02018R2019 — PL — 31.03.2022 — 007.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2019

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia

(Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 10)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r.

  L 319

1

10.12.2019

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1214 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

  L 275

12

24.8.2020

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1361 z dnia 30 września 2020 r.

  L 317

1

1.10.2020

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/419 z dnia 9 marca 2021 r.

  L 83

6

10.3.2021

►M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1936 z dnia 9 listopada 2021 r.

  L 396

27

10.11.2021

►M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/230 z dnia 18 lutego 2022 r.

  L 39

11

21.2.2022

►M7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/490 z dnia 25 marca 2022 r.

  L 100

10

28.3.2022
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2019

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzeniaArtykuł 1

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wysokiego ryzyka

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty ujęte w załączniku I uznaje się za rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i zakazuje się ich wprowadzania na terytorium Unii w oczekiwaniu na ocenę ryzyka.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
▼M2

ZAŁĄCZNIK

▼B

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031

1. Rośliny przeznaczone do sadzenia inne niż nasiona, materiał in-vitro i naturalnie lub sztucznie skarlone rośliny drzewiaste przeznaczone do sadzenia, pochodzące ze wszystkich państw trzecich i należące do następujących rodzajów lub gatunków:Kod CN

Opis

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M3  Acer L. inne niż jednoroczne, dwu- i trzyletnie szczepione lub oczkowane rośliny w stanie spoczynku, z odkrytymi korzeniami i wolne od liści, przeznaczone do sadzenia gatunków Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg, i Acer shirasawanum Koidzumi, pochodzące z Nowej Zelandii ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., inne niż szczepione rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami przeznaczone do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm należące do gatunku Albizia julibrissin Durazzini pochodzące z Izraela ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

►M6  Corylus L. inne niż przeznaczone do sadzenia rośliny gatunków Corylus avellana L. lub Corylus colurna L. pochodzące z Serbii ◄

ex  06 02

Crataegus L.

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

Fagus L.

ex  06 02

►M5  Ficus carica L., inne niż przeznaczone do sadzenia jednoroczne rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami i bez liści, o maksymalnej średnicy 2 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Ficus carica L., oraz jednoroczne ukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia, bez liści, wraz z podłożem uprawowym, o maksymalnej średnicy 1 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Ficus carica L., pochodzące z Izraela ◄

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M4  Jasminum L., inne niż nieukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Jasminum polyanthum Franchet, pochodzące z Izraela ◄

ex  06 02

►M7  Juglans L. inne niż rośliny w wieku do dwóch lat przeznaczone do sadzenia gatunku Juglans regia L., o odkrytych korzeniach, wolne od liści i o maksymalnej średnicy 2 cm u podstawy łodygi, pochodzące z Turcji ◄

ex  06 02

Ligustrum L.

ex  06 02

Lonicera L.

ex  06 02

►M3  Malus Mill., inne niż jednoroczne i dwuletnie szczepione rośliny w stanie spoczynku, z odkrytymi korzeniami, przeznaczone do sadzenia gatunku Malus domestica, pochodzące z Serbii ◄

ex  06 02

►M7  Nerium L. inne niż rośliny w wieku do czterech lat przeznaczone do sadzenia gatunku Nerium oleander L. pochodzące z Turcji ◄

ex  06 02

►M5  Persea Mill., inne niż ukorzenione, z liśćmi, szczepione rośliny przeznaczone do sadzenia, wraz z podłożem uprawowym, o maksymalnej średnicy 1 cm u podstawy łodygi, należące do gatunku Persea americana Mill. oraz nieukorzenione sadzonki roślin przeznaczonych do sadzenia, o maksymalnej średnicy 2 cm, należące do gatunku Persea americana Mill., pochodzące z Izraela ◄

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

Prunus L.

ex  06 02

Quercus L.

ex  06 02

►M7  Robinia L., inne niż szczepione rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami przeznaczone do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm gatunku Robinia pseudoacacia L. pochodzące z Izraela i inne niż rośliny w wieku do siedmiu lat przeznaczone do sadzenia gatunku Robinia pseudoacacia L. o maksymalnej średnicy 25 cm, pochodzące z Turcji. ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Rośliny Ullucus tuberosus pochodzące ze wszystkich państw trzecich

▼M4Kod CN

Opis

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3. Owoce roślin Momordica L. pochodzące z państw trzecich lub obszarów państw trzecich, gdzie zgodnie z wiedzą występuje Thrips palmi Karny i gdzie brak jest skutecznych środków zmniejszających ryzyko występowania tego agrofaga.Kod CN

Opis

ex 0709 99 90

Momordica L.

▼M2 —————

▼M1 —————