02019R2014 — PL — 01.05.2021 — 002.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 315 z 5.12.2019, s. 29)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r.

  L 68

62

26.2.2021


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 050, 24.2.2020, s.  19 (2019/2014)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 068, 26.2.2021, s.  229 (2019/2014)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/340)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014

z dnia 11 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, w tym tych, które mogą być zasilane również za pomocą akumulatorów, oraz pralek dla gospodarstw domowych do zabudowy i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych do zabudowy.
2.  

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) 

pralek i pralko-suszarek objętych zakresem dyrektywy 2006/42/WE;

b) 

pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych zasilanych za pomocą akumulatorów, które można podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą nabytej oddzielnie przetwornicy AC/DC;

c) 

pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej mniejszej niż 2 kg oraz dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej prania nie większej niż 2 kg.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„sieć” lub „sieć elektryczna” oznacza sieć dostarczającą energię z sieci prądu przemiennego o napięciu 230 (± 10 %) woltów i częstotliwości 50 Hz;

2) 

„pralka automatyczna” oznacza pralkę, która samodzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez konieczności interwencji użytkownika w jakimkolwiek momencie trwania programu;

3) 

„pralka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę automatyczną, która pierze i płucze tkaniny wykorzystywane w gospodarstwach domowych przy użyciu wody, środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych, która posiada również funkcję wirowania i która została zadeklarowana przez producenta w deklaracji zgodności jako zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE ( 1 ) lub z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE ( 2 );

4) 

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która oprócz wykonywania funkcji pralki automatycznej posiada w tym samym bębnie urządzenie służące do suszenia tkanin poprzez ogrzewanie i odwirowywanie i która została zadeklarowana przez producenta w deklaracji zgodności jako zgodna z dyrektywą 2014/35/UE lub z dyrektywą 2014/53/UE;

5) 

„pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a) 

zamontowania w szafkach lub do obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami;

b) 

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c) 

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jego integralną częścią lub zamocowania na nim wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

6) 

„pralko-suszarka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralko-suszarkę dla gospodarstwo domowych, która została zaprojektowana, przebadana i jest sprzedawana wyłącznie w celu:

a) 

zamontowania w szafkach lub do obudowania (z góry, z dołu i po bokach) panelami;

b) 

stabilnego przymocowania do boków, górnej lub dolnej części szafek lub paneli; oraz

c) 

wyposażenia w fabrycznie wykonany front będący jego integralną częścią lub zamocowania na nim wykonanego na zamówienie przedniego panelu;

7) 

„wielobębnowa pralka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych wyposażoną w więcej niż jeden bęben, zarówno w postaci oddzielnych urządzeń, jak i znajdujących się w tej samej obudowie;

8) 

„wielobębnowa pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych wyposażoną w więcej niż jeden bęben, zarówno w postaci oddzielnych urządzeń, jak i znajdujących się w tej samej obudowie;

9) 

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, lub obie te kategorie produktów, są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

1.  

Dostawcy dopilnowują, aby:

a) 

każda pralka dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarka dla gospodarstw domowych była dostarczana z drukowaną etykietą w formacie określonym w załączniku III oraz, w przypadku wielobębnowej pralki dla gospodarstw domowych lub wielobębnowej pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, zgodnie z załącznikiem X;

▼M1

b) 

do ogólnodostępnej części bazy danych o produktach wprowadzane były wartości parametrów zawarte w karcie informacyjnej produktu, określone w załączniku V;

▼B

c) 

karta informacyjna produktu była udostępniana w formie drukowanej, na specjalne żądanie sprzedawcy pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

d) 

treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych produktów;

▼C2

e) 

wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli pralek lub pralko-suszarek dla gospodarstw domowych zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i VIII;

▼B

f) 

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII.

g) 

dla każdego modelu pralki oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych udostępniano sprzedawcom etykietę elektroniczną w formacie określonym w załączniku III i zawierającą informacje opisane w tym załączniku;

h) 

dla każdego modelu pralki oraz pralko-suszarki dla gospodarstw domowych udostępniano sprzedawcom elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

2.  
Klasa efektywności energetycznej i klasa poziomu emisji hałasu akustycznego są określone w załączniku II i są obliczane zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 4

Obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy zapewniają, aby:

a) 

każda pralka dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarka dla gospodarstw domowych była opatrzona w punkcie sprzedaży, w tym również na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną na urządzeniach do zabudowy w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna; a w przypadku wszystkich innych urządzeń – w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna z przodu lub na wierzchu pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

b) 

w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży przez internet etykieta i karta informacyjna produktu były dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) 

każda reklama wizualna konkretnego modelu pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych zawierała klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII;

d) 

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w tym w internecie, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII.

Artykuł 5

Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, zezwala na bezpośrednią sprzedaż pralek dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarek dla gospodarstw domowych przez swoją stronę internetową, dostawca ten ma obowiązek umożliwić prezentację etykiety elektronicznej i elektronicznej karty informacyjnej produktu udostępnionych przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania zgodnie z przepisami załącznika VIII i ma obowiązek poinformować sprzedawcę o obowiązku ich wyświetlenia.

Artykuł 6

Metody pomiarów

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę opisaną w załączniku IX.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tej oceny, w tym w stosownych przypadkach projekt wniosku dotyczącego zmian, forum konsultacyjnemu nie później niż do dnia 25 grudnia 2019 r.

W ramach przeglądu oceniane są w szczególności następujące kwestie:

a) 

potencjał poprawy, jeżeli chodzi o zużycie energii, efektywność funkcjonalną i środowiskową pralek dla gospodarstw domowych oraz pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

b) 

zasadność dwóch skal charakterystyki energetycznej pralko-suszarek dla gospodarstw domowych;

c) 

skuteczność istniejących środków pod względem wpływu na zmiany zachowań użytkowników końcowych w postaci zakupu bardziej energo- i zasobooszczędnych urządzeń oraz korzystania z bardziej energo- i zasobooszczędnych programów;

d) 

możliwość przyczyniania się do realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1061/2010 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Dyrektywa 96/60/WE traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Artykuł 10

Środki przejściowe

Od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta produktu wymagana na podstawie art. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1061/2010 może być udostępniana w bazie danych o produktach ustanowionej na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 2017/1369 zamiast być dostarczana w formie drukowanej. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w razie konkretnego żądania sprzedawcy karta produktu została udostępniona w formie drukowanej.

Od dnia 25 grudnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2021 r. karta wymagana na podstawie art. 2 ust. 3 dyrektywy 96/60/WE może być udostępniana w bazie danych o produktach ustanowionej na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 2017/1369 zamiast być dostarczana w formie drukowanej. W takim przypadku dostawca zapewnia, aby w przypadku konkretnego żądania sprzedawcy karta została udostępniona w formie drukowanej.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r. Jednak art. 10 stosuje się od dnia 25 grudnia 2019 r., a art. 3 ust. 1 lit. a) i b) stosuje się od dnia 1 listopada 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1) 

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza stosunek ważonego zużycia energii do standardowego zużycia energii w cyklu;

2) 

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie do prania, suszenia lub ciągłego prania i suszenia konkretnych rodzajów tkanin;

3) 

„cykl prania” oznacza pełny proces prania zdefiniowany dla wybranego programu, składający się z zestawu różnych operacji, w tym prania, płukania i wirowania;

4) 

„cykl suszenia” oznacza pełny proces suszenia zdefiniowany dla wybranego programu, składający się z zestawu różnych operacji, w tym ogrzewania i odwirowywania;

5) 

„pełny cykl” oznacza proces prania i suszenia składający się z cyklu prania i cyklu suszenia;

6) 

„cykl ciągły” oznacza pełny cykl bez przerywania procesu i bez konieczności interwencji użytkownika w jakimkolwiek momencie trwania programu;

7) 

„fotokod (kod QR)” oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach;

8) 

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę, w odstępach 0,5 kg, jaką można wyprać, odpowiednio, w jednym cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub w jednym pełnym cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami dostawcy;

9) 

„pojemność znamionowa prania” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę w odstępach 0,5 kg, jaką można wyprać w jednym cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub w jednym cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami dostawcy;

10) 

„pojemność znamionowa suszenia” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez dostawcę w odstępach 0,5 kg, jaką można wysuszyć w jednym cyklu suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, w przypadku wsadu zgodnego z instrukcjami dostawcy;

11) 

„eco 40–60” oznacza nazwę programu wskazanego przez dostawcę jako nadający się do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które należy prać w temperaturze 40 °C lub 60 °C, razem w ramach tego samego cyklu prania, do którego to programu odnoszą się informacje na etykiecie energetycznej i karcie informacyjnej produktu;

12) 

„efektywność płukania” oznacza, wyrażone w gramach na kilogram suchych tkanin, stężenie pozostałości resztkowej liniowego benzenosulfonianu alkilowego (LAS) w pranych tkaninach po cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (IR), lub po pełnym cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych (JR);

13) 

„ważone zużycie energii” (EW)' oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na cykl, średnią ważoną zużycia energii w cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej prania oraz dla połowy i jednej czwartej znamionowej pojemności prania;

14) 

„ważone zużycie energii” (EWD)' oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na cykl, średnią ważoną zużycia energii w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla pojemności znamionowej oraz dla połowy i jednej czwartej pojemności znamionowej;

15) 

„standardowe zużycie energii w cyklu” (SCE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na cykl, zużycie energii ujęte jako funkcja pojemności znamionowej pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych;

16) 

„ważone zużycie wody” (WW) oznacza, wyrażoną w litrach na cykl, średnią ważoną zużycia wody w cyklu prania pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla programu „eco 40–60” dla pojemności znamionowej prania oraz dla połowy i jednej czwartej pojemności znamionowej prania;

17) 

„ważone zużycie wody” (WWD) oznacza, wyrażoną w litrach na cykl, średnią ważoną zużycia wody w cyklu prania i suszenia pralko-suszarki dla gospodarstw domowych dla pojemności znamionowej oraz dla połowy pojemności znamionowej;

18) 

„wilgotność resztkowa” oznacza dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wilgotność wsadu po zakończeniu fazy wirowania;

19) 

„wilgotność końcowa” oznacza dla pralko-suszarek dla gospodarstw domowych wilgotność wsadu po zakończeniu cyklu suszenia;

20) 

„suche do szafy” oznacza status pranych tkanin wysuszonych w cyklu suszenia do wilgotności końcowej 0 %;

21) 

„czas trwania programu” (tW) oznacza czas, począwszy od rozpoczęcia wybranego programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia programu i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

22) 

„czas trwania cyklu” (tWD) oznacza, w przypadku pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, czas, począwszy od rozpoczęcia wybranego programu dla cyklu prania, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika, do momentu wskazania zakończenia cyklu suszenia i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wsadu;

23) 

„tryb wyłączenia” oznacza stan pralki dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarki dla gospodarstw domowych, w którym jest ona podłączona do sieci zasilającej i nie realizuje żadnej funkcji; za tryb wyłączenia uważa się również:

a) 

stan wskazujący jedynie tryb wyłączenia;

b) 

stan, w którym wykonywane są tylko funkcje konieczne do zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE ( 3 );

24) 

„tryb czuwania” oznacza stan, gdy pralka dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarka dla gospodarstw domowych jest podłączona do sieci zasilającej oraz realizuje tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a) 

funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia z samym wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; lub

b) 

funkcja ponownego włączenia za pomocą połączenia z siecią; lub

c) 

wyświetlanie informacji lub statusu; lub

d) 

funkcja wykrywania dla środków nadzwyczajnych;

25) 

„sieć” oznacza infrastrukturę komunikacyjną z topologią połączeń, architekturę, z uwzględnieniem elementów fizycznych, zasad organizacyjnych, procedur i formatów (protokołów) komunikacyjnych;

26) 

„funkcja ochrony przed zagnieceniami” oznacza operację wykonywaną przez pralkę dla gospodarstw domowych lub pralko-suszarkę dla gospodarstw domowych po zakończeniu programu w celu zapobiegania tworzeniu się nadmiernych zagnieceń na pranych materiałach;

27) 

„opóźniony start” oznacza stan, w którym użytkownik wybrał określone opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia cyklu wybranego programu;

28) 

„gwarancja” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy detalicznego lub dostawcy wobec konsumenta do:

a) 

zwrotu zapłaconej ceny; lub

b) 

wymiany, naprawy pralki dla gospodarstw domowych i pralko-suszarki dla gospodarstw domowych lub zajęcia się nimi w inny sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacjami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie;

29) 

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

30) 

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

31) 

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

32) 

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy;

▼M1

33) 

„wartości deklarowane” oznaczają wartości podane przez dostawcę dla parametrów technicznych określonych, obliczonych lub zmierzonych zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) i załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia na potrzeby weryfikacji zgodności przeprowadzanej przez organy państwa członkowskiego.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

A.    Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej pralki dla gospodarstw domowych oraz cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej (EEIW) określonego w tabeli 1.

EEIW dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej pralek dla gospodarstw domowych oraz cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Klasę efektywności energetycznej pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej (EEIWD) określonego w tabeli 2.

Wskaźnik EEIEEIWD dla pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.Tabela 2

Klasy efektywności energetycznej pełnego cyklu pralko-suszarki dla gospodarstw domowych

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.    Klasy efektywności wirowania

Klasę efektywności wirowania pralki dla gospodarstw domowych oraz cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie wilgotności resztkowej (D) określonej w tabeli 3.

Wartość D dla pralek dla gospodarstw domowych oraz dla cyklu prania pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z załącznikiem IV.Tabela 3

Klasy efektywności wirowania

Klasa efektywności wirowania

Wilgotność resztkowa (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.    Klasy poziomu emisji hałasu akustycznego

Klasę poziomu emisji hałasu akustycznego przez pralkę dla gospodarstw domowych oraz w trakcie cyklu prania pralko-suszarki dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie poziomu emisji hałasu akustycznego określonego w tabeli 4.Tabela 4

Klasy poziomu emisji hałasu akustycznego

Faza

Klasa poziomu emisji hałasu akustycznego

Hałas (dB)

Wirowanie

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
ZAŁĄCZNIK III

A.    Etykieta dla pralek dla gospodarstw domowych

1.   ETYKIETA DLA PRALEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

1.1.   Etykieta

image

1.2.   Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. 

kod QR;

II. 

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III. 

identyfikator modelu u dostawcy;

IV. 

skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V. 

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem II;

▼C2

VI. 

ważone zużycie energii w kWh na 100 cykli, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem IV;

▼B

VII. 

pojemność znamionowa w kg dla programu „eco 40–60”;

VIII. 

ważone zużycie wody w cyklu wyrażone w litrach, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z załącznikiem IV;

IX. 

czas trwania programu „eco 40–60” przy pojemności znamionowej, wyrażony w g:min w zaokrągleniu do najbliższej minuty;

X. 

klasa efektywności wirowania ustalona zgodnie z załącznikiem II część B;

XI. 

poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, oraz klasa emisji hałasu akustycznego, określone zgodnie z załącznikiem II część C;

XII. 

numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/2014”.

2.   WZÓR ETYKIETY DLA PRALEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wzór etykiety musi być zgodny z poniższym rysunkiem.

image

Przy czym:

a) 

Etykieta musi mieć co najmniej 96 mm szerokości i 192 mm wysokości. Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych wymiarów.

b) 

Tło etykiety jest w kolorze białym 100 %.

c) 

Stosowane rodzaje czcionki to Verdana i Calibri.

▼C2

d) 

Wymiary i specyfikacje elementów na etykiecie muszą być zgodne ze wzorami etykiet pralek dla gospodarstw domowych.

▼B

e) 

Stosuje się kolory skali CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – zgodnie z przykładem: 0,70,100,0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

f) 

Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunków powyżej):

image

kolory logo UE są następujące:

— 
tło: 100,80,0,0,
— 
gwiazdy: 0,0,100,0;

image

kolorem logo energii jest: 100,80,0,0;

image

kod QR jest przedstawiony kolorem czarnym 100 %;

image

nazwa dostawcy jest przedstawiona w kolorze czarnym 100 % i czcionką Verdana Bold, 9 pkt;

image

identyfikator modelu jest przedstawiony kolorem czarnym 100 % i czcionką Verdana Regular, 9 pkt;

image

skala od A do G jest przedstawiona w następujący sposób:

— 
litery skali klasyfikacji efektywności energetycznej muszą być w kolorze białym 100 % i należy używać czcionki Calibri Bold, 19 pkt; litery muszą być wyśrodkowane w odniesieniu do osi odległej o 4,5 mm od lewej strony strzałek,
— 
kolory strzałek skali od A do G są następujące:
— 
klasa A: 100,0,100,0,
— 
klasa B: 70,0,100,0,
— 
klasa C: 30,0,100,0,
— 
klasa D: 0,0,100,0,
— 
klasa E: 0,30,100,0,
— 
klasa F: 0,70,100,0,
— 
klasa G: 0,100,100,0;

image

separatory wewnętrzne mają grubość 0,5 pkt, a ich kolor jest czarny 100 %;

image

litera klasy efektywności energetycznej musi być w kolorze białym 100 %, a czcionką musi być czcionka Calibri Bold, 33 pkt Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G muszą być umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Litera na strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, która musi być w kolorze czarnym 100 %;

image

wartość ważonego zużycia energii na 100 cykli musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 28 pkt; tekst „kWh” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 18 pkt; tekst „100” w ikonie przedstawiającej 100 cykli musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 14 pkt Wartość i jednostka muszą być wyśrodkowane i w kolorze czarnym 100 %;

image

piktogramy muszą być takie, jak wskazano na wzorze etykiety i zgodne z następującymi wymogami:

— 
linie piktogramów muszą mieć grubość 1,2 pkt i wraz z tekstami (liczbami i jednostkami) muszą być w kolorze czarnym 100 %,
— 
teksty pod trzema piktogramami muszą być zapisane czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a jednostki czcionką Verdana Regular, 12 pkt i muszą być wyśrodkowane pod piktogramami,
— 
piktogram efektywności energetycznej wirowania: zakres klas efektywności energetycznej wirowania (od A do G) musi być wycentrowany pod piktogramem, przy czym litera odpowiedniej klasy efektywności energetycznej wirowania musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a inne litery klas emisji hałasu czcionką Verdana Regular, 10 pkt,
— 
piktogram emisji hałasu akustycznego: liczba decybeli na głośniku musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 12 pkt, a jednostka „dB” czcionką Verdana Regular, 9 pkt; zakres klas emisji hałasu (od A do D) musi być wycentrowany pod piktogramem, przy czym litera odpowiedniej klasy emisji hałasu musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a inne litery klas emisji hałasu czcionką Verdana Regular, 10 pkt;

image

kolor numeru rozporządzenia musi być czarny 100 %, a czcionką musi być Verdana Regular, 6 pkt

B.    Etykieta dla pralko-suszarki dla gospodarstw domowych

1.   ETYKIETA DLA PRALKO-SUSZAREK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

1.1.   Etykieta: