w ramach testów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1;

3) 

w przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a), b), c) lub d), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia;

4) 

w przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. e), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Trzy wybrane dodatkowe egzemplarze mogą być ewentualnie egzemplarzami jednego lub kilku modeli równoważnych;

5) 

model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1;

6) 

jeżeli wyniki określone w pkt 5 nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia;

▼M1

7) 

po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3, 6 lub akapitem drugim niniejszego załącznika organy państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

▼B

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Odnośnie do parametrów w tabeli 1 nie stosuje się innych dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

▼M1Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio, EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full i EWD,½, o więcej niż 10 %.

Ważone zużycie energii (EW i EWD)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio EW i EWD, o więcej niż 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio, WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full i WWD,½, o więcej niż 10 %.

Ważone zużycie wody (WW i WWD)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio WW i WWD, o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności prania (IW i JW) przy wszystkich odnośnych stopniach załadowania

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej, odpowiednio IW i Jw, o więcej niż 8 %.

Efektywność płukania (IR i JR) przy wszystkich odnośnych stopniach załadowania

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej, odpowiednio, IR i JR, o więcej niż 1,0 g/kg.

Czas trwania programu „eco 40–60” (tW) przy wszystkich odnośnych stopniach załadowania

Wartość ustalona (*1) czasu trwania programu nie może przekraczać wartości deklarowanej tW o więcej niż 5 % lub o więcej niż 10 minut, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.

Czas trwania cyklu prania i suszenia (tWD) przy wszystkich odnośnych stopniach załadowania

Wartość ustalona (*1) czasu trwania cyklu nie może przekraczać wartości deklarowanej tWD o więcej niż 5 % lub o więcej niż 10 minut, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.

Maksymalna temperatura wewnątrz wsadu (T) podczas cyklu prania przy wszystkich odnośnych stopniach załadowania

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej T o więcej niż 5 K i nie może przekraczać wartości deklarowanej T o więcej niż 5 K.

Ważona wilgotność resztkowa po praniu (D)

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać wartości deklarowanej D o więcej niż 10 %.

Wilgotność końcowa po suszeniu przy wszystkich odnośnych stopniach załadowania

Wartość ustalona (*1) nie może przekraczać 3,0 %.

Prędkość wirowania (S) przy wszystkich odnośnych stopniach załadowania

Wartość ustalona (*1) nie może być niższa od wartości deklarowanej S o więcej niż 10 %.

Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)

Wartość ustalona (*1) poboru mocy Po nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Pobór mocy w trybie czuwania (Psm)

Wartość ustalona (*1) poboru mocy Psm nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, jeżeli wartość deklarowana jest wyższa niż 1,00 W, lub o więcej niż 0,10 W, jeżeli wartość deklarowana wynosi 1,00 W lub mniej.

Pobór mocy w trybie opóźnionego startu (Pds)

Wartość ustalona (*1) poboru mocy Pds nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, jeżeli wartość deklarowana jest wyższa niż 1,00 W, lub o więcej niż 0,10 W, jeżeli wartość deklarowana wynosi 1,00 W lub mniej.

(*1)   

W przypadku trzech dodatkowych egzemplarzy testowanych, jak określono w pkt 4, wartość ustalona oznacza średnią arytmetyczną wartości wyznaczonych dla tych trzech dodatkowych urządzeń.

▼B
ZAŁĄCZNIK V

Poziomy referencyjne

1.   ORIENTACYJNE POZIOMY REFERENCYJNE DLA PRALEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DOTYCZĄCE ZUŻYCIA WODY I ENERGII, EFEKTYWNOŚCI PRANIA I EMISJI HAŁASU AKUSTYCZNEGO

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą dostępną na rynku technologię pralek dla gospodarstw domowych pod względem zużycia wody i energii oraz emisji hałasu akustycznego podczas prania/wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C przy pojemności znamionowej i połowie pojemności znamionowej oraz standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 40 °C przy połowie pojemności znamionowej uznaje się ( 7 ):

1) 

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 5 kg:

a) 

zużycie energii: 0,56  kWh/cykl (albo 0,11  kWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 82 kWh/rok;

b) 

zużycie wody: 40 l/cykl, co odpowiada 8 800  l/rok na 220 cykli;

c) 

emisja hałasu akustycznego podczas prania/wirowania: 58/82 dB(A);

2) 

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 6 kg:

a) 

zużycie energii: 0,55  kWh/cykl (albo 0,092  kWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 122 kWh/rok;

b) 

zużycie wody: 40,45  l/cykl, co odpowiada 8 900  l/rok na 220 cykli;

c) 

emisja hałasu akustycznego podczas prania/wirowania: 47/77 dB(A);

3) 

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 7 kg:

a) 

zużycie energii: 0,6  kWh/cykl (albo 0,15  kWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 124 kWh/rok;

b) 

zużycie wody: 39 l/cykl, co odpowiada 8 500  l/rok na 220 cykli;

c) 

emisja hałasu akustycznego podczas prania/wirowania: 52/73 dB(A);

4) 

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 8 kg (wyposażone w pompę ciepła):

a) 

zużycie energii: 0,52  kWh/cykl (albo 0,065  kWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 98 kWh/rok;

b) 

zużycie wody: 44,55  l/cykl, co odpowiada 9 800  l/rok na 220 cykli;

5) 

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 8 kg (niewyposażone w pompę ciepła):

a) 

zużycie energii: 0,54  kWh/cykl (albo 0,067  kWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 116 kWh/rok;

b) 

zużycie wody: 36,82  l/cykl, co odpowiada 8 100  l/rok na 220 cykli;

6) 

pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 9 kg:

a) 

zużycie energii: 0,35  kWh/cykl (albo 0,038  kWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 76 kWh/rok;

b) 

zużycie wody: 47,72  l/cykl, co odpowiada 10 499  l/rok na 220 cykli.

2.   ORIENTACYJNE POZIOMY REFERENCYJNE DLA PRALKO-SUSZAREK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DOTYCZĄCE ZUŻYCIA WODY I ENERGII, EFEKTYWNOŚCI PRANIA I EMISJI HAŁASU AKUSTYCZNEGO

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą dostępną na rynku technologię pralko-suszarek dla gospodarstw domowych pod względem zużycia wody i energii oraz emisji hałasu akustycznego podczas prania/wirowania/suszenia w przypadku standardowego cyklu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C przy pojemności znamionowej oraz cyklu suszenia „sucha bawełna” uznaje się ( 8 ):

1) 

pralko-suszarki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania równej 6 kg:

a) 

zużycie energii w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 3,64  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 800,8  kWh/rok;

b) 

zużycie energii w cyklu prania (tylko pranie i wirowanie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 0,77  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 169,4  kWh/rok;

c) 

zużycie wody w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 78 l/cykl, co odpowiada 17 160  l/rok na 220 cykli;

d) 

emisja hałasu akustycznego podczas prania/wirowania/suszenia: 51/77/66 dB(A);

2) 

pralko-suszarki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania równej 7 kg:

a) 

zużycie energii w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 4,76  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 1 047  kWh/rok;

b) 

zużycie energii w cyklu prania (tylko pranie i wirowanie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 0,8  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 176 kWh/rok;

c) 

zużycie wody w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 72 l/cykl, co odpowiada 15 840  l/rok na 220 cykli;

d) 

emisja hałasu akustycznego podczas prania/wirowania/suszenia: 47/73/58 dB(A);

3) 

pralko-suszarki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania równej 8 kg:

a) 

zużycie energii w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 3,8  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 836 kWh/rok;

b) 

zużycie energii w cyklu prania (tylko pranie i wirowanie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 1,04  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 229 kWh/rok;

c) 

zużycie wody w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 70 l/cykl, co odpowiada 15 400  l/rok na 220 cykli;

d) 

emisja hałasu akustycznego podczas prania/wirowania/suszenia: 49/73/66 dB(A);

4) 

pralko-suszarki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania równej 9 kg:

a) 

zużycie energii w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 3,67  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 807 kWh/rok;

b) 

zużycie energii w cyklu prania (tylko pranie i wirowanie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 1,09  kWh/cykl, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 240 kWh/rok;

c) 

zużycie wody w pełnym cyklu (pranie, wirowanie i suszenie) przy pojemności znamionowej w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60 °C: 69 l/cykl, co odpowiada 15 180  l/rok na 220 cykli;

d) 

emisja hałasu akustycznego podczas prania/wirowania/suszenia: 49/75/66 dB(A).
ZAŁĄCZNIK VI

Wielobębnowe pralki dla gospodarstw domowych i wielobębnowe pralko-suszarki dla gospodarstw domowych

W przypadku wielobębnowych pralek dla gospodarstw domowych i wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych do każdego bębna stosuje się przepisy załącznika II pkt 1–6 i pkt 9 ppkt 2 zgodnie z metodami pomiarów i obliczeń określonymi w załączniku III. Przepisy załącznika II pkt 7, 8, 9 ppkt 1 i 3 stosuje się do wszystkich wielobębnowych pralek dla gospodarstw domowych i do wszystkich wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

Przepisy załącznika II pkt 1–6 i pkt 9 ppkt 2 stosuje się do każdego bębna osobno, z wyjątkiem przypadków, gdy bębny znajdują się w tej samej obudowie i mogą działać wyłącznie jednocześnie w ramach programu „eco 40–60” lub w ramach cyklu prania i suszenia. W ostatnim przypadku przepisy te stosuje się do wielobębnowych pralek dla gospodarstw domowych lub do wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych jako całości w następujący sposób:

a) 

pojemność znamionowa prania jest sumą pojemności znamionowych prania każdego bębna; w przypadku wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych pojemność znamionowa jest sumą pojemności znamionowych każdego bębna;

b) 

zużycie energii i wody przez wielobębnową pralkę dla gospodarstw domowych i wielobębnową pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych w cyklu prania jest sumą zużycia energii lub wody każdego bębna;

c) 

zużycie energii i wody przez wielobębnową pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych w pełnym cyklu jest sumą zużycia energii lub wody każdego bębna;

d) 

wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW) oblicza się z uwzględnieniem pojemności znamionowej prania i zużycia energii; wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD) wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oblicza się z uwzględnieniem pojemności znamionowej i zużycia energii;

e) 

każdy bęben musi spełniać indywidualnie wymogi dotyczące minimalnej efektywności prania i minimalnej efektywności płukania.

f) 

każdy bęben musi spełniać indywidualnie wymóg dotyczący czasu trwania mający zastosowanie do bębna o największej pojemności znamionowej;

g) 

wymogi dotyczące trybów niskiego poboru mocy mają zastosowanie do całej pralki dla gospodarstw domowych lub dla całej pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

▼M1

h) 

wilgotność resztkowa po praniu jest obliczana jako średnia ważona, zgodnie z pojemnością znamionową każdego bębna;

▼B

i) 

w przypadku wielobębnowych pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wymóg dotyczący wilgotności końcowej po suszeniu ma zastosowanie indywidualnie do każdego bębna.

Procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV stosuje się do wielobębnowej pralki dla gospodarstw domowych i do wielobębnowej pralko-suszarki dla gospodarstw domowych jako całości, a dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji mają zastosowanie do każdego z parametrów określonych przy zastosowaniu niniejszego załącznika.( 1 ) Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).

( 2 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357).

( 3 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014).

( 4 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).

( 5 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Dz.U. L 225 z 23.8.2013).

( 6 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).

( 7 ) W celu oceny zużycia wody i energii oraz efektywności prania zastosowano metody obliczeń określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1015/2010 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych; w odniesieniu do emisji hałasu akustycznego podczas prania/wirowania zastosowano standardowy pomiar zgodnie z normą EN 60704.

( 8 ) W celu dokonania oceny zużycia wody i energii oraz efektywności prania zastosowano metody obliczeń określone w dyrektywie 96/60/WE w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralko-suszarek; w odniesieniu do emisji hałasu akustycznego podczas prania/wirowania/suszenia zastosowano standardowy pomiar zgodnie z normą EN 60704.